PRB: Không th? t?i lên t?p tin l?n khi b?n s? d?ng đi?u khi?n máy ch? HtmlInputFile

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 295626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng các HtmlInputFile ki?m soát t?i lên m?t t?p tin l?n, các t?p tin có th? không đư?c t?i lên.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?c đ?nh giá tr? cho các maxRequestLength tham s? trong các <httpruntime></httpruntime> là ph?n c?a các t?p tin Machine.config 4096 (4 MB). Do đó, các t?p tin l?n hơn giá tr? này không đư?c t?i lên theo m?c đ?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trong t?p tin Machine.config, thay đ?i các maxRequestLength thu?c tính c?a các <httpruntime></httpruntime> c?u h?nh ph?n m?t giá tr? l?n hơn. S? thay đ?i này ?nh hư?ng đ?n toàn b? máy tính.
 • Trong Web.config t?p tin, ghi đè lên giá tr? c?a maxRequestLength đ? áp d?ng. Ví d?, các m?c sau đây trong Web.config cho phép t?p đư?c nh? hơn ho?c b?ng v?i 8 megabyte (MB) đ? đư?c t?i lên:
  <httpRuntime maxRequestLength="8192" />
  					

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, giá tr? này là b? gi?i h?n đ?n 4 MB đ? h?n ch? các cu?c t?n công t? ch?i d?ch v? có th?.

Khi các maxRequestLength thu?c tính đư?c đ?t trong t?p tin Machine.config và sau đó g?i m?t yêu c?u (ví d?, m?t file upload) vư?t quá giá tr? c?a maxRequestLength, m?t l?i tu? ch?nh trang web không th? hi?n th?. Thay vào đó, Microsoft Internet Explorer s? hi?n th? m?t thông báo l?i "Không th? t?m th?y máy ch? ho?c DNS".

V? l? thuy?t, kích thư?c t?i đa t?p tin t?i lên là khá l?n. Tuy nhiên, v? c?a ASP.NET y t? giám sát, b?n không th? t?i lên r?t l?n tác ph?m trong ASP.NET. ASP.NET công nhân quá tr?nh có m?t không gian đ?a ch? ?o 2 Gigabyte (GB). Tuy nhiên, ASP.Quá tr?nh công nhân NET ch? s? d?ng m?t ít hơn 1 GB v? s?c kh?e giám sát và b? nh? phân m?nh.

Trong quá tr?nh t?i lên, ASP.NET t?i toàn b? t?p tin trong b? nh? trư?c khi ngư?i dùng có th? lưu t?p vào đ?a. V? v?y, quá tr?nh này có th? tái ch? v? các memoryLimit thu?c tính c?a các processModel t? khóa trong t?p tin Machine.config. Các memoryLimit thu?c tính xác đ?nh t? l? ph?n trăm b? nh? v?t l? mà các ASP.Quá tr?nh NET công nhân có th? th?i trư?c khi quá tr?nh đư?c t? đ?ng tái ch?. Tái ch? ngăn r? r? b? nh? gây ASP.NET s?p đ? ho?c ng?ng đáp ?ng.

Ngoài ra, các chơi y?u t? khác m?t vai tr? trong kích thư?c t?p t?i đa có th? đư?c t?i lên. Các y?u t? này bao g?m b? nh? có s?n, không gian đ?a c?ng s?n có, t?c đ? x? l? và hi?n t?i m?ng lư?i giao thông. V?i lưu lư?ng truy c?p thư?ng xuyên c?a các t?p tin đư?c t?i lên, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng m?t kích thư?c t?p t?i đa trong kho?ng 10 đ?n 20 MB (MB). N?u b?n hi?m khi t?i lên t?p tin, kích thư?c t?p t?i đa có th? 100 MB.

Chú ý B?n có th? t?i lên t?p tin l?n hơn 100 MB trong ASP.NET. Tuy nhiên, Microsoft khuy?n cáo b?n h?y làm theo các kích thư?c t?i đa t?p tin t?i lên đó đ? c?p đ?n trong bài vi?t này. Đ? xác đ?nh chính xác hơn các kích thư?c c?a t?p tin, căng th?ng th? nghi?m trên các máy tính tương t? như nh?ng cái mà s? th?c hi?n đư?c s? d?ng trong s?n xu?t.

B?n có th? nh?n th?y các thông báo l?i sau đây n?u b?n g?p ph?i gi?i h?n kích thư?c t?p trong quá tr?nh t?i lên t?p tin:
 • Trang không th? hi?n th?.
 • Máy ch? ?ng d?ng này Không s?n dùng
  Trong s? ghi s? ki?n, các thông báo l?i s? đư?c tương t? như các sau:

  aspnet_wp.exe (PID:PIDNumber) đ? đư?c tái ch? b?i v? b? nh? tiêu th? vư?t quá các SizeLimit MB (T? l? ph?n trăm ph?n trăm có s?n RAM).

 • Ngo?i l? c?a ki?u System.OutOfMemoryException đư?c ném.
B?n c?ng có th? th?y r?ng t?i lên x?y ra r?t ch?m. N?u b?n xem Aspnet_wp.exe tr?nh trong Windows Task Manager, b?n s? nh?n th?y r?ng các b? nh? delta đ?i b?i 64 KB m?i 1-2 giây. Tùy thu?c vào kích thư?c c?a các t?p tin, s? ch?m tr? này có th? gây ra ASP.NET công nhân quá tr?nh tái ch? v? m?t l?i responseDeadlock.

Thu?c tính

ID c?a bài: 295626 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbproductlink kbconfig kbprb kbservercontrols kbmt KB295626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:295626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com