Làm th? nào đ? cài đ?t l?i m?t khu v?c năng đ?ng tích h?p DNS Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294328 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t l?i m?t khu v?c năng đ?ng tích h?p DNS Active Directory.

THÔNG TIN THÊM

Dư?i các t?nh hu?ng sau đây b?n có th? mu?n cài đ?t l?i dynamic DNS trong Windows 2000 Active Directory:
 • Nhi?u l?i DNS đ? x?y ra và phương pháp đ? không thành công.
 • D?ch v? ph? thu?c vào DNS, ch?ng h?n như, các d?ch v? nhân b?n t?p (FRS) và Active Directory đang không. Ngoài ra, các th? t?c tiêu chu?n x? l? s? c? đ? không th? xác đ?nh v? trí nguyên nhân chính xác c?a v?n đ?.
 • DNS đ? đư?c ch? t?o như m?t máy ch? DNS trung h?c ho?c t?p tin sao chép t? m?t máy ch? DNS không h? tr? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng.
 • Đ? t?o m?t t?t hơn tên thi?t v? tr? k?, ch?ng h?n như, chia tách các không gian tên n?i b? và bên ngoài.
B?n ph?i xoá b? nh? cache DNS và DNS. Sau đó, b?n ph?i xây d?ng l?i m?t trong nh?ng ho?t đ?ng thư m?c DNS server đ? thi?t l?p s? ?n đ?nh lâu dài.

Các bư?c sau đây có th? lo?i b? các thông tin khi?m khuy?t trong Active Directory tích h?p DNS:
 1. Đi đ?n tính ch?t c?a DNS khu t?p tin và thay đ?i chúng đư?c m?t "tiêu chu?n chính".
 2. Trong thư m?c %Systemroot%\Winnt\System32\DNS, xóa các t?p tin văn b?n các khu DNS.
 3. Xóa các đ?i tư?ng trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 4. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tính năng nâng cao, m? r?ng các Các vấn đề thư m?c, nh?p vào MicrosoftDNS, và sau đó xóa các đ?i tư?ng t?p tin khu.
 5. Cho m?i máy ch? Active Directory tích h?p DNS, l?p l?i bư?c 1-3.
 6. Trong các thu?c tính Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) c?a máy ch? DNS Active Directory-tích h?p đ?u tiên, tr? nó đ?n chính nó. Đ?i v?i b?t k? máy ch? DNS khác, ch? t?t c? chúng cho các máy ch? DNS đ?u tiên b?n đưa lên.

  LƯU ?: Không thay đ?i các thu?c tính c?a b?t k? máy ch? Active Directory tích h?p DNS b? sung đ? tr? đ?n b?n thân m?nh cho đ?n khi b?n đ? xác nh?n r?ng m?t chuy?n giao đ?y đ? và hoàn thành khu đ? x?y ra t? các máy ch? Active Directory tích h?p DNS đ?u tiên sau khi quá tr?nh xây d?ng l?i.
 7. Đ? có đư?c đ? phân gi?i thích h?p, b?n ph?i xóa b? nh? đ?m Resolver, n?m trên m?t máy s? d?ng DNS trên máy ch? DNS. T?i d?u nh?c l?nh, g?: ipconfig/flushdns.
 8. D?ng và kh?i đ?ng l?i DNS và d?ch v? NetLogon. Sau đó, lo?i b? và thêm l?i các d?ch v? DNS.

  LƯU ?: B?n có th? s? d?ng các net stop netlogon l?nh và các net b?t đ?u netlogon l?nh cho d?ch v? NetLogon đăng k? thông tin trong DNS. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các net stop dnsnet start dns l?nh (đ? ng?ng và kh?i đ?ng d?ch v? DNS) n?u DNS đ? không đư?c hoàn toàn b? lo?i b?. Ho?c, b?n có th? d?ng l?i và b?t đ?u d?ch v? NetLogon và d?ch v? DNS trong b?ng đi?u khi?n, trong d?ch v?, ho?c b?n có th? kh?i đ?ng l?i máy tính.
B?n đ? hoàn t?t quá tr?nh r? ràng trên m?t máy ch? DNS. B?n ph?i hoàn t?t quá tr?nh cho b?t k? máy ch? DNS b? sung mà b?n có k? ho?ch đ? tích h?p v?i Active Directory.

Các bư?c sau đây có th? giúp b?n xây d?ng m?t n?n t?ng m?nh m? cho DNS, Active Directory và FRS:
 1. C?u h?nh t?t c? các máy ch? DNS đ? tr? đ?n các máy ch? DNS cùng m?t tên mi?n hay r?ng theo thu?c tính TCP/IP trong DNS: Nh?p chu?t ph?i Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, b?m Local Area Connection, b?m chu?t ph?i vào Local Area Connection, b?m Thu?c tính, ch?n thu?c tính TCP/IP, và sau đó ch? t?t c? các máy ch? DNS cho máy ch? DNS. Ngoài ra, b?m vào các Cao c?p DNS tab, và sau đó xác nh?n r?ng th? c?p các máy ch? DNS không đư?c c?u h?nh.
 2. Thêm l?i các d?ch v? DNS, ho?c thêm l?i các khu và c?u h?nh chúng đư?c Active Directory tích h?p. Cho m?c đích g? r?i, b?n có th? mu?n đ?t "Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng?" Có. Sau đó, b?n có th? thay đ?i thi?t đ?t này đ? "Cho phép ch? Secure Updates".
 3. D?ng d?ch v? DNS và d?ch v? NetLogon b?ng cách s? d?ng m?t l?nh ho?c máy tính qu?n l? snap-in.
 4. Ch?y các ipconfig/flushdns ch? huy, và sau đó ch?y các ipconfig /registerdns COMAND. L?nh này có th? giúp b?n đăng k? a b?n ghi tài nguyên c?a b?n cho DNS c?a b?n b?t đ?u c?a chính quy?n (SOA). B?n có th? mu?n ch?y l?nh này trên b?t k? máy ch? khác r?t quan tr?ng cho b?n.

  LƯU ?: D?ch v? khách hàng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) c?n ph?i ch?y trên môi c?a các máy tính này đ? đăng k? các b?n ghi trong Dynamic DNS. Nó không ph?i là có liên quan n?u máy tính là m?t khách hàng DHCP hay không. B?n ph?i có d?ch v? này thi?t l?p đ? "b?t đ?u" và "B?t đ?u lên" lo?i thi?t l?p đ? "t? đ?ng." D?ch v? DHCP client là nh?ng g? đăng k? h? sơ trong Dynamic DNS. (H?y tham kh?o các mô t? trong máy tính qu?n l? snap-in.)
 5. Ho?t đ?ng thư m?c tích h?p DNS đang làm vi?c trên máy ch? DNS năng đ?ng đ?u tiên c?a b?n. B?n ph?i ch? b? sung Dynamic DNS máy ch? đ?n máy ch? DNS đ?u tiên theo thu?c tính TCP/IP. B?n ph?i xác nh?n r?ng m?t quá tr?nh sao chép đ?y đ? và hoàn ch?nh đ? x?y ra trư?c khi b?n thay đ?i thu?c tính TCP/IP đ?n đi?m đ?n chính nó cho b?t k? máy ch? DNS b? sung.
Trư?c khi b?n c?u h?nh DNS, b?n ph?i nghiên c?u nh?ng l?i ích c?a ki?n trúc khác nhau DNS tên v? tr? riêng, như tên n?i b? d?u cách, d?u cách bên ngoài tên, tên mi?n con, b? nh? đ?m ch? máy ch? DNS, và nh?n lên đ?o ngư?c khu. Sau đó, b?n ph?i xem xét làm th? nào đ? phát tri?n m?t ki?n trúc thi?t k? có th? làm vi?c cho cơ quan b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 294328 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB294328 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294328

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com