Làm th? nào đ? xác đ?nh xem ph?n c?ng ho?c ph?n m?m là tương thích v?i Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 295322 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? xác đ?nh n?u ph?n c?ng c?a b?n ho?c ph?n m?m là tương thích v?i Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Windows tương thích ph?n c?ng và ph?n m?m Web trang web là m?t d?ch v? thông tin giúp b?n xác đ?nh nh?ng chương tr?nh và ph?n c?ng làm vi?c t?t nh?t v?i máy tính c?a b?n. Khi b?n truy c?p vào ph?n c?ng tương thích Windows và Xem trang Web ph?n m?m, b?n có th? th? ph?n c?ng và ph?n m?m trư?c khi b?n mua nó. M?i ph?n m?m và ph?n c?ng tương thích t?nh tr?ng thông tin s? đư?c thêm vào trang Web thư?ng xuyên, do đó b?n có th? luôn luôn nh?n đư?c thông tin m?i nh?t đ? b?o v? máy tính c?a b?n và gi? nó ch?y trơn tru

Khi b?n ghé thăm trang Web Trang web, b?n có th? t?m ki?m ho?c t?m theo nhà s?n xu?t ho?c s?n ph?m đ? xác đ?nh ph?n c?ng ho?c ph?n m?m là tương thích ho?c không tương thích v?i Windows XP. B?n có th? ki?m tra trang web đ? xác đ?nh n?u b?n c?n C?p Nh?t. Trong nhi?u trư?ng h?p, Microsoft, Nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p (ISV) ho?c nhà cung c?p ph?n c?ng đ?c l?p (IHV) có ki?m tra m?t s?n ph?m và đánh giá cao kh? năng tương thích. Ho?c, kh? năng tương thích c?a s?n ph?m t?nh tr?ng đư?c xác đ?nh qua vi?c s? d?ng th?c t?. Microsoft khuy?n khích ISV và IHV đ?i di?n ph?i g?i thông tin v? cách th?c s?n ph?m c?a h? ch?c năng v?i Windows XP.

LƯU ?: Trang web này không nh?t thi?t ph?i ch?a m?t danh sách đ?y đ? s?n ph?m tương thích v?i Windows XP. N?u b?n có m?t s?n ph?m tương thích v?i Windows XP và nó là không ph?i trên danh sách này, xin vui l?ng báo cho nhaán ngư?i bán hàng và yêu c?u h? đăng k? s?n ph?m c?a h? trên các ph?n m?m đăng k? ho?c đăng k? ph?n c?ng các trang Web.

Đ? đăng k? ph?n m?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/ISV/
Đ? đăng k? ph?n c?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/WHQL/Default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292607Windows XP h? tr? nâng c?p đư?ng d?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 295322 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbupgrade kbmt KB295322 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:295322

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com