MS14-014: L? h?ng trong Silverlight có th? cho phép b?o m?t tính năng bypass: 11 Tháng ba, 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2932677 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS14-014. Đ? t?m hi?u thêm v? b?n tin b?o m?t này xem m?t trong nh?ng tài nguyên sau, n?u thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/kb/2934150

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:H? tr? b?o m?t TechNet và x? l? s? c?

Giúp b?o v? máy tính d?a trên Windows c?a b?n Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Bài vi?t sau này có thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này v? nó liên quan đ?n s?n ph?m cá nhân phiên b?n:
  • 2961137 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Silverlight 5 cho Macintosh (MS14-014)

Thông tin t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? 64-bit phiên b?n c?a Microsoft Silverlight

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Silverlight_x64.exe5.1.302141308514 tháng 2 năm 201401:24
Silverlight_Developer_x64.exe5.1.302141785414 tháng 2 năm 201402:00
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Microsoft Silverlight

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Silverlight.exe5.1.30214695714 tháng 2 năm 201400:26
Silverlight_Developer.exe5.1.302149342 ngư?i14 tháng 2 năm 201400:53
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Microsoft Silverlight 5 cho Macintosh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Silverlight.dmg5.1.302141520428 tháng 2 năm 201416:20
Silverlight_Developer.dmg5.1.302142062028 tháng 2 năm 201416:21
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?p tin băm thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pSHA1 bămSha256 băm
Silverlight.exe417D876A2F6BE969DDF931B122BBAF3BC10BA8D755806D7BACF61799EAEE18B0E8A6EDA7BF62E384174F506EE75BFA3E898B233C
Silverlight_Developer.exe6598A5C0054A1CF4A5C5C4444175B40F59C232D36CC634F8185278688C956859C40D261AE40902810DE4B840EE661623AE8C3B82
Silverlight_Developer_x64.exeD53A868823B2453F960BCDBAF55388AD44E841E64084551CB41961A6310A850D434DEA8652B47D1AE8F25AE10604EC16494454C8
Silverlight_x64.exe5AE9C457E2EFAC6C943F23045B2F0EEEA484D7F9D035E3B28F8313B78197AAE892762F37ED87DBD145F8816C59F4AEAD453700FE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2932677 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Silverlight 5
  • Microsoft Silverlight for Macintosh
  • Microsoft Silverlight for Windows
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2932677 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2932677

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com