Làm th? nào đ? xây d?ng l?i ho?c di chuy?n m?t cài đ?t MSDTC đư?c s? d?ng v?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294209 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? xây d?ng l?i m?t Microsoft b? h?ng Phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) cài đ?t đ? s? d?ng v?i m?t chuy?n đ?i d? ph?ng nhóm SQL Server cài đ?t, và làm th? nào đ? di chuy?n MSDTC t?p trung ngu?n l?c cho m?t nhóm m?i.

Microsoft ch? h? tr? ch?y MSDTC trên các nút c?m là m?t tài nguyên c?m. Chúng tôi không khuyên b?n nên ho?c h? tr? ch?y MSDTC ? ch? đ? riêng r? trên m?t c?m. S? d?ng MSDTC như m?t ngu?n tài nguyên không t?p trung vào m?t c?m Windows là có v?n đ?. C?u h?nh này là có v?n đ? b?i v? các giao d?ch có th? đư?c m? côi và b?n có th? g?p d? li?u tham nh?ng n?u x?y ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Chú ý Các th? t?c này nên đư?c th?c hi?n tr?c ti?p trên các máy tính đư?c s? d?ng, không thông qua b?t k? lo?i k?t n?i t? xa.

Chú ý Thông tin trong bài vi?t này không áp d?ng cho Microsoft Windows Server 2003. Cho h? th?ng d?a trên Microsoft Windows Server 2003, xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301600 Làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i trên m?t c?m Windows Server 2003

THÔNG TIN THÊM

Xây d?ng l?i MSDTC trên máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Chuy?n t?t c? các d?ch v? sang cheá ñoä thuû coâng. Tuy nhiên, không ch?m các d?ch v? sau đây (n?u có):
  • C?nh báo
  • D?ch v? c?m
  • Tr?nh duy?t máy tính
  • H? th?ng t?p phân tán
  • Phân ph?i liên k?t theo d?i khách hàng
  • Phân ph?i liên k?t theo d?i máy ch?
  • DNS Client
  • S? k? s?
  • Đ?i l? chính sách IPSEC
  • Gi?y phép đăng nh?p d?ch v?
  • Logical Disk Manager
  • Messenger
  • Đăng nh?p m?ng
  • Nhà cung c?p h? tr? NTLM an ninh
  • K?t n?i m?ng
  • C?m và ch?y
  • Đi?u khi?n quá tr?nh
  • Đ?i l? cu?c g?i (RPC) th? t?c t? xa
  • D?ch v? cu?c g?i (RPC) th? t?c t? xa
  • D?ch v? đăng k? t? xa
  • B? lưu tr?
  • Security Accounts Manager
  • Máy chủ
  • B? đ?m in
  • TCP/IP NetBIOS Helper
  • D?ch v? th?i gian
  • Windows Management Instrumentation Driver Ph?n m? r?ng
  • D?ch v? th?i gian Windows
  • Tr?m làm vi?c
  Chú ý M?t s? cài đ?t có th? không có t?t c? các d?ch v? này, b?i v? đi?u này danh sách bao g?m c? Microsoft Windows NT 4.0 Enterprise Edition, và Microsoft Windows 2000 Advanced Server.
 2. Đóng b?ng đi?u khi?n và kh?i đ?ng l?i máy ch?. Đi?u này xóa các b? nh? c?a dll đư?c n?p b?i d?ch v?; N?u không, các d?ch v? này v?n c?n trong b? nh? và gi? ? khóa trên tài nguyên h? th?ng.
 3. N?u b?n đang s? d?ng Windows NT 4.0, ch?y msdtc – xoá trên t?t c? các nút. N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000, ch?y msdtc-g? cài đ?t trên t?t c? các nút.
 4. Trong đăng k?, lo?i b? các phím sau đây n?u chúng t?n t?i:

  HKEY_CLASSES_ROOT\CID

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet0\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet1\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet2\Services\MSDTC

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet3\Services\MSDTC


  Chú ý S? ControlSets s? khác nhau tùy theo h? th?ng.
 5. Lo?i b? các Z: \MSDTCLog thư m?c, nơi Z là đ?a c?m nơi thư m?c này hi?n nay cư trú.

  C?nh báo N?u b?n có các b?n ghi ho?t đ?ng và noncommitted các giao d?ch mà b?n ph?i gi? g?n, không làm đi?u này. Không ti?p t?c; liên h? v?i máy ch? SQL c?a b?n h? tr? chuyên nghi?p đ? đư?c hư?ng d?n thêm.
 6. Xóa các t?p tin sau đây trên c? hai nút c?a c?m n?u b?n đang s? d?ng Windows NT 4.0. B?n có th? b? qua bư?c này cho Windows 2000 b?n cài đ?t.
  • Adme.dll
  • DAC.exe
  • Dacdll.dll
  • Dtccfg.cpl
  • Dtccm.dll
  • Dtctrace.dll
  • Dtctrace.exe
  • Dtcxatm.dll
  • Dtcuic.dll
  • Dtcuis.dll
  • Dtcutil.dll
  • Enudtc.dll
  • Logmgr.dll
  • Msdtc.exe
  • Msdtc.dll
  • Msdtcprx.dll
  • Mtxclu.dll
  • Msdtctm.dll
  • Svcsrvl.dll
  • Xolehlp.dll
  Chú ý Hành vi m?c đ?nh là MSDTC s? cài đ?t cho ngư?i đ?u tiên nhóm có ch?a m?t tài nguyên đ?a ch? IP h?p l?, ngu?n tài nguyên m?ng tên và V?t l? đ?a ngu?n. N?u SQL Server 7.0 đ? đư?c nhóm và là ngư?i đ?u tiên nhóm đ? đáp ?ng các tiêu chí này, MSDTC s? s? d?ng các ngu?n l?c đ?u tiên nó t?m trong nhóm đó. Đây có th? là tài nguyên máy ch? SQL ho?c tài nguyên MSDTC.

  B?n có th? t?m th?y các thi?t l?p MSDTC trên đ?a CD SQL Server Service Pack 2 trong \x86\Other thư m?c đư?c li?t kê như Dtcsetup.exe, c?n là ngu?n c?a b?n trên Windows NT 4.0 h? th?ng. Windows 2000 h? th?ng nên s? d?ng các t?p tin Dtcsetup.exe t? các %SystemRoot%\System32 thư m?c; Đi?u này nói chung s? Winnt\System32 c?a b?n thư m?c.

  C?nh báo Trư?c khi b?n ch?y Dtcsetup.exe, xác minh r?ng nút 1 có quy?n ki?m soát t?t c? nh?ng c?m ngu?n l?c nhóm.
 7. Ch?y Dtcsetup.exe trên nút đ?u tiên; Đi?u này sao chép các t?p tin thư m?c %windir%/System32.

  C?nh báo Khi đ? hoàn t?t các chương tr?nh Dtcsetup.exe, đ?c màn h?nh c?n th?n. Không nh?p vào Ok cho đ?n khi b?n đ?c thư c?n th?n. Dtcsetup.exe có th? yêu c?u b?n th?c hi?n các bư?c này cùng m?t ngày các nút khác trư?c khi b?n b?m vào Ok.

  Chú ý Đ?i v?i Microsoft Windows 2000, ch?y Dtcsetup.exe trên nút khác c?a c?m duy nh?t n?u b?n b? nh?c đ? ch?y nó sau khi ch?y Dtcsetup.exe nút đ?u tiên.
 8. Khi đư?c nh?c đ? ch?y Dtcsetup.exe ngày th? hai nút, làm V? v?y. N?u Dtcsetup.exe hoàn thành mà không có b?t k? thư nào vào nút đ?u tiên, ti?p t?c đ? ch?y nó trên nút th? hai.

  Chú ý B?n có th? mu?n ki?m tra tr?nh xem s? ki?n đ? đ?m b?o r?ng Dtcsetup.exe là thành công trên m?i nút.

  C?nh báo Không di chuy?n b?t k? tài nguyên c?m. N?u b?n di chuy?n b?t k? tài nguyên, ho?c kinh nghi?m m?t chuy?n đ?i d? ph?ng trong quá tr?nh này, b?n ph?i b?t đ?u nó hơn.
 9. Sau khi b?n đ? nh?p vào các Ok nút trên nút th? hai cài đ?t, b?n có th? sau đó b?m Ok vào nút đ?u tiên, và kh?i đ?ng l?i máy tính b?t k? như cài đ?t yêu c?u.
 10. Windows 2000 ngư?i dùng ch?: T? nút đ?u tiên nơi b?n ch?y Dtcsetup.exe, m? m?t l?nh nhanh chóng, lo?i comclust.exesau đó b?m Nh?p. Sau khi bư?c này hoàn t?t vào nút đ?u tiên, l?p l?i bư?c này vào nút khác.
 11. Ki?m ch?ng r?ng thư m?c DTCLOG đ? đư?c t?o ra trên các c?m sao đ?a. Theo m?c đ?nh, các d?ch v? MSDTC b?t đ?u v?i trương m?c h? th?ng c?c b?. Trương m?c h? th?ng c?c b? này c?n ph?i có quy?n truy c?p đ?y đ? đ?n DTCLOG thư m?c.

Các bư?c đ? thi?t l?p l?i MSDTC quay l?i m?t cài đ?t đi?n h?nh trên các máy ch? SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 ?o

V?n đ?

Đ? cài đ?t l?i MSDTC n?u không có unclustering SQL Server, Dtcsetup.exe đ? đư?c ch?y. Đ?a ch? IP ho?c tên m?ng đư?c s? d?ng. Trong th?i gian này quá tr?nh, ngư?i dùng có th? không ki?m soát các ph? thu?c cho c?m MSDTC ngu?n l?c n?u nó trong cùng m?t nhóm như trư?ng h?p c?a SQL Server.

N?u các ngu?n tài nguyên MSDTC trong m?t nhóm khác, khác hơn là nơi SQL Server là cài đ?t, đi?u này không áp d?ng.

Giải pháp
 1. T?o m?t c?m IP đ?a ch? ngu?n l?c cho MSDTC, đ?t tên là "MSDTC IP đ?a ch?", và gán cho nó m?t đ?a ch? IP duy nh?t. Đi?u này ph?i là m?t th?c s? IP Đ?a ch? (không ph?i m?t trong ch? c?n t?o ra). Sau khi t?o ra thành công, mang l?i cho các ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n.
 2. T?o m?t c?m các ngu?n tài nguyên m?ng tên, đ?t tên là "MSDTC Tên m?ng", và làm cho nó ph? thu?c vào đ?a ch? IP MSDTC. S? d?ng duy nh?t tên như "CLUSTDTC".
 3. T? qu?n tr? viên Cluster, b?m chu?t ph?i vào MSDTC tài nguyên c?m và ch?n GIÁN TUY?N.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các ngu?n tài nguyên c?m MSDTC, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào PH? THU?C, sau đó b?m các S?A Đ?I nút.
 6. Ch?n các ngu?n tài nguyên MSDTC m?i đư?c t?o ra (MSDTC m?ng Tên và đ?a ch? IP) như ph? thu?c, và sau đó nh?p vào THÊM.
 7. Ch?n b?t k? tài nguyên máy ch? SQL đư?c nhóm hi?n có li?t kê như quan h? ph? thu?c, và sau đó nh?p vào LO?I B?.
 8. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok m?t l?n n?a.
 9. Nh?p chu?t ph?i vào các ngu?n tài nguyên MSDTC và ch?n đ? mang l?i s? ngu?n l?c tr? l?i tr?c tuy?n, và sau đó th? nghi?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
 10. Đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các h? th?ng t?p tin là chính xác, chúng tôi đ? ngh? r?ng Windows 2000 ngư?i dùng s? d?ng ki?m tra t?p tin Windows 2000 đ? ki?m tra xem t?p tin h? th?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? SFC / scannow m?t d?u nh?c l?nh.

  Chú ý Có đ?a CD Windows 2000 và Windows 2000 Service Pack CD c?a b?n có s?n; N?u không th?ng nh?t đư?c t?m th?y, b?n s? c?n đ?a CD.

Di chuy?n tài nguyên MSDTC trong m?t nhóm c? th?

Theo m?c đ?nh, các ngu?n tài nguyên MSDTC đư?c cài đ?t m?t cách khác nhau, tùy thu?c vào h? đi?u hành.

Windows NT 4.0

MSDTC cài đ?t MSDTC t?p h?p vào nhóm đ?u tiên có ch?a m?t tài nguyên đ?a ch? IP h?p l?, ngu?n tài nguyên m?ng tên và c?m đ?a ngu?n. Đi?u này thư?ng là nhóm SQL Server.

Windows 2000

Khi b?n mu?n di chuy?n MSDTC vào nhóm SQL Server SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 fellover c?m, xem "Bư?c đ? thi?t l?p l?i MSDTC quay l?i m?t cài đ?t đi?n h?nh trên SQL Server 6.5 và các máy ch? ?o SQL Server 7.0" ph?n c?a bài vi?t này.

Các bư?c đ? di chuy?n tài nguyên MSDTC
 1. B?t đ?u Cluster ngư?i qu?n tr?. Xóa m?i ngu?n l?c t?o dành cho Windows NT 4.0; Đây thư?ng s? là MSDTC, tên MSDTC m?ng, và Đ?a ch? MSDTC IP.

  Chú ý Theo m?c đ?nh, Windows 2000 cài đ?t MSDTC nhóm c?m tài nguyên và s? ch? yêu c?u b?n ph?i xóa các ngu?n tài nguyên MSDTC sau khi u?ng nó gián tuy?n.
 2. T?o các ngu?n l?c sau đây trong nhóm các đi?m đ?n s? l?a ch?n c?a b?n; SQL Server nhóm, ví d?:
  1. Đ?a ch? TCP/IP MSDTC, ph? thu?c vào ? đ?a mà b?n mu?n DTC đư?c t?o ra.
  2. Tên m?ng MSDTC, ph? thu?c vào TCP/IP MSDTC Đ?a ch?.
  3. Phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên Resource, ph? thu?c vào tên m?ng MSDTC.
 3. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Di chuy?n c?p Dtclog t? b?n g?c ? đ?a vào ? đ?a m?i.
  • Xóa b? b?n g?c Dtclog thư m?c và t?o ra m?t thư m?c có tên Dtclog trên ? đ?a (gi?ng như bư?c 2) ngày nơi b?n mu?n MSDTC s? đư?c cài đ?t.
 4. T?i d?u nh?c l?nh, g? comclustvào nút A. Sau khi đi?u này hoàn t?t, l?p l?i bư?c này vào nút sinh
 5. Ch?y msdtc - resetlog t? m?t d?u nh?c l?nh vào nút A.

  C?nh báo Các msdtc - resetlog l?nh là m?t ho?t đ?ng nguy hi?m; ki?m ch?ng r?ng b?n không có ho?t đ?ng giao d?ch khi b?n th?c hi?n thao tác này.
 6. Mang l?i cho t?t c? các MSDTC ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n.
Windows Server 2003

N?u b?n là m?t ngư?i dùng Windows Server 2003, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301600 Làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i trên m?t c?m Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 294209 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB294209 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294209

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com