Raksta ID: 297684 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kart?jot disku uz t?kla koplietojumu dator?, kur? darbojas viena no sist?mas Windows versij?m, kas nor?d?ta ?? raksta s?kum?, iesp?jams, tiks p?rtraukts savienojums ar kart?to disku p?c past?v?gas neaktivit?tes laika interv?la, un programma Windows Explorer kart?t? diska ikon? var par?d?t sarkanu "X". Ta?u, m??inot piek??t kart?tajam diskam vai to p?rl?kot, tiks ?tri izveidots atk?rtots savienojums.

IEMESLS

??da darb?ba rodas, jo sist?mas p?c noteikta taimauta perioda (p?c noklus?juma 15 min?tes) var p?rtraukt neizmantotos savienojumus, lai nov?rstu servera nevajadz?gu resursu t?r??anu neizmantot?m sesij?m. Ja nepiecie?ams, savienojumu ?oti ?tri var izveidot atk?rtoti.

RISIN?JUMS

Ja v?laties, lai Microsoft main?tu noklus?juma taimauta periodu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties labot ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".


PIEZ?ME. Noklus?juma taimauta periodu nevar main?t datoros, kuros darbojas sist?ma Microsoft Windows 95 vai sist?ma Microsoft Windows 98 un kuriem ir koplietoti resursi.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? File Download (Faila lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50494


Piez?mes.
 • Autom?tisk?s labo?anas risin?jums j?palai? datoros, kuriem ir koplietoti resursi.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ??du darb?bu, mainiet noklus?juma taimauta periodu koplietot? t?kla dator?. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

Re?istra redaktors

BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.

Izmantojiet re?istra redaktoru, lai palielin?tu noklus?juma taimauta periodu. Lai to izdar?tu, izpildiet ??s darb?bas un p?c tam aizveriet re?istra redaktoru:

PIEZ?ME. ?o metodi nevar izmantot, lai izsl?gtu servera pakalpojuma autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?anas l?dzekli. ?o metodi var izmantot tikai, lai main?tu noklus?juma taimauta periodu autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?anas l?dzeklim.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), uz Run (Izpild?t), ierakstiet regedit (sist?m? Windows 2000 un Windows Server 2003) vai ierakstiet regedt32 (sist?m? Windows NT 4.0) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. Labaj? r?t? noklik??iniet uz autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?anas v?rt?bas un p?c tam izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Modify (Modific?t). Ja autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?anas v?rt?ba nepast?v, veiciet ??das darb?bas:
  1. Izv?ln? Edit (Redi??t) nor?diet uz New (Jauna) un p?c tam noklik??iniet uz REG_DWORD.
  2. Ierakstiet autodisconnect un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 5. Noklik??iniet uz Hexadecimal (Heksadecim?la sist?ma).
 6. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet ffffffff un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
PIEZ?ME. Ja neaktivit?tes periods ilgst vair?k nek? parametr? KeepConn iestat?tais laiks, sesija klienta pus? tiek autom?tiski p?rtraukta. T?d?? sesija ir p?rtraukta atbilsto?i maz?kajai iestat?tajai ilguma v?rt?bai no parametra AutoDisConnect un KeepConn. Lai UNC savienojuma laik? main?tu taimauta periodu klienta pus?, parametr? KeepConn nor?diet pie?emto laiku.
Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
V?rt?ba: KeepConn
Datu tips: REG_DWORD
Diapazons: no 1 l?dz 65535 (sek.)
Noklus?juma v?rt?ba: 600 sek. = 10 min.

Komandrinda

PIEZ?ME. Ja izmantojat ?o metodi, varat izsl?gt servera pakalpojuma autom?tisk?s iestat??anas l?dzekli.

Lai main?tu servera pakalpojuma autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?anas l?dzek?a noklus?juma taimauta periodu, atveriet komandu uzvedni, ierakstiet ??du komandu un nospiediet tausti?u ENTER
net config server /autodisconnect:skaits
, kur skaits min??u skaits, cik ilgi serverim j?gaida pirms savienojuma p?rtrauk?anas ar kart?to t?kla disku. Maksim?l? v?rt?ba ?ai komandai ir 65,535.

PIEZ?ME. Autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?anas v?rt?bu iestatot uz 0 (nulle), autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?anas l?dzeklis netiek izsl?gts un servera pakalpojums p?rtrauc savienojumu ar kart?to t?kla disku tikai p?c da?as sekundes ilga neizmanto?anas perioda.

Lai izsl?gtu autom?tisk?s atvieno?anas l?dzekli, atveriet komandu uzvedni, ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmi vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

PAPILDINDORM?CIJA

Da?as vec?kas programmas, iesp?jams, nevar saglab?t failus vai piek??t datiem, kad ar disku ir p?rtraukts savienojums. Ta?u pirms savienojuma p?rtrauk?anas ar disku ??s programmas darbojas norm?li.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? palielin?t noklus?juma taimauta periodu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
138365 K? autom?tisk? savienojuma p?rtrauk?ana darbojas sist?m? Windows NT un Windows 2000
128167 Servera pakalpojuma konfigur??ana un iestat??ana

Rekviz?ti

Raksta ID: 297684 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com