MS14-014: Ievainojam?bas d?? ir Silverlight iesp?jama dro??bas l?dzeklis apiet: 11 marts 2014

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2932677 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS14-014. Lai uzzin?tu vair?k par ?o dro??bas bi?etenu redz?t vienu no ?iem resursiem, atbilsto?i situ?cijai: Pla??ku inform?ciju par ?o dro??bas atjaunin?jumu, dodieties uz ??diem Microsoft Web lapu:
http://support.Microsoft.com/KB/2934150

Pal?dz?b? un atbalst? mekl?jiet ?o dro??bas atjaunin?jumu ieg??ana

Pal?dz?bas atjaunin?jumu instal??anu:Atbalsta Microsoft Update

Dro??bas risin?jumus IT profesion??iem:TechNet dro??bas atbalsts un trauc?jummekl??ana

Pal?dz?tu aizsarg?t datoru Windows b?z?t?m Windows v?rusu un ?aunpr?t?gas programmat?ras:V?russ risin?jumu un dro??bas centrs

Viet?jo atbalstu saska?? ar j?su valst?:Starptautiskais atbalsts

Papildindorm?cija

Pla??ku inform?ciju par ?o dro??bas atjaunin?jumu

Pla??ku inform?ciju par ?o dro??bas atjaunin?jumu, cikt?l tas attiecas uz konkr?to produktu versijas satur ??du pantu:
  • 2961137 Atjaunin?jums ir pieejams Microsoft Silverlight 5 Macintosh (MS14-014)

Inform?ciju par failu

?? programmat?ras atjaunin?juma versijai ang?u valod? (Amerikas Savienot?s valstis), instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). lok?lais dators ?o failu datumi un laiki tiek par?d?ti p?c viet?j? laika un ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, kad veicat noteiktas darb?bas ar failiem.

Visiem atbalsta 64 bitu Microsoft Silverlight versiju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Silverlight_x64.exe5.1.302141308514-Feb-201401:24
Silverlight_Developer_x64.exe5.1.302141785414-Feb-201402:00
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Visiem atbalsta 32 bitu Microsoft Silverlight versiju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Silverlight.exe5.1.30214695714-Feb-201400:26
Silverlight_Developer.exe5.1.30214934214-Feb-201400:53
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Visiem atbalst?tajiem Microsoft Silverlight 5 Macintosh versij?m

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Silverlight.DMG5.1.302141520428-Feb-201416:20
Silverlight_Developer.DMG5.1.302142062028-Feb-201416:21
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Faila jauk?ana inform?ciju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsSHA1 jauk?anaSHA256 jauk?ana
Silverlight.exe417D876A2F6BE969DDF931B122BBAF3BC10BA8D755806D7BACF61799EAEE18B0E8A6EDA7BF62E384174F506EE75BFA3E898B233C
Silverlight_Developer.exe6598A5C0054A1CF4A5C5C4444175B40F59C232D36CC634F8185278688C956859C40D261AE40902810DE4B840EE661623AE8C3B82
Silverlight_Developer_x64.exeD53A868823B2453F960BCDBAF55388AD44E841E64084551CB41961A6310A850D434DEA8652B47D1AE8F25AE10604EC16494454C8
Silverlight_x64.exe5AE9C457E2EFAC6C943F23045B2F0EEEA484D7F9D035E3B28F8313B78197AAE892762F37ED87DBD145F8816C59F4AEAD453700FE
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 2932677 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Silverlight 5
  • Microsoft Silverlight for Macintosh
  • Microsoft Silverlight for Windows
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2932677 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2932677

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com