M?t cu?c th?o lu?n v? s? s?n có c?a các tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294739 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các k?ch b?n khác nhau trong đó các Tính năng chuy?n đ?i ngư?i dùng nhanh chóng có s?n. S? s?n có c?a ngư?i dùng nhanh Tính năng chuy?n đ?i ph? thu?c vào các y?u t? sau:
 • Phiên b?n Windows mà đ? đư?c cài đ?t
 • C?u h?nh m?ng (nhóm làm vi?c hay tên mi?n)
 • Tài nguyên máy tính
 • Lo?i ph?n m?m c?a bên th? ba đ? cài đ?t

THÔNG TIN THÊM

Chuy?n nhanh ngư?i dùng tính năng có s?n trong Microsoft Windows XP Chuyên nghi?p và trong Windows XP Home Edition theo các đi?u ki?n đư?c mô t? trong các ph?n sau.

Windows Xp Home Edition

 • Tính năng này luôn luôn có s?n n?u b?n không s? d?ng m?t s?n ph?m c?a bên th? ba s? thay th? Microsoft nh?n d?ng đ? h?a và Xác th?c t?p tin (Msgina.dll).
 • Tính năng này đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trên các máy tính v?i hơn so v?i 64 MB RAM.
 • Tính năng này có th? đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hóa trong b?ng đi?u khi?n. Đ? làm đi?u này, b?m Trương m?c ngư?i dùng, sau đó b?m Thay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t.

Windows XP Professional

 • Tính năng này ch? có s?n n?u máy tính không ph?i là m?t thành viên c?a Microsoft Windows NT, Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Server 2003 tên mi?n, và b?n không s? d?ng m?t bên th? ba s?n ph?m thay th? Microsoft nh?n d?ng đ? h?a và xác th?c t?p tin (Msgina.dll).
 • Tính năng này đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trên các máy tính v?i hơn so v?i 64 MB RAM mà không gia nh?p vào m?t tên mi?n.
 • Tính năng này có th? đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hóa trong b?ng đi?u khi?n. Đ? làm đi?u này, b?m Trương m?c ngư?i dùng, sau đó b?m Thay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t (trên máy vi tính mà không đư?c tham gia vào m?t vùng).

Các h?n ch? c?a các tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng

Tài nguyên máy tính

Tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng không th? làm vi?c n?u có máy tính không đ? ngu?n l?c đ? t?o ra m?t tr?nh d?ch v? ch? đ? m?i. Khi có đ? ngu?n l?c, h? th?ng có th? ng?ng đáp ?ng (hàng), h? th?ng có th? khóa máy tính ho?c ngư?i dùng có th? nh?n đư?c m?t l?i ?ng d?ng Userinit.exe và thông báo l?i sau:
?ng d?ng không th? kh?i đ?ng đúng (0xc000012d)
Trong nh?ng trư?ng h?p này, m?t s? ngư?i dùng ph?i đăng xu?t kh?i máy tính, ho?c b?n ph?i đóng m?t s? các chương tr?nh đ? gi?i phóng tài nguyên máy tính.

Đ? h?a bên th? ba xác th?c và nh?n d?ng s?n ph?m

Các t?p tin Msgina.dll tương tác v?i các d?ch v? tr?nh đ? cung c?p cho màn h?nh Chào m?ng và chuy?n nhanh ngư?i dùng tính năng. Bên th? ba ph?n m?m có th? thay th? hi?n t?i nh?n d?ng đ? h?a và xác th?c d? li?u v?i d? li?u xác th?c và nh?n d?ng đ? h?a riêng c?a h?. Nhanh chóng Tính năng chuy?n m?ch ngư?i s? d?ng và màn h?nh Chào m?ng Microsoft là không có s?n n?u b?n đang s? d?ng m?t bên th? ba s?n ph?m thay th? đ? h?a c?a Microsoft Nh?n d?ng và xác th?c t?p tin (Msgina.dll).

Đ? bi?t thêm thông tin v? khôi ph?c l?i các nh?n d?ng đ? h?a b?n g?c và xác th?c t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302346Giao di?n m?c đ?nh Windows đăng nh?p có th? không xu?t hi?n sau khi cài đ?t bên th? ba chương tr?nh

Thu?c tính

ID c?a bài: 294739 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB294739 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294739

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com