Làm th? nào đ? áp d?ng chính sách đ?a phương đ? ngư?i s? d?ng t?t c? ngo?i tr? qu?n tr? viên trong m?t thi?t l?p nhóm làm vi?c trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 293655 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách áp d?ng các chính sách đ?a phương đ? ngư?i s? d?ng t?t c? ngo?i tr? qu?n tr? viên trên Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính trong m?t thi?t l?p nhóm làm vi?c. Bài vi?t c?ng mô t? làm th? nào đ? khôi ph?c l?i các chính sách đ?a phương ban đ?u.

Khi b?n s? d?ng ho?c là m?t Windows 2000 Professional trên ho?c máy tính d?a trên Windows 2000 Server trong m?t thi?t l?p nhóm làm vi?c (không có trong m?t tên mi?n), b?n có th? ph?i th?c hi?n các chính sách đ?a phương trên máy tính đó mà có th? áp d?ng cho m?i ngư?i dùng c?a máy tính đó, nhưng không ph?i đ? qu?n tr? viên. Ngo?i l? này cho phép các qu?n tr? viên có quy?n truy c?p không h?n ch? và ki?m soát c?a máy tính, và đ? có th? đ? h?n ch? các quy?n c?a ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào máy tính đó.

Windows 2000 Professional d?a trên máy tính ho?c máy ch? d?a trên Windows 2000 thành viên ph?i thi?t đ?t nhóm làm vi?c cho th? t?c này đ? làm vi?c. Trong t?nh hu?ng này, các chính sách tên mi?n không th? ghi đè các chính sách đ?a phương v? chính sách tên mi?n t?n t?i. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n làm cho b?n sao lưu c?a t?t c? các t?p tin đư?c ch?nh s?a.

Áp d?ng các chính sách đ?a phương đ? ngư?i s? d?ng t?t c? ngo?i tr? ngư?i qu?n tr?

Đ? áp d?ng chính sách đ?a phương đ? ngư?i s? d?ng t?t c? ngo?i tr? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo Microsoft m?nh m? khuy?n cáo b?n th?c hi?n m?t sao lưu đ?y đ? trư?c khi b?n b?t đ?u th? t?c này.
 1. M? tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.

  Chú ýN?u m?t trong các chính sách mà b?n mu?n áp d?ng là vi?c lo?i b? các Ch?y l?nh, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng qu?n l? giao di?n đi?u khi?n Microsoft (MMC) đ? ch?nh s?a chính sách và r?ng b?n sau đó lưu k?t qu? như là m?t bi?u tư?ng đ? b?n s? không ph?i s? d?ng các Ch?y l?nh đ? hoàn thành m?t s? các bư?c khác trong th? t?c này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
  2. Nh?p vào Giao di?n đi?u khi?n, sau đó b?m Thêm/lo?i b?-theo.
  3. Trên các Đ?c l?p tab, b?m vào Thêm.
  4. Trong các Thêm Standalone-theo c?a s?, b?m Chính sách Nhóm, sau đó b?m Thêm.
  5. Trong các Đ?i tư?ng chính sách nhóm h?p, lo?i Máy tính c?c b? (n?u nó là không đ? có), và sau đó nh?p vào K?t thúc.
  6. Trong các Thêm Standalone-theo c?a s?, b?m Đóng. Trong các Thêm/lo?i b?-theo h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
  7. Nh?p vào Giao di?n đi?u khi?n, b?m Lưu. Trong các Lưu vào danh sách, b?m vào Màn hình.
  8. Trong các Tên tệp h?p, g? tên cho giao di?n đi?u khi?n và sau đó nh?p vào Lưu.
 2. M? r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, và sau đó m? r?ng Hành chính Templates.
 3. B?m vào c?p có ch?a các chính sách mà b?n mu?n kích ho?t, b?m đúp vào m?t chính sách và sau đó kích ho?t nó. Ví d?, n?u b?n mu?n ?n bi?u tư?ng đ?a đi?m m?ng c?a tôi, b?m vào Màn hình, b?m đúp vào ?n bi?u tư?ng đ?a đi?m m?ng c?a tôi trên bàn làm vi?c, b?m Được kích hoạt, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.

  Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng b?n ch?n các chính sách chính xác. N?u không, b?n có th? h?n ch? kh? năng c?a ngư?i qu?n tr? đ? đăng nh?p vào máy tính (và hoàn t?t các bư?c c?n thi?t) c?u h?nh máy tính. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n ghi l?i nh?ng thay đ?i b?n đ? th?c hi?n.
 4. Đóng nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng ho?c MMC, và sau đó đăng xu?t.
 5. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?. B?n có th? nh?n th?y trong phiên giao d?ch đăng nh?p này thay đ?i chính sách mà b?n đ? th?c hi?n đư?c áp d?ng. Theo m?c đ?nh, các chính sách đ?a phương áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng, bao g?m c? qu?n tr? viên.
 6. Đăng xu?t kh?i máy tính, và sau đó đăng nh?p vào máy tính như là m?t trong nh?ng ngư?i dùng không qu?n tr? c?a máy tính này cho ngư?i mà b?n mu?n các chính sách này đ? áp d?ng. L?p l?i các bư?c này cho m?i ngư?i dùng máy tính này cho ngư?i mà b?n mu?n các chính sách này đ? áp d?ng. Các chính sách đư?c áp d?ng cho t?t c? nh?ng ngư?i dùng này và cho các qu?n tr? viên.

  Chú ý B?n ph?i đăng nh?p như là m?i ngư?i dùng máy tính. Trương m?c ngư?i dùng chưa đăng nh?p trong bư?c này s? không có chính sách th?c hi?n cho tài kho?n đó.
 7. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 8. B?t các Hi?n th? các t?p và c?p ?n tùy ch?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp Tùy ch?n c?p, b?m vào các Xem tab, b?m vào Hi?n th? các t?p và c?p ?n, sau đó b?m Ok.
 9. Sao t?p Registry.pol n?m trong thư m?c %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User đ?n m?t v? trí sao lưu (ví d?, m?t ? đ?a c?ng khác nhau, vào đ?a, ho?c m?t thư m?c).
 10. M? chính sách đ?a phương c?a b?n m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng ho?c so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm ho?c bi?u tư?ng c?a b?n giao di?n đi?u khi?n MMC, và sau đó đ?o ngư?c nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n trong bư?c 3. Ví d?, đ? đ?o ngư?c nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n trong bư?c 3, b?m đúp ?n bi?u tư?ng đ?a đi?m m?ng c?a tôi trên bàn làm vi?c, b?m B? vô hi?u hoá, b?m áp d?ng và sau đó b?m Ok.

  Chú ý Khi b?n làm đi?u này, chính sách biên so?n t?o ra m?t t?p tin Registry.pol m?i.
 11. Đóng nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng ho?c MMC, và sau đó sao chép Registry.pol sao lưu t?p tin mà b?n t?o trong bư?c 9 tr? l?i vào thư m?c %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User.

  Khi b?n đư?c nh?c đ? thay th? t?p hi?n có, nh?p vào Có.
 12. Đăng xu?t kh?i máy tính, và sau đó đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?. B?n có th? th?y r?ng các thay đ?i b?n th?c hi?n trong bư?c 3 không đư?c th?c hi?n b?i v? b?n đ? đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 13. Đăng xu?t kh?i máy tính, và sau đó đăng nh?p vào máy tính như ngư?i dùng khác (ho?c ngư?i dùng khác). B?n có th? th?y r?ng nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n trong bư?c 3 đư?c th?c hi?n b?i v? b?n đ? đăng nh?p vào máy tính như là m?t ngư?i s? d?ng (không ph?i là m?t qu?n tr? viên).
 14. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? đ? xác minh r?ng các chính sách đ?a phương không ?nh hư?ng đ?n b?n như qu?n tr? viên đ?a phương c?a máy tính đó.

Khôi ph?c l?i các chính sách đ?a phương ban đ?u

Đ?o ngư?c quá tr?nh đư?c mô t? trong ph?n "Áp d?ng chính sách đ?a phương đ? ngư?i s? d?ng t?t c? ngo?i tr? ngư?i qu?n tr?" c?a bài vi?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. B?t các Hi?n th? các t?p và c?p ?n tùy ch?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp Tùy ch?n c?p, b?m vào các Xem tab, b?m vào Hi?n th? các t?p và c?p ?n, sau đó b?m Ok.
 3. Di chuy?n, đ?i tên ho?c xóa các t?p tin Registry.pol t? các %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\User thư m?c. T?p Registry.pol m?c đ?nh khác đư?c t?o ra b?i h? th?ng b?o v? t?p c?a Windows sau khi b?n đăng xu?t kh?i ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính.
 4. M? các chính sách đ?a phương. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? gpedit.msc ho?c MMC, sau đó b?m Ok. N?p các chính sách an ninh đ?a phương. Sau đó, đ?t t?t c? các m?c đư?c thi?t l?p đ? "Vô hi?u hóa ho?c là" ho?c "Kích ho?t" đ? "Không xác đ?nh" đ? đ?o ngư?c b?t k? thay đ?i chính sách đ? đư?c tri?n khai đ? Windows 2000 registry theo quy đ?nh c?a các t?p tin Registry.pol.
 5. Đăng xu?t kh?i máy tính, và sau đó đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 6. Đăng xu?t kh?i máy tính, và sau đó đăng nh?p vào máy tính như là m?t trong nh?ng ngư?i s? d?ng không qu?n tr? viên đ? cho nh?ng thay đ?i có th? đ?o ngư?c trên tài kho?n c?a ngư?i dùng đó c?ng. L?p l?i các bư?c này cho m?i ngư?i dùng không qu?n tr? c?a máy tính này.
Chú ý N?u h? sơ không t?i, sau đó đăng nh?p b?i các qu?n tr? viên s? b? khoá xu?ng đ?n đ? máy tính không th? đư?c m? khóa.

Thu?c tính

ID c?a bài: 293655 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB293655 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:293655

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com