Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích khôi ph?c h? th?ng v?i phương ti?n qu?n l? Windows trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 295299 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? như th? nào b?n có th? s? d?ng ti?n ích khôi ph?c h? th?ng đ? t?o ra, kê khai, và khôi ph?c trư?c đó t?o đi?m khôi ph?c b?ng cách s? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows (WMI).Yêu c?u

Đ? ch?y WMI, b?n ph?i có quy?n qu?n tr?. B?n có th? dùng Khôi ph?c h? th?ng b?ng phương ti?n c?a WMI và các t?p tin Srclient.dll.

Trích đo?n sau đây m? VBScript là nh?ng ví d? t?i thi?u. M? này không ph?i đư?c th?c hi?n mà không c?n ki?m tra trư?c khi l?i và th? nghi?m đ?y đ?.
Đ? t?o m?t đi?m khôi ph?c h? th?ng

'use WMI moniker and SystemRestore class
set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")
CSRP = SRP.createrestorepoint ("this is a test", 0, 100)
				Đ? vô hi?u hoá ho?c b?t Khôi ph?c h? th?ng cho m?t ? đ?a đ?c bi?t

onoff = inputbox ("Do you want enable or disable System Restore?", "System Restore")
Drive = inputbox ("Which Drive would you like to take action on? Must type in format 'c:\'", 

"Drive to enable/disable")


set SRP = GetObject("winmgmts:\\.\root\default:SystemRestore")

If onoff = "enable"  then
eSRP = SRP.enable(drive)
end if

If onoff = "disable" then
eSRP = SRP.disable(drive)
end if
				Li?t kê đi?m khôi ph?c h? th?ng trên m?t máy tính

set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default").InstancesOf ("systemrestore")
for each Point in SRP
msgbox point.creationtime & vbcrlf & point.description & vbcrlf & "Sequence Number= " & point.sequencenumber
next
				
Nh?ng ngày tháng đư?c tr? v? trong đ?nh d?ng yyyymmddHHMMSS.mmmmmmsUUU, nơi:
yyyy = m?t năm b?n ch? s?
mm = m?t tháng hai ch? s?
DD = hai ch? s? ngày tháng
HH = m?t hai ch? s? gi? trong ngày (00-23)
SS = giây (00-59)
Mmmmmm = miligiây
s = c?ng v?i (+) ho?c tr? (-) đăng nh?p đ? bi?u th? các bù đ?p tích c?c hay tiêu c?c t? universal ph?i h?p th?i gian (UTC)
UUU = m?t bù đ?p trong vài phút múi gi? có ngu?n g?c deviates t? UTC
LƯU ?: B?n không th? l?c m?c d?a trên ngày tháng c? th?. Quá tr?nh l?c b?t đ?u t?i đi?m khôi ph?c đ?u tiên và li?t kê t? v? trí đó. N?u b?n mu?n đ? l?c m?c, b?n c?n cho k?ch b?n m?t b? l?c đ? thu h?p vào nh?ng ngày tháng đư?c d?a trên các giá tr? tr? l?i.Đ? quay tr? l?i đi?m khôi ph?c c? th?

LƯU ?: Không s? d?ng ch?c năng này mà không c?n g?i t?t máy tính. Khôi ph?c h? th?ng có th? không ho?t đ?ng đúng n?u kh?i đ?ng l?i máy tính là không b?t đ?u ngay l?p t?c.
set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\Default:SystemRestore")
 eSRP = SRP.Restore(22) 'parameter passed is the sequence number of the restore point you want to roll back to.

				
THAM KH?O


Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 295299 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB295299 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:295299

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com