Thi?t đ?t b?o m?t m?c đ?nh cho Internet Explorer 6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 293222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? thi?t đ?t riêng tư m?c đ?nh trong Internet Explorer 6.

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 6 th?c hi?n nâng cao cookie l?c d?a trên n?n t?ng cho s? thích riêng tư (P3P) đ?c đi?m k? thu?t. Đ?c đi?m k? thu?t P3P, đư?c phát tri?n b?i World Wide Web Consortium (W3C), cho phép b?n nh?p vào tu? ch?n b?o m?t và h? tr? các trang Web trong r? ràng t?, trong m?t đ?nh d?ng máy tính có th? đ?c đư?c, làm th? nào các trang Web này có th? s? d?ng d? li?u c?a b?n.

Thông tin v? P3P, đ? c?p đ?n các trang Web sau đây:
http://www.w3.org/P3P/
Internet Explorer 6 có th? thông báo cho b?n v? các trang Web không đáp ?ng các thi?t đ?t riêng tư.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thi?t đ?t tùy ch?nh, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283185 Làm th? nào đ? qu?n l? cookie trong Internet Explorer 6
Thi?t đ?t cookie đư?c l?p c?u h?nh trên các Bảo mật tab c?a Tuỳ chọn Internet trong Internet Explorer phiên b?n 4 và phiên b?n 5 (ho?c trên các Nâng cao tab trong Internet Explorer phiên b?n 3) đang b? lo?i b? khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6.

M?t m?i Tính riêng tư tab đ? đư?c thêm vào Tuỳ chọn Internet đ? c?u h?nh thi?t đ?t cookie cho các Internet khu v?c. Theo m?c đ?nh, Internet Explorer 6 đ?t tu? ch?n b?o m?t Phương ti?n Đ?i v?i các Internet vùng và hi?n th? m?t Tính riêng tư h?p tho?i h?p đ?u tiên th?i gian m?t cookie b? h?n ch? ? m?c riêng tư này. Các Tính riêng tư h?p tho?i gi?i thích r?ng m?t b?o m?t bi?u tư?ng đư?c hi?n th? trên thanh tr?ng thái m?i khi m?t cookie b? h?n ch? d?a trên các thi?t l?p b?o m?t c?a b?n và b?n có th? nh?p đúp vào các b?o m?t bi?u tư?ng đ? xem báo cáo tính riêng tư.

LƯU ?: T?t c? các cookie s? t? đ?ng đư?c ch?p nh?n trong các Intranet c?c b?Tin c?y khu, và b? ch?n t?i các B? gi?i h?n khu v?c.

Thông tin chung v? cookie

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? cookie, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260971 Mô t? c?a cookie

Thi?t đ?t riêng trung b?nh (m?c đ?nh)

Các Phương ti?n thi?t đ?t riêng ch?n cookie c?a bên th? ba mà không có m?t chính sách nh? g?n (m?t cam k?t b?o m?t máy tính có th? đ?c đư?c ngưng t?) ho?c các cookie c?a bên th? ba có m?t chính sách nh? g?n mà ch? đ?nh r?ng cá nhân danh tính thông tin đư?c s? d?ng mà không có s? ch?p thu?n ng?m c?a b?n c?a b?n. H? cookie h?ng có m?t chính sách nh? g?n mà ch? đ?nh r?ng cá nhân danh tính thông tin đư?c s? d?ng mà không có s? ch?p thu?n ng?m c?a b?n đư?c "c?p" (xóa khi b?n đóng Internet Explorer). Cookie h?ng mà không có m?t chính sách nh? g?n "leashed" (có gi?i h?n đ? cho h? ch? có th? đư?c đ?c trong b?i c?nh bên th?). Các cookie đ? đư?c lưu tr? trên máy tính c?a b?n trư?c khi b?n cài Internet Explorer 6 c?ng đư?c leashed.

LƯU ?: Theo m?c đ?nh, các M?i trang web b?o m?t hành đ?ng h?p tho?i không có dân cư, v? v?y các Phương ti?n thi?t l?p không ghi đè cho b?t k? các trang Web cá nhân. N?u b?n b?m vào Ch?nh s?a trên các Tính riêng tư tab c?a Tuỳ chọn Internet và b?n thêm các trang Web đư?c qu?n l? danh sách v?i ho?c là m?t Luôn ch?n ho?c Luôn cho phép cài đ?t, các ưu đ?i có th? ghi đè các Phương ti?n thi?t l?p trên thanh trư?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? P3P, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290333 Mô t? c?a n?n t?ng cho d? án s? thích (P3P) b?o m?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 293222 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB293222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:293222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com