Nâng c?p phát hi?n không thành công khi b?n nâng c?p lên Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 295346 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t phiên b?n nâng c?p c?a b?t k? s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t l?p không th? đ?nh v? m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n h?p l? trên máy tính c?a b?n.
Vui l?ng ch?n ? đ?a mà m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n có th? đư?c t?m th?y.
N?u b?n có th? ch?n k? t? ? đ?a (ví d?, C:) mà đ?i di?n cho nơi s?n ph?m đ? đi?u ki?n h?p l? đư?c cài đ?t và sau đó nh?p vào Ok, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 1608. Thi?t l?p đ? không th? xác đ?nh v? trí m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n.
Cài đ?t k?t thúc s?m v? c?a l?i.

NGUYÊN NHÂN

L?i này có th? x?y ra khi b?n cài đ?t m?t phiên b?n nâng c?p c?a s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" và b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Microsoft văn ph?ng 97 Small Business Edition đư?c cài đ?t.
 • Văn ph?ng 2000 CD2 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, nhưng Office 2000 CD1 là không cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
 • Kinh doanh nh? Office 2000 không đư?c cài đ?t và b?n chèn các Office 2000 Small Business CD1 khi nh?c nh? cho m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n.
 • S?n ph?m lo?i th? nh?t n?m trên m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x? và h?p tho?i s?n ph?m tuân th? ki?m tra ch? danh sách ? đ?a đ?a phương.
 • Microsoft văn ph?ng 97 đư?c cài đ?t trong m?t thư m?c khác hơn là thư m?c cài đ?t m?c đ?nh C: Program Files Microsoft Office.
 • Microsoft Office XP nh? kinh doanh b?n đư?c cài đ?t.

GI?I PHÁP

Có hai phương pháp đ? gi?i quy?t v?n đ? này tùy thu?c vào hoàn c?nh c?a b?n nâng c?p.

Phương pháp 1: S? d?ng đ?a CD-ROM

Phương pháp này gi?i quy?t các đi?u ki?n th? tư như đư?c li?t kê trong các nguyên nhân.

Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Ch?y chương tr?nh cài đ?t Office XP.
 2. G? khóa s?n ph?m trong các Thông tin ngư?i dùng h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong các Ki?m tra vi?c tuân th? s?n ph?m h?p tho?i h?p, b?m vào ? đ?a CD-ROM trong các Ổ đĩa danh sách.
 4. Đ?y ra đ?a CD XP văn ph?ng, và sau đó chèn CD1 t? Office 2000 ho?c văn ph?ng 97. N?u b?n đang s? d?ng Office 2000 Small Business Edition, chèn CD2.
 5. Ch? 30 giây đ? cho phép quay lên và nh?n ra đ?a CD m?i b?n chèn vào ? đ?a CD-ROM.
 6. Nh?p vào Ok trong các Ki?m tra vi?c tuân th? s?n ph?m h?p tho?i.
 7. Khi th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i XP văn ph?ng xu?t hi?n, đ?y ra đ?a CD Phiên b?n trư?c đó, và sau đó chèn đ?a CD XP văn ph?ng c?a b?n.

  Chú ý N?u b?n không ph?i tháo Office 2000 ho?c văn ph?ng 97 CD c?a b?n t?i th?i đi?m này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau khi cài đ?t Office XP v?n ti?p t?c.
  L?i 25003
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  300852 OFFXP: L?i 25003 khi b?n ch?y thi?t l?p đ? nâng c?p cài đ?t
 8. Ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i XP văn ph?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Hoàn t?t cài đ?t cho Office XP.

Cách 2: Ch?n ?

Phương pháp này gi?i quy?t các l?i khi Microsoft văn ph?ng 97 không n?m trong thư m?c cài đ?t m?c đ?nh.

Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Ch?y cài đ?t cho các văn ph?ng XP.
 2. G? khóa s?n ph?m trong các Thông tin ngư?i dùng h?p tho?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong các Ki?m tra vi?c tuân th? s?n ph?m h?p tho?i h?p, b?m vào các Ổ đĩa danh sách.
 4. Ch?n k? t? ? đ?a nơi văn ph?ng 97 đư?c cài đ?t.
 5. Nh?p vào Ok trong các Ki?m tra vi?c tuân th? s?n ph?m h?p tho?i.
 6. Ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i XP văn ph?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. Hoàn t?t cài đ?t cho Office XP.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Office XP có s?n như là m?t phiên b?n không nâng c?p (Phiên b?n đ?y đ?) và là m?t phiên b?n nâng c?p. Phiên b?n nâng c?p yêu c?u m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n ho?c ch?a tr?nh cài đ?t t? v?ng lo?i s?n ph?m có s?n khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t. Chương tr?nh cài đ?t cho phiên b?n nâng c?p c?a Office XP n? l?c đ? phát hi?n các lo?i ph?n m?m trên máy tính mà trên đó nó ch?y. N?u chương tr?nh cài đ?t không th? phát hi?n m?t chương tr?nh v?ng lo?i trên máy tính (ch?ng h?n như văn ph?ng 97 ho?c Office 2000), m?t l?i x?y ra.

N?u b?n không có m?t s?n ph?m h?p l? v?ng lo?i, tr? l?i văn ph?ng XP nâng c?p s?n ph?m, và mua m?t phiên b?n đ?y đ? bán l? c?a s?n ph?m Office XP.Đ? thêm thông tin v? danh sách c?a v?ng lo?i s?n ph?m cho XP văn ph?ng nâng c?p, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290540 OFFXP: S?n ph?m vư?t qua v?ng lo?i cho Microsoft Office XP nâng c?p

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c nâng c?p Microsoft Office, truy c?p trang Web Microsoft sau:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Downloads/CD010198771033.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290366 OFFXP: Thi?t l?p có th? lo?i b? các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng
300655 OFFXP: Tin nh?n đ? cung c?p s?n ph?m nâng c?p v?ng lo?i khi b?n b?t đ?u m?t chương tr?nh văn ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 295346 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbupdateissue kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB295346 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:295346

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com