C?u h?nh cơ h?i khóa trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296264 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, cơ h?i khóa đư?c kích ho?t cho máy ch? máy s? d?ng kh?i (giao th?c SMB) thông đi?p mà ch?y m?t trong các h? đi?u hành Windows mà đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Cơ h?i khóa cho phép khách hàng khóa t?p và t?i đ?a phương thông tin b? nh? cache không có r?i ro c?a vi?c thay đ?i ngư?i dùng khác các t?p tin. Đi?u này làm tăng hi?u su?t cho r?t nhi?u các ho?t đ?ng t?p tin, nhưng có th? làm gi?m hi?u su?t trong ho?t đ?ng kinh doanh khác v? máy ch? mà cho phép các cơ h?i khóa ph?i qu?n l? vi ph?m đó khóa khi m?t ngư?i dùng yêu c?u quy?n truy c?p vào các t?p tin.

Ghi chú cho Windows Vista
 • Khóa registry khóa cơ h?i là h?p l? ch? cho truy?n th?ng SMB (SMB1). B?n không th? t?t cơ h?i khóa cho SMB2. SMB2 đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows Vista cho phép nhanh hơn giao ti?p gi?a máy tính đang ch?y Windows Vista và Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • N?u b?n vô hi?u hóa cơ h?i khóa, t?p gián tuy?n tính năng trong Windows Vista không thành công.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


V? trí c?a các m?c nh?p registry khách hàng cho cơ h?i khóa đ? thay đ?i t? v? trí trong Microsoft Windows NT. Trong phiên b?n sau c?a Windows, b?n có th? vô hi?u hóa cơ h?i khóa b?ng cách thi?t l?p các m?c nh?p registry sau 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\
OplocksDisabled REG_DWORD 0 hay 1
M?c đ?nh: 0 (không ph?i vô hi?u hóa)
Chú ý M?c nh?p OplocksDisabled c?u h?nh Windows khách hàng yêu c?u hay không đ? yêu c?u ? khóa cơ h?i trên m?t xa t?p tin.

B?n c?ng có th? t? ch?i vi?c c?p ? khóa cơ h?i b?ng cách thi?t l?p các m?c nh?p registry sau 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0 hay 1
M?c đ?nh: 1 (b?t)
Chú ý M?c nh?p EnableOplocks c?u h?nh Windows trên máy ch? đ? cho phép ho?c t? ch?i cơ h?i ? khóa trên t?p c?c b?. Các máy ch? bao g?m các máy tr?m làm vi?c chia s? t?p tin.

Trong Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các giá tr? sau đây đ? đi?u ch?nh cơ h?i khóa cho Máy Windows d?a trên tính đ? c?p ? khóa cơ h?i.

Các sau giá tr? xác đ?nh thông lư?ng t?i thi?u liên k?t máy ch? cho phép trư?c khi nó vô hi?u hóa các ? khóa nguyên và cơ h?i cho k?t n?i này:
MinLinkThroughput REG_DWORD 0 đ?n vô h?n byte / giây
M?c đ?nh: 0
Giá tr? sau đây xác đ?nh t?i đa th?i gian đư?c cho phép Đ?i v?i m?t s? ch?m tr? liên k?t. N?u s? ch?m tr? vư?t quá con s? này, các máy ch? vô hi?u hóa nguyên I/O và cơ h?i khóa cho k?t n?i này.
MaxLinkDelay REG_DWORD 0 đ?n 100.000 giây
M?c đ?nh: 60
Các sau giá tr? xác đ?nh th?i gian mà các máy ch? ch? đ?i cho m?t khách hàng đ? đáp ?ng m?t yêu c?u ngh? oplock. Giá tr? nh? hơn cho phép phát hi?n b? rơi khách hàng nhanh hơn, nhưng có ti?m năng có th? gây ra m?t d? li?u đư?c lưu tr?.
OplockBreakWait REG_DWORD 10-180 giây
M?c đ?nh: 35
Chú ý B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? nh?ng thay đ?i cơ quan đăng k? có có hi?u l?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 296264 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbenv kbfilesystems kbinfo w2000fs kbmt KB296264 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:296264

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com