Chính sách nhóm m?i cho DNS trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294785 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows Server 2003 gi?i quy?t v?n đ? t?p trung DNS qu?n l? b?ng vi?c gi?i thi?u các chính sách nhóm đ? c?u h?nh DNS khách hàng. Ví d?, các thông s? sau đây có s?n trong Windows Server 2003:
 • B?t ho?c vô hi?u hóa đăng k? năng đ?ng c?a các b?n ghi DNS b?i m?t khách hàng
 • C?u h?nh DNS h?u t? t?m ki?m danh sách khách hàng
 • Chuy?n giao quy?n c?a h?u t? DNS chính ? đ? phân gi?i tên quá tr?nh
 • Danh sách t?m ki?m h?u t? DNS
Các chính sách nhóm có th? đư?c áp d?ng cho DNS khách hàng trên máy tính ch?y h? đi?u hành Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP. Đ? áp d?ng chính sách nhóm cho máy ch? khác đang ch?y Windows Server 2003, b?n s? ph?i xu?t kh?u chính sách nhóm t? h? ph?c v? chính và nh?p kh?u chúng vào các máy ch? khác đang ch?y Windows Server 2003.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u chính sách nhóm b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm trong Windows Server 2008, truy c?p vào gi?y tr?ng GPO ho?t đ?ng trên Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc739955.aspx

THÔNG TIN THÊM

Các chính sách nhóm đang ? v? trí sau:
Máy tính c?u h?nh/hành chính Templates/Network/DNS Client
Chính sách nhóm luôn thay th? các c?u h?nh đ?a phương c?ng như c?u h?nh DHCP. Ngo?i l? duy nh?t đ? quy t?c này là n?u REG_DWORD giá tr? DoNotUseGroupPolicyForDisableDynamicUpdate đư?c kích ho?t theo khóa registry sau đây đ? vô hi?u hóa năng đ?ng Đăng k? DNS:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
N?u giá tr? này t?n t?i và nó đư?c thi?t l?p đ? 0x1, sau đó d?ch v? không s? d?ng m?t giá tr? chính sách nhóm; Thay vào đó h? s? d?ng t?i đ?a phương c?u h?nh các giá tr?. N?u DoNotUseGroupPolicyForDisableDynamicUpdate không t?n t?i ho?c đư?c thi?t l?p đ? 0x0, d?ch v? ph?i s? d?ng giá tr? đư?c ch? đ?nh b?i các nhóm chính sách.

Chính sách mô t?

Ph?n này mô t? các cài đ?t ch?c năng, khóa s? đăng k? đó l?n v? khách hàng, và các giá tr? h?p l? cho các chính sách và các khóa s? đăng k?. Các giá tr? này đư?c lưu tr? trên các khách hàng là cơ quan đăng k? sau đây khóa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Polices\Microsoft\Windows NT\DNSClient

H?u t? DNS chính

Thi?t đ?t này xác đ?nh h?u t? DNS chính cho t?t c? các b? ?nh hư?ng các máy tính. H?u t? DNS chính đư?c s? d?ng trong đăng k? tên DNS và DNS tên đ? phân gi?i. Thi?t đ?t này xác đ?nh m?t h?u t? DNS chính cho m?t nhóm máy vi tính, và ngăn ch?n ngư?i s? d?ng, bao g?m c? qu?n tr? viên, t? vi?c thay đ?i nó.

N?u thi?t l?p này vô hi?u hoá ho?c không đư?c c?u h?nh, m?i máy tính s? d?ng c?a nó đ?a phương h?u t? DNS chính thư?ng là tên DNS c?a Active Directory tên mi?n mà nó đư?c nh?p vào. Tuy nhiên, qu?n tr? viên có th? s? d?ng công c? h? th?ng trong B?ng đi?u khi?n đ? thay đ?i h?u t? DNS chính c?a máy tính.

Đ? s? d?ng này thi?t l?p, g? h?u t? chính DNS toàn b? mà b?n mu?n ch? đ?nh trong các h?p văn b?n đư?c cung c?p (ví d?, microsoft.com). Thi?t đ?t này vô hi?u hóa các H?u t? DNSTên máy tính NetBIOS h?p tho?i qu?n tr? viên s? d?ng đ? thay đ?i h?u t? DNS chính c?a máy tính. Tuy nhiên, n?u ngư?i qu?n tr? bư?c vào m?t h?u t?, h?u t? đó đư?c b? qua trong khi cài đ?t này đư?c kích ho?t.

QUAN TR?NG: Đ? thay đ?i thi?t đ?t này đư?c áp d?ng, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows Server trên t?t c? các máy tính b? ?nh hư?ng b?i các thi?t l?p.

M?O: Đ? thay đ?i h?u t? DNS chính c?a máy tính mà không c?n thi?t l?p m?t chính sách, nh?p vào Các vấn đề trong b?ng đi?u khi?n, b?m các Đ?nh danh m?ng tab, b?m vào Thu?c tính, Nh?p vào Nhi?u, r?i g? m?t h?u t? trong các H?u t? DNS chính này máy tính h?p.

C?p Nh?t đ?ng

Thi?t l?p này xác đ?nh n?u C?p Nh?t đ?ng đư?c kích ho?t. Máy vi tính đó là c?u h?nh cho C?p Nh?t đ?ng t? đ?ng đăng k? và C?p Nh?t c?a h? Ghi tài nguyên DNS v?i m?t máy ch? DNS.

N?u b?n b?t cài đ?t này, các máy tính cài đ?t này đư?c áp d?ng đ? có th? s? d?ng năng đ?ng đăng k? DNS trên m?i ngư?i trong các k?t n?i m?ng c?a h?, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a m?i k?t n?i m?ng riêng l?. Đ? đăng k? DNS năng đ?ng đư?c Kích ho?t trên m?t k?t n?i m?ng c? th?, c? hai máy tính c? th? và c?u h?nh c? th? k?t n?i ph?i cho phép đăng k? DNS năng đ?ng.

Các C?p Nh?t đ?ng thi?t l?p ki?m soát tài s?n đ?c trưng cho máy tính đi?u khi?n đăng k? DNS năng đ?ng. N?u b?n b?t cài đ?t này, b?n cho phép C?p Nh?t đ?ng đư?c thi?t l?p riêng l? cho m?i k?t n?i m?ng. N?u b?n không th? đi?u này thi?t l?p, các máy tính cài đ?t này đư?c áp d?ng đ? có th? không s? d?ng các dynamic DNS đăng k? cho b?t k? k?t n?i m?ng c?a h? b?t k? các c?u h?nh cho k?t n?i cá nhân m?ng. N?u thi?t đ?t này không c?u h?nh, sau đó nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy vi tính, và máy tính s? d?ng c?a h? c?u h?nh đ?a phương.

Chính sách này có th? có hai giá tr?: 0x00x1. N?u các chính sách đư?c thi?t l?p đ? Kích ho?t tính năng (đ? cho phép C?p Nh?t đ?ng), giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Vô hi?u hoá, giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x0.

Danh sách t?m ki?m h?u t? DNS

Thi?t l?p này xác đ?nh mà DNS suffixes đ? đính kèm vào m?t không đ? tiêu chu?n đơn-nh?n tên trư?c khi b?n g?i m?t truy v?n DNS cho tên đó. M?t không đ? tiêu chu?n đơn-nh?n tên ch?a không có d?u ch?m, ví d? "ví d?". Đi?u này tên là khác nhau t? m?t tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN), ví d? "example.microsoft.com".

V?i thi?t đ?t này đư?c kích ho?t, khi m?t ngư?i s? d?ng n?p m?t truy v?n đ?i v?i m?t tên duy nh?t-nh?n, ch?ng h?n như "ví d?", m?t đ?a phương DNS client g?n m?t h?u t?, ch?ng h?n như "microsoft.com". Do đó, các truy v?n đư?c thay đ?i đ? "example.microsoft.com" trư?c khi truy v?n đư?c g?i đ?n m?t máy ch? DNS.

N?u b?n kích ho?t các Danh sách t?m ki?m h?u t? DNS thi?t l?p, b?n có th? ch? r? các h?u t? DNS đ? đính kèm trư?c khi truy v?n cho m?t không đ? tiêu chu?n đ?a đơn-nh?n tên đ? n?p. Các giá tr? c?a các h?u t? DNS trong cài đ?t này có th? đư?c đ?t b?ng cách s? d?ng ph?y dây, ch?ng h?n như "microsoft.com,serverua.microsoft.com,office.microsoft.com". M?t h?u t? DNS là g?n vào m?i n?p m?t truy v?n. N?u m?t truy v?n là không thành công, DNS m?i h?u t? s? đư?c thêm vào v? trí c?a các h?u t? không thành công, và truy v?n m?i này đ? n?p. Các giá tr? đư?c s? d?ng theo th? t? chúng xu?t hi?n trong chu?i, b?t đ?u v?i các giá tr? trái và ngay trư?c ? bên ph?i.

N?u b?n b?t cài đ?t này, b?n ph?i xác đ?nh ít nh?t m?t h?u t?. N?u b?n vô hi?u hoá cài đ?t này, sau đó các h?u t? DNS chính và h?u t? DNS đ?c trưng cho k?t n?i m?ng đư?c n?i thêm vào truy v?n không đ? tiêu chu?n. N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh, sau đó nó không ph?i là áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính dùng c?u h?nh đ?a phương c?a h?. Giá tr? chính sách này có th? đư?c thi?t l?p đ? ph?y chu?i c?a h?u t? DNS. N?u các chính sách đ? đư?c b?t chưa ph?i có ít nh?t m?t h?u t? DNS đư?c ch? đ?nh.

Giá tr? c?a chính sách này có th? đư?c thi?t l?p đ? ph?y chu?i c?a h?u t? DNS. Không s? d?ng không gian gi?a các h?u t? DNS ph?y. N?u b?n thêm d?u cách, ch? các h?u t? DNS đ?u tiên s? đư?c áp d?ng.

Chuy?n giao quy?n h?u t? DNS chính

Thi?t l?p này xác đ?nh li?u máy s? d?ng DNS th?c hi?n chính DNS h?u t? chuy?n giao quy?n trong m?t quá tr?nh đ? phân gi?i tên. Khi m?t ngư?i s? d?ng n?p m?t truy v?n Đ?i v?i m?t tên duy nh?t-nh?n, ch?ng h?n như "ví d?", m?t đ?a phương DNS client g?n m?t h?u t?, ch?ng h?n như "microsoft.com". Do đó, các truy v?n đư?c thay đ?i đ? "example.microsoft.com" trư?c khi truy v?n đư?c g?i đ?n m?t máy ch? DNS.

N?u danh sách t?m ki?m h?u t? DNS không đư?c ch? đ?nh, sau đó khách hàng DNS g?n các h?u t? DNS chính đ? m?t tên nh?n hi?u duy nh?t, và n?u truy v?n này không thành công, các h?u t? DNS k?t n?i-c? th? đư?c g?n cho m?t truy v?n m?i. N?u không có nh?ng truy v?n đư?c gi?i quy?t, sau đó khách hàng devolves h?u t? DNS chính c?a các máy tính (nó gi?t nh?n h?u t? DNS chính, trái), coi đây devolved chính DNS t? tên nh?n hi?u đ?a đơn, và sau đó tr?nh đi?u này m?i truy v?n t?i m?t máy ch? DNS.

Ví d?, n?u h?u t? DNS chính "ooo.aaa.microsoft.com" đư?c g?n vào tên nh?n hi?u đơn ch?m d?t không d?u ch?m "ví d?", và DNS truy v?n cho example.ooo.aaa.reskit.com th?t b?i, DNS khách hàng devolves h?u t? DNS chính (gi?t nh?n bên trái), và tr?nh m?t truy v?n cho example.aaa.microsoft.com. N?u truy v?n này không thành công, DNS chính h?u t? devolved xa hơn và truy v?n "example.microsoft.com" đ? n?p. N?u truy v?n này l?i, chuy?n giao quy?n v?n ti?p t?c và truy v?n "example.microsoft.com" đ? n?p. H?u t? DNS chính không devolved hơn n?a b?i v? DNS h?u t? có hai nh?n, "microsoft.com". H?u t? DNS chính không th? devolved đ? chưa đ?y hai nh?n.

N?u thi?t đ?t này đư?c kích ho?t, sau đó DNS khách hàng trên máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng c? g?ng x? l? tên là concatenations tên nh?n hi?u duy nh?t đư?c gi?i quy?t và devolved h?u t? DNS chính. N?u thi?t đ?t này b? t?t, DNS khách hàng trên các máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng không c? g?ng đ? gi?i quy?t tên đư?c concatenations tên nh?n hi?u duy nh?t đư?c gi?i quy?t, và các h?u t? DNS chính devolved. N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh, nó không ph?i là áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính dùng c?u h?nh đ?a phương c?a h?. Đi?u này chính sách có th? có hai giá tr?: 0x00x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Kích ho?t tính năng (khách hàng mu?n đ? cho phép chuy?n giao quy?n), giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Vô hi?u hoá, giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x0.

Đăng k? PTR Records

Thi?t l?p này xác đ?nh li?u vi?c đăng k? c?a PTR tài nguyên h? sơ đư?c kích ho?t cho các máy tính mà chính sách này đư?c áp d?ng. B?i m?c đ?nh, khách hàng DNS đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n đăng k? DNS năng đ?ng c? g?ng PTR tài nguyên h? sơ đăng k? ch? n?u h? đăng k? thành công tương ?ng "" tài nguyên sơ. "A" b?n ghi tài nguyên b?n đ? m?t tên máy ch? DNS đ? các máy ch? lưu tr? IP đ?a ch? và b?n ghi tài nguyên PTR đ? đ?a ch? IP máy ch? đ? các tên máy ch? DNS.

Đ? cho phép chính sách này, b?m Kích ho?t tính năng, và sau đó b?m vào m?t trong các giá tr? sau:
 • T?i sao không đăng k?: Khi b?n s? d?ng giá tr? này, máy tính không bao gi? c? g?ng PTR tài nguyên h? sơ đăng k?.
 • Đăng ký: Khi b?n s? d?ng giá tr? này, máy tính c? g?ng PTR b?n ghi tài nguyên đăng k? không phân bi?t c?a s? thành công c?a các h? sơ a đăng k?.
 • Đăng k? ch? n?u m?t đăng k? h? sơ thành công: Khi b?n s? d?ng giá tr? này, máy tính c? g?ng PTR tài nguyên các h? sơ đăng k? ch? n?u h? đăng k? thành công là a tương ?ng b?n ghi tài nguyên.
N?u chính sách này không đư?c c?u h?nh, sau đó nó không áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính s? d?ng c?u h?nh đ?a phương c?a h?. Chính sách này có th? có hai giá tr?: 0x00x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Kích ho?t tính năng (khách hàng mu?n đ? cho phép đăng k? h? sơ PTR), các giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Vô hi?u hoá, giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x0.

Kho?ng th?i gian làm m?i đăng k?

Thi?t đ?t này xác đ?nh kho?ng th?i gian làm m?i đăng k? c?a a và PTR ghi tài nguyên cho các máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng. Đi?u này thi?t l?p có th? đư?c áp d?ng cho máy tính b?ng cách s? d?ng C?p Nh?t đ?ng ch?. Máy vi tính mà đang ch?y Windows 2000 (và các phiên b?n sau c?a nó) và đó c?u h?nh đ? th?c hi?n đăng k? DNS năng đ?ng c?a a và PTR h? sơ, đ?nh k? reregister h? sơ c?a h? v?i các máy ch? DNS, ngay c? khi d? li?u h? sơ c?a h? đ? không thay đ?i. Th? t?c reregistration này là c?n thi?t đ? ch? ra cho các máy ch? DNS c?u h?nh đ? t? đ?ng lo?i b? (nh?t rác) cu ghi l?i r?ng nh?ng h? sơ Đang hi?n hành và nên đư?c b?o qu?n trong cơ s? d? li?u.

C?NH BÁO: N?u các b?n ghi tài nguyên DNS đăng k? t?i các khu có các ch?c năng scavenging đư?c kích ho?t, giá tr? cài đ?t này không bao gi? nên lâu hơn kho?ng th?i gian làm m?i đó c?u h?nh cho nh?ng vùng này. N?u b?n thi?t l?p kho?ng th?i gian làm m?i đăng k? m?t giá tr? dài hơn vi?c làm tươi kho?ng th?i gian các khu DNS, m?t s? a và PTR ghi tài nguyên có th? t? đ?ng xóa b?.

Đ? xác đ?nh kho?ng th?i gian làm m?i đăng k?, h?y nh?p vào Kích ho?t tính năng, và sau đó nh?p m?t giá tr? l?n hơn 1800. H?y nh? r?ng, đi?u này giá tr? ch? đ?nh kho?ng th?i gian làm m?i đăng k? trong vài giây, ví d?, 1800 giây là 30 phút.

N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh sau đó là không áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính dùng c?u h?nh đ?a phương c?a h?. Đi?u này chính sách có th? có b?t k? giá tr? l?n hơn ho?c b?ng 1800 giây.

Thay th? đ?a ch? trong cu?c xung đ?t

Thi?t l?p này xác đ?nh cho dù m?t khách hàng DNS mà c? g?ng đăng k? b?n ghi tài nguyên a nên ghi đè lên hi?n có m?t b?n ghi tài nguyên có ch?a đ?a ch? IP b? xung đ?t. Thi?t đ?t này đư?c thi?t k? cho các máy tính đó a đăng k? b?n ghi tài nguyên t?i các khu DNS không h? tr? Secure C?p Nh?t đ?ng. C?p Nh?t đ?ng an toàn b?o toàn quy?n s? h?u c?a b?n ghi tài nguyên và không cho phép m?t khách hàng DNS đ? ghi đè lên h? sơ đư?c đăng k? b?i các máy tính khác.

Trong th?i gian C?p Nh?t đ?ng c?a m?t vùng không s? d?ng B?o đ?m C?p Nh?t đ?ng, m?t khách hàng DNS có th? phát hi?n ra r?ng m?t hi?n có m?t ngu?n tài nguyên h? sơ: liên k?t các khách hàng máy ch? DNS tên v?i m?t đ?a ch? IP c?a m?t khác nhau máy tính. Theo đ? c?u h?nh m?c đ?nh, DNS máy s? d?ng c? g?ng thay th? hi?n t?i m?t b?n ghi tài nguyên v?i m?t a tài nguyên ghi l?i r?ng k?t h?p tên DNS v?i các đ?a ch? IP c?a khách hàng.

N?u b?n b?t các Thay th? đ?a ch? trong cu?c xung đ?t thi?t l?p, DNS khách hàng c? g?ng đ? thay th? xung đ?t tài nguyên h? sơ trong th?i gian C?p Nh?t đ?ng. N?u b?n vô hi?u hoá cài đ?t này, máy s? d?ng DNS v?n c?n th?c hi?n năng đ?ng C?p Nh?t c?a m?t ngu?n l?c ghi l?i, nhưng n?u máy s? d?ng DNS c? g?ng C?p Nh?t A ghi tài nguyên có ch?a nh?ng cu?c xung đ?t, đi?u này c? g?ng th?t b?i và m?t thông báo l?i đăng nh?p đăng nh?p Event Viewer. N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh, sau đó nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính s? d?ng c?u h?nh đ?a phương c?a h?.

Chính sách này có th? có hai giá tr?: 0x00x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Kích ho?t tính năng (ví d?, khách hàng mu?n thay th? các h? sơ a trong xung đ?t), giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Vô hi?u hoá, giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x0.

Các máy ch? DNS

Thi?t đ?t này xác đ?nh các máy ch? DNS mà m?t máy tính s? g?i truy v?n khi nó c? g?ng đ? x? l? tên.

C?NH BÁO: Danh sách các máy ch? DNS đư?c đ?nh ngh?a trong cài đ?t này thay th? các máy ch? DNS đư?c l?p c?u h?nh t?i đ?a phương và nh?ng ngư?i có c?u h?nh s? d?ng DHCP. Danh sách các máy ch? DNS đư?c áp d?ng cho t?t c? các m?ng các k?t n?i c?a multihomed máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng.

Đ? s? d?ng thi?t đ?t này, b?m Kích ho?t tính năng, r?i g? m?t không gian phân cách danh sách các đ?a ch? IP (trong ch?m đ?nh d?ng th?p phân) trong h?p có s?n. N?u b?n b?t cài đ?t này, b?n ph?i nh?p ít nh?t m?t đ?a ch? IP.

N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh, sau đó nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính s? d?ng đ?a phương c?a h? ho?c Các tham s? c?u h?nh DHCP. Giá tr? h?p l? là m?t không gian phân cách danh sách các r?i rác Đ?a ch? IP th?p phân. Danh sách ph?i ch?a ít nh?t m?t đ?a ch? IP.

H?u t? DNS k?t n?i-c? th?

Thi?t đ?t này ch? đ?nh m?t h?u t? DNS k?t n?i-c? th?. Đi?u này thi?t l?p thay th? các h?u t? DNS k?t n?i-c? th? đư?c đ?t trên các máy vi tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng, nh?ng ngư?i đư?c đ?t c?u h?nh c?c b? và nh?ng ngư?i đư?c đ?t c?u h?nh s? d?ng DHCP.

C?NH BÁO: M?t h?u t? DNS k?t n?i-c? th? đư?c xác đ?nh trong đi?u này thi?t đ?t đư?c áp d?ng cho t?t c? các k?t n?i m?ng đư?c s? d?ng b?i máy tính multihomed mà cài đ?t này đư?c áp d?ng.

Đ? s? d?ng thi?t đ?t này, b?m Kích ho?t tính năng, r?i g? m?t chu?i giá tr? đ?i di?n cho h?u t? DNS trong h?p có s?n. N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh, nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính s? d?ng đ?a phương c?a h? ho?c các tham s? c?u h?nh DHCP. H?p l? giá tr?: Chars chu?i - m?t h?u t? DNS k?t n?i-c? th?.

Đăng k? b?n ghi DNS v?i h?u t? DNS k?t n?i-c? th?

Thi?t l?p này xác đ?nh n?u m?t máy tính hi?u su?t năng đ?ng đăng k? có th? đăng k? a và PTR b?n ghi tài nguyên v?i m?t n?i c?a tên máy tính và m?t h?u t? DNS k?t n?i-c? th?, ngoài vi?c đăng k? nh?ng h? sơ này v?i m?t n?i tên máy tính và các h?u t? DNS chính.

C?NH BÁO: Khi b?n b?t thi?t đ?t nhóm này, nó đư?c áp d?ng cho t?t c? các Phiên b?n multihomed các máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng các k?t n?i m?ng.

Theo m?c đ?nh, m?t khách hàng DNS là th?c hi?n đăng k? DNS năng đ?ng thanh ghi a và PTR ghi tài nguyên v?i m?t n?i tên máy tính và h?u t? DNS chính. Ví d?, n?i tên máy tính, ch?ng h?n như "mycomputer", và h?u t? DNS chính, ch?ng h?n như "microsoft.com", k?t qu? trong "mycomputer.microsoft.com".

N?u b?n b?t cài đ?t này, máy tính đăng k? a và PTR b?n ghi tài nguyên v?i k?t n?i c?a nó c? th? H?u t? DNS ngoài đ? đăng k? tài nguyên a và PTR ghi l?i v?i các h?u t? DNS chính. Ví d?, n?i tên máy tính "mycomputer" và h?u t? DNS k?t n?i-c? th? "VPNconnection" đư?c s? d?ng khi a và PTR tài nguyên b?n ghi đư?c đăng k?, tên k?t qu? là "mycomputer.VPNconnection". N?u năng đ?ng đăng k? DNS vô hi?u hóa trên m?t máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng, sau đó, b?t k? c?a thi?t l?p này cài đ?t này, máy tính không t?m cách đăng k? DNS năng đ?ng c?a a và PTR h? sơ có ch?a m?t n?i tên máy tính và m?t h?u t? DNS k?t n?i-c? th?. N?u năng đ?ng đăng k? DNS vô hi?u hóa trên m?t k?t n?i m?ng c? th? c?a m?t máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng, sau đó, b?t k? c?a các thi?t l?p cài đ?t này, máy tính không c? g?ng đăng k? DNS năng đ?ng c?a a và các h? sơ PTR có ch?a m?t n?i c?a tên máy tính và m?t h?u t? DNS c? th? k?t n?i vào m?ng đó k?t n?i.

N?u thi?t đ?t này b? t?t, m?t khách hàng DNS không đăng k? b?n ghi tài nguyên a và PTR v?i h?u t? DNS k?t n?i đ?c trưng c?a nó. N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh, sau đó nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính s? d?ng c?u h?nh đ?a phương c?a h?.

N?u các chính sách đư?c thi?t l?p đ? Kích ho?t tính năng (ví d?, khách hàng mu?n đăng k? tên v?i m?t h?u t? c? th? k?t n?i DNS g?c), giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x1. N?u các chính sách đư?c thi?t l?p đ? Vô hi?u hoá, giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x0.

TTL b?i a và PTR Records

Thi?t đ?t này xác đ?nh giá tr? cho các l?nh v?c th?i gian đ? s?ng (TTL) trong a và PTR ghi tài nguyên đó đư?c đăng k? b?i các máy tính mà thi?t đ?t này đư?c áp d?ng.

Đ? ch? đ?nh TTL, b?m Kích ho?t tính năng, và sau đó nh?p m?t giá tr? trong vài giây (ví d?, giá tr? 900 là 15 phút).
 • Giá tr? t?i thi?u: 0
 • Giá tr? t?i đa: 4294966296
 • M?c đ?nh giá tr?: 600
N?u thi?t đ?t này không đư?c c?u h?nh, nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy tính.

M?c b?o m?t C?p Nh?t

Thi?t đ?t này xác đ?nh cho dù các máy tính đ?n nh?ng đi?u này thi?t l?p là s? d?ng ?ng d?ng C?p Nh?t đ?ng an toàn ho?c C?p Nh?t đ?ng tiêu chu?n cho đăng k? b?n ghi DNS.

Chú ý Thi?t đ?t phía khách hàng này là đ?c l?p v?i thi?t đ?t trên máy ch? DNS có th?m quy?n. Tuy nhiên, thi?t đ?t này đư?c yêu c?u ch? khi khách hàng đăng k? h? sơ c?a h? vào m?t vùng Active Directory đư?c thi?t l?p đ? không an toàn và an toàn thông tin C?p Nh?t.

Đ? cho phép thi?t đ?t này, b?m Kích ho?t tính năng, và sau đó b?m vào m?t trong các giá tr? sau:
 • Unsecure ti?p theo an toàn: N?u b?n ch?n tùy ch?n này, các máy tính g?i an toàn năng đ?ng các b?n C?p Nh?t ch? khi năng đ?ng không an toàn b?n C?p Nh?t đư?c t? ch?i.
 • Ch? Unsecure: N?u b?n ch?n tùy ch?n này, các máy tính ch? g?i không an toàn b?n C?p Nh?t năng đ?ng
 • Ch? an toàn: N?u b?n ch?n tùy ch?n này, các máy tính g?i ch? an toàn năng đ?ng bản cập nhật
Nếu M?c b?o m?t C?p Nh?t thi?t l?p không đư?c c?u h?nh, nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính s? d?ng c?u h?nh đ?a phương c?a h?.
 • OnlySecure: 256
 • OnlyUnsecure: 16
 • UnsecureFollowedBySecure: 0

C?p nh?t lúc đ?u c?p tên mi?n khu

Thi?t đ?t này xác đ?nh cho dù các máy tính nào này chính sách là ?ng d?ng ngày g?i thông tin C?p Nh?t năng đ?ng đ?n khu đư?c đ?t tên v?i m?t nh?n đ?a đơn tên, c?n đư?c g?i là "tên mi?n c?p cao nh?t" khu, ví d? "com".

B?i m?c đ?nh, m?t khách hàng DNS đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n C?p Nh?t DNS đ?ng g?i C?p Nh?t năng đ?ng c?a các khu DNS đư?c có th?m quy?n đ?i v?i tài nguyên DNS c?a nó ghi l?i, tr? khi khu v?c có th?m quy?n là m?t đ?u c?p tên mi?n và g?c khu.

N?u chính sách này đư?c kích ho?t, máy vi tính mà chính sách này đư?c áp d?ng g?i thông tin C?p Nh?t năng đ?ng vào b?t k? vùng có th?m quy?n cho tài nguyên ghi l?i r?ng máy tính c?n C?p Nh?t, ngo?i tr? vùng g?c.

N?u chính sách này có vô hi?u hoá, mà chính sách này đư?c áp d?ng các máy tính không g?i thông tin C?p Nh?t năng đ?ng đ? nh?ng ngư?i ch? ho?c trên cùng tên mi?n c?p khu có th?m quy?n cho các b?n ghi tài nguyên r?ng máy tính c?n C?p Nh?t.

N?u chính sách này không đư?c c?u h?nh sau đó, nó không đư?c áp d?ng cho b?t k? máy tính và máy tính s? d?ng đ?a phương c?a h? c?u h?nh.

Chính sách này có th? có hai giá tr?: 0x00x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Kích ho?t tính năng, giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x1. N?u chính sách đư?c thi?t l?p đ? Vô hi?u hoá, giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 0x0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 294785 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbenv kbinfo kbmt KB294785 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294785

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com