Microsoft Security padomdev?ja: Ievainojam?ba Adobe Flash Player, Internet Explorer atjaunin?jums: April 28, 2014

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2961887 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi Microsoft dro??bas konsult?ciju par ?o jaut?jumu, kas paredz?ta IT profesion??iem. Dro??bas padomdev?ja satur papildu inform?ciju. Skat?t dro??bas padomdev?ja, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
https://technet.Microsoft.com/Security/Advisory/2755801

Papildindorm?cija

Zin?m?s probl?mas, kas saist?tas dro??bas atjaunin?jumu

 • Windows Update nepied?v? ?o dro??bas atjaunin?jumu, lai Windows RT b?z?tos datoros, l?dz tiek instal?ts atjaunin?jums 2808380. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  2808380 Windows RT balst?tas ier?ce nevar lejupiel?d?t programmat?ras atjaunin?jumus vai Windows veikals apps

Risin?jums

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Atjaunin?jums programmai Internet Explorer Flash atska?ot?ju Windows 8.1 (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows8.1 KB2961887 x86.msu pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums programmai Internet Explorer Flash atska?ot?ju Windows x64 8.1 balst?t?m sist?m?m (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows8.1 KB2961887 x64.msu pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums programmai Internet Explorer Flash atska?ot?ju Windows 8 (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows8 RT-KB2961887-x86.msu pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums programmai Internet Explorer Flash atska?ot?ju Windows 8 x64 sist?m?m (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows8 RT-KB2961887-x64.msu pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums programmai Internet Explorer Flash atska?ot?ju Windows Server 2012 R2 (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows8 RT-KB2961887-x64.msu pakotni t?l?t.

Atjaunin?jums programmai Internet Explorer Flash atska?ot?ju Windows Server 2012 (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows8.1 KB2961887 x64.msu pakotni t?l?t.

Izlai?anas datums: April 28, 2014

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Inform?cija par atjaunin?jumu

Noteik?anas un ievie?anas instrumentus un nor?d?jumus

Dro??bas centr?l?s

J?s varat p?rvald?t programmat?ru un dro??bas atjaunin?jumus, kas jums ir izvietot serverus, darbvirsmas un mobilo sakaru sist?mu sav? uz??mum?. Pla??ku inform?ciju skatietTechNet atjaunin?jumu p?rvald?bas centrs. VienumaMicrosoft TechNet dro??bas s?kumlapa sniegta papildinform?cija par produkts, kas nav izstr?d?ts korpor?cij? Microsoft dro??bu.

Dro??bas atjaunin?jumi ir pieejami noMicrosoft Update unWindows Update. Dro??bas atjaunin?jumi ir pieejami ar?Microsoft lejupiel?des centrs. Visvair?k viegli atrast dro??bas atjaunin?jumus, izpildot atsl?gv?rdu mekl??anu "dro??bas atjaunin?jums".

J?s varat lejupiel?d?t dro??bas atjaunin?jumus noMicrosoft Update katalogs. Microsoft atjaunin?jumu katalogu nodro?ina mekl?jams kataloga saturu, kas ir pieejami, izmantojot Windows Update un Microsoft Update. Tas ietver dro??bas atjaunin?jumus, draiverus, servisa pakotnes un citus. Pla??ku inform?ciju par Microsoft atjaunin?jumu katalogu skatietMicrosoft Update katalogs FAQ.

Noteik?anas un ievie?anas vadl?nijas

Korpor?cija Microsoft sniedz noteik?anas un ievie?anas nor?d?jumi dro??bas atjaunin?jumus. ??s vadl?nijas ietver ieteikumus un inform?ciju, kas var pal?dz?t IT profesion??iem saprast, k? izmantot da??dus instrumentus, noteik?anas un dro??bas atjaunin?jumu. Pla??ku inform?ciju skatietMicrosoft zin??anu b?ze rakst? 961747.

Programma Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) ?auj administratoriem sken? lok?los un att?los sist?mas bie??k sastopam?s nepareiz?s dro??bas konfigur?cijas un tr?ksto?os dro??bas atjaunin?jumus. Pla??ku inform?ciju skatietProgramma Microsoft Baseline Security Analyzer.

Tabula sniedz kopsavilkumu par ?o dro??bas atjaunin?jumu MBSA atkl??anas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Programmat?raMBSA
Windows 8 un 32 bitu sist?mas Windows 8.1 N?
Windows 8 un 64 bitu sist?mas Windows 8.1N?
Windows Server 2012 un Windows Server 2012 R2N?
Piez?me. Klientiem, kuri lieto mantojums programmat?ru, kas nav pamatots ar jaun?ko laidienu MBSA, Microsoft Update, un Windows Server atjaunin??anas pakalpojumus vajadz?tu redz?t sada?u "Mantojums Product Support"Programma Microsoft Baseline Security Analyzer. ?eit vi?i atrad?s inform?ciju par to, k? izveidot visaptvero?u dro??bas atjaunin?jumu noteik?anai, izmantojot mantojuma r?kus.

Windows servera atjaunin??anas pakalpojumu

Windows Server Update Services (WSUS) ?auj inform?cijas tehnolo?iju administratoriem izvietot jaun?k?s produkts, kas nav izstr?d?ts korpor?cij? Microsoft atjaunin?jumus datoros, kuros darbojas Windows. Pla??ku inform?ciju par to, k? izvietot dro??bas atjaunin?jumus, izmantojot Windows Server Update Services, skatiet ?o Microsoft TechNet rakstu:
Windows servera atjaunin??anas pakalpojumu

Sist?mas p?rvald?bas serveris

T?l?k tabul? ir nor?d?ti Microsoft Systems Management Server (SMS) atkl??anai un kopsavilkumu par ?o dro??bas atjaunin?jumu izvieto?anai.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Programmat?raSMS 2003 ar ITMUSist?mas centra Konfigur?cijas p?rvaldnieks
Windows 8 un 32 bitu sist?mas Windows 8.1 N?J?
Windows 8 un 64 bitu sist?mas Windows 8.1N?J?
Windows Server 2012 un Windows Server 2012 R2N?J?
Piez?me. Microsoft p?rtrauca atbalstu SMS 2.0 12 apr?lis 2011. SMS 2003, Microsoft p?rtrauca atbalstu par dro??bas atjaunin?jumu kr?jumu r?ks (MASTS) 12 apr?lis 2011. Klienti ir ieteicams veikt jaunin??anu uzSist?mas centra Konfigur?cijas p?rvaldnieks. Klientiem, kas paliek uz SMS 2003 3. servisa pakotne,fiziskie kr?jumi r?ks Microsoft atjaunin?jumiem (ITMU) ir ar? iesp?ja.

SMS 2003, SMS 2003 fiziskie kr?jumi r?ks Microsoft Updates (ITMU) var izmantot SMS noteikt dro??bas atjaunin?jumus, kas pied?v?Microsoft Update un atbalst?tieWindows servera atjaunin??anas pakalpojumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, SMS 2003 ITMU, skatietSMS 2003 fiziskie kr?jumi r?ks Microsoft atjaunin?jumiem. Pla??ku inform?ciju par SMS sken??anas r?kiem skatietSMS 2003 programmat?ras jaunin?jums sken??anas r?ki. Sk. ar? Systems Management Server 2003 lejupiel?des.

System Center Konfigur?cijas p?rvaldnieks izmanto WSUS 3.0 atjaunin?jumu noteik?anai. Pla??ku inform?ciju skatietSystem Center.

Lai ieg?tu detaliz?tu inform?ciju, skatietMicrosoft zin??anu b?ze rakst? 910723: Ikm?ne?a noteik?anas un ievie?anas vadl?nijas raksti kopsavilkuma sarakstu.

Atjaunin?t sader?bas v?rt?t?js un lietot?u sader?bas r?kkopu

Atjaunin?jumi bie?i rakst?t vienu un to pa?u failus un re?istra iestat?jumus, kas nepiecie?ami, lai palaistu programmu. Tas var izrais?t neatbilst?bas un palielina administrat?vais laiks, kas nepiecie?ams izvietot dro??bas atjaunin?jumus. J?s varat pilnveidot test??anas un valid?jot Windows atjaunin?jumu pret instal?t?s lietojumprogrammas, izmantojotAtjaunin?t sader?bas v?rt?t?js komponenti, kas ir iek?autilietojumprogrammu sader?bas r?kkopa.

Lietojumprogrammu sader?bas Toolkit (ACT), kas satur nepiecie?amos r?kus un dokument?ciju, lai nov?rt?tu un samazin?tu lietojumprogrammu sader?bu saist?tu probl?mu, pirms j?s izvietojiet Windows Vista, Windows Update, Microsoft dro??bas atjaunin?jums vai jauno versiju Windows Internet Explorer vid?.

Dro??bas atjaunin?jumu izvieto?anai

Windows 8 un Windows 8.1 (visi izdevumi)

Atsau?u tabulas
?aj? tabul? ir dro??bas atjaunin?t inform?ciju par ?o programmat?ru. J?s varat atrast vair?k inform?cijas ?aj? sada?? "Inform?cija par izvieto?anas" apak?ieda??.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Izvieto?anaInform?cija
Instal??ana nav nepiecie?ama lietot?ja iejauk?an?sAdobe Flash Player Internet Explorer 10 visos atbalsta 32 bitu Windows 8 izdevumos:
/Quiet Windows8 RT-KB2961887-x86.msu
Adobe Flash Player Internet Explorer 10 visos atbalst?ts X64 izdevumos Windows 8:
/Quiet Windows8 RT-KB2961887-x64.msu
Adobe Flash Player, Internet Explorer 11 visos atbalsta Windows 8.1 32 bitu versij?s:
/Quiet Windows8.1-KB2961887-x86.msu
Adobe Flash Player, Internet Explorer 11 visos atbalst?ts X64 izdevumos Windows 8.1:
/Quiet Windows8.1-KB2961887-x64.msu
Instal??anu bez restart??anasAdobe Flash Player Internet Explorer 10 visos atbalsta 32 bitu Windows 8 izdevumos:
Windows8 RT-KB2961887-x86.msu /quiet /norestart
Adobe Flash Player Internet Explorer 10 visos atbalsta Windows 8 izdevumos xx64, pamatojoties:
Windows8 RT-KB2961887-x64.msu /quiet /norestart
Adobe Flash Player, Internet Explorer 11 visos atbalsta Windows 8.1 32 bitu versij?s:
Windows8.1-KB2961887-x86.msu /quiet /norestart
Adobe Flash Player, Internet Explorer 11 visos atbalst?ts X64 izdevumos Windows 8.1:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu /quiet /norestart
Papildinform?cijaSk. apak?sada?? "noteik?anas un ievie?anas instrumenti un vadl?nijas".
Restart??anas nepiecie?am?baDa?os gad?jumos ?is atjaunin?jums nepieprasa restart??anu. Ja nepiecie?amie faili tiek izmantotas, ?o atjaunin?jumu, nepiecie?ama restart??ana. Ja t? notiek, tiek sa?emts zi?ojums, kas iesaka veikt restart??anu. Lai samazin?tu iesp?ju, ka restart??ana b?s nepiecie?ami, vajadz?tu apst?ties visiem main?tajos pakalpojumus un izsl?gt visas lietojumprogrammas, kuras izmanto ietekm?tie faili pirms dro??bas atjaunin?juma instal??anas. Papildinform?ciju par to, k?p?c jums var tikt pied?v?ts restart?t, sk.Microsoft zin??anu b?ze rakst? 887012.
HotpatchingNav piem?rojams
Inform?cija par no?em?anuLai no?emtu atjaunin?jumu, ko esat instal?jis WUSA, izmantojiet /Uninstall setup sl?dzi. Vai noklik??iniet uz vad?bas panelis, noklik??iniet uz sist?ma un dro??ba, sada?? Windows Updatenoklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus un p?c tam atlasiet no saraksta atjaunin?jumus.
Re?istra atsl?gas verific??anasNav neviena re?istra atsl?gu, lai p?rbaud?tu ?o atjaunin?jumu esam?ba.
Integr?ciju n?kotn? servisa pakotnesUpdate par ?o jaut?jumu tiks iek?auti n?kamaj? servisa pakotn? vai atjaunin?jumu apkopojums.

Inform?cija par ievie?anu

Instal?jot ?o atjaunin?jumu
?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas laik? installer p?rbauda, vai vienu vai vair?kus failus, kas tiek atjaunin?tas j?su sist?m? ir iepriek? atjaunin?jis Microsoft labojumfailu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas par?d?s ?aj? zin??anu b?ze rakst?, piem?ram, "labojumfails," sk.Microsoft zin??anu b?ze rakst? 824684.

?o dro??bas atjaunin?jumu atbalsta ??dus uzst?d??anas sl?d?us.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sl?dzisApraksts
/?, /h, /helpPar?da pal?dz?bu par atbalst?to sl?d?iem.
/quietIzlai? statusu vai k??du zi?ojumu par?d??anu.
/norestartJa to apvieno ar/quiet, sist?ma nav restart?ta p?c instal??anas pat tad, ja datora restart??anas ir nepiecie?ams, lai pabeigtu instal??anu.
/warnrestart:<seconds></seconds>Ja t? ir apvienota ar /quiet, uzst?d?t?js br?dina lietot?ju, pirms t? s?k restart.
/promptrestartJa t? ir apvienota ar /quiet, uzst?d?t?js liek pirms t? s?kuma restart.
/forcerestartJa t? ir apvienota ar /quiet, uzst?d?t?js piespiedu k?rt? aizver programmas un s?kas restart.
/log:<file name=""></file>?auj pierakst?ties nor?d?taj? fail?.
/Extract:<destination></destination>Izg?st pakotnes saturu uz adres?ta mapi.
/ uninstall /kb:<KB number=""></KB>Atinstal? dro??bas atjaunin?jumu.
Piez?me. Pla??ku inform?ciju par Wusa.exe instal??anas skatiet TechNet rakstu sada?? "Windows Update atsevi??o Installer"Da??das izmai?as Windows 7.
P?rbauda, ka atjaunin?jumi
T? k? past?v vair?kas sist?mas Windows izdevumos, Darb?bu vienumi var at??irties j?su sist?m?. Ja t?s ir at??ir?gas, skatiet produkta dokument?ciju, lai veiktu ??s darb?bas.

P?rbaud?t faila versija
 1. Noklik??iniet uz S?kt, un p?c tam ievadiet atjaunin??anas failu nosaukumu mekl??anas adreses lodzi??.
 2. Kad fails tiek par?d?ts sada?? programmas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Par cilni Visp?r?gi , sal?dziniet faila lielumu ar t? faila inform?ciju tabul?s, kas sniegti ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?.

  Piez?me. Atkar?b? no izdevuma oper?t?jsist?mu vai programmas, kas ir instal?ti j?su sist?m?, da?us failus, kas nor?d?ti tabul? faila inform?cija, iesp?jams, nav instal?ts.
 4. Var ar? noklik??in?t uz cilnes deta?as un sal?dzin?t inform?ciju, piem?ram, failu versiju un datums main?ts ar faila inform?ciju tabul?s, kas sniegti ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?.

  Piez?me. Instal??anas laik? var main?ties atrib?ti, kas nav faila versijai. Sal?dzinot citu failu atrib?tiem, lai faila inform?ciju tabul? nor?d?to inform?ciju nav atbalst?ts metodi p?rbaud?tu atjaunin??ana tika piem?roti. Turkl?t da?os gad?jumos failus p?rd?v?jis instal??anas laik?. Ja inform?ciju par failu vai versija nav kl?t, izmantojiet k?du no citas pieejam?s metodes p?rbaud?t atjaunin?jumu instal??anu.
 5. Visbeidzot, var noklik??iniet ciln? Iepriek??j?s versijas un sal?dzin?t inform?ciju par failu vec?kas versijas faila faila versija, jauns vai atjaunin?ts, kop? ar inform?ciju par failu.

Windows Server 2012 un Windows Server 2012 R2 (visi izdevumi)

Atsau?u tabulas
?aj? tabul? ir dro??bas atjaunin?t inform?ciju par ?o programmat?ru. J?s varat atrast vair?k inform?cijas ?aj? sada?? "Inform?cija par izvieto?anas" apak?ieda??.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Izvieto?anaInform?cija
Instal??ana nav nepiecie?ama lietot?ja iejauk?an?sAdobe Flash Player programm? Internet Explorer 10 visas atbalst?t?s izdevumos Windows Server 2012:
/Quiet Windows8 RT-KB2961887-x64.msu
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 visas atbalst?t?s Windows Server 2012 R2 izdevumos:
/Quiet Windows8.1-KB2961887-x64.msu
Instal??anu bez restart??anasAdobe Flash Player programm? Internet Explorer 10 visas atbalst?t?s izdevumos Windows Server 2012:
Windows8 RT-KB2961887-x64.msu /quiet /norestart
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 visas atbalst?t?s Windows Server 2012 R2 izdevumos:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu /quiet /norestart
Papildinform?cijaSk. apak?sada?u "Atkl??anu un izvieto?anas r?kiem un nor?d?jumiem".
Restart??anas nepiecie?am?baDa?os gad?jumos ?is atjaunin?jums nepieprasa restart??anu. Ja nepiecie?amie faili tiek izmantotas, ?o atjaunin?jumu, nepiecie?ama restart??ana. Ja t? notiek, tiek sa?emts zi?ojums, kas iesaka veikt restart??anu. Lai samazin?tu iesp?ju, ka restart??ana b?s nepiecie?ami, vajadz?tu apst?ties visiem main?tajos pakalpojumus un izsl?gt visas lietojumprogrammas, kuras izmanto ietekm?tie faili pirms dro??bas atjaunin?juma instal??anas. Papildinform?ciju par to, k?p?c jums var tikt pied?v?ts restart?t, sk.Microsoft zin??anu b?ze rakst? 887012.
HotpatchingNav piem?rojams
Inform?cija par no?em?anuLai no?emtu atjaunin?jumu, ko esat instal?jis WUSA, izmantot /Uninstall setup sl?dzi, vai noklik??iniet uz vad?bas panelis, noklik??iniet uz sist?ma un dro??ba, sada?? Windows Updatenoklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus un p?c tam atlasiet no atjaunin?jumus saraksta.
Re?istra atsl?gas verific??anas

re?istra atsl?ga nepast?v valid?t ?o atjaunin?jumu esam?ba.
Integr?ciju n?kotn? servisa pakotnesUpdate par ?o jaut?jumu tiks iek?auti n?kamaj? servisa pakotn? vai atjaunin?jumu apkopojums.

Inform?cija par ievie?anu

Instal?jot ?o atjaunin?jumu
?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas laik? installer p?rbauda, vai vienu vai vair?kus failus, kas tiek atjaunin?tas j?su sist?m? iepriek? atjaunin?jis Microsoft labojumfailu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas par?d?s ?aj? zin??anu b?ze rakst?, piem?ram, "labojumfails," sk.Microsoft zin??anu b?ze rakst? 824684.

?o dro??bas atjaunin?jumu atbalsta ??dus uzst?d??anas sl?d?us.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sl?dzisApraksts
/?, /h, /helpPar?da pal?dz?bu par atbalst?to sl?d?iem.
/quietIzlai? statusu vai k??du zi?ojumu par?d??anu.
/norestartJa to apvieno ar/quiet, sist?ma nav restart?ta p?c instal??anas pat tad, ja datora restart??anas ir nepiecie?ams, lai pabeigtu instal??anu.
/warnrestart:sekundes>Ja t? ir apvienota ar /quiet, uzst?d?t?js br?dina lietot?ju, pirms t? s?k restart.
/promptrestartJa t? ir apvienota ar /quiet, uzst?d?t?js liek pirms t? s?kuma restart.
/forcerestartJa t? ir apvienota ar /quiet, uzst?d?t?js piespiedu k?rt? aizver programmas un s?kas restart.
/ pieteik?an?s:faila v?rds un uzv?rds>?auj pierakst?ties nor?d?taj? fail?.
/ ekstrakts:m?r?a>Izg?st pakotnes saturu uz adres?ta mapi.
/ uninstall /kb:KB numurs>Atinstal? dro??bas atjaunin?jumu.
Piez?me. Pla??ku inform?ciju par Wusa.exe uzst?d?t?js "Atsevi??o Installer Windows Update" skatiet ??du Microsoft TechNet rakstu:
Da??das izmai?as Windows 7
P?rbauda, ka atjaunin?jumi
T? k? past?v vair?kas sist?mas Windows izdevumos, Darb?bu vienumi var at??irties j?su sist?m?. Ja t?s ir at??ir?gas, skatiet produkta dokument?ciju, lai veiktu ??s darb?bas.

P?rbaud?t faila versija
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam ierakstiet atjaunin??ana faila nosaukumu adreses lodzi?? S?kt mekl??anu .
 2. Kad fails tiek par?d?ts sada?? programmas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Par cilni Visp?r?gi , sal?dziniet faila lielumu ar t? faila inform?ciju tabulas, kuras ir nor?d?tas zin??anu b?ze rakst?.

  Piez?me. Atkar?b? no izdevuma oper?t?jsist?mu vai programmas, kas ir instal?ti j?su sist?m?, da?us failus, kas nor?d?ti tabul? faila inform?cija, iesp?jams, nav instal?ts.
 4. Varat ar? noklik??in?t uz cilnes deta?as , lai sal?dzin?tu inform?ciju, piem?ram, failu versiju un datums main?ts ar faila inform?cija tabul?m, kuras ir nor?d?tas zin??anu b?ze rakst?.

  Piez?me. Instal??anas laik? var main?ties atrib?ti, kas nav faila versijai. Sal?dzinot citu failu atrib?tiem, lai faila inform?ciju tabul? nor?d?to inform?ciju nav atbalst?ts metodi p?rbaud?tu atjaunin??ana tika piem?roti. Turkl?t da?os gad?jumos failus p?rd?v?jis instal??anas laik?. Ja inform?ciju par failu vai versija nav kl?t, izmantojiet k?du no citas pieejam?s metodes p?rbaud?t atjaunin?jumu instal??anu.
 5. Visbeidzot, var ar? noklik??in?t ciln? Iepriek??j?s versijas un p?c tam sal?dziniet faila inform?ciju failu vec?kas versijas faila inform?ciju par jaunu vai atjaunin?tu failu versiju.

INFORM?CIJU PAR FAILU

?? programmat?ras atjaunin?juma versijai ang?u valod? (Amerikas Savienot?s valstis), instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti, ?emot v?r? univers?lo koordin?to administrat?vais laiks (UTC). lok?lais dators ?o failu datumi un laiki tiek par?d?ti p?c viet?j? laika un ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, kad veicat noteiktas darb?bas ar failiem.

Internet Explorer Flash Player versij?m, kuru pamat? ir x86 Windows 8 (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:47x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:47x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:47Nav piem?rojams
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:47x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:47x86
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:50x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:50x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:50Nav piem?rojams
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:50x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:50x86
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Internet Explorer Flash Player versij?m, kuru pamat? ir x86 Windows 8.1 (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20612,351,99223-Apr-201400:24x86
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Par Internet Explorer Flash Player versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows 8 un Windows Server 2012 (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20612,351,99223-Apr-201400:24x86
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Internet Explorer Flash Player un Windows 8.1 versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2012 RT (KB2961887)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20614,637,01622-Apr-201423:47x64
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222-Apr-201423:47x64
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022-Apr-201423:47x64
Flash.ocx13.0.0.20614,637,01622-Apr-201423:50x64
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222-Apr-201423:50x64
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022-Apr-201423:50x64
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:47x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:47x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:47Nav piem?rojams
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:47x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:47x86
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:50x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:50x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:50Nav piem?rojams
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:50x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:50x86
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 2961887 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 29. apr?lis - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows RT 8.1
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2961887 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2961887

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com