Câu h?i thư?ng g?p v? giám sát m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294818
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này tr? l?i các câu h?i thư?ng g?p v? giám sát m?ng.

THÔNG TIN THÊM

Giới thiệu

M?ng lư?i giám sát là m?t ti?n ích mà đi kèm v?i Microsoft h? th?ng qu?n l? Server và Microsoft Windows 2000 Server. B?n có th? s? d?ng giám sát m?ng (c?n g?i là NetMon) đ? n?m b?t và quan sát các m?u lưu lư?ng truy c?p m?ng và các v?n đ?.

Ch?p c?a s?

Khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng m?ng lư?i giám sát, nó s? hi?n th? c?a s? ch?p. C?a s? Capture bao g?m b?n khung:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?a s? tênN?i dung
Đ? th?Đ?i di?n đ? h?a c?a ho?t đ?ng m?ng hi?n th?i
Th?ng kê SessionTh?ng kê v? hi?n t?i cá nhân m?ng bu?i
Th?ng kê tr?mTh?ng kê v? phiên h?p g?i đ?n ho?c t? máy tính đó ch?y Network Monitor
T?ng th?ng kêSơ lư?c v? s? li?u th?ng kê v? m?ng lư?i ho?t đ?ng đ? đư?c phát hi?n v? quá tr?nh ch?p đ? b?t đ?u


Khung c?a s? Viewer

Sau khi m?t d?u v?t Network Monitor đ? b? b?t, b?n có th? xem nó t? bên trong m?ng lư?i giám sát ngay l?p t?c thông qua c?a s? khung Viewer, ho?c b?n có th? lưu nó vào m?t t?p tin đ? phân tích sau này. D? li?u trong c?a s? tr?nh xem khung đư?c tr?nh bày trong ba khung, mà cho phép b?n xem các d? li?u đư?c quay trong m?c đ? khác nhau c?a chi ti?t:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?a s? tênN?i dung
Tóm tắtDanh sách các khung cho các d? li?u đư?c quay trong th? t? mà trong đó h? đ? chi?m đư?c, bao g?m c? th?i gian, khung đ?n, là ngu?n g?c và đ?a ch? đi?u khi?n truy c?p đi?m đ?n phương ti?n truy?n thông, giao th?c, m?t mô t? tóm t?t và các đ?a ch? ngu?n/đi?m đ?n khác (ví d?, đ?a ch? IP).
Chi ti?tPhân tích m?i khung và phá v? ra thông tin giao th?c. Đ? hi?n th? d? li?u b?t đ?ng s?n c?a giao th?c, Click vào đ? m? r?ng m?t l?nh v?c trong ngăn chi ti?t. N?u b?n ch?n m?t d?ng trong c?a s? chi ti?t, các d? li?u liên quan h? th?p l?c phân đư?c tô đ?m trong ngăn Hex.
HexHi?n th? n?i dung c?a khung đ? ch?n, c? hai trong h? th?p l?c phân và đ?nh d?ng ASCII.

Câu h?i và câu tr? l?i

 1. Q. tôi l?y công c? giám sát m?ng?

  A. không có hai phiên b?n c?a Network Monitor. Phiên b?n đ?y đ? là shipped v?i Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS). M?t phiên b?n "lite" là bao g?m trong Windows NT Server và Windows 2000 Server và ch?a m?t t?p h?p con c?a các tính năng có s?n trong phiên b?n đ?y đ?.
 2. Q. Phiên b?n nào tôi nên s? d?ng?

  A. nó ph? thu?c vào lo?i lưu lư?ng truy c?p b?n c?n ph?i n?m b?t. C? hai phiên b?n c?a giám sát m?ng có th? n?m b?t lưu lư?ng truy c?p đư?c g?i đ?n ho?c t? máy ch? (máy tính đang ch?y NetMon), bao g?m c? chương tr?nh phát thanh và giao thông qua k?t n?i m?ng quay s?. Phiên b?n đ?y đ? c?a m?ng lư?i màn h?nh c?ng cho phép b?n đ? n?m b?t và hi?n th? b?t k? khung t? các phân đo?n m?ng mà máy tính đang ch?y NetMon s?ng, b?t k? c?a cho dù h? đư?c g?i đ?n máy ch?.
 3. Q. đi?u g? s? là s? khác bi?t gi?a đ?i l? màn h?nh m?ng và công c? giám sát m?ng và đ?i l??

  A. các hai thành ph?n chính c?a m?ng lư?i giám sát là đ?i l? màn h?nh m?ng và giao di?n ngư?i dùng. Đ?i l? màn h?nh m?ng lư?i giám sát m?ng và đi lưu lư?ng truy c?p đ?n "chương tr?nh" (giao di?n ngư?i dùng). Đ?i l? màn h?nh m?ng có th? ch?y trên b?t k? máy tính tương thích trong khi chương tr?nh đang ch?y trên m?t máy tính riêng bi?t.

  M?t máy tính ch? có th? xem lưu lư?ng m?ng mà đi qua phân đo?n m?ng. V? v?y, nó có th? h?u ích đ? có m?t đ?i l? màn h?nh m?ng đang ch?y trên m?ng nơi mà v?n đ? là x?y ra, trong khi giao di?n ngư?i dùng m?ng màn h?nh ch?y t? (ví d?) ngư?i qu?n tr? m?ng c?c (b? LAN) máy tính trên m?t phân đo?n m?ng khác. Qu?n tr? m?ng LAN sau đó có th? qu?n l? vi?c chi?m và xem các d? li?u đư?c quay t? máy tính c?a m?nh, m?c dù qu?n tr? m?ng LAN th? l?i không vào các phân đo?n nơi mà v?n đ? là x?y ra.
 4. Q. đi?u g? r?i ro b?o m?t đư?c gi?i thi?u b?ng cách s? d?ng màn h?nh m?ng?

  A. Giám sát m?ng là m?t sniffer"," c? th? là, nó phát hi?n các v?n đ? v? m?ng. B?i v? b?n có th? phân tích lưu lư?ng truy c?p ? m?c đ? khung, không m? hóa t?t c? d? li?u đư?c nh?n th?y trong m?t d?u v?t. Ví d?, khi b?n s? d?ng Microsoft Internet Information Server (IIS) v?i cơ b?n xác th?c, m?t kh?u đư?c thông qua như là văn b?n r? ràng và có th? đư?c đ?c trong m?t d?u v?t Network Monitor.
 5. Q. đi?u g? s? là s? khác bi?t gi?a m?t đ?a ch? phương ti?n ki?m soát truy c?p và m?t đ?a ch? IP? Làm th? nào tôi có th? phân bi?t m?t t? khác?

  A. m?t phương ti?n truy?n thông truy c?p ki?m soát (MAC) đ?a ch? là m?t đ?c đáo, 12 ch? (48-bit), h? th?p l?c phân s? mà m?ng nhà s?n xu?t card (NIC) giao di?n "b?ng thành" th? giao di?n m?ng c?a máy tính. Trên m?t s? th?, ph?n m?m có th? ghi đè lên con s? này, nhưng v?n c?n s? đ?t vào th?. Đ?a ch? MAC c?ng đư?c g?i là "Ph?n c?ng Đ?a ch?" và đ?a "ph? qu?n l? ch?" (UAAs). Khi h? đư?c ghi đè, đ?a ch? MAC đư?c g?i là đ?a "t?i đ?a phương qu?n l? ch?" (LAAs).

  Đi?u khi?n truy c?p media là l?p th?p nh?t c?a mô h?nh m?ng có ch?a thông tin đ?a ch?. T?t c? các khung trên m?t m?ng c?c b? ch?a m?t đ?a ch? MAC, b?t k? c?a giao th?c m?ng trong khung. Như v?y không th? nói v? đ?a ch? giao th?c Internet (IP), mà n?m ? m?t m?c đ? cao c?a mô h?nh m?ng. Non-IP giao thông, ch?ng h?n như giao thông s? d?ng giao th?c Novell IPX/SPX, có m?t đ?a ch? MAC, nhưng không ph?i là m?t đ?a ch? IP.

  Đ?a ch? IP là m?t 32-bit đ?a ch? nên đ?c đáo trên m?t m?ng lư?i Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Đ?a ch? IP thư?ng đư?c đ?i di?n trong k? hi?u r?i rác h? th?p phân, mà th? hi?n m?i octet (8 bit) c?a đ?a ch? IP như giá tr? th?p phân c?a nó và chia tách m?i octet v?i chu k? (ví d?, 172.16.255.255).

  Khi b?n xem d? li?u đư?c quay trong màn h?nh m?ng, b?n có th? thi?t l?p m?t tên thân thi?n cho c? hai lo?i đ?a ch?. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào đ?a ch? trong ngăn c?a s? khung Viewer, tóm t?t, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a đ?a ch?.
 6. Q. n?u th? b? đi?u h?p m?ng không h? tr? ch? đ? promiscuous? Ch? đ? promiscuous là g? không?

  A. promiscuous ch? đ? là m?t qu?c gia trong đó th? b? đi?u h?p m?ng sao t?t c? các khung mà đi qua m?ng đ? m?t b? đ?m đ?a phương, b?t k? c?a đ?a ch? đích. Ch? đ? này cho phép m?ng lư?i giám sát đ? n?m b?t và hi?n th? t?t c? các m?ng lư?i giao thông.

  Đ? s? d?ng m?ng lư?i giám sát, máy tính c?a b?n ph?i có m?t card m?ng h? tr? ch? đ? promiscuous. N?u b?n đang s? d?ng m?ng lư?i đ?i l? màn h?nh trên m?t máy tính t? xa, các máy tr?m đ?a phương không c?n th? b? đi?u h?p m?ng h? tr? ch? đ? promiscuous, nhưng máy tính t? xa không.
 7. Q. làm th? nào Network Monitor gi?i thích các giao th?c trong m?t d?u v?t đ? b? b?t?

  A. Network Monitor bao g?m các giao th?c parsers mà xem xét và gi?i thích m?t hàng quan tr?ng trong các d? li?u thô đ? gi?i thích m?t s? các giao th?c ph? bi?n nh?t. Như các tiêu chu?n m?i và tri?n khai phát tri?n, s? có m?t s? giao th?c mà NetMon không ch?a parsers. Các cá nhân có th? vi?t parsers cho nh?ng giao th?c, hay công ty khác có th? vi?t m?t s? trong nh?ng parsers (mà có th? đư?c t?m th?y trên Internet). M?t s? parsers b? sung đư?c bao g?m trong b? tài li?u Microsoft tài nguyên.
 8. H?i: t?i sao tôi không th? th?y HTTP ho?t đ?ng, nhưng tôi có th? xem các cu?c g?i c?a tôi theo m?t giao th?c khác nhau?

  A. The Network Monitor HTTP phân tích cú pháp s? cho TCP c?ng 80 đ? xác đ?nh m?t khung như m?t khung HTTP. N?u các trang Web s? d?ng m?t c?ng khác nhau hơn 80 c?ng tiêu chu?n (0x50), phân tích cú pháp không công nh?n r?ng khung ch?a d? li?u HTTP. Trong thu?c tính c?a trang Web, trên các Trang web tab, ki?m tra c?u h?nh IIS c?a b?n đ? xem n?u TCP c?ng 80 có tên g?i là.
 9. Q. đi?u g? s? là m?t b?t tay ba chi?u?

  A. trư?c khi b?t k? d? li?u có th? đư?c truy?n thông qua các giao th?c TCP, m?t k?t n?i đáng tin c?y ph?i đư?c thi?t l?p. M?t "b?t tay ba chi?u" là quá tr?nh TCP s? d?ng đ? thi?t l?p k?t n?i này.

  Quá tr?nh này không th? đư?c mô t? k? lư?ng trong b?i c?nh c?a bài vi?t này. M?t th?i gian ng?n, ba khung xác đ?nh m?t b?t tay ba chi?u. Trong frame đ?u tiên, Computer1 s? g?i m?t khung đ? Computer2 v?i TCP SYN c? đ?t. Trong khung th? hai, Computer2 s? g?i m?t khung quay l?i Computer1 v?i SYN và ACK c? t?p. Trong khung th? ba, Computer1 s? g?i m?t khung đ? Computer2 v?i c? ACK đư?c đ?t. Hai máy tính b?t k? trao đ?i các gói d? li?u ba m?i khi h? thi?t l?p m?t k?t n?i TCP.
 10. Q. làm th? nào m?t ng?t k?t n?i xu?t hi?n trong m?t d?u v?t NetMon?

  A. m?t k?t n?i TCP có th? đư?c ch?m d?t vào m?t trong hai cách. K?t thúc "duyên dáng" s? d?ng TCP VÂY c? đ? hi?n th? r?ng ngư?i g?i đ? không có nhi?u d? li?u hơn đ? g?i. Qu?c k? TCP RST đư?c s? d?ng cho m?t ng?t k?t n?i k?t thúc phiên giao d?ch ("abortive").
 11. Q. đi?u g? s? là s? khác bi?t gi?a m?t b? l?c b?t gi? và m?t b? l?c hi?n th??

  A. trư?c khi b?n ch?y ch?p, b?n có th? thi?t l?p m?t b? l?c b?t gi? đ? xác đ?nh khung h?nh nào đư?c lưu tr? trong vùng đ?m. Sau khi d? li?u đư?c lưu tr?, b?n có th? thi?t l?p m?t b? l?c hi?n th? đ? ti?p t?c t?p trung chú ? vào m?t thi?t l?p c? th? c?a khung.
 12. H?i: có th? n?m b?t và hi?n th? các b? l?c đư?c lưu như m?c đ?nh?

  A. đ? ti?t ki?m m?t b? l?c b?t gi? ho?c màn h?nh m?c đ?nh, b?n ph?i vi?t trên các t?p tin hi?n có. Taäp tin l?c hi?n th? m?c đ?nh tên Default.df, và m?c đ?nh ch?p l?c t?p đư?c đ?t tên Default.cf. Nh?ng t?p tin này thư?ng n?m trong WinNT/System32/Netmon/ch?p/thư m?c.

  Ngoài ra, b?n có th? lưu và t?i các b? l?c các t?p tin c?n thi?t t? bên trong m?ng lư?i giám sát. Đ? làm đi?u này, b?m T?i trên các N?m b?t l?c ho?c Hi?n th? b? l?c h?p tho?i.
 13. Q. tôi có nh?n đư?c ch?p. Làm th? nào đ? tôi làm cho nó d? đ?c hơn?

  A. b?n không th? s?p x?p các khung, nhưng b?n có th? s?p x?p s? xu?t hi?n c?a ngăn tóm t?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, kéo các tên c?t th? t? ưa thích. Ngoài ra, b?n có th? thay th? đ?a ch? v?i m?t tên có ? ngh?a. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào đ?a ch? trong ngăn c?a s? khung Viewer, tóm t?t, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a đ?a ch?.
 14. Q. nên tôi ch?y Network Monitor trên máy khách, máy ch?, ho?c c? hai? N?u các máy khách và máy ch? có cùng m?t máy tính?

  A. thông thư?ng, khi các ?ng d?ng máy khách và máy ch? trên cùng m?t máy tính, không có không có m?ng lư?i giao thông. V? v?y, b?n không th? s? d?ng m?ng lư?i giám sát đ? hi?u nh?ng g? đang x?y ra gi?a các ?ng d?ng.

  Khi b?n đang g? r?i HTTP ho?c khác d?a trên văn b?n giao th?c, n?u b?n có hai máy tính, và các khách hàng là nh?n đư?c tr? l?i k?t qu? b?t ng?, ch?y Network Monitor trên máy ch? đ? xem n?u máy ch? g?i đi các d? li?u chính xác.

  B?n có th? c?n d?u v?t trên máy khách và máy ch? n?u m?t tư?ng l?a ho?c m?ng n?i b? là gây ra v?n đ? v? m?ng. Trong trư?ng h?p này, b?n th? so sánh d?u v?t hi?u qu? hơn n?u b?n s? d?ng các Net th?i gian l?nh đ? đ?ng b? hóa th?i gian h? th?ng trên các máy tính.

  N?u b?n có ba máy tính giao ti?p b?ng m?t ki?n trúc 3 t?ng, b?n có th? ch?y Network Monitor trên b?c trung b?i v? t?t c? các giao thông đi qua máy tính đó.
 15. H?i: có th? ngư?i dùng ch?y các ?ng d?ng khác trong khi m?ng lư?i màn h?nh là thu gi? ho?c l?c lưu lư?ng m?ng?

  A. yes, overhead NetMon là t?i thi?u, và các ?ng d?ng khác không nên b? ?nh hư?ng b?i Network Monitor.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169292 Khái ni?m cơ b?n c?a đ?c d?u v?t TCP/IP
231920 Làm th? nào đ? l?c trên thông tin tiêu đ? TCP s? d?ng màn h?nh m?ng Microsoft
232247 S? d?ng màn h?nh m?ng đ? n?m b?t lưu lư?ng truy c?p b?ng cách s? d?ng m?t đ?i l? t? xa
172983 Gi?i thích v? b?t tay ba chi?u qua TCP/IP

Thu?c tính

ID c?a bài: 294818 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB294818 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294818

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com