Microsoft Security Advisory: C?p Nh?t cho các l? h?ng trong Adobe Flash Player trong Internet Explorer: 28 tháng 4 năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2961887 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t c? v?n v? v?n đ? này cho các chuyên gia CNTT an ninh Microsoft. C? v?n an ninh ch?a thông tin liên quan đ?n an ninh b? sung. Đ? xem c? v?n an ninh, h?y vào web site Microsoft sau đây:
https://technet.Microsoft.com/Security/Advisory/2755801

Thông tin thêm

V?n đ? v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

 • Windows Update s? không cung c?p b?n C?p Nh?t b?o m?t này đ? máy tính d?a trên Windows RT cho đ?n khi C?p Nh?t 2808380 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2808380 Windows RT d?a trên thi?t b? không th? t?i v? b?n c?p nh?t ph?n m?m ho?c ?ng d?ng Windows c?a hàng

Gi?i pháp

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 T?i v?
T?i v? gói Windows8.1-KB2961887-x86.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1 x 64 d?a trên h? th?ng (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 T?i v?
T?i v? gói Windows8.1-KB2961887-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 T?i v?
T?i v? gói Windows8-RT-KB2961887-x86.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 x 64 d?a trên h? th?ng (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 T?i v?
T?i v? gói Windows8-RT-KB2961887-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 R2 (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 T?i v?
T?i v? gói Windows8-RT-KB2961887-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
 T?i v?
T?i v? gói Windows8.1-KB2961887-x64.msu bây gi?.

Ngày phát hành: 28 tháng 4 năm 2014

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Thông tin c?p nh?t

Phát hi?n và tri?n khai các công c? và hư?ng d?n

Trung tâm b?o m?t

B?n có th? qu?n l? các b?n c?p nh?t ph?n m?m và an ninh mà b?n ph?i tri?n khai máy ch?, máy tính đ? bàn và các h? th?ng điện thoại di động trong t? ch?c c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem cácTechNet c?p nh?t qu?n l? trung tâm. Cácweb site Microsoft TechNet an ninh cung c?p các thông tin b? sung v? b?o m?t trong s?n ph?m c?a Microsoft.

C?p Nh?t b?o m?t có s?n t?Microsoft UpdateWindows Update. C?p Nh?t b?o m?t c?ng có s?n t? cácTrung tâm T?i xu?ng Microsoft. B?n có th? t?m th?y b?n C?p Nh?t b?o m?t d? dàng nh?t b?ng cách làm m?t tra c?u t? khóa cho "C?p Nh?t b?o m?t."

B?n có th? t?i v? C?p Nh?t b?o m?t t? cácMicrosoft Update Catalog. Danh m?c c?p nh?t Microsoft cung c?p m?t c?a hàng có th? tra c?u N?i dung đư?c th?c hi?n thông qua Windows Update và Microsoft Update. Đi?u này bao g?m C?p Nh?t b?o m?t, tr?nh đi?u khi?n và gói b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Update Catalog, h?y xem cácMicrosoft Update danh m?c câu h?i thư?ng g?p.

Phát hi?n và tri?n khai hư?ng d?n

Microsoft cung c?p phát hi?n và hư?ng d?n tri?n khai cho C?p Nh?t b?o m?t. Hư?ng d?n này có ch?a các khuy?n ngh? và thông tin mà có th? giúp các chuyên gia CNTT hi?u làm th? nào đ? s? d?ng nhi?u công c? đ? phát hi?n và tri?n khai các b?n C?p Nh?t b?o m?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xemBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 961747.

Microsoft Baseline Security phân tích

Microsoft Baseline Security phân tích (MBSA) cho phép các qu?n tr? viên quét h? th?ng đ?a phương và t? xa cho thi?u C?p Nh?t b?o m?t và ph? bi?n an ninh misconfigurations. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xemMicrosoft Baseline Security phân tích.

B?ng dư?i đây cung c?p phát hi?n MBSA tóm t?t cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?mMBSA
Windows 8 và Windows 8.1 cho h? th?ng 32-bit Không
Windows 8 và Windows 8.1 cho 64-bit h? th?ngKhông
Windows Server 2012 và R2 Windows Server 2012Không
Lưu ?: Khách hàng s? d?ng ph?n m?m di s?n mà không đư?c h? tr? b?i phiên b?n m?i nh?t c?a MBSA, Microsoft Update, và Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? nên xem ph?n "H? tr? s?n ph?m di s?n" c?aMicrosoft Baseline Security phân tích. ? đây, h? s? t?m th?y thông tin v? làm th? nào đ? t?o an ninh toàn di?n C?p Nh?t phát hi?n b?ng cách s? d?ng công c? di s?n.

Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?

Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) cho phép thông tin qu?n tr? viên công ngh? tri?n khai các b?n c?p nh?t m?i nh?t s?n ph?m Microsoft đ? máy tính đang ch?y Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t b?o m?t b?ng cách s? d?ng Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?, h?y xem bài vi?t Microsoft TechNet sau đây:
Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?

h? th?ng qu?n lí máy ch?

B?ng dư?i đây cung c?p máy ch? qu?n l? h? th?ng Microsoft (SMS) phát hi?n và tri?n khai tóm t?t cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?mTin thư thoại SMS 2003 v?i ITMUQu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng
Windows 8 và Windows 8.1 cho h? th?ng 32-bit Không
Windows 8 và Windows 8.1 cho 64-bit h? th?ngKhông
Windows Server 2012 và R2 Windows Server 2012Không
Lưu ?: Microsoft ngưng h? tr? cho tin thư thoại SMS 2.0 ngày 12 tháng 4 năm 2011. Đ?i v?i tin thư thoại SMS 2003, Microsoft c?ng ngưng h? tr? cho b?o m?t C?p nh?t hàng t?n kho công c? (SUIT) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách đư?c khuy?n khích đ? nâng c?p lênQu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng. Cho khách hàng c?n l?i trên tin thư thoại SMS 2003 Service Pack 3, cácHàng t?n kho công c? cho Microsoft Update (ITMU) c?ng là m?t l?a ch?n.

Cho năm 2003 SMS, SMS 2003 t?n kho công c? cho Microsoft Update (ITMU) có th? đư?c s? d?ng b?ng tin thư thoại SMS đ? phát hi?n các C?p Nh?t b?o m?t đư?c cung c?p b?iMicrosoft Update và đó đư?c h? tr? b?iWindows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tin thư thoại SMS 2003 ITMU, xemTin thư thoại SMS 2003 t?n kho công c? cho Microsoft Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tin thư thoại SMS công c? quét, xemTin thư thoại SMS 2003 C?p nh?t ph?n m?m quét công c?. Xem thêm T?i v? cho h? th?ng qu?n lí Server 2003.

Qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng s? d?ng WSUS 3.0 cho phát hi?n c?a b?n C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xemTrung tâm h? th?ng.

Thông tin chi ti?t, xin xemBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 910723: Tóm t?t danh sách hàng tháng phát hi?n và tri?n khai hư?ng d?n bài vi?t.

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau Evaluator và b? công c? tương h?p v? sau ?ng d?ng

B?n C?p Nh?t thư?ng xuyên vi?t thư cho cùng m?t t?p tin và cài đ?t chuyên bi?t s? ki?m nh?p đư?c yêu c?u cho ?ng d?ng c?a b?n đ? ch?y. Đi?u này có th? kích ho?t s? không tương h?p v? sau và tăng th?i gian là c?n thi?t đ? tri?n khai b?n C?p Nh?t b?o m?t. B?n có th? s?p x?p các th? nghi?m và xác nh?n thông tin c?p nh?t Windows ch?ng l?i ?ng d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng cácB?n C?p Nh?t tương h?p v? sau Evaluator thành ph?n đư?c bao g?m trongB? công c? tương h?p v? sau ?ng d?ng.

B? công c? tương h?p v? sau ?ng d?ng (ACT) ch?a các công c? c?n thi?t và các tài li?u đ? đánh giá và gi?m v?n đ? tương h?p v? sau ?ng d?ng trư?c khi b?n tri?n khai Windows Vista, Windows Update, Microsoft Security Update ho?c phiên b?n m?i c?a Windows Internet Explorer trong môi trư?ng c?a b?n.

Tri?n khai b?n C?p Nh?t b?o m?t

Windows 8 và Windows 8.1 (m?i phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
B?ng dư?i đây ch?a thông tin C?p Nh?t b?o m?t cho ph?n m?m này. B?n có th? t?m thêm thông tin t?i ph? "Tri?n khai thông tin" trong ph?n này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khaiThông tin
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows 8:
Windows8-RT-KB2961887-x86.msu/yên t?nh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/yên t?nh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows 8.1:
Windows8.1-KB2961887-x86.msu/yên t?nh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows 8:
Windows8-RT-KB2961887-x86.msu/yên t?nh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? xx64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/yên t?nh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows 8.1:
Windows8.1-KB2961887-x86.msu/yên t?nh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/yên t?nh /norestart
Thông tin thêmXem ph? "phát hi?n và tri?n khai các công c? và hư?ng d?n".
Yêu c?u kh?i đ?ng l?iTrong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này đ?i h?i kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i. Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, b?n nên ng?ng Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, h?y xemBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 887012.
Hotpatchingkhông áp d?ng
Thông tin lo?i b?Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i WUSA, s? d?ng chuy?n đ?i thi?t l?p /Uninstall . Ho?c, nh?p vào Panel điều khiển, nh?p vào h? th?ng và b?o m?t, nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong Windows Updatevà sau đó ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.
Xác minh khóa s? ki?m nh?pCó là không có khoá ki?m nh?p đ? xác nh?n s? hi?n di?n c?a b?n c?p nh?t này.
Bao g?m trong tương lai v? góiC?p Nh?t cho v?n đ? này s? đư?c bao g?m trong m?t gói b?n ghi d?ch v? trong tương lai ho?c C?p Nh?t rollup.

Tri?n khai thông tin

cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? ki?m tra cho dù m?t ho?c nhi?u c?a các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t trên h? th?ng c?a b?n có trư?c đó đư?c C?p Nh?t b?i m?t hotfix Microsoft.

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? xu?t hi?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này, ch?ng h?n như "hotfix," H?y xemBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 824684.

B?n C?p Nh?t b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t chuyên bi?t sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chuy?n đ?iMô t?
/?, / h, /helpHi?n th? tr? giúp v? thi?t b? chuy?n m?ch đư?c h? tr?.
/ yên t?nhNgăn ch?n Hi?n th? các thông đi?p trạm đậu ho?c l?i.
/norestartKhi nó k?t h?pv?i/yên t?nh, H? th?ng không kh?i đ?ng l?i sau khi cài đ?t chuyên bi?t ngay c? khi kh?i đ?ng l?i là b?t bu?c đ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t.
/warnrestart:<seconds></seconds>Khi nó k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?nh báo ngư?i dùng trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/promptrestartKhi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? nh?c trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/forcerestartKhi nó k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t bu?c đóng ?ng d?ng và B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/log:<file name=""></file>Cho phép kí nh?p t?p đ? ch? đ?nh.
/Extract:<destination></destination>Chi?t xu?t n?i dung đóng gói đ?n m?c tin thư thoại đích.
/ g? b? cài đ?t chuyên bi?t /kb:<KB number=""></KB>Tháo g? C?p Nh?t b?o m?t.
Lưu ?: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Wusa.exe, h?y xem ph?n "Windows Update Stand-alone cài đ?t" trong bài vi?t TechNetCác thay đ?i khác trong Windows 7.
Xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng
B?i v? có m?t s? phiên b?n c?a Windows, các bư?c sau đây có th? khác trên h? th?ng c?a b?n. N?u h? là khác nhau, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Xác minh các phiên b?n t?p tin
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó g? m?t t?p đ? đ?t tên tin C?p Nh?t trong h?p tra c?u .
 2. Khi các t?p tin xu?t hi?n theo chương tr?nh, b?m chu?t ph?i vào t?p đ? đ?t tên tin, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thư?c t?p tin v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft.

  Lưu ?: Tùy thu?c vào các ?n b?n c?a hệ điều hành ho?c các chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n, m?t s? t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng thông tin t?p tin không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. B?n c?ng có th? nh?p vào tab thông tin chi ti?t và so sánh thông tin, ch?ng h?n như phiên b?n t?p tin và ngày thay đ?i, v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft.

  Lưu ?: Các thu?c tính khác hơn so v?i các phiên b?n t?p tin có th? thay đ?i trong khi cài đ?t chuyên bi?t. So sánh các thu?c tính khác c?a t?p tin vào các thông tin trong b?ng thông tin t?p tin không ph?i là m?t phương pháp đư?c h? tr? đ? xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng. Ngoài ra, trong m?t s? trư?ng h?p, t?p tin có th? đư?c đ?i tên trong khi cài đ?t chuyên bi?t. N?u thông tin t?p ho?c phiên b?n không ph?i là hi?n t?i, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp khác có s?n đ? xác minh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
 5. Cu?i cùng, b?n c?ng có th? nh?p vào tab Phiên b?n trư?c và so sánh chi tieát taäp tin cho các phiên b?n trư?c đó c?a các t?p tin cùng v?i chi tieát taäp tin cho phiên b?n m?i, C?p Nh?t, ho?c c?a các t?p tin.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (m?i phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
B?ng dư?i đây ch?a thông tin C?p Nh?t b?o m?t cho ph?n m?m này. B?n có th? t?m thêm thông tin t?i ph? "Tri?n khai thông tin" trong ph?n này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khaiThông tin
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/yên t?nh
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/yên t?nh /norestart
Cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/yên t?nh /norestart
Thông tin thêmXem ph? "Phát hi?n và tri?n khai công c? và hư?ng d?n".
Yêu c?u kh?i đ?ng l?iTrong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này đ?i h?i kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i. Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, b?n nên ng?ng Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, h?y xemBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 887012.
Hotpatchingkhông áp d?ng
Thông tin lo?i b?Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i WUSA, s? d?ng chuy?n đ?i thi?t l?p /Uninstall , ho?c nh?p vào Panel điều khiển, nh?p vào h? th?ng và b?o m?t, nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong Windows C?p Nh?t, và sau đó ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.
Xác minh khóa s? ki?m nh?p

M?t khoá ki?m nh?p không t?n t?i đ? xác nh?n s? hi?n di?n c?a b?n c?p nh?t này.
Bao g?m trong tương lai v? góiC?p Nh?t cho v?n đ? này s? đư?c bao g?m trong m?t gói b?n ghi d?ch v? trong tương lai ho?c C?p Nh?t rollup.

Tri?n khai thông tin

cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? ki?m tra cho dù m?t ho?c nhi?u c?a các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t trên h? th?ng c?a b?n đ? đư?c trư?c đó C?p Nh?t b?i m?t hotfix Microsoft.

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? xu?t hi?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này, ch?ng h?n như "hotfix," H?y xemBài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 824684.

B?n C?p Nh?t b?o m?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t chuyên bi?t sau đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chuy?n đ?iMô t?
/?, / h, /helpHi?n th? tr? giúp v? thi?t b? chuy?n m?ch đư?c h? tr?.
/ yên t?nhNgăn ch?n Hi?n th? các thông đi?p trạm đậu ho?c l?i.
/norestartKhi nó k?t h?pv?i/yên t?nh, H? th?ng không kh?i đ?ng l?i sau khi cài đ?t chuyên bi?t ngay c? khi kh?i đ?ng l?i là b?t bu?c đ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t.
/warnrestart:giây>Khi nó k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?nh báo ngư?i dùng trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/promptrestartKhi nó đư?c k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? nh?c trư?c khi nó B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/forcerestartKhi nó k?t h?p v?i/yên t?nh, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t bu?c đóng ?ng d?ng và B?t đ?u kh?i đ?ng l?i.
/ đăng nh?p:tên t?p>Cho phép kí nh?p t?p đ? ch? đ?nh.
/ gi?i nén:đích>Chi?t xu?t n?i dung đóng gói đ?n m?c tin thư thoại đích.
/ g? b? cài đ?t chuyên bi?t /kb:KB s?>Tháo g? C?p Nh?t b?o m?t.
Lưu ?: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Wusa.exe, xem "Windows Update Stand-alone cài đ?t" trong bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:
Các thay đ?i khác trong Windows 7
Xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng
B?i v? có m?t s? phiên b?n c?a Windows, các bư?c sau đây có th? khác trên h? th?ng c?a b?n. N?u h? là khác nhau, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Xác minh các phiên b?n t?p tin
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó g? m?t t?p đ? đ?t tên tin C?p Nh?t trong h?p B?t đ?u tra c?u .
 2. Khi các t?p tin xu?t hi?n theo chương tr?nh, b?m chu?t ph?i vào t?p đ? đ?t tên tin, và sau đó b?m thu?c tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thư?c t?p tin v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

  Lưu ?: Tùy thu?c vào các ?n b?n c?a hệ điều hành ho?c trên các chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n, m?t s? t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng thông tin t?p tin không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. B?n c?ng có th? nh?p vào tab thông tin chi ti?t đ? so sánh thông tin, ch?ng h?n như phiên b?n t?p tin và ngày thay đ?i, v?i các b?ng thông tin t?p tin đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

  Lưu ?: Các thu?c tính khác hơn so v?i các phiên b?n t?p tin có th? thay đ?i trong khi cài đ?t chuyên bi?t. So sánh các thu?c tính khác c?a t?p tin vào các thông tin trong b?ng thông tin t?p tin không ph?i là m?t phương pháp đư?c h? tr? đ? xác minh r?ng b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng. Ngoài ra, trong m?t s? trư?ng h?p, t?p tin có th? đư?c đ?i tên trong khi cài đ?t chuyên bi?t. N?u thông tin t?p ho?c phiên b?n không ph?i là hi?n t?i, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp khác có s?n đ? xác minh cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
 5. Cu?i cùng, b?n có th? c?ng có th? nh?p vào tab Phiên b?n trư?c và sau đó so sánh t?p tin thông tin cho các phiên b?n trư?c đó c?a các t?p tin v?i chi tieát taäp tin cho phiên b?n m?i ho?c c?p nh?t c?a các t?p tin.

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho Internet Explorer Flash Player cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022 tháng tư năm 201423:47x 86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222 tháng tư năm 201423:47x 86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622 tháng tư năm 201423:47không áp d?ng
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422 tháng tư năm 201423:47x 86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222 tháng tư năm 201423:47x 86
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022 tháng tư năm 201423: 50x 86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222 tháng tư năm 201423: 50x 86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622 tháng tư năm 201423: 50không áp d?ng
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422 tháng tư năm 201423: 50x 86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222 tháng tư năm 201423: 50x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho Internet Explorer Flash Player cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8.1 (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Flash.ocx13.0.0.20612,351,99223 tháng tư năm 201400:24x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho Internet Explorer Flash Player phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Flash.ocx13.0.0.20612,351,99223 tháng tư năm 201400:24x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho Internet Explorer Flash Player cho phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows 8.1 và cho Windows Server 2012 RT (KB2961887)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Flash.ocx13.0.0.20614,637,01622 tháng tư năm 201423:47x 64
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222 tháng tư năm 201423:47x 64
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022 tháng tư năm 201423:47x 64
Flash.ocx13.0.0.20614,637,01622 tháng tư năm 201423: 50x 64
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222 tháng tư năm 201423: 50x 64
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022 tháng tư năm 201423: 50x 64
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022 tháng tư năm 201423:47x 86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222 tháng tư năm 201423:47x 86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622 tháng tư năm 201423:47không áp d?ng
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422 tháng tư năm 201423:47x 86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222 tháng tư năm 201423:47x 86
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022 tháng tư năm 201423: 50x 86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222 tháng tư năm 201423: 50x 86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622 tháng tư năm 201423: 50không áp d?ng
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422 tháng tư năm 201423: 50x 86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222 tháng tư năm 201423: 50x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2961887 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows RT 8.1
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2961887 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2961887

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com