Ngu?n l?c k? thu?t cho s?n ph?m văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 293303 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê m?t s? các ngu?n l?c k? thu?t có s?n trên trang web Microsoft World Wide Web có th? giúp b?n t?m câu tr? l?i cho câu h?i v? Microsoft Office.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n có m?t câu h?i v? chương tr?nh Microsoft Office, Click vào nút "d?u ch?m h?i" ? m?t trong hai bên ph?i c?a các Tiêu chuẩn thanh công c? ho?c bên ph?i ? trên băng. Đi?u này s? kh?i đ?ng giúp ngư?i xem. Nh?p câu h?i c?a b?n trong các Tìm kiếmh?p bên dư?i thanh công c?.

Các trang Web trung tâm gi?i pháp s?n ph?m

S?n ph?m gi?i pháp Trung tâm Web site cung c?p liên k?t đ?n thư?ng xuyên câu h?i v? v?n đ? đ? bi?t; cơ s? ki?n th?c Microsoft; gi?ng d?y và làm th? nào đ? thông tin; Ti?n ích, C?p Nh?t và thêm-ins; tr?nh g? r?i; liên k?t đ? h? tr? webcast; và tài nguyên b? sung.
http://support.Microsoft.com/select/?target=Hub

Tài nguyên khác

Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit

M?t ngu?n tài nguyên công c?, m?u, và thông tin k? thu?t đ? giúp b?n tri?n khai, nâng c?p, qu?n l?, và h? tr? văn ph?ng. Các trang Web sau đây cung c?p liên k?t đ?n văn ph?ng chung liên quan đ?n thông tin c?ng như liên k?t đ?n các tr?c tuy?n văn ph?ng tài nguyên Kit cho m?i phiên b?n c?a văn ph?ng:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/Default.aspx

Trung tâm nhà phát tri?n c?a Microsoft Office

M?t ngu?n l?c c?a m?u, t?i và thông tin k? thu?t đ? giúp b?n phát tri?n các ?ng d?ng v?i văn ph?ng:
http://MSDN.Microsoft.com/Office/

Microsoft văn ph?ng tr?c tuy?n trang Web

M?t ngu?n l?c cho t?i v? mi?n phí, h? tr?, b?n phát hành b?o m?t, e-d?ch v?, và thông tin k? thu?t liên quan đ?n s?n ph?m văn ph?ng:
http://office.microsoft.com

Trung tâm t?i v?

M?t kho lưu tr? mi?n trung c?a t?i mi?n phí, bao g?m c? gi?y t? tr?ng, Add-in, b?n vá l?i, chuy?n đ?i, và như v?y. Đ? t?m ki?m các t?p tin t?i v?, tr?nh duy?t đ? sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/Search.aspx

Cơ s? ki?n th?c Microsoft

Ngu?n ch? y?u c?a thông tin k? thu?t cho h? tr? c?a Microsoft các chuyên gia và khách hàng. B? sưu t?p toàn di?n c?a bài vi?t ch?a làm th? nào đ? thông tin chi ti?t, câu tr? l?i cho câu h?i h? tr? k? thu?t, và thông tin v? v?n đ? đ? bi?t và làm th? nào Microsoft đang gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này. Đ? t?m ki?m bài vi?t cơ s? ki?n th?c, tr?nh duy?t đ? sau Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Search

Ngang ngang nhau nhóm tin

Tương tác v?i ngư?i dùng khác c?a s?n ph?m c?a Microsoft, bao g?m c? Microsoft h?u h?t các chuyên gia có giá tr? (MVPs). Đ? t?m nhóm tin cho b?n s?n ph?m, tr?nh duy?t đ? sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Communities/newsgroups/en-US/Default.aspx

Microsoft Press

Microsoft Press cung c?p các tài li?u đào t?o và h? tr? b?n c?n giúp b?n có đư?c nhi?u hơn t? Microsoft Office.

Xác đ?nh v? trí c?a b?n g?n nh?t ngu?n cho các s?n ph?m Microsoft Press trên toàn th? gi?i, duy?t đ?n Microsoft Nh?n trang Web ho?c liên h? v?i văn ph?ng Microsoft đ?a phương c?a b?n. T?i Hoa K?, H?y g?i (800) MS-PRESS. T?i Canada, g?i (800) 667-1115:
http://www.Microsoft.com/Learning/Books/

Văn ph?ng h? th?ng kh?i đ?ng TechCenters trên TechNet

Các TechCenters Trang ch? đ?n n?i dung mà giúp các chuyên gia đánh giá, k? ho?ch, tri?n khai và v?n hành các s?n ph?m và gi?i pháp b?ng cách s? d?ng văn ph?ng Hệ thống:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Office/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 293303 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
T? khóa: 
kbpubtypekc kbdownload kbhowto kbmt KB293303 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:293303

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com