Straipsnio ID: 293151 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje pateikiama ?Microsoft Office? aktyvinimo vedlio ap?valga.

?Office? sistemoje yra ?diegtas aktyvinimo vedlys. Nor?dami i?naudoti visas ?Office? galimybes, turite j? suaktyvinti. Jei nesuaktyvinsite produkto j? ?dieg?, ?Office? programas bus galima paleisti tik suma?into funkcionalumo re?imu.

Suma?into funkcionalumo re?imu ?Office? programos veikia pana?iai kaip per?i?ros programos. Kitaip tariant, negalite ?ra?yti dokument? pakeitim? ar sukurti naujo dokumento. Gali b?ti suma?intas ir papildomas funkcionalumas. Kai produktas veikia suma?into funkcionalumo re?imu, nesugadinami jokie esami ?Office? failai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Da?nai u?duodami klausimai

 • Kas yra produkto aktyvinimas?

  Mes pra?ome j?s? suaktyvinti savo produkt?, kad patikrintume, ar diegimas atliktas naudojant autenti?k? ?Microsoft? produkt?. Produkto aktyvinimas yra apsaugos nuo piratavimo technologija, sukurta norint patikrinti, ar produktas yra teis?tai licencijuotas. Aktyvinant produkt? ?Microsoft? nesiun?iama jokia asmenin? informacija.
 • Kam reikia aktyvinti savo ?Office? kopij??

  Produkto aktyvinimas reikalingas visoms licencijoms, platinamoms per ma?menin? prekyb?. Jei i? kompiuteri? gamintojo nusipirkote nauj? kompiuter?, gali prireikti suaktyvinti kompiuteryje esan?i? ?Microsoft? programin? ?rang?. Ta?iau kai kurie kompiuteri? gamintojai ?Microsoft? programin? ?rang? gali suaktyvinti gamykloje.
 • Kaip veikia produkto aktyvinimas?

  Aktyvinant produkt? tikrinama, ar produkto kodas nenaudojamas didesniame kiekyje asmenini? kompiuteri? nei leid?iama pagal galutinio vartotojo licencijos sutart?.

  Savo produkt? galite suaktyvinti naudodamiesi internetu arba telefonu. Jeigu aktyvindami savo produkt? naudojate telefon?, j?s pateikiate diegimo ID kod?. Mainais gaunate patvirtinimo ID numer?. Aktyvinimas telefonu atliekamas per ?Microsoft? klient? aptarnavimo atstov? ir trunka tik kelet? minu?i?. Jei pasirenkate, kad produktas b?t? suaktyvintas internetu, procesas atliekamas automati?kai. Vienintel? informacija, kuri? turite pateikti, yra j?s? ?alis / regionas.

  Pastaba: jei aktyvinate produkto bandomosios programos versij?, produkt? galite suaktyvinti tik internetu.
 • Kaip man suaktyvinti savo produkt??

  I?skyrus ?Microsoft Office Access 2007?, sistemoms ?Microsoft Office Excel 2007?, ?Microsoft Office PowerPoint 2007? ir ?Microsoft Office Word 2007? yra trys b?dai ?Office? aktyvinimo vedliui paleisti. Pateikiami ?ie b?dai:
  • Paleiskite nesuaktyvint? ?Office? program?.
  • Spustel?kite Aktyvinti produkt?, pasirink? meniu ?inynas bet kurioje ?Office? programoje.
  • Paleiskite ?Office? aktyvinimo vedl? ?alia ?Office? programos.

   Tam spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymekl? ?Programos, Microsoft Office ?rankiai, tada spustel?kite Aktyvinti produkt?.

   Pastaba: ?io metodo negalima naudoti sistemose ?Microsoft Office 2003? ir ?2007 Microsoft Office?.
  Programoms ?Access 2007?, ?Excel 2007?, ?PowerPoint 2007? ir ?Word 2007? yra du b?dai ?Office? aktyvinimo vedliui paleisti. Pateikiami ?ie b?dai:
  • Paleiskite nesuaktyvint? ?Office? program?.
  • Spustel?kite Aktyvinti skirtuke I?tekliai. Tam atlikite ?iuos veiksmus:
   1. spustel?kite mygtuk? ?Microsoft Office?, tada spustel?kite Programos pavadinimas parinktys.
   2. Spustel?kite skirtuk? I?tekliai, tada spustel?kite Aktyvinti.
 • Kas vyksta aktyvinimo metu?

  Aktyvinimo metu ?Office? aktyvinimo vedlys sukuria neunikal? aparat?ros identifikatori?, kuris nurodo j?s? kompiuterio konfig?racij? aktyvinimo metu. Aparat?ros identifikatoriuje n?ra jokios asmenin?s informacijos, informacijos apie programin? ?rang?, j?s? kompiuteryje esan?ius duomenis arba konkre?i? j?s? kompiuterio mark? ar model?. Aparat?ros identifikatorius identifikuoja tik kompiuter? ir tik tam, kad b?t? galima atlikti aktyvinim?.

  Jei norite produkt? u?registruoti ?Microsoft?, aktyvindami taip pat galite pateikti asmenin? kontaktin? informacij? (vard?, pavard? ir adres?).

  ?Office? aktyvinimo vedlys gali aptikti ir toleruoti pasikeitusi? j?s? kompiuterio konfig?racij?. Atlikus ma?us aparat?ros naujinimus, i? naujo aktyvinti nereikia. Ta?iau jeigu visi?kai atnaujinote savo kompiuter?, gali tekti aktyvinti j?s? produkt? dar kart?.
 • Kaip aktyvinant produkt? saugomas kliento privatumas?

  ?Microsoft? labai vertina pagarb? asmeninei kliento informacijai ir jos apsaug?. Jei neu?registruojate produkto, jokia informacija, surinkta produkto aktyvinimo metu, nebus naudojama asmeni?kai jums identifikuoti.
 • Ar aktyvinimas yra tas pats, kas registracija?

  Ne. Aktyvinimas skiriasi nuo produkto registracijos. Jeigu norite, produkto aktyvinimo metu galite savanori?kai registruoti savo produkt? pateikdami vard?, pavard? ir kontaktin? informacij?. Jeigu norite v?liau gauti prane?imus apie produkto naujinimus, i?leid?iamus pakeitim? paketus ir specialius pasi?lymus, turite u?registruoti savo produkt?.
 • Kaip su?inoti, ar mano produktas buvo suaktyvintas?

  Jei savo produkt? suaktyvinote, nepaleid?iamas ?Office? aktyvinimo vedlys. Jei produktas suaktyvintas, bandydami paleisti aktyvinimo vedl? gausite ?? prane?im?:
  Produktas jau yra suaktyvintas.
 • Ar produktas nustos veikti, jei jo nesuaktyvinsiu?

  Ne. Ta?iau produktas veiks suma?into funkcionalumo re?imu.
 • Kas yra suma?into funkcionalumo re?imas?

  Suma?into funkcionalumo re?imu programos veikia pana?iai kaip per?i?ros programos. Kai jos veikia suma?into funkcionalumo re?imu dauguma meniu element? yra nepasiekiami (blank?s), tod?l blokuoja prieig? prie ?ios funkcijos. ?tai keletas suma?into funkcionalumo re?imo apribojim?:
  • Negalite sukurti joki? nauj? dokument?.
  • Galite per?i?r?ti esamus dokumentus, bet negalite j? redaguoti.
  • Galite spausdinti esamus dokumentus, bet negalite j? ?ra?yti.
  Jokie esantys ?Office? failai arba dokumentai nebus sugadinti, ir galite lengvai i?jungti ?? ?Office? re?im? vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
 • Kaip atnaujinti su produkto aktyvinimu susijusi? informacij??

  Kad ?sitikintum?te, jog informacija, kuri? pateikiate ?Microsoft? per ?Office? aktyvinimo vedl?, yra teisinga, galite per?i?r?ti ir atnaujinti ?i? informacij? bet kuriuo metu susisiek? su ?Microsoft?. Naudodami kai kuriuos ?Office? produktus galite pasinaudoti ?Office? aktyvinimo vedliu ir atlikti tai internetu arba telefonu. Jeigu neturite ?i? galimybi?, galite atnaujinti arba keisti vis? savo pateikt? informacij? nusi?sdami norim? pakeitim? apra?ym? ir savo produkto ID (jis pateiktas dialogo lange, kuris rodomas spustel?jus komand? Apie<programos pavadinimas> bet kurios ?Office? programos meniu ?inynas) ?iuo adresu. ?Microsoft? atnaujins j?s? informacij?, atsi?velgdama ? visus taisymus arba pakeitimus, kuriuos norite atlikti. Svarbu, kad pateiktum?te savo produkto ID ir ?Microsoft? gal?t? tiksliai identifikuoti j?s? aktyvinimo ?ra??.
  ?Microsoft?
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • Kod?l gaunu prane?im?, kad suaktyvin?iau savo produkt??

  Jei nesuaktyvinsite ?Office? produkto, kiekvien? kart? paleisdami ?Office? program? gausite priminim?, kad suaktyvintum?te produkt?.
 • Ar yra keli? tip? produkto licencijos?

  Taip. Yra ?ie licencij? tipai:
  • Nuolatin?
  • Galutinio vartotojo prenumerata

   Pastaba: nuo 2001 m. rugpj??io ?Office XP? prenumeratos licencija Jungtin?se Valstijose neteikiama.
  • Produkto bandomoji programa
 • Kas yra nuolatin? licencija?

  Nuolatin? licencija suteikia licencij? naudotis ?Office? programomis, kol tur?site produkt?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  828958 I?tekliai, kurie gali jums pad?ti suaktyvinti licencij?, jei naudojat?s ?Microsoft Office? programomis
 • Kas yra galutinio vartotojo prenumeratos licencija?

  Galutinio vartotojo prenumeratos licencija leid?ia jums naudoti ?Office? nustatyt? laikotarp?. ?is laikotarpis t?siasi 12 m?nesi? ir prasideda, kai j?s suaktyvinate savo ?Office? kopij?. Prenumeratos laikotarpio pabaigoje galite atnaujinti savo licencij?. Jeigu nutarsite nenaujinti licencijos, gal?site paleisti ?Office? programas tik dar penkis kartus, po to prad?s veikti suma?into funkcionalumo re?imas.

  ?Office? galutinio vartotojo prenumeratos licencijos kopija yra susieta su kompiuteriu, kuriame ?diegta sistema; jos negalima parduoti arba perkelti ? kit? kompiuter?. Licencij? galima parduoti tik kartu su kompiuteriu. Nor?dami perduoti licencijos nuosavyb?s teis?, turite susisiekti su klient? aptarnavimo skyriaus darbuotoju.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  293191 Kaip aktyvinti galutinio vartotojo prenumeratos licencij? ?Office XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Kas yra produkto bandomosios programos versija?

  Produkto bandomosios programos versija yra licencija, leid?ianti bandyti ?Office? produkt? vien? m?nes?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  828958 I?tekliai, kurie gali jums pad?ti suaktyvinti licencij?, jei naudojat?s ?Microsoft Office? programomis
 • Kelis kartus galiu praleisti aktyvinim??

  Naudodami nuolatin?s licencijos produktus, aktyvinim? galite praleisti 50 kart?. Tur?dami galutinio vartotojo prenumeratos licencij?, aktyvinim? galite praleisti 20 kart?. Produkto bandomosios programos versija leid?ia pralesti aktyvinim? penkis kartus. Jei produkto nesuaktyvinsite per tam skirt? ?Office? programos paleidim? skai?i?, ?Office? programos prad?s veikti suma?into funkcionalumo re?imu.
 • Kiek kart? galima ?diegti naudojant vien? galutinio vartotojo licencin? sutart?? Ar galiu ?diegti produkt? ir ne?iojamajame, ir staliniame kompiuteryje? Kiek kart? galiu i? naujo ?diegti produkt? ir vis dar gal?ti j? suaktyvinti?

  Atsakymus ? ?iuos klausimus ir kitus su aktyvinimo strategija susijusius klausimus rasite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie produkto aktyvinim? ir rasti daugiau da?nai u?duodam? klausim? apie ?Microsoft? produkto aktyvinim?, apsilankykite ?Microsoft? svetain?se:
http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie produkto aktyvinim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
300273 ?Office XP? programoje negalima aktyvinti OEM leidimo daugiau kaip vien? kart? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie problemas, kurios i?kyla naudojant ?Office? suma?into funkcionalumo re?imu, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
316032 ??i komanda nepasiekiama, nes dokumento redagavimas yra i?jungtas? ? klaidos prane?imas, kai bandote redaguoti sen? ar nauj? dokument? sistemose ?Office XP? ir ?Office 2003? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 293151 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 6 d. - Per?i?ra: 9.6
TAIKOMA:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Rakta?od?iai: 
kbactivation kbdta kbhowto KB293151

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com