Raksta ID: 293078 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Sist?m? Windows XP tiek par?d?ts k?ds no ?iem aptur??anas k??das zi?ojumiem:
STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
STOP: 0x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

Iemesls

??da probl?ma rodas, ja, grafikas adapterim gaidot, kad video aparat?ra b?s d?kst?v?, rodas bezgal?ga cilpa. Tas var nor?d?t, ka radusies video aparat?ras probl?ma vai ka grafikas adapteris nevar?ja pareizi programm?t ?o aparat?ru.

?is aptur??anas k??das zi?ojums var tikt par?d?ts ar? videoadaptera draiveriem, kuri nav saist?ti ar fizisku ier?ci. Piem?ram, Stop k??das zi?ojums var rasties virtu?la videoadaptera draiver?, ko izmanto Symantec PCAnywhere. Ja dator?, kur rodas ??ds k??das zi?ojums, ir instal?ta PCAnywhere, apmekl?jiet Symantec vietni, lai noteiktu, vai j?su PCAnywhere versijai nav pieejami labojumi.

Risin?jums

Lai labotu ?o probl?mu, izmantojiet ?aj? sada?? aprakst?t?s metodes nor?d?taj? sec?b?, l?dz probl?ma ir atrisin?ta.

Pirm?s ?etras ?aj? rakst? aprakst?t?s metodes ir paredz?tas ies?c?jiem un vid?ja l?me?a lietot?jiem. P?d?j?s divas metodes ir saist?tas ar papildu probl?mu nov?r?anu, un ??s metodes ir paredz?tas pieredz?ju?iem lietot?jiem.

Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k veikt taj? nor?d?t?s darb?bas.

1. metode. Izmantojiet Windows k??du uzr?d??anas r?ku

Izmantojiet Windows k??du uzr?d??anas r?ku, lai nos?t?tu k??das inform?ciju korpor?cijai Microsoft un noteiktu, vai ir pieejams labojums vai risin?jums. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
 1. Kad tiekat aicin?ts nos?t?t k??das zi?ojumu korpor?cijai Microsoft, noklik??iniet uz S?t?t k??das zi?ojumu.
 2. Ja ?ai probl?mai ir pieejams labojums vai risin?jums, noklik??iniet uz Papildinform?cija. Tas ?auj ieg?t labojumu vai inform?ciju par to, k? nov?rst ?o probl?mu.
Ja ?? metode darbojas, proced?ra ir pabeigta. Ja joproj?m tiek par?d?ts aptur??anas k??das zi?ojums, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Instal?jiet videoadapterim jaun?ko draiveri

Lai sist?m? Windows XP videoadapterim noteiktu un instal?tu jaun?ko draiveri, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com
Ja ?? metode darbojas, proced?ra ir pabeigta. Ja joproj?m tiek par?d?ts aptur??anas k??das zi?ojums, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode. Sazinieties ar videokartes ra?ot?ju, lai ieg?tu un instal?tu jaun?ko draiveri

Draiveris ir programmat?ra, kas ?auj dator? skat?ties videoklipus. Skatiet datora komplekt?cij? iek?auto dokument?ciju, lai uzzin?tu savas videokartes ra?ot?ju. P?c tam izmantojiet t?l?k eso?aj? sarakst? nor?d?t?s saites, lai atrastu savas videokartes ra?ot?ja kontaktinform?ciju un var?tu ieg?t un instal?t jaun?ko draiveri. Lai ieg?tu aparat?ras ra?ot?ju un programmat?ras izstr?d?t?ju kontaktinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jiem atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Ja ?? metode darbojas, proced?ra ir pabeigta. Ja joproj?m tiek par?d?ts aptur??anas k??das zi?ojums, p?rejiet uz 4. metodi.

4. metode. Nomainiet videokarti

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? nomain?t videokarti, l?dzu, skatiet datora komplekt?cij? iek?auto dokument?ciju.

Ja ?? metode darbojas, proced?ra ir pabeigta. Ja joproj?m tiek par?d?ts aptur??anas k??das zi?ojums un ja v?laties izm??in?t papildu probl?mu nov?r?anas darb?bas, p?rejiet uz sada?u "Papildu probl?mu nov?r?ana".

Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, atveriet sada?u "N?kam?s darb?bas", lai ieg?tu noder?gus papildu resursus.

Papildu probl?mu nov?r?ana

??s metodes ir paredz?tas pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv#tab0

1. metode. Atsp?jojiet ier?ces draiverus vai atjauniniet tos

 1. Lai noteiktu, vai datora PCI ier?ces ir sader?gas ar sist?mu Windows XP, skatiet Microsoft aparat?ras sader?bas sarakstu (Hardware Compatibility List ? HCL). Lai ieg?tu inform?ciju par aparat?ras sader?bas sarakstu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
 2. Atjauniniet videoadaptera draiverus ar to jaun?kaj?m versij?m.
 3. Ja aptur??anas k??das zi?ojuma sarakst? ir nor?d?ts k?ds draiveris, atsp?jojiet ?o draiveri vai no?emiet to.
 4. Atsp?jojiet vai no?emiet visus nesen pievienotos draiverus vai pakalpojumus.
Piez?me. Ja ?? k??da rodas datora start??anas laik? un sist?mas nodal?jums izmanto NTFS failu sist?mu, lai p?rd?v?tu vai dz?stu boj?to draiveri, iesp?jams, j?lieto dro?ais re??ms. Ja ?is draiveris dro?aj? re??m? tiek izmantots sist?mas start??anas procesa nodro?in??anai, lai lietotu ?o failu, dators ir j?start?, izmantojot atkop?anas konsoli. Lai ieg?tu papildinform?ciju par videoadaptera draiveriem dro?aj? re??m?, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
292460 K? sist?mas Windows XP dro?aj? re??m? nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar videoadaptera draiveriem
Piez?me. Ja ?? probl?ma ir saist?ta ar failu Win32k.sys, iesp?jams, to ir izrais?jusi tre??s puses att?l?s vad?bas programma. Lai no?emtu ?o pakalpojumu, datora start??anai izmantojiet atkop?anas konsoli un p?c tam izdz?siet nor?d?to sist?mas pakalpojuma failu.

Ja ?? metode darbojas, proced?ra ir pabeigta. Ja joproj?m tiek par?d?ts aptur??anas k??das zi?ojums, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Regul?jiet aparat?ras pa?trin??anu

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Display (Displejs).
 2. Ciln? Settings (Iestat?jumi) noklik??iniet uz Advanced (Papildu) un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Troubleshoot (Nov?rst probl?mu).
 3. P?rvietojiet sl?dni Hardware Acceleration (Aparat?ras pa?trin??ana) uz None (Nav) un p?c tam noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Enable write combining (Iesp?jot rakst??anas kombin??anu).
 4. Noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
Piez?me. ??s darb?bas ne?auj grafikas adapterim nepareizi programm?t aparat?ru, bet iesp?jams da??js displeja funkcionalit?tes un veiktsp?jas zudums. Lai gan ar nol?ku atg?t funkcionalit?ti un veiktsp?ju aparat?ras pa?trin??anas iestat?jumu varat iestat?t liel?ku par Nek?ds, ?ie iestat?jumi palielina iesp?ju, ka ?? probl?ma var atk?rtoties. Lai ieg?tu maksim?lu stabilit?ti, atst?jiet aparat?ras pa?trin??anu izsl?gtu.

N?KAM?S DARB?BAS

Ja ??s metodes nebija lietder?gas, varat apmekl?t Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, lai atrastu citus risin?jumus. Da?i pakalpojumi, kas ir iek?auti Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietn?:
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Microsoft klientu atbalsta intere?kopas: sazinieties ar kol??iem, vienranga lietot?jiem un Microsoft visaugst?k nov?rt?tajiem profesion??iem (MVP).
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu centru vai sniegtu atsauksmes.
Ja p?c ?o Microsoft viet?u izmanto?anas jums joproj?m ir jaut?jumi vai nevarat rast risin?jumu Microsoft atbalsta pakalpojumu vietn?, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites, lai sazin?tos ar atbalsta centru:
http://support.microsoft.com/contactus
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 293078 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 6. j?nijs - P?rskat??ana: 6.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbtshoot kbenv kberrmsg kbhardware kbprb KB293078

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com