Lync ph?ng b?ng h? th?ng tính năng v? tr? nên không ph?n h?i trong m?t confernce

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2926665 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:

  • B?n tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync ph?ng h? th?ng
  • B?n s? d?ng các tính năng b?ng Lync ph?ng h? th?ng cho các h?p tác tương tác v?i ngư?i tham d? cu?c h?p trong ph?ng ho?c t? xa
  • B?n đ? thêm lên đ?n 1000 v? chú thích b?ng cách s? d?ng các tính năng b?ng Lync ph?ng h? th?ng
Trong trư?ng h?p này, tính năng v? b?ng Lync ph?ng h? th?ng tr? nên không ph?n h?i.

Thông tin thêm

Lync Server 2013 Web Conferencing b?n ghi d?ch v? có m?t h?n ch? c?a 1000 v? chú thích cho b?ng. Này limitationhas tác d?ng tương t? trên các khách hàng Lync ph?ng h? th?ng, Lync 2013 khách hàng và khách hàng ứng dụng web Lync năm 2013.


Gi?i pháp

Các gi?i pháp cho v?n đ? này đư?c mô t? inbelow:


Gi?i pháp 1

Xóa b?t k? chú thích v? không c?n thi?t t? các b?ng Lync ph?ng h? th?ng. Bư?c này s? cho phép vi?c b? sung thêm chú thích v? đ? b?ng Lync ph?ng h? th?ng.


Workaround 2

Thêm m?t b?ng cu?c h?p b?ng cách s? d?ng Lync ph?ng h? th?ng khách hàng. Đi?u này s? cho phép vi?c b? sung c?a lên đ?n 1.000 thêm chú thích v? đ? cu?c h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2926665 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbmt KB2926665 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2926665

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com