Thông tin v? khôi ph?c h? th?ng và ph?c h?i m?t kh?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 295050 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào ph?c h?i m?t kh?u đư?c qu?n l? b?i khôi ph?c h? th?ng trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, và lo?i m?t kh?u đư?c khôi ph?c và mà không khôi ph?c đư?c mô t?.

THÔNG TIN THÊM

M?t kh?u không đư?c khôi ph?c:

  1. G?i ? và Windows XP m?t kh?u không đư?c khôi ph?c. Hành vi này là do thi?t k? đ? tránh nh?m l?n và khi?n b?n không nh?n đư?c b? khóa ra kh?i máy tính c?a b?n b?i v? m?t m?t kh?u c? b?n không nh? bao g?m các đi?m khôi ph?c.
  2. G?i ? và Microsoft Internet Explorer và c? v?n N?i dung m?t kh?u không đư?c khôi ph?c. Hành vi này là do thi?t k? đ? tránh nh?m l?n và đ? ngăn ch?n v?n đ? có th? x?y ra khi b?n duy?t qua Internet, trong trư?ng h?p đó b?n khôi ph?c h? th?ng c?a b?n đ?n m?t đi?m v?i m?t m?t kh?u c? b?n không nh?.

M?t kh?u đư?c khôi ph?c

  1. Chương tr?nh m?t kh?u đư?c khôi ph?c, ch?ng h?n như Hotmail Messenger, AOL Messenger, Yahoo Messenger, và các m?t kh?u máy ch? d?a trên Web. Hành vi này là do thi?t k?: các chương tr?nh ch? đơn gi?n là b? nh? cache các m?t kh?u; m?t kh?u th?c t? đư?c lưu tr? trên máy ch? Web. Khôi ph?c h? th?ng không th?c s? thay đ?i m?t kh?u, nhưng nó thay đ?i m?t kh?u đư?c nh? t?i b?i chương tr?nh. B?n có th? s? d?ng m?t kh?u hi?n th?i cho chương tr?nh đ? đăng nh?p vào h? ph?c v?.
  2. Tên mi?n và máy tính m?t kh?u đư?c khôi ph?c. Hành vi này là do thi?t k? và là m?t h?n ch? c?a khôi ph?c h? th?ng. Khôi ph?c h? th?ng ch? cu?n l?i nhà nư?c máy đ?a phương. M?t ph?n c?a các thông tin v? vi?c gia nh?p tên mi?n n?m trong thư m?c ho?t đ?ng, và thư m?c ho?t đ?ng không cu?n ngư?c l?i b?i khôi ph?c h? th?ng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295049 Khôi ph?c máy tính tên mi?n PWord vô hi?u hóa các trương m?c ngư?i dùng vùng
308402 Không th? đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n ph?c h?i sau khi ch?y Sysprep

Thu?c tính

ID c?a bài: 295050 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB295050 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:295050

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com