วิธีการใช้สคริปต์ Visual Basic เพื่อล้าง SidHistory

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295758 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Visual Basic สคริปต์ (VBScript) ให้ไว้ในบทความนี้จะค้นหาวัตถุตามชื่อในไดเรกทอรี และความพยายามที่ยกเลิกเลือก sidHistory สำหรับวัตถุนั้น มีพารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นสำหรับobjectClassและobjectCategoryเพื่อช่วยในการค้นหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อวัตถุผู้ใช้การย้ายจากโดเมนหนึ่งไปยังอีก ตัวระบุความปลอดภัยใหม่ (SID) ต้องถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ และเก็บไว้ในนั้นSID ของวัตถุคุณสมบัติ ก่อนค่าใหม่ถูกเขียนไปยังคุณสมบัติ ค่าก่อนหน้านี้จะถูกคัดลอกไปยังคุณสมบัติอื่นของวัตถุผู้ใช้ประวัติของ SID(SIDHistory). คุณสมบัตินี้สามารถเก็บค่าหลายค่า แต่ละครั้งที่วัตถุผู้ใช้ย้ายไปยังโดเมนอื่น SID ที่ใหม่ถูกสร้างขึ้น และเก็บไว้ในนั้นSID ของวัตถุคุณสมบัติและค่าอื่นถูกเพิ่มเข้าไปในรายการของ SIDs เก่าในประวัติของ SID. ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นเพื่อล้างSIDHistory.

รหัส VBScript ต่อไปนี้จะเอาออกแบบSIDHistoryแอตทริบิวต์จากวัตถุไดเรกทอรีที่ระบุในอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง
 1. เปิด Microsoft Notepad
 2. คัดลอกรหัสต่อไปนี้ และวางลงในเอกสารแผ่นจดบันทึกของคุณ
  Const ADS_PROPERTY_DELETE = 4
  
  Dim strFilter 'As String
  Dim oConnection 'As ADODB.Connection
  Dim oRecordSet 'As ADODB.RecordSet
  Dim strQuery 'As String
  Dim strDomainNC 'As String
  Dim oRootDSE 'As IADs
  Dim vArray 'As Variant()
  Dim vSid 'As Variant
  Dim oDirObject 'As Variant
  
  ' Parse the command line and set the query filter
  ParseCommandLine()
  
  ' Find the domain naming context
  set oRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
  strDomainNC = oRootDSE.Get("defaultNamingContext")
  set oRootDSE = Nothing
  
  ' Setup the ADO connection
  Set oConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  oConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  oConnection.Open "ADs Provider"
  
  strQuery = "<LDAP://" & strDomainNC & ">;" & strFilter & ";distinguishedName,objectClass,name,sidHistory;subtree"
  
  'Execute the query
  set oRecordSet = oConnection.Execute(strQuery)
  if oRecordSet.Eof then
   WScript.Echo "No objects were found"
   WScript.Quit(0)
  Else
   Dim vClasses 'As Variant
   Dim strClass 'As String
  
   WScript.Echo "The following objects were found:"
  
   'On Error Resume Next
  
   ' Iterate through the objects that match the filter
   While Not oRecordset.Eof
     vClasses = oRecordset.Fields("objectClass").Value
     strClass = vClasses(UBound(vClasses))
     WScript.Echo "Name: " & oRecordset.Fields("name").Value & "  Class: " & strClass & " DN: " & oRecordset.Fields("distinguishedName").Value
  
     If IsNull(oRecordSet.Fields("sIDHistory").Value ) Then
      WScript.Echo "This object does not have a sidHistory"
     Else
  	set oDirObject = GetObject("LDAP://" & oRecordset.Fields("distinguishedName").Value) 
      vArray = oDirObject.GetEx("sIDHistory")
      For Each vSid in vArray
       oDirObject.PutEx ADS_PROPERTY_DELETE, "sIDHistory", array(vSid) 
       oDirObject.SetInfo 
      Next
      WScript.Echo "The sidHistory has been cleared for this object!"
     End if
     
     oRecordset.MoveNext
   Wend
  End if
  
  'Clean up
  Set oRecordset = Nothing
  Set oConnection = Nothing
  
  '=========================================================================================================================
  ' The ParseCommandLine subroutine will build the query filter base on the arguments passed to the script. The bNameFlag
  ' is used so that the name given can have spaces in it.
  '=========================================================================================================================
  Sub ParseCommandLine()
    Dim vArgs, Value, Equals, I
    Dim bNameFlag 'As Boolean
    Dim strName 'As String
    Dim strObjectCategory 'As String
    Dim strObjectClass 'As String
  
    Set vArgs = WScript.Arguments
    if VArgs.Count < 1 Then
     DisplayUsage()
    End if
  
   bNameFlag = False
   For I = 0 to vArgs.Count - 1
     If Left( vArgs(I) , 1 ) = "/" Or Left( vArgs(I) , 1 ) = "-" Then
  
       Value = ""
       Equals = InStr( vArgs(I) , "=" )
       If Equals = 0 Then Equals = InStr( vArgs(I) , ":" )
       If Equals > 0 Then Value = Mid( vArgs(I) , Equals + 1 )
  
       Select Case LCase( Mid( vArgs(I) , 2 , 1) )
  
    		Case "n" strName = Value
  			 bNameFlag = True 'This will allow us to catch spaces
    		Case "o" strObjectCategory = Value
  			 bNameFlag = False
          Case "c" strObjectClass = Value
  			 bNameFlag = False
  		Case Else DisplayUsage
  
       End Select    	
  
     Else 'no dash or slash; Check if we are giving a name
      if bNameFlag Then
        strName = strName & " " & vArgs(I)
      else
        DisplayUsage
      end if
     End if
    Next
  
  'Should be okay to build filter 
  
  If strName = "" Then
   WScript.Echo "A name parameter must be given"
   WScript.Quit(1)
  Else
   strFilter = "(&(name=" & strName & ")"
   If Len(strObjectCategory) > 0 Then
     strFilter = strFilter & "(objectCategory=" & strObjectCategory & ")"
   End if
   If Len(strObjectClass) > 0 Then
     strFilter = strFilter & "(objectClass=" & strObjectClass & ")"
   End if
  
   strFilter = strFilter & ")" 'Close filter
  End if
  End Sub
  
  '=========================================================================================================================
  ' The DisplayUsage subroutine will display how to use this script, the objectCategory and objectClass arguments are optional.
  '=========================================================================================================================
  Sub DisplayUsage()
   WScript.Echo "Usage csript.exe " & WScript.ScriptName & vbLF & _ 
     "-n=<name of the object you are looking for>" & vbLF & _
     "[-o=<objectCategory of the object you are looking for>]" & vbLF & _
     "[-c=<objectClass of the object you are looking for>]" & vbLF & vbLF & _ 
  	 "Examples : " & vbLF & _
  	 WScript.ScriptName & " -n=My Contact" & vbLF & _
  	 WScript.ScriptName & " -n=Computer1 -o=computer" & vbLF & _ 
  	 WScript.ScriptName & " -n=James Smith -o=Person -c=user"
   WScript.Quit(0)
  
  End Sub
    
  					
 3. บันทึกเอกสารเป็น C:\ClearSidHistory.vbs
 4. เรียกใช้รหัส การใช้งานสำหรับ ClearSidHistory.vbs มีดังนี้:
  cscript.exe ClearSidHistory.vbs - n =<name></name>[-o =<objectcategory></objectcategory>] [-c=<objectclass></objectclass>]

  -n =<name of="" the="" object="" you="" are="" looking="" for=""></name>
  -o =<objectcategory of="" the="" object="" you="" are="" looking="" for=""></objectcategory>
  -c =<objectclass of="" the="" object="" you="" are="" looking="" for=""></objectclass>

  ตัวอย่าง:

  cscript.exe ClearSidHistory.vbs - n =ผู้ติดต่อของฉัน
  cscript.exe ClearSidHistory.vbs - n = Computer1 -o =คอมพิวเตอร์
  cscript.exe ClearSidHistory.vbs - n = Smith ถนน -o =บุคคล - c =ผู้ใช้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295758 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kb32bitonly kbhowto kbprb kbmt KB295758 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295758

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com