Straipsnio ID: 296088 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai paleid?iate Microsoft Outlook ar bandote atidaryti asmenini? aplank? (.pst) fail? arba autonomini? aplank? (.ost) fail?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Aptikta klaid? faile <failo_kelias>. I?eikite i? vis? taikom?j? program? su ?galintu el. pa?tu ir tada naudokite gaunamo pa?to atk?rimo ?rank?.
kur <failo_kelias> yra .pst failo kelias.

Jei paleisite gaunamo pa?to atk?rimo ?rank? (Scanpst.exe), jis nei?spr?s problemos.

Prie?astis

Problema atsiranda d?l to, kad .pst ir .ost failams taikomas 2 gigabait? (GB) dyd?io apribojimas, o klaidos prane?imas atsiranda tuomet, kai ?is dydis vir?ijamas. Gaunamo pa?to atk?rimo ?rankis negali i?taisyti ?ios problemos.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atsisi?skite ?rank? i? ?io Microsoft atsisiuntimo centro saito:PASTABA: naudokite ?? ?rank? nor?dami sukurti nukirst? .pst failo kopij?. Kai ?rankis baigia darb?, gaunama kopija, kurioje yra ne visi original?s duomenys, nes ?rankis i? failo i?kerpa vartotojo nurodyt? duomen? kiek?.

2 GB nukirtimo paslaug? programos atk?rimo apribojimai:
 • Privalote tur?ti 2 GB laisvos vietos stand?iajame diske (kad b?t? galima padaryti .pst failo kopij?).
 • ?i paslaug? programa nukerta .pst fail? iki dyd?io, ma?esnio u? 2 GB. Nor?dami, kad b?t? pakankamai erdv?s darbui, nukirskite fail? taip, kad jis b?t? 20-25 megabaitais (MB) ma?esnis u? 2 GB. Nukirsti duomenys pa?alinami i? naujos kopijos, o tai rei?kia, kad atkurtoje kopijoje nebus kai kuri? lai?k?.
Galite naudoti ?? proces? bandydami atkurti duomenis, bet jis nebus visi?kai s?kmingas. Jei ?is ?rankis veikia, jis neatkuria vis? duomen? (tr?ksta nukirst? duomen?).

Nor?dami atkurti duomenis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atsisi?skite ?rank? i? ?io Microsoft atsisiuntimo centro saito:
 2. I?skleiskite 2gb152.exe fail? ? tu??i? aplank?. Tur?tum?te pamatyti ?iuos penkis failus:
  • Msstdfmt.dll
  • Msvbvm60.dll
  • Pst2gb.exe
  • Readme.rtf
  • Readme.txt
 3. Paleiskite program? Pst2gb.exe.
 4. Jei norite pasirinkti per didel? .pst fail? spustel?kite Nar?yti, tada spustel?kite Atidaryti.
 5. Spustel?kite Kurti, pasirinkite norimo sukurti nukirsto failo vard? ir viet?, tada spustel?kite ?ra?yti.
 6. ?ra?ykite duomen? kiek?, kur? norite nukirsti nuo .pst failo. N?ra tinkamo dyd?io, kur? gal?tum?te naudoti. Geriausi? rezultat? gausite, jei pasirinksite 20?25 MB, bet galite nukirsti daugiau arba ma?iau. Pavyzd?iui, jei nukirsite 25 MB duomen? ir procesas vyks, pakartokite proces? nukirsdami original? per didelio dyd?io .pst fail? tik 15 MB. Jei v?l veiks, bandykite nukirsti 5 MB. Jei neveiks nukirtus 25 MB, kartokite proces? ir nukirskite 35 MB nuo originalaus .pst failo. Jei procesas nevyks, didinkite dyd? tol, kol procesas bus s?kmingas.
 7. Paleiskite gaunamo pa?to atk?rimo ?rank? (Scanpst.ex fail?) naudodami ma?esn? .pst fail?.
 8. Atidarykite atkurt? .pst fail? programoje Outlook.
 9. (?is veiksmas rekomenduojamas, bet neb?tinas) Jei failas atsidaro, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?aknin? .pst aplank?, spustel?kite Ypatyb?s, tada spustel?kite Glaudinti dabar, kad b?t? prad?tas glaudinimas. Tokio dyd?io failo glaudinimas gali u?trukti ma?daug 4?8 valandas.
 10. Jei failas neatsidaro, pa?alinkite nukirst? .pst fail? ir kartokite proces? naudodami original? .pst fail?. Nukirskite daugiau duomen? nei pirm? kart? ir v?l bandykite atlikti proces?.
 11. ?diekite nurodyt? naujinim? ar kar?t?sias pataisas atsi?velgdami ? savo turim? Outlook versij?.
  ?ie naujinimai neleid?ia programai Outlook vir?yti .pst failo maksimalaus 2 GB dyd?io. Naudokite vien? i? toliau nurodyt? b?d? nor?dami tvarkyti .pst fail? dyd?:

  • Naudokite daugiau nei vien? .pst fail?.
  • Naudokit?s archyvavimo funkcija.
  • Priedus ?ra?ykite ? fail? sistemos aplank? ir naikinkite juos i? lai?k?.
?io ?rankio angli?koje versijoje tur?t? b?ti ?ie arba naujesni fail? atributai:

B?sena

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

197316 Kaip naudoti aplanko Gauta atk?rimo ?rank? norint atkurti programos ?Outlook 2000?, ?diegtos naudojant parinkt? Kolektyvinis darbas ir darbo grup?, lai?kus
Gali b?ti, kad bandydami paleisti 2 GB nukirtimo paslaug? program? gausite tok? klaidos prane?im?:
Klaida vykdymo metu ?713?: Klas? neregistruota. Turite savo kompiuteryje ?diegti nurodyt? fail?. MSSTDFMT.DLL
Jei gaunate tok? klaidos prane?im?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME

 1. Nukopijuokite MSstdfmt.dll fail? ? aplank? C:\Windows\System.
 2. Atidarykite komand? eilut? ir ?ra?ykite ?i? komand?:
  REGSVR32 C:\Windows\System\MSSTDFMT.DLL

Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 ir Microsoft Windows XP

 1. Nukopijuokite MSstdfmt.dll fail? ? aplank? C:\<windir>\System32.
 2. Atidarykite komand? eilut? ir ?ra?ykite ?i? komand?:
  REGSVR32 C:\windir\System32\MSSTDFMT.DLL
  , kur windir yra arba WINNT, arba Windows katalogas.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 296088 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbHotfixServer kbqfe kberrmsg kbprb KB296088

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com