Straipsnio ID: 293078 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Sistemoje ?Windows XP? parodomas vienas i? toliau pateikiam? sustojimo klaid? prane?im?:
STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

Prie?astis

Taip atsitinka, jei grafikos adapteris, laukdamas, kol vaizdo aparat?ra pereis ? laukimo re?im?, ?stringa u?darame cikle. Tai rodo, kad kilo vaizdo aparat?ros problema arba kad grafikos adapteris negali tinkamai programuoti aparat?ros.

Toks stabdos klaidos prane?imas dar gali atsirasti vaizdo adapterio tvarkykl?se, kurios neatspindi fizinio ?renginio. Pavyzd?iui, ?is stabdymo klaidos prane?imas gali atsirasti virtualiojoje vaizdo adapterio tvarkykl?je, kuri? naudoja ?Symantec PCAnywhere?. Jei ?PCAnywhere? yra ?diegtas kompiuteryje, kuriame rodomas ?is klaidos prane?imas, apsilankykite ?Symantec? svetain?je. Galb?t ten rasite prieinam? j?s? ?PCAnywhere? versijos taisym?.

Sprendimas

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s ?iame skyriuje apra?ytais b?dais j? pateikimo tvarka, kol problem? i?spr?site.

Pirmieji keturi ?iame straipsnyje apra?yti b?dai skirti jau pradedantiems ir ?gudusiems vartotojams. Du paskutiniai b?dai yra skirti i?pl?stinei trik?i? diagnostikai ir patyrusiems vartotojams.

Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

1 b?das: naudokite ?Windows? klaid? ataskait? ?rank?

Naudodami ?Windows? klaid? ataskait? ?rank? nusi?skite klaid? ? ?Microsoft? ir su?inokite, ar yra jos pataisymas arba sprendimas. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Si?sti klaidos ataskait?, kai jums patariama si?sti klaidos ataskait? ?Microsoft?.
 2. Jei yra galimas pataisymo arba problemos sprendimo b?das, spustel?kite Daugiau informacijos. Tai pad?s jums pataisyti arba gauti informacijos apie tai, kaip spr?sti ?i? problem?.
Jei ?is b?das pavyko s?kmingai, darb? baig?te. Jei toliau rodomas sustojimo klaidos prane?imas, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: ?diekite naujausi? savo vaizdo adapterio tvarkykl?

Nor?dami rasti ir sistemoje ?Windows XP? ?diegti naujausi? vaizdo adapterio tvarkykl? apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com
Jei ?is b?das pad?jo, darbas baigtas. Jei toliau rodomas sustojimo klaidos prane?imas, pereikite prie 3 b?do.

3 b?das: kreipkit?s ? vaizdo plok?t?s gamintoj? ir gav? ?diekite naujausi? tvarkykl?

Tvarkykl? ? tai programin? ?ranga, leid?ianti kompiuteryje per?i?r?ti vaizdo ?ra?us. Per?i?r?kite su kompiuteriu gaut? dokumentacij? ir patikrinkite, kas yra vaizdo plok?t?s gamintojas. Tada, naudodami toliau pateikiam? sait? s?ra??, suraskite vaizdo plok?t?s gamintojo kontaktin? informacij?, kad gal?tum?te gauti ir ?diegti naujausi? tvarkykl?. Daugiau informacijos apie aparat?r? ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacij? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? nor?dama pad?ti jums gauti technin? palaikym?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Jei ?is b?das pavyko s?kmingai, darb? baig?te. Jei toliau rodomas sustojimo klaidos prane?imas, pereikite prie 4 b?do.

4 b?das: pakeiskite savo vaizdo plok?t?

Daugiau informacijos, kaip pakeisti vaizdo plok?t?, rasite su kompiuteriu pateiktoje dokumentacijoje.

Jei ?is b?das pavyko s?kmingai, darb? baig?te. Jei toliau rodomas sustojimo klaidos prane?imas ir esate pasireng? atlikti i?pl?stinius trik?i? diagnostikos veiksmus, pereikite prie skyriaus ?I?pl?stin? trik?i? diagnostika?.

Jei nesate pasireng? atlikti i?pl?stin?s trik?i? diagnostikos, galite pereiti prie skyriaus ?Kiti veiksmai?, kuriame pateikiami papildomi pagalbiniai ?altiniai.

I?pl?stin? trik?i? diagnostika

?ie b?dai skirti patyrusiems kompiuteri? vartotojams. Jei neketinate naudotis trik?i? diagnostikos patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt#tab0

1 metodas: I?junkite arba atnaujinkite ?renginio tvarkykles

 1. Nor?dami nustatyti, ar kompiuterio PCI ?renginiai suderinami su ?Windows XP?, per?i?r?kite ?Microsoft? suderinamos aparat?ros s?ra?? (HLC). Jei norite informacijos apie suderinamos aparat?ros s?ra??, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
 2. Atnaujinkite vaizdo adapterio tvarkykles ? naujausias versijas.
 3. Jei stabdos klaidos prane?ime nurodytas tvarkykl?s pavadinimas, u?drauskite arba pa?alinkite t? tvarkykl?.
 4. U?drauskite arba pa?alinkite visas tvarkykles ar tarnybas, kurias neseniai prid?jote.
Pastaba Jei klaida atsiranda paleisties sekos metu ir sistemos skaidinyje naudojama NTFS fail? sistema, galb?t gal?site pasinaudoti saugiuoju re?imu, kad pervardytum?te ar panaikintum?te sugedusi? tvarkykl?. Jei tvarkykl? naudojama kaip sistemos paleisties saugiuoju re?imu proceso dalis, turite paleisti kompiuter? naudodami atk?rimo konsol?, kad gal?tum?te naudoti fail?. Nor?dami rasti daugiau informacijos apie vaizdo adapterio tvarkykles veikiant saugiuoju re?imu, spustel?kite ?? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
292460 Kaip pa?alinti vaizdo adapterio tvarkykl?s trikt? jai veikiant saugiuoju re?imu ?Windows XP?
Pastaba Jei problema susijusi su failu Win32k.sys, j? gal?jo sukelti tre?iosios ?alies nuotolinio valdymo programa. Nor?dami pa?alinti tarnyb?, naudokite atk?rimo konsol?, kad paleistum?te kompiuter?, ir tada panaikinkite nurodyt? sistemos tarnybos fail?.

Jei ?is b?das pavyko s?kmingai, darb? baig?te. Jei toliau rodomas sustojimo klaidos prane?imas, pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: Pakoreguokite aparat?ros spartinim?

 1. Spustel?kite Prad?ti, Valdymo skydas ir du kartus spustel?kite Rodyti.
 2. Skirtuke Parametrai spustel?kite I?samiau, tada ? skirtuk? Trik?i? ?alinimas.
 3. Aparat?ros spartinimo ?liau?ikl? nuslinkite prie N?ra, tada panaikinkite ?ym?s langelio ?galinti ra?ym? derinant ?ym?jim?.
 4. Spustel?kite Gerai, tada ? Gerai.
Pastaba ?i proced?ra atliekama tam, kad grafikos adapteris aparat?r? suprogramuot? tinkamai, ta?iau taip galite prarasti kai kurias rodymo funkcijas ir suma?inti efektyvum?. Nor?dami atgauti prarastas funkcijas ir efektyvum?, galite aparat?ros spartinim? nustatyti didesn? nei N?ra, ta?iau nusta?ius tokius parametrus v?l padid?ja tikimyb?, kad problema pasikartos. Kad i?laikytum?te stabilum?, palikite aparat?ros spartinim? i?jungt?.

KITI VEIKSMAI

Jei ?ie b?dai nepad?jo, galite pasinaudoti ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos svetaine ir paie?koti kit? sprendim?. ?tai keletas ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnybos svetain?je teikiam? paslaug?:
 • Ie?koma ?ini? baz?: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirto palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • ?Microsoft? technin?s prie?i?ros naujien? grup?s: konsultuokit?s su kolegomis, vartotojais ir ?Microsoft? labiausiai vertinamais profesionalais (LVP).
 • Kitos aptarnavimo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.
Jei pasinaudojus ?iomis ?Microsoft? svetain?mis vis dar turite klausim? arba jei nerandate sprendimo ?Microsoft? pagalbos centro svetain?je, spustel?kite ?? sait?, kad kreiptum?t?s ? palaikymo centr?:
http://support.microsoft.com/contactus/
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 293078 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 8.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbtshoot kbenv kberrmsg kbhardware kbprb KB293078

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com