H? th?ng Trung tâm 2012 SP1 d? li?u b?o v? qu?n l? Update Rollup 6

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2958098 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 SP1 qu?n l? d? li?u b?o v?. Ngoài ra, bài vi?t này ch?a hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho C?p Nh?t Rollup 6 cho h? th?ng Trung tâm 2012 SP1 qu?n l? b?o v? d? li?u.

Thông tin thêm

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong update rollup này

 • Th? h? c?a hàng không cho các web site SharePoint 2013 ch?a app c?a hàng ph? tùng.
 • B?n C?p Nh?t rollup cho DPM 2012 SP1 gi?i thi?u m?i lưu tr? th? t?c có quy?n SQL không chính xác. Đi?u này gây ra v?n đ? k?t n?i v?i giao di?n ngư?i dùng DPM khi m? ra như m?t ngư?i s? d?ng admin.
 • SetBackupComplete đư?c g?i là s?m gây ra SetBackupSucceeded đ? đư?c g?i là và 0x80042301 ? VSS.
 • SharePoint khôi ph?c t?ng m?c c?p không thành công khi ph?n đ?u tiên c?a URL web site phù h?p v?i các web site khác trong SharePoint.
 • T?nh tr?ng báo cáo nói r?ng DPMDB này không đư?c b?o v? ngay c? khi nó đư?c b?o v? và có đi?m ph?c h?i h?p l? trên băng dùng cho nó.
 • không h?p l? theo d?i thư đ?nh d?ng chu?i nguyên nhân cơ h?i th? hai System.FormatException và ch?m d?t quá tr?nh DPM.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho qu?n l? b?o v? d? li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, th?c hi?n m?t sao lưu b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? b?o v? d? li?u.
 2. cài đ?t chuyên bi?t gói trên máy ch? đang ch?y qu?n l? b?o v? d? li?u h? th?ng Trung tâm 2012 SP1. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y Microsoft Update trên máy ch?.

  Lưu ? Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này thông qua Microsoft Update, Bàn đi?u khi?n qu?n l? b?o v? d? li?u nên đư?c đóng c?a. B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? qu?n l? b?o v? d? li?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói này.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? b?o v? d? li?u, C?p nh?t các đ?i l? b?o v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  Phương pháp 1: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? t? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? b?o v? d? li?u
  1. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? b?o v? d? li?u.
  2. Nh?p vào tab Qu?n lý, sau đó nh?p vào tab Tác nhân .
  3. Trong danh sách Máy tính được Bảo vệ, ch?n m?t máy tính, sau đó b?m vào C?p nh?t trên ngăn Hành đ?ng .
  4. Nh?p vào , và sau đó b?m vào C?p Nh?t đ?i l?.

   Lưu ? B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các nâng c?p đ?i l?.
  Phương pháp 2: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? trên các máy tính đư?c b?o v?
  1. Có đư?c c?p nh?t b?o v? đ?i l? gói t? m?c tin thư thoại sau trên máy ch? qu?n l? b?o v? d? li?u h? th?ng Trung tâm 2012 SP1:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.1.xxxx

   Các gói cài đ?t chuyên bi?t là như sau:
   • C?p Nh?t x 86 d?a trên: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2958098.exe
   • Đ? c?p nh?t d?a vào x 64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2958098_AMD64.exe
  2. Ch?y các gói DPMAgentInstaller.exe thích h?p trên m?i máy tính đư?c b?o v?, d?a trên ki?n trúc c?a các đ?i l?.
  3. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? b?o v? d? li?u trên máy ch? h? th?ng Trung tâm 2012 SP1 qu?n l? b?o v? d? li?u.
  4. Nh?p vào tab qu?n l? , và sau đó nh?p vào tab đ?i l? ch?n các máy tính đư?c b?o v?, C?p nh?t các thông tin, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng s? phiên b?n đ?i l? có 4.1.xxxx.

T?i v? hư?ng d?n

C?p Nh?t gói cho qu?n l? b?o v? d? li?u có s?n t? Microsoft Update ho?c b?ng cách t?i v? hư?ng d?n s? d?ng.

Microsoft Update

Đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t m?t gói C?p Nh?t t? Microsoft Update, h?y làm theo các bư?c sau trên m?t máy tính có m?t thành ph?n h? th?ng Trung tâm 2012 SP1 áp d?ng cài đ?t:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Windows Update.
 3. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n cho b?n C?p Nh?t t? Microsoft Update.
 4. Nh?p vào C?p Nh?t quan tr?ng có s?n.
 5. Ch?n B?n C?p Nh?t Rollup gói b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói đ? ch?n C?p Nh?t, b?m cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

T?i v? hư?ng d?n s? d?ng ph?n C?p Nh?t gói


Đ? t? t?i v? C?p Nh?t gói, đi đ?n sau đây t? web site c?a Microsoft Update danh m?c:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t DPM bây gi?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2958098 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbmt KB2958098 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2958098

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com