T?ng quan v? các đ?i tư?ng thư m?c ho?t đ?ng đư?c s? d?ng b?i FRS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296183 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các đ?i tư?ng d?ch v? (FRS) sao nhân b?n t?p trong Active Directory. FRS là m?t công c? đa-ren, Th?c s? nhi?u nhân r?ng s? thay th? các d?ch v? LMREPL trong Microsoft Windows NT 3.x và 4.0. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 và máy ch? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng chính sách h? th?ng, k?ch b?n đăng nh?p cho Windows 2000 và khách hàng xu?ng c?p. B?n c?ng có th? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng t?p tin và thư m?c gi?a máy ch? Windows 2000 có th? lưu tr? các cùng ch?u l?i h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) g?c hay con Replica.

THÔNG TIN THÊM

FRS đ?i tư?ng Active Directory

FRS d?a vào container, các đ?i tư?ng và thu?c tính mà đư?c lưu tr? trong Active Directory và đó nhân r?ng trong s? các b? ki?m soát mi?n trong m?t tên mi?n nh?t đ?nh đ? ch?c năng. Đ?i tư?ng quan tr?ng bao g?m các đ?i tư?ng thành viên và thuê bao c?a FRS. Thu?c tính yêu c?u và tùy ch?n bao g?m l?ch tr?nh, các b? l?c t?p tin, các b? l?c thư m?c, và v? trí cơ s? d? li?u. Đ?nh ngh?a gi?n đ? xác đ?nh các thùng ch?a ho?c v? trí nơi mà các đ?i tư?ng FRS đư?c đ?t. Container, các đ?i tư?ng, và các thu?c tính đư?c s? d?ng b?i FRS đư?c mô t? chi ti?t hơn sau này trong bài vi?t này.

FRS h? tr? hai b?n sao b?, DFS và SYSVOL. Khi b?n s? d?ng Dcpromo.exe đ? thúc đ?y b? ki?m soát mi?n, container, các đ?i tư?ng và thu?c tính cho SYSVOL, t?p h?p b?n sao đư?c t?o ra (h? đang t?o gián ti?p). B?n có th? s? d?ng DFS-theo (Dfsgui.msc) đ? t?o ra các đ?i tư?ng khi b?n c?u h?nh nhân r?ng gi?a hai ho?c nhi?u các m?c tiêu t?i DFS g?c ho?c liên k?t, ho?c khi b?n thêm thành viên m?i đ?n m?t t?p FRS hi?n có.

B?n sao t?p cho thuê bao và các đ?i tư?ng ngư?i đăng kí

Ph?n mô t? h? th?ng phân c?p đ?i tư?ng cho các đ?i tư?ng FRS đăng k? và thuê bao. Trong k?ch b?n sau đây, máy tính \\DC1 là b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n A.COM, và nó tham gia hai FRS b?n sao b?, \\DC1\SYSVOL và \\A.DOM\DFSROOT tên mi?n DFS g?c:
DN Path						  ObjectClass

DC=A,DC=COM					  Root Domain NC
 OU=Domain Controllers				  OU Container 
  CN=<Computername>                   Computer
   CN=NTFRS Subscriptions               NtFrsSubscriptions
    CN=Domain System Volume (SYSVOL)         NtFrsSubscriber 
   
   CN=NTFRS Subscriptions                NtFrsSubscriptions
    CN=DFSROOT                     NtFrsSubscriber
Đăng k? và thuê bao các đ?i tư?ng đư?c đ?t dư?i máy tính đ?i tư?ng trong b?i c?nh đ?t tên mi?n cho m?i máy tính trong m?t b? b?n sao DFS ho?c SYSVOL. Ph?n ti?p theo là m?t t?ng quan c?a t?ng đ?i tư?ng trong phân c?p thuê bao:

NTFRS-đăng k?

NTFRS-đăng k? là tương t? như m?t đ?i tư?ng NTFRS-cài đ?t ? ch? nó ch? y?u đư?c s? d?ng như m?t container cho các đ?i tư?ng NTFRS thuê bao nhóm. Các đ?i tư?ng n?m dư?i máy tính đ?i tư?ng; V? v?y, b?n t? xa có th? qu?n l? các đ?i tư?ng ngay c? khi máy tính c?a ngư?i dùng b? t?t, ho?c n?u không đư?c cài đ?t đư?c. Các FRS làm vi?c-đư?ng d?n thu?c tính xác đ?nh v? trí các t?p tin Ntfrs.jdb, thư?ng n?m trong cây thư m?c %SystemRoot%\Ntfrs. B?ng dư?i đây li?t kê các thu?c tính c?n thi?t và tùy ch?n cho đ?i tư?ng NTFRS-đăng k?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gi?n đ? b?t đ?ng s?n (thu?c tính)Giá trị
Tên chungNTFRS-đăng k?
H? th?ng-May-ch?aPhiên b?n FRS
H? th?ng-May-ch?aFRS làm vi?c-đư?ng d?n

NTFRS ngư?i đăng kí

M?i đ?i tư?ng NTFRS thuê bao theo m?t máy tính máy tính đ?i tư?ng tương ?ng v?i m?t b? b?n sao máy tính là m?t thành viên c?a. Các FRS-thành viên-tham kh?o thu?c tính c?a các thuê bao NTFRS đ?i tư?ng đi?m đ?i tư?ng thành viên c?a các b?n sao thi?t l?p nó tương ?ng v?i. M?i đ?i tư?ng NTFRS thuê bao c?ng có c? m?t Đư?ng d?n FRS g?c thu?c tính ch? đ?nh cây thư m?c đ? nhân r?ng và m?t FRS dàn-đư?ng d?n thu?c tính mà ch? đ?nh thư m?c đ? lưu tr? các t?p tin dàn dư?i. B?ng sau li?t kê m?t s? yêu c?u và tùy ch?n thu?c tính c?a đ?i tư?ng NTFRS thuê bao:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gi?n đ? b?t đ?ng s?n (thu?c tính)Giá trị
Tên chungNTFRS ngư?i đăng kí
H? th?ng ph?i ch?aĐư?ng d?n FRS g?c
H? th?ng ph?i ch?aFRS dàn-đư?ng d?n
H? th?ng-May-ch?aFRS-thành viên-tham kh?o

NTFRS cài đ?t, b?n sao t?p và các đ?i tư?ng thành viên

Ph?n này mô t? h? th?ng phân c?p đ?i tư?ng thi?t đ?t FRS, b?n sao t?p, thành viên và các đ?i tư?ng k?t n?i (DFS replica b? ch?). Trong trư?ng h?p này, hai đi?u khi?n vùng, \\DC1 và \\DC2, là thành viên c?a tên mi?n A.COM và tham gia vào \\A.COM\SYSVOL và các b?n sao \\A.COM\DFSROOT b?. Lưu ? r?ng đ?i tư?ng k?t n?i NTDS đ?a phương cho các thành viên c?a DFS b?n sao b?:
DN Path						  ObjectClass

DC=A,DC=COM                        Root Domain NC
 CN=SYSTEM,					  Container 
  CN=File Replication Service			  nTFRSSettings
   CN=Domain System Volume (SYSVOL share)       nTFRSReplicaSet
    CN=DC1					  nTFRSMember 
    CN=DC2					  nTFRSMember	

   CN=DFSROOT                     nTFRSReplicaSet
    CN=DC1					  nTFRSMember 
     CN=<GUID>                    NTDS Connection 
    CN=DC2					  nTFRSMember
     CN=<GUID>                    NTDS Connection
Ph?n sau đây mô t? các đ?i tư?ng thi?t đ?t, các b?n sao thi?t l?p đ?i tư?ng, các đ?i tư?ng thành viên và các đ?i tư?ng k?t n?i.

NTFRS-cài đ?t

Đ?i tư?ng NTFRS-cài đ?t đư?c s? d?ng như m?t container cho đ?i tư?ng NTFRS-b?n sao-Set. Đ?i tư?ng NTFRS-cài đ?t có th? ch?a các đ?i tư?ng khác c?a NTFRS-cài đ?t; do đó, nó cung c?p m?t cách đ? t?o thành m?t h? th?ng phân c?p đ? t? ch?c t?t hơn NTFRS b?n sao, đ?t các đ?i tư?ng. B?ng sau miêu t? m?t s? các thu?c tính trong đ?i tư?ng NTFRS-cài đ?t:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gi?n đ? b?t đ?ng s?n (thu?c tính)Giá trị
Tên chungNTFRS-cài đ?t
H? th?ng ph?i ch?aFRS ti?n ích m? r?ng
H? th?ng-May-ch?aĐư?c qu?n l? b?i

NTFRS-b?n sao-Set

M?i đ?i tư?ng NTFRS Replica, đ?t đ?i di?n cho m?t t?p h?p các máy tính mà tái t?o m?t cây thư m?c đ? ch? đ?nh và thư?ng g?p b? d? li?u gi?a chúng. Không có m?t đ?i tư?ng NTFRS Replica, đ?t cho m?i b?n sao t?p. Có th? là b?t k? s? nào c?a b?n sao l?p trên m?t tên mi?n, nhưng ch? có m?t NTFRS-b?n sao-Set có th? lo?i SYSVOL. Đ?i tư?ng NTFRS Replica, b? đ? tr?c ti?p dư?i m?t đ?i tư?ng NTFRS-cài đ?t. Các thu?c tính thông d?ng nh?t trên đ?i tư?ng này là FRS Replica-thi?t l?p ki?u, FRS-File-l?c, FRS-Directory-l?c, và L?ch tr?nh. N?u b?n đ?t các L?ch tr?nh thu?c tính, nó áp d?ng cho t?t c? các NTDS k?t n?i v?t trong b? b?n sao mà không có m?t L?ch tr?nh thu?c tính. B?ng dư?i đây li?t kê m?t s? các thu?c tính vào đ?i tư?ng NTFRS Replica, đ?t:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gi?n đ? b?t đ?ng s?n (thu?c tính)Giá trị
Tên chungNTFRS-b?n sao-Set
H? th?ng ph?i ch?aFRS-Directory-l?c
H? th?ng-May-ch?aFRS ti?u-thành viên
H? th?ng-May-ch?aL?ch tr?nh

NTFRS-thành viên

M?i đ?i tư?ng thành viên NTFRS tương ?ng v?i m?t máy tính là m?t ph?n c?a b? b?n sao. M?i quan h? gi?a các thành viên và các máy tính đư?c ch? đ?nh b?i các FRS tài li?u tham kh?o máy tính thu?c tính. Đ?i tư?ng thành viên c?a NTFRS có th? ch?a m?t ho?c nhi?u k?t n?i NTDS object xác đ?nh các đ?i tác trong nư?c thành viên sao chép t?. Các đ?i tư?ng k?t n?i tham kh?o đ?i tư?ng thành viên khác trong đ?i tư?ng đ?t cùng m?t b?n sao. Trong trư?ng h?p c?a SYSVOL b?n sao b?, các ServerReference thu?c tính c?a đ?i tư?ng thành viên NTFRS ch? ra thi?t đ?t NTDS các đ?i tư?ng có ch?a các đ?i tư?ng k?t n?i NTDS thành viên này sao chép t?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gi?n đ? b?t đ?ng s?n (thu?c tính)Giá trị
Tên chungNTFRS-thành viên
H? th?ng-May-ch?aFRS tài li?u tham kh?o máy tính
H? th?ng-May-ch?aMáy ch?-tham kh?o (SYSVOL ch?)

NTDS-k?t n?i

B?n có th? s? d?ng các đ?i tư?ng NTDS k?t n?i đ? t?o thành m?t topo gi?a các thành viên c?a b? b?n sao. Các đ?i tư?ng k?t n?i NTDS xác đ?nh các trong nư?c và các đ?i tác nư?c ngoài c?a m?t thành viên c?a m?t b?n sao thi?t l?p.

NTDS k?t n?i các đ?i tư?ng đư?c đ?t dư?i đ?i tư?ng thành viên trong b?i c?nh đ?t tên mi?n cho DFS b?n sao b?. Đ?i v?i các SYSVOL b?n sao t?p, FRS s? d?ng c? các đ?i tư?ng k?t n?i th? công đư?c t?o ra và đ?i tư?ng k?t n?i đư?c t?o ra b?i ki?n th?c nh?t quán Checker (KCC) đư?c đ?t t?i đ?i tư?ng máy ch? NTDS-cài đ?t trong b?i c?nh đ?t tên c?u h?nh. B?n có th? s? d?ng các trang web thư m?c đang ho?t đ?ng và d?ch v? bám-theo đ? xem các đ?i tư?ng k?t n?i. Các đ?i tư?ng k?t n?i c?ng đư?c s? d?ng trong th?i gian làm b?n sao Active Directory.

Đ?i tư?ng k?t n?i NTDS là các đ?i tư?ng NTFRS-tài kho?n c?a sân bay này n?m dư?i, và nó đi ra t? NTFRS thành viên đ?i tư?ng đó c?a nó T? h? ph?c v? thu?c tính đi?m.

Trong trư?ng h?p c?a SYSVOL, đ?i tư?ng k?t n?i NTDS là trong nư?c NTFRS-thành viên đ?i tư?ng tương ?ng v?i các đ?i tư?ng NTDS-cài đ?t k?t n?i NTDS đ?i tư?ng n?m dư?i. Đó là đi ra t? NTFRS thành viên đ?i tư?ng tương ?ng v?i các đ?i tư?ng NTDS-cài đ?t mà c?a nó T? h? ph?c v? thu?c tính đi?m.

B?n có th? s? d?ng các Cho phép k?t n?i thu?c tính vào đ?i tư?ng NTDS k?t n?i đ? vô hi?u hoá k?t n?i. B?n c?ng có th? s? d?ng nó đ? xóa backlogs trong Nh?t k? đi ra và c?p dàn trên m?t đ?i tác thư?ng ngu?n cho trư?c. K?t n?i b? vô hi?u hoá đư?c l?y ra t? tô pô nhân r?ng cho đ?t b?n sao.

B?n có th? s? d?ng các L?ch tr?nh thu?c tính vào đ?i tư?ng NTDS k?t n?i đ?n l?ch tr?nh sao nhân b?n ki?m soát k?t n?i này. B?ng sau li?t kê m?t s? các thu?c tính đ?i tư?ng NTDS k?t n?i:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gi?n đ? b?t đ?ng s?n (thu?c tính)Giá trị
Tên chungNTDS-k?t n?i
H? th?ng-May-ch?aCho phép k?t n?i
H? th?ng-May-ch?aT? h? ph?c v?
H? th?ng-May-ch?aTuỳ chọn
H? th?ng-May-ch?aL?ch tr?nh

Các m?i quan h? gi?a các đ?i tư?ng

Thu?c tính tài li?u tham kh?o b?n sau đây đư?c s? d?ng đ? liên k?t các đ?i tư?ng nào v? thành viên và thuê bao FRS v?i nhau:
 1. Các thành viên đ? máy tính: Đ?i tư?ng thành viên s? d?ng các FRS tài li?u tham kh?o máy tính thu?c tính đ? tr? đ?n m?t đ?i tư?ng máy tính.
 2. Thuê bao cho thành viên: Đ?i tư?ng thuê bao s? d?ng các FRS-thành viên-tham kh?o thu?c tính đ? tr? đ?n m?t đ?i tư?ng thành viên.
 3. Thành viên ph?c v?: Đ?i tư?ng thành viên s? d?ng các Máy ch?-tham kh?o thu?c tính đ? tr? đ?n m?t đ?i tư?ng NTDS-cài đ?t. Trong nh?ng trư?ng h?p b?nh thư?ng, FRS c?u h?nh liên k?t này khi nó t?o ra các đ?i tư?ng d?ch v? thư m?c cho SYSVOL. Ch? thành viên c?a b? b?n sao SYSVOL c?n thu?c tính này.
 4. K?t n?i cho thành viên: S? d?ng các đ?i tư?ng k?t n?i các FromServer thu?c tính đ? tr? đ?n m?t đ?i tư?ng thành viên. Trong trư?ng h?p c?a SYSVOL b?n sao b?, thu?c tính này ch? ra m?t đ?i tư?ng NTDS-cài đ?t.

Làm th? nào các đ?i tư?ng đư?c g? b? t? Active Directory

FRS các đ?i tư?ng và các thu?c tính đư?c g? b? kh?i thư m?c ho?t đ?ng khi b?n gracefully demote ho?c lo?i b? các máy ch? t? replicated DFS r? và liên k?t. N?u b?n xóa m?t v?t th? trư?c khi b?n hi?u t?m quan tr?ng ho?c n?u b?n vô t?nh xóa h?p đ?ng lưu tr? các đ?i tư?ng con, b?n có th? gây ra l?i h? th?ng nghiêm tr?ng. Như m?t quy lu?t chung, b?n nên không bao gi? xóa FRS thành viên và thuê bao các đ?i tư?ng và container cha m? c?a h? t? Active Directory tr? khi cài đ?t h? đi?u hành b?n t?o ra cho h? đ? không ph?i đ?n tr? l?i tr?c tuy?n. Danh sách sau đây mô t? m?t s? k?ch b?n xóa (các k?ch b?n đ? đư?c báo cáo cho Microsoft s?n ph?m d?ch v? h? tr? trong quá kh?):
 • B?n s? d?ng các trang web thư m?c đang ho?t đ?ng ho?c d?ch v? bám-theo đ? xóa thi?t đ?t NTDS đ?i tư?ng ho?c tương đương c?a đi?u khi?n vùng cho b? đi?u khi?n vùng m? côi ho?c gián tuy?n. Khi b?n làm như v?y, các ServerReference thu?c tính vào đ?i tư?ng thành viên FRS tr? thành null. Null "serverrefs" t?m d?ng trong nư?c ho?c nư?c ngoài làm b?n sao c?a SYSVOL cho máy tính đó.
 • B?n xóa các đ?i tư?ng máy tính cho tài kho?n c?a các máy ch? ho?c b? ki?m soát mi?n trong FRS b?n sao b? ho?c các đ?i tư?ng con c?a h?.
 • B?n xóa m?t hay nhi?u đ?i tư?ng thành viên c?a b? b?n sao ho?c b?n xóa các container SYSVOL NTFRS-b?n sao có các đ?i tư?ng thành viên cho m?i b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 296183 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbfrs kbinfo kbmt KB296183 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:296183

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com