B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n ch?y chương tr?nh ho?c làm vi?c v?i m?t tài li?u trong Word 2003 ho?c Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 296493 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n b?t đ?u Microsoft Word ho?c làm vi?c v?i m?t tài li?u, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Word g?p m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t ti?c cho các s? b?t ti?n.


N?u b?n đ? ? gi?a m?t cái g? đó, các thông tin b?n đ? làm vi?c trên có th? m?t đi.

Kh?i đ?ng l?i Microsoft Word

Xin vui l?ng cho bi?t Microsoft v? v?n đ? này.

Chúng tôi đ? t?o ra m?t báo cáo l?i mà b?n có th? g?i t?i giúp chúng tôi c?i thi?n Microsoft Word. Chúng tôi s? x? l? báo cáo này là bí m?t và Chưa xác đ?nh ngư?i.

Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m vào đây.
Bài vi?t này mô t? cách b?n có th? xác đ?nh v?n đ? chính xác mô t? và gi?i quy?t khi b?n nh?n đư?c thông báo l?i này.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Word cho phép b?n thu th?p và g?i l?i thông tin cho Microsoft. H?p tho?i thông báo l?i h?p trong ph?n "Tóm lư?c" Đi?u này (mà không ph?i là c? th? đ? đi?u hành Microsoft Windows h? th?ng mà b?n s? d?ng) bây gi? s? hi?n th?.

Ch? kí l?i ch?a thông tin như tên chương tr?nh, l?i tên và tên mô-đun, mà Microsoft s? d?ng đ? ti?p t?c phát tri?n và c?i thi?n s?n ph?m c?a Microsoft.

N?u b?n có k?t n?i Internet, b?n có th? g?i thông tin này tr?c ti?p cho Microsoft b?ng cách s? d?ng công c? văn ph?ng báo cáo l?i ?ng d?ng. N?u b?n mu?n báo cáo thông tin này, các công c? đ? ki?m ch?ng xem là m?t gi?i pháp cho v?n đ? có s?n, và n?u như v?y, công c? s? g?i thông tin đó đ? b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ngư?i dùng cu?i báo cáo và b?o m?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283768Mô t? c?a chính sách b?o m?t c?a ngư?i dùng cu?i trong l?i ?ng d?ng thông báo khi b?n đang s? d?ng văn ph?ng
N?u b?n không mu?n s? d?ng các ?ng d?ng văn ph?ng Công c? thông báo l?i, b?n có th? s? d?ng các thông tin trong ch? k? l?i đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft tr?c ti?p.

T?m vi?c gi?i quy?t

Đ? t?m m?t ngh? quy?t đ? thông báo l?i như mô t? trong các "Tóm lư?c" ph?n c?a bài vi?t này, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: T?m ki?m các thông báo l?i c? th?

Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho l?i c? th?, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong h?p tho?i thông báo l?i (như mô t? trong các "Tóm lư?c" ph?n c?a bài vi?t này), b?m vào "click here".
 2. Trong các Ch? kí l?i ph?n, thông báo l?i xu?t hi?n tương t? như sau Ví d?:
    App Name    App Version   Module Name   Module Version Offset
    ------------------------------------------------------------------------
    winword.exe   10.0.2627.0   winword.exe   10.0.2627.0   0032a96d
  					
 3. Lưu ? các chi ti?t c? th? v? ch? kí l?i. Trong đ?c bi?t, lưu ? AppName, ModName, và bù đ?p các giá tr?.
 4. Trong các Đ?a ch? d?ng tr?nh duy?t, lo?ihttp://support.microsoft.com/default.aspx, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trong các T?m ki?m có ch?a h?p, nh?p các giá tr? mà b?n chú ? cho AppName, ModName, và cho bù đ?p. Đ? s? d?ng ch? k? l?i m?u trong bư?c 1b, g? winword.exe 0032a96d.

  Chú ý N?u các giá tr? AppName và ModName đ?u gi?ng nhau, g? ch? các giá tr? mà b?n chú ? cho ModName và bù đ?p.
 6. Nh?p vào Tìm kiếm.
 7. N?u b?t k? k?t qu? t?m ki?m đư?c tr? v?, nh?p vào liên k?t đ? xem bài vi?t đư?c tr? l?i.
N?u v?n đ? mà b?n đang g?p không xu?t hi?n trong các danh sách, đi đ?n bư?c 2.

Bư?c 2: G? r?i các nguyên nhân có th? sai

S? d?ng m?t cách ti?p c?n có h? th?ng đ? gi?i quy?t các thông báo l?i khác nhau và v?n đ? trong Microsoft Word.

Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322743Hư?ng d?n ngư?i m?i b?t đ?u đ? g? r?i v?n đ? trong Word
N?u b?n v?n không th? gi?i quy?t v?n đ?, h?y đ?n bư?c 3.

Bư?c 3: S? d?ng m?t t?m ki?m t? đ?ng cho các nguyên nhân có th? sai

Đ? xem danh sách các bài vi?t v? đư?c bi?t đ?n v?n đ? v? hi?n th? thông báo l?i này và workaround thích h?p ho?c gi?i pháp cho v?n đ?, nh?p vào liên k?t sau đây:
Click vào đây đ? xem danh sách các bài vi?t
N?u v?n đ? mà b?n đang g?p không xu?t hi?n trong danh sách ho?c không đư?c gi?i quy?t b?ng các bư?c trư?c đó, đi đ?n bư?c 4.

Bư?c 4: Yêu c?u s? tr? giúp t? Microsoft

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ghi l?i nh?ng thông tin cho các Ch? kí l?i như mô t? trong "bư?c 1: t?m ki?m l?i c? th? nhaén." Chuyên viên h? tr? k? thu?t Microsoft có th? yêu c?u cho vi?c này thông tin khi b?n yêu c?u s? tr? giúp.

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng sai báo cáo h?p tho?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289508Làm th? nào đ? xem l?i ch? k? n?u m?t chương tr?nh văn ph?ng kinh nghi?m m?t l?i nghiêm tr?ng thoát kh?i
Khi b?n g?i ho?c g?i qua thư đi?n t?, b?n ph?i ? máy tính c?a b?n và có tài li?u s?n ph?m thích h?p ? bàn tay. Đư?c chu?n b? s?n sàng đ? cung c?p cho các thông tin sau:
 • S? phiên b?n c?a Microsoft s?n ph?m mà b?n đang b?ng cách s? d?ng.
 • Lo?i ph?n c?ng b?n đang s? d?ng, bao g?m c? các ph?n c?ng m?ng, n?u thích h?p, và ho?t đ?ng môi trư?ng mà b?n đang b?ng cách s? d?ng.
 • N?i dung c?a t?p Config.sys c?a b?n, t?p tin Autoexec.bat, và các t?p tin c?u h?nh m?ng, n?u có.
 • Nh?ng t? ng? chính xác c?a b?t k? thông đi?p nào mà xu?t hi?n trên c?a b?n màn h?nh.
 • M?t mô t? v? nh?ng g? đ? x?y ra và nh?ng g? b?n đ? làm khi v?n đ? đ? x?y ra.
 • Nh? nh?t s? bư?c đ? t?o l?i s? v?n đ?.
 • Các bư?c b?n đ? th?c hi?n đ? s?a các v?n đ?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp đ? g? r?i các Word, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i Công ngh? cao Hỗ trợ tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 296493 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB296493 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:296493

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com