Cách di chuy?n th? lo?i tu? ch?nh cho ngư?i dùng khác trong Outlook 2002 và trong Outlook 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 297405 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Cho m?t Microsoft Outlook 2000 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 197342.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xem 180303.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xem 164625.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Outlook, b?n có th? thêm th? lo?i m?i đ? các m?c đ?nh danh sách th? lo?i Master. Bài vi?t này mô t? cách chia s? m?t s?a đ?i Th?y danh sách th? lo?i v?i ngư?i dùng khác.

THÔNG TIN THÊM

Đ? chia s? danh sách th? lo?i Master, xu?t kh?u các lo?i khóa t? s? đăng k? và phân ph?i các phím này cho ngư?i dùng khác.

LƯU ?: Tài li?u tham kh?o quan tr?ng trong các bư?c dư?i đây thu?c cơ quan đăng k? ch? t?n t?i n?u các Th?y danh sách th? lo?i đ? có m?t m?c nh?p tu? ch?nh thêm.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Làm th? nào đ? xu?t kh?u quan tr?ng th? lo?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong s? subkeys đăng k? sau đây:

  Cho Microsoft Outlook 2002:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Categories

  Đ?i v?i Microsoft Office Outlook 2003:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Categories
 4. B?m vào th? lo?i c?p và b?m Xu?t kh?u Registry File trên các Đăng k? tr?nh đơn.
 5. Ch?n m?t đ?a đi?m cho các t?p tin như máy tính đ? bàn c?a b?n, type a mô t? tên t?p tin và sau đó nh?p vào Lưu.
 6. Đóng Registry Editor.
B?n có th? bây gi? phát hành t?p cho các ngư?i dùng khác c?ng b?ng cách s? d?ng Microsoft Outlook 2002. T?p này không th? đư?c phân ph?i đ?n ngư?i dùng c?a c? hơn Phiên b?n Outlook như các đ?nh d?ng đ? b? thay đ?i. Đ? c?p nh?t s? đăng k? vào m?t máy tính khác ch?y Outlook 2002, b?m đúp vào reg <file name=""> t?p tin và thư m?c m?i thay th? danh sách th? lo?i trong Outlook.<b00></b00></file>

TH?N TR?NG: Đi?u này l?p th? t?c Master m?c hi?n có danh sách trên máy tính nh?n tin nh?n. B?t k? thay đ?i nào đư?c th?c hi?n cho t?p tin đó b? m?t.


LƯU ?: Có th? cho h? sơ c?a b?n có ch?a ngư?i dùng đ?nh ngh?a th? lo?i không đư?c lưu tr? trong Windows registry. Đ? đ?m b?o h? đang có trong đăng k?, b?n ph?i thêm chúng vào danh sách th? lo?i Master.

Làm th? nào đ? thêm ngư?i dùng xác đ?nh lo?i danh sách th? lo?i Master

 1. Trên các Ch?nh s?a Nh?p vào tr?nh đơn cho thư m?c h?p thư đ?n, Danh mục.
 2. Trong các Danh mục h?p tho?i h?p, b?m vào Th?y danh sách th? lo?i.
 3. Trong các Th? lo?i m?i h?p, g? vào tên c?a m?t th? lo?i m?i và sau đó nh?p vào Thêm.
 4. Nh?p vào Ok hai l?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 297405 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbregistry kbhowto kbmt KB297405 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:297405

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com