M?t mô t? v? nhóm qu?c gia s? d?ng c?u h?nh m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 297938 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? đư?c xây d?ng trong Nhóm M?i đư?c g?i là nhà khai thác c?u h?nh m?ng. Nhóm này cho phép b?n đ? đ?i bi?u đ?c quy?n có th? qu?n l? c?u h?nh c?a tính năng m?ng. Đi?u mà các thành viên c?a nhóm này có th? bao g?m các tác v? sau:
 • S?a đ?i thu?c tính Giao th?c đi?u khi?n truy?n/ Giao th?c Internet (TCP/IP) cho m?t k?t n?i m?ng c?c b? (LAN), bao g?m đ?a ch? IP, m?t n? m?ng con, các c?ng m?c đ?nh và các máy ch? tên.
 • Đ?i tên k?t n?i LAN ho?c k?t n?i truy nh?p t? xa mà có s?n cho t?t c? ngư?i dùng.
 • B?t ho?c vô hi?u hoá m?t k?t n?i m?ng LAN.
 • S?a đ?i thu?c tính c?a t?t c? các k?t n?i truy nh?p t? xa c?a ngư?i s? d?ng.
 • Xóa t?t c? các k?t n?i truy nh?p t? xa c?a ngư?i dùng.
 • Đ?i tên t?t c? các k?t n?i truy nh?p t? xa c?a ngư?i dùng.
 • Phát hành l?nh ipconfig, phát hành, ho?c làm m?i .
 • Nh?p chính PINunblock (PUK) cho thi?t b? di đ?ng băng thông r?ng h? tr? m?t th? SIM.
Lưu ?:Các thành viên c?a nhóm này không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t thành ph?n m?ng.

Thông tin thêm

Đ? thêm ngư?i dùng vào nhóm nhà khai thác c?u h?nh m?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.

Lưu ?: N?u ngư?i dùng là c? hai thành viên c?a nhóm nhà khai thác c?u h?nh m?ng và nhóm ngư?i qu?n tr?, ngư?i dùng không th? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? s?n ph?m nào s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n m?ng đi?u khi?n giao di?n đ?c đi?m k? thu?t (NDIS) trung gian l?c ho?c tr?nh đi?u khi?n b? l?c nh?. S? th?t b?i là im l?ng, có ngh?a là, không có thông báo l?i và tin thư thoại không đư?c đăng vào b?n ghi s? ki?n ho?c setupapi b?n ghi. Ngư?i dùng nên g?i là nhà khai thác m?ng c?u h?nh nhóm ho?c nhóm ngư?i qu?n tr?, nhưng không ph?i c? hai nhóm.

Phương pháp 1: N?u ngư?i dùng có tài kho?n tên mi?n

 1. Trong Microsoft Management Console (MMC) snap-in, m? m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính n?m trong m?c tin thư thoại công c? qu?n l?.
 2. M? r?ng tên mi?n trong đó tài kho?n ngư?i dùng cư trú, và sau đó nh?p vào m?c Builtin .
 3. Trong ngăn ph?i, b?m đúp vào Nhà khai thác c?u h?nh m?ng.
 4. Nh?p vào tab thành viên , và sau đó b?m vào Thêm.
 5. Nh?p ngư?i dùng s? đư?c thêm vào, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào OK đ? đóng c?a s? thu?c tính qu?c gia s? d?ng c?u h?nh m?ng.

Phương pháp 2: N?u ngư?i dùng có tài kho?n đ?a phương

 1. Trong th? MMC-theo, m? Qu?n l? máy tính n?m trong m?c tin thư thoại công c? qu?n l?.
 2. M? r?ng các nút ch?n m?t ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm , và sau đó nh?p vào nhóm.
 3. Trong ngăn ph?i, b?m đúp vào Nhà khai thác c?u h?nh m?ng.
 4. B?m vào Thêm
 5. Nh?p ngư?i dùng s? đư?c thêm vào, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào OK đ? đóng c?a s? thu?c tính qu?c gia s? d?ng c?u h?nh m?ng.

T?o m?t k?t n?i m?ng m?i cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính

Trong m?t s? t?nh hu?ng, b?n c?n ph?i t?o m?t k?t n?i m?ng m?i cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính. Đ? làm đi?u này, b?n c?n ph?i áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài KB sau:
936129 B?n không th? t?o k?t n?i m?ng m?i trong Windows XP, ngay c? khi b?n đang s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng là thành viên c?a đ?i tuy?n bóng đá đ?a phương nhà khai thác c?u h?nh m?ng
909347 Các thành viên c?a đ?i nhà khai thác c?u h?nh m?ng không th? t?o k?t n?i m?i cho t?t c? ngư?i dùng trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 297938 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB297938 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 297938

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com