M?t mô t? v? nhóm qu?c gia s? d?ng c?u h?nh m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 297938 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? đư?c xây d?ng trong nhóm m?i đư?c g?i là nhà khai thác c?u h?nh m?ng. Nhóm này cho phép b?n đ?i bi?u đ?c quy?n có th? qu?n l? c?u h?nh tính năng m?ng. Đi?u mà các thành viên c?a nhóm này có th? bao g?m các tác v? sau:
 • S?a đ?i thu?c tính Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) cho m?t k?t n?i m?ng c?c (b? LAN), bao g?m đ?a ch? IP, m?t n? m?ng con, c?ng m?c đ?nh và các máy ch? tên.
 • Đ?i tên các k?t n?i LAN ho?c k?t n?i truy nh?p t? xa mà có s?n cho t?t c? ngư?i dùng.
 • Kích ho?t ho?c vô hi?u hóa k?t n?i m?ng LAN.
 • S?a đ?i thu?c tính c?a t?t c? các k?t n?i truy nh?p t? xa c?a ngư?i s? d?ng.
 • Xóa t?t c? các k?t n?i truy nh?p t? xa c?a ngư?i s? d?ng.
 • Đ?i tên t?t c? các k?t n?i truy nh?p t? xa c?a ngư?i s? d?ng.
 • V?n đ? ipconfig, phát hành, ho?c gia h?n l?nh.
 • Nhaäp ma? PIN b? c?m phím (PUK) cho các thi?t b? di đ?ng băng thông r?ng h? tr? th? SIM.
Chú ý Các thành viên c?a nhóm này không th? cài đ?t m?t thành ph?n m?ng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm ngư?i dùng vào nhóm nhà khai thác c?u h?nh m?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Chú ý N?u m?t ngư?i s? d?ng c? hai thành viên c?a nhóm các nhà khai thác c?u h?nh m?ng và nhóm ngư?i qu?n tr?, ngư?i dùng không th? cài đ?t b?t k? s?n ph?m có s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n m?ng đi?u khi?n giao di?n đ?c đi?m k? thu?t (NDIS) trung gian l?c ho?c tr?nh đi?u khi?n nh? l?c. S? th?t b?i là im l?ng, có ngh?a là, không có thông báo l?i và không có thư đang đăng nh?p vào b?n ghi s? ki?n ho?c setupapi các b?n ghi. Ngư?i s? d?ng nên trong nhóm các nhà khai thác c?u h?nh m?ng hay nhóm ngư?i qu?n tr?, nhưng không ph?i c? hai nhóm.

Phương pháp 1: N?u ngư?i dùng có trương m?c vùng

 1. Trong Microsoft Management Console (MMC)-theo, m? Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính đ?t trong c?p công c? hành chính.
 2. M? r?ng tên mi?n trong đó tài kho?n ngư?i dùng cư trú, và sau đó b?m các Builtin kho?n m?c.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Các nư?c s? d?ng c?u h?nh m?ng.
 4. B?m vào các Các thành viên tab, và sau đó nh?p vào Thêm.
 5. Nh?p ngư?i dùng đư?c thêm vào, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng c?a s? thu?c tính bên s? d?ng c?u h?nh m?ng.

Cách 2: N?u ngư?i dùng đ? có m?t tài kho?n đ?a phương

 1. Trong the MMC snap-in, m? Qu?n l? máy tính đ?t trong c?p công c? hành chính.
 2. M? r?ng các Nhóm và ngư?i dùng c?c b? nút, và sau đó nh?p vào Các nhóm.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Các nư?c s? d?ng c?u h?nh m?ng.
 4. Nh?p vào Thêm
 5. Nh?p ngư?i dùng đư?c thêm vào, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng c?a s? thu?c tính bên s? d?ng c?u h?nh m?ng.

T?o m?t k?t n?i m?ng m?i cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính

Trong m?t s? t?nh hu?ng, b?n c?n ph?i t?o m?t k?t n?i m?ng m?i cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n c?n ph?i áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t KB sau:
936129 B?n không th? t?o k?t n?i m?ng m?i trong Windows XP, ngay c? khi b?n đang s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm đ?a phương các nhà khai thác c?u h?nh m?ng
909347 Các thành viên c?a nhóm các nhà khai thác c?u h?nh m?ng không th? t?o k?t n?i m?i cho t?t c? ngư?i dùng trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 297938 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB297938 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:297938

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com