Làm th? nào đ? đ?t WMI không gian tên b?o m?t trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 295292 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ?t b?o m?t vùng tên trong phương ti?n qu?n l? Windows (WMI). An ninh WMI d?a trên không gian tên. Gi?n đ? logic đư?c phân chia thành không gian tên cho t? ch?c và m?c đích b?o m?t. B?n nên s? d?ng Wmimgmt.msc Microsoft Management Console (MMC)-theo s?a đ?i b?o m?t trên không gian tên WMI. Trong công c? này, b?n có th? đ?t b?o m?t d?a t?t c?a g?c ho?c ch?n không gian tên cá nhân. B?n c?ng có th? s? d?ng th?a k? d?a trên không gian tên h? th?ng phân c?p.


Đ?t b?o m?t không gian tên WMI

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i wmimgmt.msc, sau đó b?m Ok.
 2. Nh?p chu?t ph?i Đi?u khi?n WMI, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Bảo mật đ? xem các đi?u kho?n cho phép sau đây:
  Kích ho?t tính năng: Đ? c?p quy?n truy c?p đ?c cho các đ?i tư?ng trong không gian tên.
  Th?c hi?n phương pháp: Cho phép đ?i tư?ng phương pháp xu?t kh?u t? qu?n l? đ?i tư?ng CIM đ? ch?y.
  Toàn quyền: Đ? c?p quy?n truy c?p đ?y đ? đ?c/ghi/xóa cho t?t c? các đ?i tư?ng CIM, các l?p h?c, và trư?ng h?p.
  M?t ph?n vi?t: Đ? c?p quy?n truy c?p ghi cho các đ?i tư?ng t?nh trong kho.
  Nhà cung c?p vi?t: Đ? c?p quy?n truy c?p ghi cho các đ?i tư?ng đư?c cung c?p b?i nhà cung c?p.
  Đ?c Security: Đ? c?p cho ch? đ?c truy c?p WMI b?o m?t thông tin.
  Ch?nh s?a b?o m?t: Đ? c?p cho đ?c/ghi truy c?p WMI b?o m?t thông tin.
  Truy c?p t? xa: Đ? c?p cho máy tính t? xa các quy?n tương t? đư?c phép khi k?t n?i t? máy tính đ?a phương.
 4. Thi?t l?p th?a k? trên không gian tên:
  1. Nh?p vào Nâng cao, b?m vào ngư?i s? d?ng đư?c ch? đ?nh cho ngư?i mà b?n mu?n ch?nh s?a danh sách đi?u khi?n truy nh?p và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
  2. Ch?n các đi?u kho?n mà b?n mu?n c?p ho?c t? ch?i, và sau đó dư?i Áp d?ng lên, b?n nh?n th?y các tùy ch?n sau:
   Không gian tên này ch?
   Không gian tên này và subnamespaces
   Subnamespaces ch?

Thu?c tính

ID c?a bài: 295292 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB295292 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:295292

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com