HTTP 401 ho?c 404 báo l?i khi b?n truy c?p OWA ng?m ho?c m?t cách r? ràng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 293386 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ý Đi?u ki?n l?i đư?c mô t? trong bài vi?t này có th? x?y ra v? nhi?u l? do. V?n đ? này và các thông báo l?i đư?c mô t? trong bài vi?t này đư?c áp d?ng ch? cho v?n đ? như đ? nêu trong ph?n "Tri?u ch?ng" và ch? v?i các s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?". N?u các tri?u ch?ng"" và "Applies đ?" ph?n không áp d?ng cho máy tính c?a b?n, b?n c?n ph?i l?p l?i t?m ki?m c?a b?n v?i tiêu chí khác nhau đ? t?m n?i dung áp d?ng cho v?n đ? c?a b?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào Outlook Web Access (OWA) ng?m ph? (có ngh?a là, b?n không thêm URL v?i bí danh c?a b?n), b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

Thông báo l?i 1

HTTP/1.0 401 trái phép

Thông báo l?i 2

L?i: Truy c?p b? t? ch?i.

Thông báo l?i 3

Trang không t?m th?y
Khi b?n ki?m tra các t?p tin log Microsoft Internet Information Services (IIS), b?n s? th?y m?t m? 401.5 l?i. Các t?p tin log IIS thư?ng đư?c t?m th?y trong thư m?c Windows\System32\LogFiles\W3SVC1.

Khi b?n c? g?ng đăng nh?p m?t cách r? ràng vào OWA ph? (có ngh?a là, b?n thêm URL v?i bí danh c?a b?n), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
-HTTP 404 - Không t?m th?y t?p
Khi v?n đ? này x?y ra, b?n v?n có th? truy c?p h?p thư c?a b?n b?ng cách s? d?ng máy s? d?ng Microsoft Outlook MAPI.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u tài kho?n ngư?i dùng mà b?n dùng đ? đăng nh?p vào OWA không có đ?a ch? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thích h?p.

V?n đ? này thư?ng x?y ra khi b?n di chuy?n ngư?i dùng t? m?t máy tính Microsoft Exchange Server 5.5 m?t Microsoft Exchange 2000 Server ho?c Microsoft Exchange Server 2003 máy tính, ho?c khi b?n nâng c?p m?t máy tính Exchange 5,5 đ? trao đ?i 2000 ho?c Exchange 2003 và m?c đ?nh đ?t tên chính sách trong t? ch?c Exchange 2000 ho?c Exchange 2003 c?a b?n là khác nhau t? chính sách đ?t tên t?i các trang web trao đ?i 5.5.

Đây là m?t l?i Web phân ph?i Authoring Phiên b?n (DAV) ki?n trúc v?n đ?. Đ? t?m ki?m h?p thư đư?c k?t h?p v?i m?t URL, DAV s? d?ng các giá tr? trong các proxyAddresses thu?c tính c?a đ?i tư?ng ngư?i dùng, và sau đó so sánh các giá tr? đ?i v?i tên mi?n và trao đ?i thư m?c ?o đ? t?m th?y m?t k?t h?p v?i m?t đ?i tư?ng duy nh?t trong thư m?c.

H?y xem ph?n "Thông tin thêm" thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh đ?a ch? SMTP thích h?p và đ?a ch? proxy thư đi?n t? m?c đ?nh đư?c t?o b?i Exchange 2000.

Chú ý Ki?m tra đ?a ch? Web DAV không ph?i là hi?n di?n trong Microsoft Exchange 2003 Service Pack 1.

GI?I PHÁP

Exchange 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Exchange Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
836993Cách tải xuống gói d?ch v? m?i nh?t cho Exchange Server 2003
Chú ý Cài đ?t Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) gi?i quy?t v?n đ? này ch? khi ngư?i dùng đăng nh?p vào đ? OWA ng?m. N?u ngư?i dùng đăng nh?p đ? OWA m?t cách r? ràng, h? v?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
-HTTP 404 - Không t?m th?y t?p

Trao đ?i 2000

Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
 • Ch?nh s?a đ?a ch? SMTP ho?c thêm m?t đ?a ch? SMTP m?i cho nh?ng ngư?i đang g?p ph?i v?n đ? trong ph?n "Tri?u ch?ng" s? d?ng. B?n có th? mu?n s? d?ng phương pháp này, n?u v?n đ? b? gi?i h?n đ?n m?t s? ngư?i dùng ho?c ngư?i s? d?ng có đ?a ch? SMTP không chính xác.
 • S?a đ?i tên mi?n SMTP d?ch v? b?i trao đ?i thư m?c ?o. B?n có th? mu?n s? d?ng phương pháp này n?u h?u h?t ho?c t?t c? các ngư?i dùng trong t? ch?c c?a b?n đang g?p ph?i v?n đ? trong ph?n "Tri?u ch?ng".
 • T?o thêm thư m?c ?o cho các tên mi?n SMTP b? sung. B?n có th? mu?n s? d?ng phương pháp này n?u t? ch?c c?a b?n có nhi?u tên mi?n SMTP, ho?c n?u b?n đang s? d?ng Exchange 2000 cho lưu tr?.

  Chú ý B?n c?ng có th? t?o thêm HTTP máy ch? ?o cho các tên mi?n SMTP b? sung. Quá tr?nh này là hơn tham gia hơn so v?i đ?a ch? bài vi?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p các máy ch? ?o HTTP thêm, h?y truy c?p tr? giúp tr?c tuy?n cho Exchange 2000 t?i Web site sau Microsoft:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/aa997016.aspx

Cách 1: Ch?nh s?a ho?c thêm đ?a ch? SMTP đ? m?t ngư?i s? d?ng

 1. Xác đ?nh tên mi?n SMTP b?ng cách ki?m tra các H?p thư cho tên mi?n SMTP giá tr? trong thư m?c ?o Exchange ph?c v? tên mi?n SMTP. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
  2. M? r?ng Các nhóm hành chính, m? r?ng Các máy ch?, m? r?ng Tên máy chủ, m? r?ng Giao thức, m? r?ng HTTP, m? r?ng Trao đ?i máy ch? ?o, và sau đó m? r?ng Exchange.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c ?o trao đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. Lưu ? tên mi?n SMTP đư?c li?t kê dư?i các H?p thư cho tên mi?n SMTP h?p.
 2. B?t đ?u các Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính snap-in.
 3. Xác đ?nh v? trí tài kho?n ngư?i dùng trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào trương m?c ngư?i dùng và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Theo m?c đ?nh, ngư?i dùng đư?c t?o ra trong đơn v? t? ch?c c?a ngư?i dùng (OU), nhưng ngư?i dùng có th? t?n t?i trong nhi?u hơn m?t OU.
 4. B?m vào các Đ?a ch? thư đi?n t? tab.
 5. Đ? thêm đ?a ch? SMTP cho ngư?i dùng này, b?m M?i, b?m đúp vào Đ?a ch? SMTP, r?i g? đ?a ch? phù h?p v?i các H?p thư cho SMTP tên mi?n giá tr? thu?c tính c?a thư m?c ?o trao đ?i mà b?n có đư?c trong bư?c 1.
 6. Đ? s?a đ?i các đ?a ch? SMTP hi?n có, nh?p vào các đ?a ch? mà b?n mu?n ch?nh s?a, nh?p vào Ch?nh s?a, r?i g? đ?a ch? phù h?p v?i các H?p thư cho tên mi?n STMP giá tr? thu?c tính thư m?c ?o trao đ?i.
 7. Nh?p vào Ok hai l?n.
Có th? m?t m?t th?i gian cho Active Directory đ? nhân r?ng các đ?a ch? m?i trư?c khi ngư?i dùng này có th? đăng nh?p vào OWA.

Chú ý Đ?a ch? SMTP (in đ?m) m?c đ?nh c?a m?t ngư?i s? d?ng không ph?i phù h?p v?i các H?p thư cho giá tr?. Ngư?i dùng có th? đăng nh?p n?u b?t k? m?t trong nh?ng đ?a ch? SMTP phù h?p v?i giá tr?.

Cách 2: S?a đ?i tên mi?n SMTP d?ch v? b?i trao đ?i thư m?c ?o

Trong h?p tho?i thu?c tính cho thư m?c ?o c?a trao đ?i, các S?a đ?i nút là không có s?n (xu?t hi?n dimmed). Hành vi này x?y ra v? các tên mi?n SMTP đư?c s? d?ng b?i các thư m?c ?o Exchange luôn luôn là mi?n SMTP m?c đ?nh, đư?c ch? đ?nh b?i chính sách m?c đ?nh ngư?i nh?n.

Đ? s?a đ?i tên mi?n SMTP m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Các bư?c này bao g?m vi?c kh?i đ?ng l?i kho thông tin Microsoft Exchange và các d?ch v? ph? thu?c. Trong khi lưu tr? thông tin đư?c ng?ng l?i, không có khách hàng có th? truy c?p thư đi?n t?.
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng các Ngư?i nh?n container.
 3. Ch?n các Chính sách ngư?i nh?n đ?i tư?ng.
 4. Trong ngăn bên ph?i, xác đ?nh v? trí các Chính sách m?c đ?nh và có đư?c các thu?c tính.
 5. B?m vào các Đ?a ch? thư đi?n t? tab.
 6. B?m đúp vào đ?a ch? SMTP. N?u có nhi?u hơn m?t đ?a ch? SMTP đư?c li?t kê, b?m đúp vào đ?a ch? SMTP s? xu?t hi?n đ?m.
 7. Đ? l?i các t?i d?u hi?u (@) ? đ?u, và sau đó lo?i SMTP tên mi?n mà b?n mu?n trong các Đ?a ch? l?nh v?c.
 8. Nh?p vào Ok hai l?n.
 9. B?t đ?u d?ch v? snap-in.
 10. B?m vào các Microsoft kho thông tin Exchage d?ch v?.
 11. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i d?ch v? trên thanh công c? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n Microsoft (MMC). Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i d?ch v? ph? thu?c, h?y nh?p vào Có. Các H?p thư cho giá tr? s? đư?c c?p nh?t đ? s? d?ng tên mi?n SMTP m?i c?a b?n.

Phương pháp 3: T?o các thư m?c ?o cho các tên mi?n SMTP b? sung

Chú ý N?u máy tính s? d?ng front-end máy ch? và máy ch? tr? l?i-k?t thúc, b?n ph?i t?o thư m?c ?o trên c? hai phía máy ch? và máy ch? back-end.
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ng Tên máy chủ, m? r?ng Giao thức, m? r?ng HTTP, và sau đó m? r?ng Trao đ?i máy ch? ?o.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào máy ch? ?o trao đ?i, nh?p vào M?i, sau đó b?m Thư m?c ?o.
 4. G? tên c?a thư m?c ?o m?i.

  Tên này s? xu?t hi?n trong URL đư?c s? d?ng b?i khách hàng đ? truy c?p thư m?c ?o m?i. Ví d?, n?u b?n t?o m?t thư m?c ?o m?i đư?c đ?t tên companybmail, khách hàng s? s? d?ng m?t URL tương t? như http://www.domain.com/companybmail/.
 5. Đ? ch?n m?t tên mi?n SMTP, b?m các S?a đ?i nút, và sau đó ch?n m?t tên mi?n SMTP trong danh sách.

  Chú ý Danh sách này đư?c t?o ra t? t?t c? các giá tr? đ?a ch? SMTP trong t?t c? các chính sách ngư?i nh?n đư?c đ?nh ngh?a trong t? ch?c Exchange c?a b?n. B?n không th? cung c?p m?t tên mi?n SMTP không xu?t hi?n trong danh sách này.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? qu?n l? ngư?i nh?n chính sách, xem các ch? đ? ""qu?n l? ngư?i nh?n cài đ?t trong Exchange 2000 tr?c tuy?n giúp đ? đ? t?i Web site sau Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/Exchange/2000/maintain/exrecip.mspx
Phương pháp xác th?c tùy ch?nh, b?m vào các Xác thực nút trên các Truy c?p th? c?a trao đ?i h? th?ng qu?n l?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? xác đ?nh đ?a ch? SMTP thích h?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ng Tên máy chủ, m? r?ng Giao thức, m? r?ng HTTP, m? r?ng Trao đ?i máy ch? ?o, và sau đó m? r?ng Exchange.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c ?o trao đ?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính xem thu?c tính c?a thư m?c ?o trao đ?i. Đây là m?c đ?nh OWA ?o m?c t?o trong thi?t l?p máy ch? trao đ?i.
 4. Trên các T?ng quát tab, lưu ? giá tr? t? l?nh v?c này có nh?n Trao đ?i đư?ng d?n. Ví d? v? giá tr? này là example.com (m?c đ?nh). Trong ví d? này, ngư?i dùng ch? nh?ng ngư?i có m?t đ?a ch? SMTP t?n cùng @example.com có th? s? d?ng thư m?c ?o Exchange đ? truy c?p vào h?p thư c?a h?.
Đ? xác đ?nh đ?a ch? proxy thư đi?n t? m?c đ?nh đư?c t?o b?i Exchange 2000:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l? snap-in.
 2. M? r?ng Ngư?i nh?n, sau đó b?m Chính sách ngư?i nh?n.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Chính sách m?c đ?nh, sau đó b?m các Đ?a ch? e-Mail (chính sách) tab.
 4. Dư?i Quy t?c th? h?, b?m đúp vào đ?a ch? SMTP s? xu?t hi?n đ?m.
 5. Trong các Đ?a ch? h?p, lưu ? các tham s? c?u h?nh (n?u có) mà xu?t hi?n trư?c khi nh?ng lúc đăng nh?p (@). Ví d?, các tham s? có th? bao g?m %s ho?c %g.
Các tham s? đư?c s? d?ng đ? t?o ra các đ?a ch? e-mail nơi nh?n đư?c d?a trên thông tin tài kho?n ngư?i dùng. Ví d?, các %s.%g@example.com tham s? nguyên nhân trao đ?i 2000 đ? t?o đ?a ch? thư đi?n t? sau:

h?.givenname@example.com

Thu?c tính

ID c?a bài: 293386 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB293386 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:293386

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com