Không th? nâng c?p máy ch? Windows 2000 lên Windows Server 2003 v?i d?ch v? Windows cho UNIX 2.0 cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 293783
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? không th? nâng c?p m?t Microsoft Windows 2000 B? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? Windows Server 2003 n?u mi?n Windows 2000 b? đi?u khi?n có máy ch? cho NIS thành ph?n t? các d?ch v? cho UNIX Phiên b?n 2.0 cài đ?t. Ngoài ra, khi b?n c? g?ng nâng c?p lên Windows Server 2003, b?n có th? nh?c nh? đ? ch?y Schupgr.exe đ? nâng c?p gi?n đ? c?a b?n, và khi b?n ch?y công c? này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Lư?c đ? các b?n C?p Nh?t không thành công: thu?c tính trong tháng năm-ch?a không t?n t?i.

NGUYÊN NHÂN

Vi?c nâng c?p có th? không làm vi?c v? attributeSchema 'uid' đó đư?c s? d?ng b?i Windows 2000 Server cho lư?c đ? NIS không tương thích v?i m?t trong đó đư?c s? d?ng b?i Windows Server 2003.

GI?I PHÁP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Version    File name 
  --------------------------
  5.2000.328.19 Nis2ad.exe
  5.2000.328.19 Nisctrl.dll
  5.2000.328.19 Nismap.exe
  5.2000.328.19 Nisprop.dll
  5.2000.328.19 Nissvc.exe

Quan tr?ng N?u d?ch v? cho UNIX Phiên b?n 2.0 đ? đư?c g? b?, đi?u này hotfix không th? cài đ?t. Trong trư?ng h?p đó, b?n ph?i ch?y Renameattribute.exe, các thu?c tính chương tr?nh đ?i tên. Đ? đ?i tên các thu?c tính mà không c?n cài đ?t các hotfix:
 1. Trên b? đi?u khi?n vùng cho Active Directory thư m?c d?ch v?, đăng nh?p v?i ch?ng ch? hành chính.
 2. Gi?i nén các n?i dung c?a các hotfix. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? các sau đây l?nh vào d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  Q293783_SFU_2_X86.exe /x
  Renameattribute.exe đư?c gi?i nén t?i thư m?c nơi b?n đ?t các t?p tin Q293783_SFU_2_X86.exe.
 3. Ch?y Renameattribute.exe t? thư m?c nơi b?n trích xu?t nó trong bư?c 2.
Chú ý M?c đích c?a hotfix này là đ? cho phép b?n nâng c?p t? Windows 2000 lên Windows Server 2003. Microsoft đ? chưa th? nghi?m d?ch v? cho UNIX 2.0 trên Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin v? kh? năng tương tác, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/interopmigration/bb380242.aspx

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

AttributeSchema 'uid' đư?c bao g?m cho RFC 2307 tuân th? c?a máy ch? cho NIS. Tuy nhiên, đó là attributeSchema 'msSFUName' đó th?c s? đư?c s? d?ng trong máy ch? cho NIS. S?a ch?a là đ? ngăn ch?n vi?c sao chép các các giá tr? msSFUName uid, và đ? đ?i tên attributeSchema 'uid' đ? 'uid-SFU-V2'. Nhân r?ng C?p Nh?t lư?c đ? đ? t?t c? các tên mi?n đ?ng đ?ng b? đi?u khi?n có th? m?t m?t th?i gian. Do đi?u quan tr?ng là ph?i ch? đ?i cho đ?n khi quá tr?nh đ?i tên attributeSchema đư?c nhân r?ng trong s? t?t c? các tên mi?n b? đi?u khi?n trong r?ng. Nâng c?p Windows Server 2003 ph?i hoàn thành thành công sau khi hoàn t?t vi?c sao chép.

Đ? cài đ?t chi ti?t c? th?, xem t?p tin Hotfix.txt đư?c bao g?m v?i các hotfix. H?y nh? các thông tin sau khi b?n cài đ?t s?a ch?a:
 • Ch?y t?p tin Q293783_sfu_2_x86_en.exe t? hi?n t?i c?a nó v? trí ho?c lưu nó vào đ?a và sau đó ch?y nó.
 • Sau khi cài đ?t, ch? đ?i cho gi?n đ? đư?c tuyên truy?n đ? t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c đ?ng nghi?p đ? tên mi?n này b? đi?u khi?n trư?c khi b?n nâng c?p lên Windows Server 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 293783 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbenv kbfix kbqfe kbsetup kbmt KB293783 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:293783
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com