Làm th? nào đ? có đư?c m?t kh?i lư?ng gi?y phép khóa cho doanh nghi?p các phiên b?n c?a Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298088 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Office 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 828378.
Kích ho?t s?n ph?m Microsoft yêu âm lư?ng Khách hàng gi?y phép nh?p m?t kh?i lư?ng gi?y phép s?n ph?m chính khi h? cài đ?t t? Kh?i lư?ng gi?y phép ho?c MSDN truy?n thông cho t?t c? các s?n ph?m Microsoft Office XP. S?n ph?m này phím đư?c gán cho công ty ho?c cơ s? giáo d?c c?a b?n và dành cho duy nh?t c?a b?n s? d?ng. B?n nên gi? kh?i lư?ng gi?y phép khóa s?n ph?m c?a b?n an toàn và phân ph?i nó ch? đ? nhân viên ho?c các bên th? ba nh?ng ngư?i có th?m quy?n đ? cài đ?t và phân ph?i gi?y phép theo quy đ?nh các đi?u kho?n c?a th?a thu?n c?a b?n.

Ngoài ra, bán l? s?n ph?m đ?a CD (đóng h?p s?n ph?m mua t? m?t c?a hàng bán l?) có th? không c?n đư?c s? d?ng cho vi?c cài đ?t nhi?u. Ch?n, MSDN, và th?c hi?n trên toàn th? gi?i Phương ti?n truy?n thông (WWF) là phương ti?n duy nh?t có s?n cho vi?c cài đ?t nhi?u.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng Select, MSDN hay WWF CDs, s? ph?i có đư?c m?t kh?i lư?ng gi?y phép s?n ph?m chính cho chương tr?nh c?p phép trong đó h? đư?c ghi danh. Khi b?n cài đ?t văn ph?ng t? ch?n, MSDN hay WWF CDs, b?n đang nh?c nh?p khoá s?n ph?m 25 k? t?. S? d?ng kh?i lư?ng thích h?p Gi?y phép s?n ph?m chính, ch? không ph?i là s?n ph?m chính trên bao b? c?a đ?a CD. S?n ph?m s? không cài đ?t t? m?t l?a ch?n, MSDN hay WWF CD mà không có kh?i lư?ng Gi?y phép s?n ph?m chính.

Chú ý M?t khóa s?n ph?m riêng bi?t là c?n thi?t cho t?t c? các đ?c l?p Các chương tr?nh Office. Liên h? v?i trung tâm Activation Microsoft đ? có đư?c s?n ph?m này baám giö? phím. Khóa s?n ph?m cho các d?y ph?ng Office XP không làm vi?c cho s? đ?c l?p Các chương tr?nh Office XP. Kh?i lư?ng gi?y phép s?n ph?m chính b?n c?n ph?i s? d?ng tháng năm ho?c có th? không đư?c bao g?m trong s?n ph?m văn ph?ng c?a b?n. Xin vui l?ng duy?t t?i đây Web site c?a Microsoft đ? có thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh v? trí ho?c có đư?c s?n ph?m ch?a khóa là c?n thi?t đ? cài đ?t Office:
http://www.Microsoft.com/Licensing/Resources/Vol/Default.mspx
N?u b?n có b?t k? câu h?i nào v? Volume License product key, liên h? v?i trung tâm kích ho?t c?a Microsoft cho khu v?c c?a b?n. Đ? thêm thông tin v? v?n đ? b?ng cách s? d?ng m?t kh?i lư?ng gi?y phép s?n ph?m chính v?i m?t s?n ph?m bán l? văn ph?ng, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
293806OFFXP: Thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng chương tr?nh Office: H?y nh?p khóa s?n ph?m h?p l? đ? s? d?ng s?n ph?m này

Thu?c tính

ID c?a bài: 298088 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office XP Professional Edition
  • Microsoft Office XP Small Business Edition
  • Microsoft Office XP Standard Edition
  • Microsoft Office XP Developer Edition
  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB298088 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298088

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com