ID c?a bài: 297019 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n v? nh?ng h?n ch? c?a vi?c s? d?ng các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) qua m?t m?ng c?c b? (LAN) ho?c liên k?t m?ng (WAN) khu v?c r?ng. Lưu ? r?ng .pst t?p tin không có ngh?a là đ? là m?t lâu dài, s? d?ng liên t?c phương pháp lưu tr? tin thư thoại trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p.

Bài vi?t này c?ng cho th?y ba l?a ch?n thay th? đ? .pst t?p tin:
 • S? d?ng h?p thư Microsoft Exchange Server 2010 ho?c Microsoft Exchange Server 2013 lưu tr? cá nhân.
 • Đ?t c?u h?nh Microsoft Outlook trong ch? đ? đ?m ?n Exchange. Đi?u này lưu tr? d? li?u h?p thư Exchange Server trong m?t t?p tin m?c tin thư thoại gián tuy?n (OST) đ?a phương.
 • Đ?t c?u h?nh Outlook đ? ch?y trên Windows Terminal Services và đ? k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server trong ch? đ? tr?c tuy?n.

Ngoài ra, m?t k?ch b?n đư?c h? tr? cho m?ng .pst t?p tin đư?c mô t? trong bài vi?t này. Các k?ch b?n s? d?ng Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Outlook 2013 t? xa trên m?t Windows Server 2008 R2 orlater t? xa máy tính đ? bàn phiên máy ch? (RDSH).

Thông tin thêm

Nhóm nghiên c?u Microsoft Exchange Server 4.0 t?o .pst t?p tin đ? cho phép ngư?i dùng duy tr? m?t đ?ng g?i c?a thư trên máy tính đ?a phương c?a h?. Các t?p .pst c?ng ph?c v? như là m?t c?a hàng thông báo cho ngư?i s? d?ng không có quy?n truy c?p vào m?t máy tính Microsoft Exchange Server (ví d?, POP3 ho?c IMAP email ngư?i dùng).

Tuy nhiên, .pst t?p tin không đư?c d? đ?nh như là m?t gi?i pháp m?ng doanh nghi?p. M?c dù nó có th? ch? đ?nh m?t m?c tin thư thoại m?ng ho?c m?t đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) là m?t v? trí lưu tr? cho t?p .pst, cách s? d?ng m?ng không có ngh?a là đ? là m?t lâu dài, s? d?ng liên t?c phương pháp lưu tr? tin thư thoại trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p.

M?t t?p tin PST là m?t phương pháp t?p tin truy c?p hư?ng thư lưu tr?. T?p tin truy c?p hư?ng có ngh?a r?ng các máy tính s? d?ng đ?c bi?t t?p tin truy c?p l?nh hệ điều hành cung c?p đ? đ?c và ghi d? li?u vào t?p tin.

Đi?u này là không hi?u qu? vào WAN ho?c LAN liên k?t v? WAN và LAN liên k?t s? d?ng m?ng truy c?p hư?ng phương pháp. Đây là l?nh hệ điều hành cung c?p đ? g?i d? li?u đ?n, ho?c nh?n đư?c t?, m?t máy tính n?i m?ng. N?u có m?t t?p tin PST t? xa (qua liên k?t m?ng), Outlook c? g?ng s? d?ng các l?nh t?p tin đ? đ?c t? t?p ho?c g?i thư cho các t?p tin. Tuy nhiên, hệ điều hành ph?i sau đó g?i các l?nh qua m?ng b?i v? các t?p tin không n?m trên máy tính đ?a phương. Đi?u này t?o ra r?t nhi?u chi phí và tăng th?i gian là c?n thi?t đ? đ?c và ghi t?p tin. Ngoài ra, vi?c s? d?ng c?a m?t t?p tin PST qua k?t n?i m?ng có th? k?t qu? trong m?t t?p tin PST b? h?ng n?u k?t n?i làm gi?m ho?c không.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i v?i thi?t b? lưu tr? m?ng ho?c máy ch? lưu tr? chia s?, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://blogs.technet.com/askperf/Archive/2007/01/21/Network-stored-PST-Files-don-t-do-it.aspx
Các hành vi c?a .pst t?p tin qua WAN và LAN liên k?t
 • T?t c? ho?t đ?ng lâu hơn.
 • Vi?t ho?t đ?ng có th? m?t kho?ng b?n l?n dài hơn các ho?t đ?ng đ?c.
 • Outlook có hi?u su?t ch?m hơn so v?i các khách hàng trao đ?i.
B?i v? nh?ng hành vi, t?p tin m?c tin thư thoại gián tuy?n (OST) và t?p s? đ?a ch? cá nhân (.pab) vào m?t m?ng chia s? đư?c truy nh?p t? xa c?ng là c?u h?nh không đư?c h? tr?.

N?u có chuy?n vùng ngư?i dùng trong t? ch?c, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Office-2003-Resource-Kit/Configuring-Outlook-for-roaming-users-HA001140269.aspx

Khuy?n ngh?

Microsoft khuy?n cáo các gi?i pháp sau. Ngư?i đ?u tiên ba nên đư?c s? d?ng thay v? .pst t?p tin trong m?t m?ng LAN ho?c WAN. Th? tư mô t? m?t tùy ch?n đ? s? d?ng m?ng .pst t?p tin, nhưng ch? khi Outlook 2010 ho?c Outlook 2013 đư?c lưu tr? t? xa trên m?t Windows Server 2008 R2 orlater máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa.

H?p thư Exchange Server 2010 và Exchange Server 2013 lưu tr? cá nhân

Lưu tr? cá nhân giúp b?n l?y l?i quy?n ki?m soát d? li?u thư thoại tin t?c th?i c?a t? ch?c c?a b?n b?ng cách lo?i b? s? c?n thi?t cho các t?p tin lưu tr? cá nhân (.pst) và cho phép ngư?i dùng đ? c?t gi? thư trong h?p thư lưu tr? cá nhân có th? truy c?p Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007 và Microsoft Office Outlook Web App.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lưu tr? cá nhân, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd979795.aspx

Exchange Server v?i t?p .ost đ?a phương

Khi b?n đang làm vi?c trên m?t WAN ho?c LAN, nó là t?t hơn đ? c?u h?nh Microsoft Outlook trong Ch? đ? Thư tín Lưu tr? Trung gian c?a Microsoft Exchange. Đi?u này lưu tr? d? li?u h?p thư Exchange Server trong m?t t?p tin m?c tin thư thoại gián tuy?n (OST) đ?a phương. C?u h?nh này cho phép khách hàng t? xa làm vi?c thành công ngay c? khi không đư?c k?t n?i v?i h? ph?c v?. Lưu ? r?ng t?p tin OST h? tr? đ?a phương nhân r?ng, và đi?u này có ngh?a r?ng t?t c? các m?c tin thư thoại và d? li?u c?a h? có th? đư?c sao chép t?i các t?p tin OST, tin thư thoại, email không ch? là các trư?ng h?p khi b?n s? d?ng t? xa thư. Vi?c s? d?ng các t?p tin OST là do đó hi?u qu? hơn và h?u d?ng hơn. OST t?p tin c?ng không có m?t s? ph? thu?c vào s? s?n có c?a máy tính Exchange Server (ngo?i tr? đ? đ?ng b? hóa các d? li?u m?i t? h? ph?c v? cho khách hàng và ngư?c l?i), b?i v? thông tin đư?c lưu tr? trong các t?p tin OST đ?a phương. Đi?u này c?i thi?n hi?u su?t b?i v? các thông tin đư?c xem đư?c lưu tr? trên ổ đĩa đ?a phương, trong khi các đ?ng g?i master d? li?u v?n c?n trên máy ch?, nơi nó có th? đư?c truy c?p và sao lưu. Các t?p tin OST c?ng cung c?p s? th?a d? li?u, và đi?u này đ?m b?o tính toàn v?n và recoverability c?a d? li?u l?n hơn.

b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i Microsoft

N?u m?t doanh nghi?p mu?n s? d?ng Outlook qua liên k?t m?ng LAN ho?c WAN, nó là r?t hi?u qu? đ? đ?t c?u h?nh Outlook đ? k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server trong ch? đ? tr?c tuy?n trong khi s? d?ng b?n ghi d?ch v? Microsoft Windows Terminal Server. V?i b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i, ch? có thông tin là c?n thi?t đ? c?p nh?t m?t màn h?nh đư?c chuy?n giao. Nh?ng l?i ích ti?m năng có nhi?u ngư?i dùng t? xa d?a trên b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i (thay v? s? d?ng PST ho?c OST t?p tin) là quan tr?ng trong b?t k? phân tích b?o t?n m?ng băng thông.

Năm 2013 Outlook ho?c Outlook 2010 đư?c t? ch?c t? xa b?ng cách s? d?ng Windows Server 2008 R2 orlater c?u h?nh t? xa máy tính đ? bàn phiên máy ch? (RDSH) ho?c máy tính đ? bàn ?o cơ s? h? t?ng (VDI)

Ch?c năng Outlook 2013 và Outlook 2010 đư?c h? tr? khi n?i m?ng PST ho?c OST t?p tin đư?c s? d?ng theo các đi?u ki?n sau đây:
 • K?t n?i băng thông cao/th?p đ? tr? m?ng đư?c s? d?ng.
 • Có là khách hàng duy nh?t truy c?p cho m?i t?p tin (Outlook m?t khách hàng / PST ho?c OST).
 • Ho?c Windows Server 2008 R2 ho?c sau này t? xa máy tính đ? bàn phiên máy ch? (RDSH), ho?c Windows Server 2008 R2 ho?c sau này ?o máy tính đ? bàn cơ s? h? t?ng (VDI) đư?c s? d?ng đ? ch?y Outlook t? xa.
N?u m?t tính năng Outlook c? th? ng?ng ho?t đ?ng ho?c các t?p tin PST ho?c OST tr? nên tham nh?ng và b?n có th? t?o l?i s? c? trong môi trư?ng ? trên, h?y liên h? v?i Microsoft Support.

Lưu ?: Microsoft s? không giúp kh?c ph?c s? c? hi?u su?t ch?m do m?ng PST ho?c OST t?p tin. Khách hàng có trách nhi?m cho c? vi?c xác đ?nh và duy tr? m?ng lư?i đ?y đ? và đ?a i/o.

Quan tr?ng Microsoft chương tr?nh có th? không làm vi?c như mong đ?i trong m?t ?ng d?ng bên th? ba ho?c ph?n m?m ?o hóa môi trư?ng. Chúng tôi không ki?m tra các s?n ph?m c?a Microsoft đang ch?y trong ?ng d?ng c?a bên th? ba ho?c ph?n m?m ?o hóa môi trư?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? đư?c cung c?p b?i Microsoft cho ph?n m?m c?a nó ch?y cùng v?i ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
897615 Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y trong ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft

M?ng kh? năng m? r?ng hư?ng d?n c? th? cho c?u h?nh này có th? đư?c t?m th?y trong các "Cached Exchange Mode trong m?t môi trư?ng máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa: k? ho?ch cân nh?c (Outlook 2010)" gi?y tr?ng. M?c dù tài li?u này đ?c bi?t đ? c?p đ?n ch? đ? đ?m ?n Exchange, các s? li?u kh? năng m? r?ng nên c?ng áp d?ng cho các c?u h?nh Outlook, gi? đ?nh các tiêu chí đư?c đ? c?p trong danh sách trư?c đư?c đáp ?ng. Đ? t?i xu?ng này gi?y tr?ng như m?t tài li?u Microsoft Word (docx), ghé thăm website sau c?a Microsoft:

Nh?ng g? đ? xem xét khi b?n c?t gi? các t?p .pst

Khi b?n lưu tr? .pst t?p tin, chia s? có th? ng?ng đáp ?ng. Hành vi này có th? gây ra m?t s? v?n đ? phía khách hàng, ch?ng h?n như gây Outlook đ? ng?ng đáp ?ng ho?c đóng băng máy tính đ? bàn trên máy tính khách. X?p hàng trong các hàng đ?i công vi?c b?n ghi d?ch v? máy ch? là nh?ng g? gây ra t?nh tr?ng t?m th?i này. b?n ghi d?ch v? máy ch? s? d?ng công vi?c m?c, ch?ng h?n như m?t yêu c?u đ? m? r?ng m?t .pst t?p tin, đ? x? l? yêu c?u I/O đi vào qua m?ng. Công vi?c m?c đư?c x?p hàng đ?i trong hàng đ?i công vi?c máy ch? b?n ghi d?ch v?. T? đó, h? đư?c x? l? b?i các máy ch? b?n ghi d?ch v? công nhân ch? đ?. Các công vi?c đư?c giao t? m?t ngu?n l?c h?t nhân đư?c g?i là h? bơi nonpaged (NPP). b?n ghi d?ch v? máy ch? g?i các yêu c?u I/O t?i các h? th?ng ph? đ?a. N?u, v? l? do đư?c đ? c?p ? trên, các đ?a h? th?ng ph? không tr? l?i trong th?i gian, đ?n yêu c?u I/O đang đ?i b?ng cách s? d?ng các m?c công vi?c trong hàng đ?i công vi?c máy ch?. B?i v? nh?ng công vi?c m?c đư?c c?p phát t? NPP, tài nguyên này cu?i cùng đ? ch?y ra ngoài. Ch?y ra kh?i NPP nguyên nhân h? th?ng cu?i cùng ng?ng đáp ?ng và kí nh?p t? ch?c s? ki?n ID 2019.

N?u b?n kh?c ph?c s? c? các v?n đ? này, b?n thư?ng có th? t?m th?y b?ng ch?ng c?a m?t v?n đ? trong Poolmon và Perfmon b?t. Ví d?, b?n có th? th?y LSwn ngoài tr?i th? phân b? lên cao trong m?t d?u ki?m v?t Poolmon. Phân b? các đư?c th?c hi?n b?i chương tr?nh Srv.sys. Kích thư?c c?a vi?c phân b? là c?u h?nh b?ng cách s? d?ng giá tr? ki?m nh?p SizReqBuf. M?t phân b? đư?c th?c hi?n cho m?i m?c công vi?c đư?c s? d?ng b?i các b?n ghi d?ch v? h? ph?c v?. Khi b?n s? d?ng Perfmon đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?n th?y gi?m ?n đ?nh trong truy c?p "Có công vi?c m?c". N?u "Có công vi?c m?c" đ?t đ?n 0, khách hàng có th? không th? truy nh?p các t?p. B?n c?ng có th? g?p các l?i s? ki?n ID 2019 n?u v?n đ? là phân b? LSwn (NPP s? suy gi?m). M?t t? khóa mà ch? ra .pst t?p tin v?n đ? là các t? khóa MmSt. Th? này đ?i di?n cho Mm ph?n đ?i tư?ng m?u PTEs, m?t b? nh? liên quan đ?n qu?n l? c?u trúc đư?c s? d?ng cho các t?p tin đư?c ánh x?. (Đây là th? ngoài tr?i đư?c s? d?ng đ? l?p b?n đ? b? nh? hệ điều hành đư?c s? d?ng đ? theo d?i các t?p tin đư?c chia s?.) MmSt v?n đ? thư?ng bi?u hi?n như là s? suy gi?m tr?i paged (t? ch?c s? ki?n ID 2020).

K?t n?i đ?i Ngo?i t? và kh?c ph?c s? c? Outlook hi?u su?t nơi chia s? t?p tin t?n t?i

N?u môi trư?ng ch?a t?p .pst m?ng chia s?, h?y đ?m b?o r?ng các nguyên t?c sau đây đư?c theo sau trong x? l? s? c?:
 • Nh?ng t?p tin này không ph?i đư?c lưu tr? trên phương ti?n lưu tr? tương t? như các t?p tin đư?c s? d?ng b?i các máy ch? Exchange. Đi?u này bao g?m các t?p tin l?i, b? máy cơ s? d? li?u, và kí nh?p t?p tin.
 • Nh?ng t?p tin này nên b? ng?t k?t n?i t? h? sơ Outlook và Outlook ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i.

B?i v? nh?ng v?n đ? này, và kh? năng chia s? .pst t?p tin có th? là nguyên nhân c?a v?n đ? hi?u su?t khách hàng, đ?i h? tr? Microsoft Exchange Server và Microsoft Office Outlook ph?i có nh?ng hành đ?ng khi x? l? s? c?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
208480 Mô t? v? m?c đích và năng l?c c?a các cơ s? lưu tr? Outlook
177446 Làm th? nào đ? ki?m tra hi?u su?t Microsoft g?i th? t?c t? xa

Thu?c tính

ID c?a bài: 297019 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 7.1
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Home Server
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Release Candidate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbstore kbemail kbinfo kbmt KB297019 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 297019

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com