Identifikator ?lanka: 293151 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak obezbe?uje pregled ?arobnjaka za aktiviranje sistema Microsoft Office.

Office sadr?i ?arobnjak za aktiviranje. Da biste u potpunosti koristili Office, morate da ga aktivirate. Ako ne aktivirate proizvod nakon njegove instalacije, Office programe mogu?e je pokrenuti samo u re?imu smanjene funkcionalnosti.

U re?imu smanjene funkcionalnosti Office programi funkcioni?u vi?e kao prikaziva?i. Drugim re?ima, ne mo?ete da sa?uvate izmene dokumenata niti da kreirate nov dokument. Dodatna funkcionalnost tako?e mo?e da bude umanjena. Postoje?e Office datoteke se ne o?te?uju dok je proizvod u re?imu smanjene funkcionalnosti.

DODATNE INFORMACIJE

Naj?e??a pitanja

 • ?ta je to aktivacija proizvoda?

  Od vas tra?imo da aktivirate proizvod kako bismo se uverili da je instalacija izvr?ena sa originalnim Microsoft proizvodom. Aktivacija proizvoda je tehnologija za borbu protiv piraterije dizajnirana da se potvrdi da je proizvod legitimno licenciran. Kada aktivirate proizvod, korporaciji Microsoft ne ?alju se nikakve li?ne informacije.
 • Ko mora da aktivira svoju kopiju sistema Office?

  Aktivacija proizvoda neophodna je za sve licence koje su kupljene putem maloprodajne distribucije. Ako ste novi ra?unar kupili od proizvo?a?a li?nih ra?unara, mo?da ?ete morati da aktivirate Microsoft softver na tom ra?unaru. Me?utim, neki proizvo?a?i ra?unara mogu da aktiviraju Microsoft softver u fabrici.
 • Kako funkcioni?e aktivacija proizvoda?

  Aktivacija proizvoda potvr?uje da ?ifra proizvoda nije kori??ena na vi?e li?nih ra?unara nego ?to je dozvoljeno ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom.

  Proizvod mo?ete da aktivirate putem Interneta ili telefonom. Ako za aktivaciju proizvoda koristite telefon, obezbe?ujete ID kôd za instalaciju. Zauzvrat dobijate ID broj potvrde. Aktivacija putem telefona izvr?ava se preko predstavnika korisni?ke slu?be korporacije Microsoft i traje samo nekoliko minuta. Ako odaberete da proizvod aktivirate preko Interneta, proces se izvr?ava automatski. Jedine informacije koje morate da unesete jesu zemlja/region.

  Napomena Ako aktivirate probnu verziju proizvoda, proizvod mo?ete da aktivirate samo preko Interneta.
 • Kako da aktiviram proizvod?

  Osim za Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 i Microsoft Office Word 2007, postoje tri metoda pristupa ?arobnjaku za aktiviranje sistema Office. Ti metodi su slede?i:
  • Pokrenite Office program koji nije aktiviran.
  • U bilo kom Office programu, u meniju Pomo? izaberite stavku Aktiviraj proizvod.
  • Pokrenite ?arobnjak za aktiviranje sistema Office izvan Office programa.

   Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Programi, postavite pokaziva? na stavku Alatke sistema Microsoft Office i izaberite stavku Aktiviraj proizvod.

   Napomena Ovaj metod nije dostupan u sistemima Microsoft Office 2003 i Microsoft Office 2007.
  Za Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 i Word 2007 postoje dva metoda pristupa ?arobnjaku za aktivaciju sistema Office. Ti metodi su slede?i:
  • Pokrenite Office program koji nije aktiviran.
  • Na kartici Resursi kliknite na dugme Aktiviraj. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme ?Microsoft Office? i izaberite stavku Opcije programa ime programa.
   2. Izaberite karticu Resursi i kliknite na dugme Aktiviraj.
 • ?ta se de?ava za vreme aktivacije?

  Tokom aktivacije ?arobnjak za aktiviranje sistema Office kreira identifikaciju hardvera koja nije jedinstvena i koja predstavlja konfiguraciju ra?unara u vreme aktivacije. Identifikacija hardvera ne uklju?uje nikakve li?ne informacije, informacije o softveru niti podatke koji se mo?da nalaze na va?em ra?unaru, kao ni bilo kakve informacije o posebnoj izradi ili modelu ra?unara. Identifikacija hardvera identifikuje samo ra?unar, i to samo u svrhu aktivacije.

  Tokom aktivacije tako?e mo?ete da unesete svoje li?ne kontakt informacije (ime i adresu) ako ?elite da registrujete proizvod kod korporacije Microsoft.

  ?arobnjak za aktiviranje sistema Office mo?e da otkrije i toleri?e promene u konfiguraciji ra?unara. Manje nadogradnje hardvera ne zahtevaju ponovnu aktivaciju. Me?utim, ako u potpunosti promenite ra?unar, mo?da ?ete morati ponovo da aktivirate proizvod.
 • Na koji na?in aktivacija proizvoda ?titi privatnost klijenata?

  Microsoft u velikoj meri ceni po?tovanje i za?titu li?nih informacija svojih klijenata. Ako ne registrujete proizvod, nijedan deo informacija koje se prikupe tokom aktivacije proizvoda ne?e biti upotrebljen da biste bili li?no identifikovani.
 • Da li je aktivacija isto ?to i registracija?

  Nije. Aktivacija se razlikuje od registracije proizvoda. Ako ?elite, mo?ete dobrovoljno da registrujete proizvod tako ?to ?ete tokom aktivacije proizvoda uneti svoje ime i kontakt informacije. Ako ?elite da u budu?nosti primate obave?tenja o ispravkama proizvoda, izdanjima usluga i posebnim ponudama, trebalo bi da registrujete proizvod.
 • Kako da znam da li je moj proizvod aktiviran?

  ?arobnjak za aktiviranje se ne pokre?e ako ste aktivirali proizvod. Ako je proizvod aktiviran, dobijate slede?u poruku kada pokrenete ?arobnjak za aktiviranje:
  Proizvod je ve? aktiviran.
 • Da li proizvod prestaje da funkcioni?e ako ga ne aktiviram?

  Ne. Me?utim, proizvod radi u re?imu smanjene funkcionalnosti.
 • ?ta je to re?im smanjene funkcionalnosti?

  U re?imu smanjene funkcionalnosti program funkcioni?e sli?no prikaziva?u. Pri pokretanju u re?imu smanjene funkcionalnosti, mnoge stavke menija nisu dostupne (onemogu?ene su), tako da je pristup toj funkcionalnosti blokiran. Neka od ograni?enja re?ima smanjene funkcionalnosti obuhvataju slede?a:
  • Ne mo?ete da kreirate nove dokumente.
  • Mo?ete da prikazujete postoje?e dokumente, ali ne mo?ete da ih ure?ujete.
  • Mo?ete da ?tampate dokumente, ali ne mo?ete da ih ?uvate.
  Postoje?e Office datoteke ili dokumenti se ne o?te?uju, a Office lako mo?ete da izvedete iz ovog re?ima tako ?to ?ete slediti uputstva istaknuta na predstavljenim ekranima.
 • Kako se a?uriraju informacije koje se odnose na aktivaciju proizvoda?

  Da biste osigurali da su informacije koje obezbedite korporaciji Microsoft putem ?arobnjaka za aktiviranje sistema Office ta?ne, te informacije mo?ete da pregledate i a?urirate tako ?to ?ete se u bilo kom trenutku obratiti korporaciji Microsoft. U nekim Office proizvodima mo?ete da koristite ?arobnjak za aktiviranje sistema Office da biste to uradili putem Interneta ili telefonom. Ako vam ove opcije nisu dostupne, bilo koje informacije koje ste uneli mo?ete da a?urirate ili promenite tako ?to ?ete poslati opis ?eljenih promena i ID proizvoda (koji se nalazi u dijalogu koji se prikazuje kada u meniju Pomo? bilo kog Office programa kliknete na komandu Osnovni podaci o programu <ime programa>) na slede?u adresu. Microsoft ?e a?urirati va?e informacije tako da odra?avaju sve ispravke ili promene koje ?elite. Va?no je da unesete ID proizvoda kako bi Microsoft mogao precizno da identifikuje va? zapis o aktivaciji.
  Microsoft
  Attn: Microsoft Product Activation
  One Microsoft Way
  Redmond, Washington 98052-6399
 • Za?to dobijam obave?tenja da je potrebno da aktiviram proizvod?

  Ako ne aktivirate Office proizvod, dobijate podsetnik da aktivirate proizvod svaki put kada pokrenete neki Office program.
 • Da li postoji vi?e tipova licence proizvoda?

  Da. Postoje slede?i tipovi licence:
  • Stalna
  • Pretplata krajnjeg korisnika

   Napomena Od avgusta 2001. licenca za pretplatu na Office XP nije dostupna u SAD.
  • Probni program za proizvod
 • ?ta je to stalna licenca?

  Stalna licenca vam pru?a dozvolu da koristite Office programe dok god ste vlasnik proizvoda.

  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  828958 Resursi za pomo? pri aktivaciji licence u Microsoft Office programima
 • ?ta je to licenca putem pretplate krajnjeg korisnika?

  Licenca putem pretplate krajnjeg korisnika dozvoljava vam da Office koristite u odre?enom vremenskom periodu. Taj vremenski period traje 12 meseci i po?inje od trenutka kada aktivirate svoju kopiju sistema Office. Na kraju perioda pretplate mo?ete da obnovite licencu. Ako odaberete da ne obnovite licencu, Office programe mo?ete da pokrenete samo jo? pet puta pre nego ?to na snagu stupi re?im smanjene funkcionalnosti.

  Kopija sistema Office sa licencom putem pretplate krajnjeg korisnika povezana je sa ra?unarom na kojem je instalirana. Nju nije mogu?e prodati ni premestiti na drugi ra?unar. Licencu je mogu?e prodati samo zajedno sa ra?unarom. Prenos vlasni?tva nad licencom zahteva poziv agentu korisni?ke slu?be.

  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  293191 Aktiviranje licence putem pretplate krajnjeg korisnika u operativnom sistemu Office XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • ?ta je to verzija probnog programa za proizvod?

  Verzija probnog programa za proizvod jeste licenca za upotrebu probne verzije Office proizvoda tokom jednog meseca.

  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  828958 Resursi za pomo? pri aktivaciji licence u Microsoft Office programima
 • Koliko puta mogu da presko?im aktivaciju?

  Za proizvode sa stalnom licencom aktivaciju mo?ete da presko?ite 50 puta. Za licence putem pretplate krajnjeg korisnika aktivaciju mo?ete da presko?ite 20 puta. za verziju probnog programa za proizvod aktivaciju mo?ete da presko?ite pet puta. Ako ne aktivirate proizvod u okviru dodeljenog broja pokretanja Office programa, Office programi po?inju da rade u re?imu smanjene funkcionalnosti.
 • Koliko instalacija mo?e da se izvr?i sa jednim ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom? Mogu li da instaliram proizvod na laptop i stonom ra?unaru? Koliko puta mogu da ponovo instaliram proizvod i da ga aktiviram?

  Odgovori na ova i druga pitanja u vezi sa smernicama za aktivaciju dostupni su na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
  http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx
Vi?e informacija o aktivaciji proizvoda i vi?e naj?e??ih pitanja o aktivaciji Microsoft proizvoda potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:
http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx

REFERENCE

Za vi?e informacija o aktivaciji proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
300273 OEM izdanje nije mogu?e aktivirati vi?e nego jednom u sistemu Office XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o problemima do kojih dolazi kada Office pokrenete u re?imu smanjene funkcionalnosti kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
316032 Poruka o gre?ci ?Ova komanda nije dostupna zato ?to je dokument zaklju?an za ure?ivanje? kada poku?ate da uredite stare ili nove dokumente u sistemima Office XP i Office 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 293151 - Poslednji pregled: 6. maj 2010. - Revizija: 9.6
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Klju?ne re?i: 
kbactivation kbdta kbhowto KB293151

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com