Raksta ID: 294871 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? aprakst?ts Microsoft Windows 7, Windows Vista un Windows XP autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzekli.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows 7, noklik??iniet uz saites zem?k, lai rakstu skat?tu Microsoft Website:

Sist?mas Windows autom?tisk? atjaunin??ana

Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows Vista, noklik??iniet uz saites zem?k, lai rakstu skat?tu Microsoft Website:
Sist?mas Windows autom?tisk? atjaunin??ana

Papildindorm?cija

Ir iek?auta Windows 7, Windows Vista un Windows XP autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzekli.Ar l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, Windows var autom?tiski atjaunina datoru ar jaun?kos atjaunin?jumus un uzlabojumus. Jums vairs nevajadz?s mekl?t kritiskos atjaunin?jumus un inform?ciju; Windows tos pieg?d? tie?i uz datoru. Oper?t?jsist?m? Windows tiek noteikts, kad atrodaties tie?saist?, un tiek izmantots interneta savienojums, lai lejupiel?dei mekl?tu atjaunin?jumus Windows atjaunin??anas vietn? vai Microsoft atjaunin??anas vietn?. Pazi?ojumu apgabal? tiek par?d?ta ikona, katru reizi, kad ir pieejami jauni atjaunin?jumi.

Var nor?d?t, k? un kad v?laties, lai Windows atjaunin?t datoru. Piem?ram, varat iestat?t Windows, lai autom?tiski lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumus saska?? ar nor?d?to grafiku. Vai jums var b?t Windows pazi?o, tikl?dz t? konstat?, ka pieejamos jaunin?jumus datora. Windows p?c tam lejupiel?d?t atjaunin?jumus fon?. Tas ?auj turpin?t str?d?t bez p?rtraukuma. P?c tam, kad lejupiel?de ir pabeigta, ikona par?d?sies pazi?ojumu apgabal? ar zi?u, ka atjaunin?jumi ir gatavi instal??anai. Noklik??inot uz ikonas vai zi?ojuma, varat instal?t jaunus atjaunin?jumus, vair?kiem so?iem. Ja j?s neinstal?jiet specifisko atjaunin?jumu, kas ir lejupiel?d?ts, Windows dz?? t?s failus no datora. Ja v?l?k main?t savas domas, j?s varat lejupiel?d?t atjaunin?jumu v?lreiz atjaunojot noraid?ta atjaunin?jumus.

Formore inform?ciju par autom?tisk?s atjaunin??anas konfigur??anu skatiet rakst? t?l?k savai Windows versijai.

Windows 7, noklik??iniet uz saites zem?k, lai rakstu skat?tu Microsoft Website:
K? sist?ma Windows instal? vai pazi?o par atjaunin?jumiem main??ana
Sist?mai Windows Vista, noklik??iniet uz saites zem?k, lai rakstu skat?tu Microsoft Website:
K? sist?ma Windows instal? vai pazi?o par atjaunin?jumiem main??ana
Windows XP, noklik??iniet uz saites zem?k, lai rakstu skat?tu Microsoft Website:
306525 K? konfigur?t un lietot autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows
Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisk?s atjaunin??anas konfigur??anu, izmantojot grupu politiku vai re?istra iestat?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
328010 K? konfigur?t l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, izmantojot grupas politiku vai re?istra iestat?jumus
Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana lieto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu (EN):
327838 K? iepl?not autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows Server 2003, Windows XP un Windows 2000

Piez?mes:

 • Uz main?tu autom?tisk?s atjaunin??anas iestat?jumus, jums j?b?t pieteicies onas administrators vai Administratoru grupa biedram. Ja dators tiek piesl?gts t?klam, t?kla politikas iestat?jumi var ar? ne?aut jums fromcompleting ?o proced?ru.
 • Windows var pied?v?t restart?t datoru aftercertain komponenti tiek instal?ti. Kad tiek pied?v?ts restart?t datoru, pret?j? gad?jum? dators var nedarboties pareizi.
 • J?s vienm?r varat instal?t ?pa?u atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas Web vietas vai Microsoft atjaunin??anas Web viet?. Windows atjaunin?jumu katalogu un Microsoft atjaunin?jumu katalogu ir paredz?tas pieredz?ju?iem lietot?jiem un administratoriem, kuri v?las, lai lejupiel?d?tu atjaunin?jumus instal?t v?l?k vai instal?t vien? vai vair?kos datoros, kas darbojas Windows 7, Windows Vista un Windows XP.
 • Lai ieg?tu papildinform?ciju par atjaunin?jumu lejupiel?di no Windows atjaunin?jumu kataloga, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
  323166 K? lejupiel?d?t draiverus un labojumfailus ietvero?us atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas kataloga
 • IT speci?listi var izmantot theAutomatic atjaunin??anas l?dzekli, un Windows Update vai Microsoft Update, lai konfigur?tu serveri par savu korporat?vo t?klu toprovide atjaunin?jumus uz??muma serveriem un klientiem. ?o funkcionalit?ti var beuseful vid?, kur da?i klienti un serveri nevar piek??t theInternet jeb kur augsti tiek p?rvald?ta vide un thecorporate administrators ir j?test? atjaunin?jumus pirms izvieto?anas.
 • Inform?ciju par to, k? nov?rst probl?mas, Windows Updateissues vai Microsoft Update probl?mas, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://Update.Microsoft.com/windowsupdate/v6/Troubleshoot.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 294871 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 7. marts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbinfo kbupdate kbmt KB294871 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 294871

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com