Cmdlet CMDistributionPoint เพิ่มในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกตั้งค่า ServerRemoteName ไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2935813 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้การ CMDistributionPoint เพิ่ม Cmdlet PowerShell ที่แนะนำใน 1 การปรับปรุงสะสมสำหรับ Microsoft System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1) เมื่อต้องการสร้างจุดแจกจ่ายระยะไกลใหม่ (DP)
  • คุณปรับใช้เนื้อหา DP ใหม่ และสร้างการปรับใช้ที่จำเป็นต้องใช้เนื้อหานั้นสำหรับไคลเอนต์ในตำแหน่งระยะไกลเดียวกันกับ DP ใหม่ แล้ว
ในสถานการณ์นี้ คุณพบว่า ไคลเอนต์พยายามดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกที่ติดตั้งอยู่ในลำดับชั้น (CAS หรือหลักแบบสแตนด์อโลน) ถ้าเซิร์ฟเวอร์แรกในลำดับชั้น หลักแบบสแตนด์อโลนที่มี DP ที่โฮสต์เนื้อหา ไคลเอ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดเนื้อหา แสดง โดยรายการ DataTransferService.log บนไคลเอนต์

สาเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก cmdlet PowerShell CMDistributionPoint เพิ่มการตั้งค่าคุณสมบัติerverRemoteNameSสำหรับจุดแจกจ่ายอย่างไม่ถูกต้องไปยังชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกในลำดับชั้น ด้วยเหตุนี้ ไคลเอนต์เลือกจุดแจกจ่ายดีที่สุดที่จะดาวน์โหลดเนื้อหา ไคลเอ็นต์ทำให้ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับส่วนภายใน (IP เครือข่ายย่อยเดียวกัน ไซต์ Active Directory เดียวกัน และอื่น ๆ) แต่ใช้ FQDN ไม่ถูกต้องในการสื่อสารกับ DP

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งศูนย์ forSystem 3 Update สะสม 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2882125 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการแก้ไขคุณสมบัติของการ DPerverRemoteNameS ตัวอย่าง VBScript ดังต่อไปนี้จะตรวจสอบ และแก้ไขคุณสมบัตินี้ตามความจำเป็นสำหรับ DPs อย่าง น้อยหนึ่งอย่าง:

'Sample script to connect to the SMS provider for a specific site server (argument 1)
' for a specific site code (argument 2) and
' and correct ServerRemoteName for a specified DP (argument 3) in a specified site (argument 4) if it does not match ServerName.

On Error Resume Next

'Validate command line arguments

Set args=wscript.arguments

If args.Count = 4 then
strProviderSiteServer = WScript.Arguments(0)
strProvSiteCode = UCASE(WScript.Arguments(1))
strDPServer = WScript.Arguments(2)
strDPSiteCode = UCASE(WScript.Arguments(3))
Else
wscript.Echo "Incorrect command line arguments." & vbCrLf
wscript.Echo "Usage: cscript //nologo CorrectServerRemoteName.VBS <ProviderServer> <ProvSiteCode> <DPServer> <DPSiteCode>" & vbCrLf
wscript.Echo "Example: cscript //nologo CorrectServerRemoteName.VBS Server01 CAS DPServer PRI" & vbCrLf
WScript.Quit(1)
End If

'Connect to the provider on the specified site server

strProviderSiteServer = "\\" + strProviderSiteServer + "\"
Set ObjSDKConn = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=Impersonate,authenticationLevel=Pkt}!" & strProviderSiteServer & "root\sms\site_" & strProvSiteCode)

If Err.number <> 0 then
wscript.Echo "Connecting to the provider failed with code: " & Err.number
WScript.Quit(2)
End If

'Query for the specified DP

strQuery = "Select * from SMS_SCI_SysResUse where RoleName='SMS Distribution Point' and SiteCode='" & strDPSiteCode & "' and NetworkOSPath like '%" & strDPServer & "%'"
Set ObjQueryResult = ObjSDKConn.ExecQuery(strQuery)

If Err.number <> 0 then
wscript.Echo "Querying for the specified DP server failed with code: " & Err.number
WScript.Quit(3)
End If

If ObjQueryResult.Count < 1 Then
wscript.Echo "Querying for the specified DP server succeeded but no DPs were returned."
WScript.Quit(4)
End If

'Loop through the list of DPs returned

wscript.Echo "Found " & ObjQueryResult.Count & " DPs matching the specified name."

For each ObjDP in ObjQueryResult
wscript.Echo
strServeName = Replace(ObjDP.NetworkOSPath,"\","")

For each ObjProp in ObjDP.Props
If ObjProp.PropertyName = "Server Remote Name" then
If strServeName = ObjProp.Value1 then
wscript.Echo "ServerName and ServerRemoteName both match as '" & strServeName & ". Not making any change to this DP."
Else
wscript.Echo "ServerRemoteName for " & strServeName & " is " & ObjProp.Value1 & ". Correcting."
ObjProp.Value1 = strServeName
ObjDP.Put_

If Err.number <> 0 then
wscript.Echo "Saving the change failed with code: " & Err.number
Else
wscript.Echo "Successfully updated the property."
End If
End If
End If
Next
Next

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้มีการจัดกำหนดการที่จะรวมในการปรับปรุงในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2935813 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 1.1
ใช้กับ
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Keywords: 
kbmt KB2935813 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2935813

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com