ID c?a bài: 294871 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP. Đ? bi?t thêm v? C?p nh?t t? đ?ng trong Microsoft Windows Millennium B?n, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
268331Mô t? v? C?p nh?t t? đ?ng trong Windows Millennium Edition (Me)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p nh?t t? đ?ng trong Windows Vista, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-Vista/Products/features/Security-Safety
Chú ý C?p nh?t t? đ?ng không ph?i là có s?n cho d?a trên Microsoft Windows 98 máy vi tính ho?c máy tính d?a trên Microsoft Windows NT 4.0. Tuy nhiên, m?t c?p nh?t quan tr?ng Ti?n ích thông báo có s?n t? Web site Windows Update ho?c t? Microsoft Update Web site đ? thông báo cho b?n khi b?n c?p nh?t quan tr?ng có s?n đ? t?i v? các h? đi?u hành. Đ? bi?t thêm v? các ti?n ích quan tr?ng C?p nh?t thông báo, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224420Mô t? c?a các c?a s? thông báo quan tr?ng Update Utility
Ti?n ích thông báo C?p Nh?t quan tr?ng đ? trư?c đây có s?n cho Windows 2000, nhưng nó đ? đư?c thay th? b?i m?i Tính năng c?p nh?t t? đ?ng.

THÔNG TIN THÊM

Các tính năng c?p nh?t t? đ?ng đư?c kèm v?i Windows XP, nhưng m?t tính năng c?p nh?t t? đ?ng m?i có s?n cho c? Windows XP và Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c m?i hơn. B?n có th? s? d?ng tính năng này đ? xác đ?nh các L?ch Windows sau đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t trên máy tính. Đ? bi?t thêm v? cách cài đ?t tính năng c?p nh?t t? đ?ng m?i và đ?t c?u h?nh t? đ?ng đang c?p nh?t b?ng cách s? d?ng Windows XP ho?c Windows 2000 ngư?i s? d?ng giao di?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306525Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows XP
327850 Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm v? cách c?u h?nh t? đ?ng C?p Nh?t b?i s? d?ng chính sách nhóm ho?c thi?t đ?t đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328010Làm th? nào đ? c?u h?nh t? đ?ng c?p nh?t b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm ho?c đăng k?
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? l?ch tr?nh t? đ?ng C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327838Làm th? nào đ? l?ch tr?nh c?p nh?t t? đ?ng trong Windows Server 2003, Windows XP, và trong Windows 2000
V?i tính năng c?p nh?t t? đ?ng, Windows s? t? đ?ng có th? gi? tính đ?n ngày v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t và c?i ti?n. B?n không c?n ph?i t?m ki?m các c?p nh?t quan tr?ng và thông tin; Windows cung c?p chúng tr?c ti?p vào máy tính. Windows nh?n ra khi b?n đang tr?c tuy?n và s? d?ng k?t n?i Internet c?a b?n đ? t?m ki?m t?i xu?ng t? Windows Update Web site ho?c t? Microsoft Update Web site. M?t bi?u tư?ng s? xu?t hi?n trong thông báo di?n tích m?i l?n c?p nh?t m?i s?n dùng.

B?n có th? xác đ?nh như th? nào và khi b?n có mu?n Windows C?p Nh?t máy tính. Ví d?, b?n có th? thi?t l?p Windows t? đ?ng t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t theo l?ch bi?u mà b?n ch? đ?nh. Ho?c, b?n có th? đ? Windows thông báo cho b?n b?t c? khi nào nó t?m th?y b?n C?p Nh?t có s?n cho các máy tính. Windows s? sau đó t?i v? các b?n C?p Nh?t trong n?n. Đi?u này cho phép b?n ti?p t?c làm vi?c không b? gián đo?n. Sau khi t?i v? xong, bi?u tư?ng xu?t hi?n trong vùng thông báo v?i m?t thông đi?p r?ng các b?n c?p nh?t s?n sàng đ? đư?c cài đ?t. Khi b?n b?m vào bi?u tư?ng ho?c tin nh?n, b?n có th? cài đ?t m?i b?n C?p Nh?t trong m?t vài bư?c đơn gi?n. N?u b?n không cài đ?t m?t C?p Nh?t c? th? mà có t?i v?, Windows xoá các t?p kh?i máy tính. N?u b?n thay đ?i tâm trí c?a b?n sau đó, b?n có th? t?i v? b?n c?p nh?t m?t l?n n?a b?ng cách khôi ph?c b?n C?p Nh?t b? t? ch?i.

Chú ý

 • Đ? s?a đ?i thi?t đ?t c?p nh?t t? đ?ng, b?n ph?i đăng nh?p như là ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?. N?u máy tính đư?c k?t n?i t?i m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng c?ng có th? ngăn c?n b?n t? hoàn t?t th? t?c này.
 • Windows có th? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi các thành ph?n nh?t đ?nh đư?c cài đ?t. Kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c; N?u không, máy tính có th? không làm vi?c đúng.
 • B?n có th? luôn luôn cài đ?t b?n C?p Nh?t c? th? t? các c?a s? C?p nh?t trang Web ho?c t? Microsoft Update Web trang web. Danh m?c Windows Update và Microsoft Update danh m?c có s?n cho ngư?i dùng c?p cao và qu?n tr? viên mu?n t?i v? b?n c?p nh?t đ? cài đ?t sau ho?c cài đ?t trên m?t ho?c nhi?u máy tính ch?y Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows Năm 2000, Windows XP, và Windows Server 2003 trên m?t m?ng gia đ?nh hay công ty.
 • Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog
 • Các chuyên gia CNTT có th? s? d?ng các T? đ?ng tính năng C?p Nh?t và c?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update đ? c?u h?nh m?t máy ch? trên m?ng doanh nghi?p c?a h? đ? cung c?p thông tin C?p Nh?t cho máy ch? doanh nghi?p và khách hàng. Ch?c năng này có th? h?u ích trong các môi trư?ng nơi mà m?t s? khách hàng và máy ch? không có quy?n truy c?p vào các Internet, ho?c nơi môi trư?ng r?t cao đư?c qu?n l? và các qu?n tr? doanh nghi?p ph?i ki?m tra các b?n c?p nh?t trư?c khi tri?n khai chúng.
 • Đ? bi?t thông tin v? cách kh?c ph?c Windows Update các v?n đ? ho?c các v?n đ? Microsoft Update, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Update.Microsoft.com/WindowsUpdate/V6/Troubleshoot.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 294871 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbinfo kbupdate kbmt KB294871 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294871

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com