B?n nh?n đư?c m?t "l?i 1706. Thi?t l?p không th? t?m th?y các t?p yêu c?u"l?i tin thư thoại khi b?n s?a ch?a ho?c cài đ?t chuyên bi?t m?t tính năng trong văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 297834 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n chèn m?t đ?a CD-ROM văn ph?ng Microsoft, ho?c s?a ch?a m?t cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng ho?c cài đ?t chuyên bi?t m?t tính năng thi?t l?p đ? Installed ngày s? d?ng đ?u tiên, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 1706. Thi?t l?p không th? t?m th?y các t?p yêu c?u. Ki?m tra k?t n?i c?a b?n t?i m?ng ho?c ổ đĩa CD-ROM. Đ? các gi?i pháp ti?m năng cho v?n đ? này, h?y xem C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t? m?t cài đ?t chuyên bi?t networkadministrative.
 • cài đ?t chuyên bi?t qu?n tr? m?ng là không có longeravailable cho b?n.
 • B?n đang c? g?ng s? d?ng m?t đ?a CD-ROM văn ph?ng khi b?n areprompted b?i tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows cho m?t văn ph?ng ngu?n v? trí.
 • B?n nh?n vào h?y b? khi b?n s? đư?c nh?c đưa đ?a compact.
B?i v? các t?p tin trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hành chính không nén, và các t?p tin trên m?t đ?a CD-ROM văn ph?ng đư?c nén, b? cài đ?t chuyên bi?t Windows không th? gi?i quy?t s? khác bi?t gi?a các lo?i hai ngu?n.

Gi?i pháp

Gi?i pháp cho v?n đ? này ph? thu?c vào vi?c b?n có th? có đư?c quy?n truy c?p vào m?t m?ng lư?i hành chính cài đ?t chuyên bi?t. S? d?ng các phương pháp sau đây, phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

S? d?ng m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính thay th? m?ng

N?u ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t hành chính mà t? đó b?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng không có s?n, b?n có th? s? d?ng m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính khác nhau cho v? trí tệp nguồn văn ph?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Trong các m? h?p, g? dòng lệnh tương t? như sau đây, và sau đó nh?p vàoOK
  đư?ng d?n m?ng m?i\Setup.exe /fvm tên gói.msi
  nơi đư?ng d?n m?ng m?i là fullpath đ? cài đ?t chuyên bi?t hành chính thay th? m?ng, vàtên gói là tên c?a gói Windows Installer.msi vào m?c tin thư thoại g?c c?a này cài đ?t chuyên bi?t hành chính (cho example,Proplus.msi).

 3. Nh?p vào OK khi C?p Nh?t xong.
Lưu ? Sau khi b?n làm theo các bư?c sau, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows s? d?ng v? trí máy ch? m?i này b?t c? khi nào nó c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i, s?a ch?a, ho?c thêm m?t tính năng đ? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n.

T?o m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính trên đ?a c?ng c?a máy tính c?a b?n

N?u b?n không có quy?n truy c?p vào m?t m?ng lư?i hành chính cài đ?t chuyên bi?t nhưng có hơn 700 MB dung lư?ng đ?a tr?ng trên đ?a c?ng c?a b?n, b?n có th? t?o m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính trên đ?a c?ng c?a b?n đ? s? d?ng như là v? trí tệp nguồn văn ph?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Đ? t?o m?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính, b?n ph?i s? d?ng m?t phiên b?n doanh nghi?p c?a văn ph?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281934 L?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP t? dòng lệnh b?ng cách s? d?ng Setup.exe
 1. Chèn đ?a CD-ROM văn ph?ng c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 3. Trong các m? h?p, g? dòng lệnh tương t? như sau đây, và sau đó nh?p vàoOK
  ổ đĩa CD-ROM: \Setup/a
  nơi Đ?A CD-ROM là ổ đĩa CD-ROM ổ đĩa thư Creasy.

 4. Trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t hành chính , xác đ?nh v? trí trên đ?a c?ng c?a b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Officeadministrative, và sau đó g? khóa s?n ph?m c?a b?n (CD key). Nh?p vào ti?p theo.
 5. Nh?p vào OK khi cài đ?t chuyên bi?t xong.
 6. Làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n "S? d?ng an thay th? NetworkAdministrative cài đ?t" đ? thay đ?i văn ph?ng ngu?n t?p tin locationto hành chính cài đ?t chuyên bi?t trên đ?a c?ng c?c b? c?a b?n.

S? d?ng đ?a CD-ROM cho v? trí ngu?n văn ph?ng

Đ? thay đ?i m?t đ?a CD-ROM cho v? trí c?a t?p tin ngu?n văn ph?ng, b?n ph?i lo?i b? Office, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các văn ph?ng t? đ?a CD-ROM. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p đúp vào Pa-nen đi?u khi?n Thêm/lo?i b? chương tr?nh .
 3. Nh?p đúp vào m?c nh?p cho các s?n ph?m Office XP orMicrosoft Microsoft Office 2003 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Trong hộp thoại B?o tr? ch? đ? tùy ch?n , ch?n G? b? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Nh?p vào đ? xác nh?n vi?c lo?i b? các văn ph?ng.
 6. Nh?p vào OK khi hoàn t?t vi?c lo?i b?.
 7. Chèn Office 2003 ho?c Office XP đ?a compact c?a b?n.
 8. Th?c hi?n theo hộp thoại thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng fromCD-ROM.

  Lưu ? N?u b?n s? d?ng m?t đ?a compact key đó không ph?i là m?t phím âm lư?ng gi?y phép, b?n s? berequired đ? kích ho?t s?n ph?m Office c?a b?n sau khi cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a CD-ROM isfinished.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Cho các bài vi?t v? x? l? s? c? v?n đ? thi?t l?p v?i văn ph?ng XP:
Click vào đây đ? xem danh sách các x? l? s? c? cài đ?t chuyên bi?t c?a Office XP: bài vi?t ch?n hệ điều hành c?a b?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
828451 Gói b?n ghi d?ch v?, thông tin C?p Nh?t và các đ?p vá b?o m?t có th? yêu c?u văn ph?ng XP CD-ROM

Thu?c tính

ID c?a bài: 297834 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
T? khóa: 
kbrepair kbsetup kberrmsg kbmt KB297834 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 297834

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com