Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o m?t thư m?c trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294693 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? t?o ra m?t thư m?c trong Microsoft Word và mô t? làm th? nào đ? đính kèm ngu?n d? li?u c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng tính năng thư m?c trong Word đ? t?o ra m?t Danh m?c các tên, đ?a ch? và thông tin khác. B?n có th? nh?p d? li?u c?a b?n m? ngu?n vào m?t tài li?u duy nh?t, như là m?t thư m?c thành viên, danh m?c, ho?c b? ph?n danh sách.

B?t đ?u

Mở tài liệu bằng Word, rồi bắt đầu kết hợp thư.

Word 2002

Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, r?i b?m thu?t s? Mail Merge.

Word 2003

Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, sau đó b?m Mail Merge.

Word 2007 ho?c Word 2010

Trên các Thư tab, b?m vào B?t đ?u Mail Merge, sau đó b?m Thu?t s? t?ng bư?c Mail Merge.

Các Mail Merge ngăn tác v? s? xu?t hi?n bên ph?i c?a màn h?nh.

Bư?c 1 c?a 6: ch?n lo?i tài li?u

 1. Trong ngăn tác v?, dư?i Ch?n lo?i tài li?u, b?m Thư mục.
 2. Đ? ti?p t?c, b?m Ti?p theo: B?t đ?u t? tài li?u.
Đi?u này ti?n b? b?n đ?n bư?c ti?p theo trong thu?t s? Mail Merge và h? tr? b?n trong vi?c thi?t l?p thư m?c c?a b?n.

Bư?c 2 c?a 6: ch?n tài li?u b?t đ?u

 1. Dư?i Ch?n b?t đ?u tài li?u, b?n nh?n th?y các tùy ch?n sau:
  • S? d?ng các tài li?u hi?n t?i: S? d?ng các tài li?u hi?n t?i trên màn h?nh như chính c?a b?n tài li?u.
  • B?t đ?u t? m?t m?u: Ch?n m?t trong các b?n m?u đ? s?n sàng s? d?ng email h?p nh?t.
  • B?t đ?u t? tài li?u hi?n có: M? m?t tài li?u hi?n có đ? s? d?ng như chính thư h?p nh?t c?a b?n tài li?u.
  Nh?p vào tùy ch?n b?n mu?n.
 2. Đ? ti?p t?c, b?m Ti?p theo: Ch?n ngư?i nh?n.

Bư?c 3 c?a 6: ch?n ngư?i nh?n

Khi b?n m? ho?c t?o ra m?t ngu?n d? li?u b?ng cách s? d?ng Mail Merge Thu?t s?, b?n đang nói t? đ? s? d?ng m?t thi?t l?p c? th? c?a thông tin bi?n đ?i cho h?p nh?t c?a b?n. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? đính kèm tài li?u chính đ? ngu?n d? li?u.

Phương pháp 1: N?u b?n đang s? d?ng m?t ngu?n d? li?u hi?n có

Đ? s? d?ng m?t ngu?n d? li?u hi?n có, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong các Mail Merge nhi?m v? ngăn, b?m vào S? d?ng danh sách hi?n t?i dư?i Ch?n ngư?i nh?n.
 2. Dư?i S? d?ng danh sách hi?n t?i, b?m Tr?nh duy?t.
 3. Trong các Ch?n ngu?n d? li?u h?p tho?i, ch?n t?p tin có ch?a bi?n thông tin mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào M?.

  Chú ý T? hi?n th? các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i cho phép b?n s?p x?p và ch?nh s?a c?a b?n d? li?u.
 4. Nh?p vào Ok đ? tr? v? các tài li?u chính.

Cách 2: N?u b?n đang s? d?ng tên t? danh sách liên l?c Outlook

S? d?ng danh sách s? liên l?c Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong các Mail Merge nhi?m v? ngăn, b?m vào Ch?n t? Outlook Contactsdư?i Ch?n ngư?i nh?n.
 2. Dư?i Ch?n t? Outlook Contacts, b?m Ch?n thư m?c s? liên l?c.
 3. Ch?n c?p Outlook liên h? mà b?n mu?n trong các Ch?n thư m?c danh sách liên h? h?p tho?i. Nh?p vào Ok.

  Chú ý T? hi?n th? các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i cho phép b?n s?p x?p và ch?nh s?a c?a b?n d? li?u.
 4. Nh?p vào Ok đ? tr? v? các tài li?u chính.

Phương pháp 3: N?u b?n đang g? tên và đ?a ch? đ?u tiên

Đ? t?o ra m?t ngu?n d? li?u m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Dư?i Ch?n ngư?i nh?n, b?m Nh?p danh sách m?i.
 2. Dư?i Nh?p danh sách m?i, b?m Tạo.
Đ? bi?t thêm v? cách thi?t l?p m?t d? li?u ngu?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294688Cách thiết kế và tạo danh sách địa chỉ trộn thư trong Word 2002 và các phiên bản Word mới hơn

Bư?c 4 6: s?p x?p thư m?c c?a b?n

Thi?t l?p thư m?c c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p văn b?n b?t k? ho?c thêm đ? h?a h?nh ?nh mà b?n mu?n l?p l?i Đ?i v?i m?i m?c trong thư m?c. Ví d?, bao g?m nh?n ch?ng h?n như:
  Tên:
  Đ?a ch?:
  Đi?n tho?i:
 2. Thêm trư?ng d? li?u tương ?ng v?i m?i nh?n, ho?c thêm trư?ng d? li?u đó đư?c yêu c?u trong thư m?c c?a b?n.
 3. Khi b?n hoàn thành s?p x?p các thư m?c c?a b?n, h?y nh?p vào Ti?p theo: Xem trư?c các thư m?c c?a b?n đ? xem trư?c các k?t qu?.

Bư?c 5 6: xem trư?c các thư m?c c?a b?n

Sau khi b?n xem trư?c các thư m?c c?a b?n và th?c hi?n b?t k? thay đ?i c?n thi?t, Nh?p vào Ti?p theo: Hoàn thành vi?c h?p nh?t đ? ti?p t?c.

Bư?c 6 c?a 6: hoàn thành vi?c h?p nh?t

Đ? nh?p thư m?c c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Đ? tài li?u m?i.
 2. Khi các H?p nh?t đ? tài li?u m?i h?p tho?i xu?t hi?n, ch? đ?nh các h? sơ mà b?n mu?n h?p nh?t.
 3. Nh?p vào Ok đ? nh?p các h? sơ.

THAM KH?O

Bài vi?t liên quan

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? mail merge trong Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294684Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge đ? t?o nh?n g?i thư trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294685 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o bao thư trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294686 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge đ? t?o ra m?t danh sách đư?c s?p x?p theo th? lo?i trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294683 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o ch? m?u trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294695 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o Fax trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294697 Làm th? nào đ? s? d?ng danh sách liên l?c Outlook v?i mail merge trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?

Thu?c tính

ID c?a bài: 294693 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdir kbinfo kbhowto kbmerge kbmt KB294693 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294693

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com