H? th?ng tên mi?n tên recommendations for Small Business Server 2000 và Windows nh? Business Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296250 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thông tin mà khách hàng Microsoft máy ch? doanh nghi?p nh? c?n ph?i t?o nên m?t không gian tên h? th?ng tên mi?n (DNS) đ?a phương.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Small Business Server 2000 và Microsoft Windows nh? Business Server 2003 cài đ?t máy ch? DNS và tích h?p DNS vào d?ch v? thư m?c Active Directory theo m?c đ?nh trong chương tr?nh thi?t l?p. Th?c hành t?t nh?t đ? thi?t l?p m?t m?ng lư?i máy ch? doanh nghi?p nh? bao g?m c? tên DNS và giao th?c Internet (IP) đ?a ch? đánh cho m?ng. Đ? cân nh?c đ?a ch? IP, tham kh?o đ? yêu c?u cho ? ki?n (RFC) năm 1918 "đ?a ch? phân b? cho tư nhân Internets." RFC này mô t? ph?m vi đ?a ch? cho nh?ng m?ng riêng, đư?c s? d?ng trong m?t môi trư?ng máy ch? doanh nghi?p nh?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? RFCs, đ? c?p đ?n các trang Web sau đây:
http://www.RFC-Editor.org
Thêm vào RFCs, b?n có th? tham kh?o th?c ti?n hi?n t?i t?t nh?t. T?t nh?t hi?n nay th?c ti?n 0005 th?o lu?n v? th?c hành t?t nh?t đ? c?u h?nh IP đ?a ch? trên m?t tư nhân m?ng. Trong khi m?t cài đ?t m?i c?a Small Business Server 2000 ho?c Windows nh? Business Server 2003, nhi?u đ?a ch? IP m?c đ?nh c?a 192.168.16.0/24 phù h?p v?i các khuy?n ngh? c?a RFC 1918.

M?c dù DNS đư?c xác đ?nh b?i RFCs, tên mi?n đ?t tên cho các tư nhân m?ng không xác đ?nh theo cách mà r?ng đ?a ch? IP đư?c đ?nh ngh?a. Trong thi?t l?p c?a nh? Business Server, ngư?i dùng đư?c nh?c nh?p tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) c?a tên mi?n máy ch? doanh nghi?p nh?. T?i th?i đi?m này trong th?i gian thi?t l?p, máy ch? doanh nghi?p nh? yêu sau đây:
 • M?t đ?a phương FQDN r?ng Microsoft Windows 2000 DNS ho?c Microsoft Windows Server 2003 DNS có th? s? d?ng cho đ? phân gi?i tên đ?a phương trên máy ch? doanh nghi?p nh? m?ng riêng.
 • M?t m?ng lư?i cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng (NetBIOS) tên mi?n đ? tương thích v?i các chương tr?nh d?a trên NetBIOS và máy tính khách.
Ba phương pháp thi?t th?c đ? đ?t tên mi?n DNS là:
 • Làm cho tên tên mi?n cá nhân đư?c s? d?ng cho đ? phân gi?i tên trên máy ch? doanh nghi?p nh? m?ng n?i b?. Tên g?i này thư?ng đư?c c?u h?nh v?i các tên mi?n c?p đ?u tiên c?a .local. Hi?n t?i, tên mi?n .local không đư?c đăng k? trên Internet.
 • Làm cho tên sub-domain c?a m?t tên mi?n đăng k? công khai. Ví d?, n?u tên mi?n đăng k? công khai là Contoso.com, m?t sub-domain Corp.contoso.com có th? đư?c s? d?ng.
 • Làm cho tên gi?ng như m?t tên mi?n đăng k? công khai.
H?u h?t khách hàng máy ch? doanh nghi?p nh? nên s? d?ng phương pháp đ?u tiên. Danh sách sau đây mô t? m?t s? nh?ng l?i th? khi b?n s? d?ng tên mi?n riêng bi?t và tư nhân cho máy ch? doanh nghi?p nh? m?ng c?c b?:
 • Qu?n l? không gian tên đ?a phương đư?c đi?u khi?n b?i máy ch? máy ch? doanh nghi?p nh?. Khi b?n s? d?ng m?t FQDN tư nhân cho đ? phân gi?i tên DNS đ?a phương, các máy ch? DNS tr? nên b?t đ?u th?m quy?n cho mi?n đ?a phương. K?t qu? này có ngh?a r?ng m?t truy v?n đ?n các máy ch? DNS g?c bên ngoài là không c?n thi?t cho đ? phân gi?i tên đ?a phương tài nguyên.
 • B?o m?t có th? đư?c tăng thêm cho máy ch? DNS c?a b?n không cho phép giao d?ch chuy?n vùng b?ng phương ti?n c?a các tài s?n chuy?n giao khu khu v?c chuy?n ti?p tra c?u. B?i v? năng đ?ng đăng k? máy ch? n?i b? có th? x?y ra v?i các máy ch? DNS, n?u b?n không th? chuy?n vùng t? khách hàng bên ngoài, b?n có th? gi?i h?n ti?p xúc c?a máy ch? lưu tr? n?i b? tên Internet.
 • S? chia tách t? nhiên c?a m?ng n?i b? và bên ngoài xu?t hi?n v? s? d?ng m?t không gian tên n?i b? riêng bi?t. M?t truy v?n khách hàng đư?c t?o ra t? Internet cho www.contoso.local không tr? l?i b?t c? thông tin h?p l? mi?n v? .local, hi?n t?i, không ph?i là m?t tên mi?n đăng k?. Tuy nhiên, b?ng cách s? d?ng các quy t?c Web xu?t b?n trong Internet Security và tăng t?c (ISA) Server, n?i b? các trang Web có th? đư?c t? ch?c bên ngoài và đư?c xem b?ng cách s? d?ng tên mi?n resolvable. Lưu tr? này v?n c?n yêu c?u m?t tên mi?n đăng k? c?ng như các h? sơ công c?ng DNS thích h?p mà gi?i quy?t cho đ?a ch? IP bên ngoài c?a máy ch? doanh nghi?p nh?. Tham kh?o "C?u h?nh Publishing" t?i ISA Server giúp đ? bi?t thêm thông tin v? trang Web xu?t b?n quy t?c.
Nh?ng khó khăn c?a vi?c s? d?ng sub-domain c?a tên mi?n đăng k? công khai ho?c m?t tên mi?n đăng k? công khai bao g?m, nhưng không có gi?i h?n, các v?n đ? sau:
 • Khách hàng n?i b? có th? gi?i quy?t các ngu?n tài nguyên trên vùng n?i b?, tuy nhiên, truy v?n t?i tài nguyên bên ngoài c?a các tên mi?n không đư?c gi?i quy?t b?i máy ch? DNS. Ví d?, n?u không gian tên n?i b? m?ng đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng tên mi?n đăng k? công khai c?a Contoso.com, ngu?n l?c ch? có "M?t" h? sơ (máy ch?) trong khu v?c chuy?n ti?p tra c?u cho Contoso.com có s?n cho các khách hàng đ?a phương. Hành vi này có th? đưa ra m?t v?n đ? n?u Contoso.com ch? tài nguyên, ch?ng h?n như, m?t máy ch? web b?ng phương ti?n c?a m?t nhà cung c?p bên ngoài ho?c nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP). B?t k? câu h?i t? khách hàng n?i b? đ? www.contoso.com đư?c gi?i quy?t như m?t truy v?n tiêu c?c b?i các máy ch? DNS đ?a phương v? k? l?c "A" v? "www" không t?n t?i trong khu v?c chuy?n ti?p tra c?u cho Contoso.com. Cho khách hàng đ? truy c?p vào tài nguyên bên ngoài, "A" h? sơ ph?i đư?c thêm vào vùng tra c?u phía trư?c c?a máy ch? DNS cho nh?ng tài nguyên.
 • S? d?ng m?t tên đăng k? công khai sub-domain có th? gây v?n đ? tương t? như mô t? cho m?t tên mi?n đăng k? công khai. N?u t?i b?t k? th?i đi?m nào, khi b?t đ?u c?a cơ quan đăng k? tên mi?n (Contoso.com, trong ví d? này) cho bi?t thêm b?n ghi cho các tên mi?n ph?, sub-domain tư nhân hi?n nay đư?c l?p c?u h?nh có th? tr? thành công c?ng.
V?n đ? v? đ? phân gi?i tên đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t tên mi?n đăng k? công khai có th? tránh b?ng quy ho?ch không gian tên tư nhân trên m?t tên mi?n c?p đ?u tiên .local do đó, trong ví d? này, Contoso.com và Contoso.local đ?u có s?n cho khách hàng n?i b?, nhưng Contoso.com là ch? dành cho khách hàng internet bên ngoài.

Vi?c s? d?ng không gian tên DNS tách bi?t và tư nhân cho máy ch? doanh nghi?p nh? là phù h?p v?i các khuy?n ngh? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:

254680 Quy ho?ch không gian tên DNS
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 296250 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbmt KB296250 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:296250

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com