ID c?a bài: 293078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng sau trong Windows XP:
NGĂN CH?N 0X000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
NG?NG: 0X100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u các adapter đ? h?a b? b?t trong m?t v?ng l?p vô h?n trong khi nó ch? đ?i cho ph?n c?ng video đ? tr? thành nhàn r?i. Đi?u này có th? cho th?y r?ng có m?t v?n đ? v?i ph?n c?ng video, ho?c b? đi?u h?p đ? h?a không th? chương tr?nh ph?n c?ng m?t cách chính xác.

Các thông báo l?i d?ng c?ng có th? x?y ra trong tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video không đ?i di?n cho m?t thi?t b? v?t l?. Ví d?, thông báo l?i d?ng này có th? x?y ra trong tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video ?o đư?c s? d?ng b?i Symantec PCAnywhere. N?u PCAnywhere đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính nơi thông báo l?i này x?y ra, h?y truy c?p Symantec web đ? xác đ?nh xem có b?t k? b?n s?a l?i có s?n cho phiên b?n c?a b?n c?a PCAnywhere.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n này theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày cho đ?n khi v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

Đ?u tiên b?n phương pháp đư?c di?n t? trong bài vi?t này là dành cho đ?u cho ngư?i dùng trung b?nh. Cu?i cùng hai phương pháp đ?i phó v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao và đư?c thi?t k? cho ngư?i dùng cao c?p.

B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Phương pháp 1: S? d?ng các công c? Báo cáo L?i Windows

S? d?ng Windows l?i báo cáo c? đ? g?i các l?i cho Microsoft và xác đ?nh c?a m?t s?a ch?a ho?c gi?i pháp có s?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t G?i báo cáo l?i Khi b?n đư?c nh?c đ? g?i báo cáo l?i cho Microsoft.
 2. N?u m?t s?a ch?a ho?c gi?i pháp có s?n, h?y nh?p vào Bi?t thêm thông tin. Đi?u này s? giúp b?n có đư?c s?a ch?a ho?c thông tin v? làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh v?n đ?.
N?u phương pháp này làm vi?c, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c các thông báo l?i d?ng, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? đi?u h?p video c?a b?n

Đ? phát hi?n và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho b? đi?u h?p video c?a b?n trong Windows XP, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
N?u phương pháp này làm vi?c, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c các thông báo l?i d?ng, đi đ?n phương pháp 3.

Phương pháp 3: Liên h? v?i nhà s?n xu?t video card đ? có đư?c và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t

Tr?nh đi?u khi?n là ph?n m?m cho phép các video đ? xem trên máy tính c?a b?n. Xem tài li?u đư?c bao g?m trong máy tính c?a b?n đ? xác đ?nh các nhà s?n xu?t cho video card c?a b?n. Sau đó, s? d?ng các liên k?t trong danh sách sau đây đ? t?m thông tin liên l?c cho h?ng ch? t?o v? đ? có đư?c và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c c?a bên th? ba này.

N?u phương pháp này làm vi?c, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c các thông báo l?i d?ng, đi đ?n phương pháp 4.

Phương pháp 4: Thay th? video card c?a b?n

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? thay th? v? video c?a b?n, xin vui l?ng xem tài li?u đư?c bao g?m trong máy tính c?a b?n.

N?u phương pháp này làm vi?c, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c các thông báo l?i d?ng, và b?n c?m th?y tho?i mái c? g?ng nâng cao các bư?c g? r?i, h?y đi t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? nâng cao".

N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n đi đ?n ph?n "Bư?c ti?p theo" cho các ngu?n l?c b? sung có th? giúp đ?.

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

Nh?ng phương pháp này đư?c dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/

Phương pháp 1: Vô hi?u hoá ho?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?

 1. Xem các Microsoft ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL) đ? xác đ?nh xem các thi?t b? PCI trong máy tính tương thích v?i Windows XP. Đ? bi?t thông tin v? danh sách tương thích c?a ph?n c?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/default.mspx
 2. C?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh đ? các phiên b?n m?i nh?t.
 3. N?u m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê theo tên trong các thông báo l?i d?ng, vô hi?u hoá ho?c lo?i b? đi?u khi?n đó.
 4. Vô hi?u hoá ho?c lo?i b? b?t k? tr?nh đi?u khi?n ho?c d?ch v? mà b?n m?i thêm vào.
Lưu ? N?u l?i x?y ra trong tr?nh t? kh?i đ?ng và phân vùng h? th?ng đang s? d?ng h? th?ng t?p tin NTFS, b?n có th? s? d?ng ch? đ? an toàn đ? đ?i tên ho?c xóa các tr?nh đi?u khi?n b? l?i. N?u tr?nh đi?u khi?n đư?c s? d?ng như m?t ph?n c?a ti?n tr?nh kh?i đ?ng h? th?ng trong ch? đ? an toàn, b?n ph?i b?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng Recovery Console đ? s? d?ng các t?p tin.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh ? ch? đ? safe mode, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292460Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh ? ch? đ? safe mode trong Windows XP
Lưu ? N?u v?n đ? là liên k?t v?i các t?p tin Win32k.sys, v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i m?t chương tr?nh bên th? ba đi?u khi?n t? xa. Đ? lo?i b? các d?ch v?, s? d?ng Recovery Console đ? b?t đ?u máy tính, và sau đó xóa các t?p tin d?ch v? quy đ?nh h? th?ng.

N?u phương pháp này làm vi?c, b?n đ? k?t thúc. N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c các thông báo l?i d?ng, đi đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: Đi?u ch?nh tăng t?c ph?n c?ng

 1. Nh?p chu?t B?t đ?u, b?m vào B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp Hi?n th?.
 2. Trên các Cài đ?t tab, b?m vào Nâng cao, và sau đó b?m vào các Kh?c ph?c s? c? tab.
 3. Di chuy?n các Tăng t?c ph?n c?ng thanh trư?t đ? Không có, và sau đó b?m vào đ? r? ràng các Cho phép ghi k?t h?p h?p ki?m.
 4. Nh?p chu?t Ok, và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu ? Th? t?c này ngăn các adapter đ? h?a chương tr?nh các ph?n c?ng không chính xác, nhưng b?n có th? m?t m?t s? ch?c năng hi?n th? và hi?u su?t. M?c dù b?n có th? làm tăng các thi?t đ?t tăng t?c ph?n c?ng cao hơn không đ? l?y l?i ch?c năng và hi?u su?t, tăng cài đ?t kh? năng r?ng v?n đ? s? x?y ra m?t l?n n?a. Đ?i v?i t?i đa s? ?n đ?nh nh?t, đ? l?i tăng t?c ph?n c?ng ra.

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không giúp b?n, b?n có th? mu?n s? d?ng trang Web d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? d?ch v? Trang Web d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • T?m ki?m cơ s? ki?n th?c: T?m ki?m h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các trang Web đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các Web site c?a Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên trang Web d?ch v? h? tr? Microsoft, b?m vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?:
http://support.Microsoft.com/contactus
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 293078 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbresolve kbtshoot kbenv kberrmsg kbhardware kbprb kbmt KB293078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 293078

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com