Làm th? nào đ? di chuy?n m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n đ?n m?t máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298138 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n m?t ch?ng nh?n authority (CA) sang m?t máy ch? khác nhau.

Chính quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n (CAs) là thành ph?n trung tâm c?a h? phím t?ng công khai (PKI) c?a m?t t? ch?c. CAs đư?c c?u h?nh đ? t?n t?i cho nhi?u năm ho?c nhi?u th?p k?, trong th?i gian đó ph?n c?ng lưu tr? CA r?t có th? nâng c?p.

Chú ý
 • Đ? di chuy?n m?t CA t? m?t máy ch? đang ch?y Windows 2000 Server sang m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003, trư?c tiên b?n ph?i nâng c?p CA máy ch? đang ch?y Windows 2000 Server sang Windows Server 2003. Sau đó b?n có th? làm theo các bư?c đư?c nêu trong bài vi?t này.
 • Đ?m b?o r?ng % Systemroot % c?a máy ch? đích phù h?p v?i % Systemroot % c?a máy ch? t? đó sao lưu tr?ng thái h? th?ng đư?c l?y.

  B?n ph?i thay đ?i đư?ng d?n c?a t?p CA khi b?n cài đ?t các thành ph?n máy ch? CA đ? cho h? phù h?p v?i v? trí c?a b?n sao lưu. Ví d?, n?u b?n sao lưu t? thư m?c D:\Winnt\System32\Certlog, b?n ph?i khôi ph?c sao lưu vào thư m?c D:\Winnt\System32\Certlog. B?n không th? khôi ph?c sao lưu vào thư m?c C:\Winnt\System32\Certlog. Sau khi b?n khôi ph?c b?n sao lưu, b?n có th? di chuy?n t?p cơ s? d? li?u CA vào v? trí m?c đ?nh.

  N?u b?n c? g?ng khôi ph?c l?i các sao lưu, và % Systemroot % c?a b?n sao lưu và máy ch? m?c tiêu không gi?ng nhau, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Khôi ph?c ?nh gia tăng không th? th?c hi?n trư?c khi b?n th?c hi?n khôi ph?c t? m?t h?nh ?nh đ?y đ?. Tên thư m?c không h?p l?. 0X8007010B (WIN32/HTTP:267)
  Di chuy?n d?ch v? ch?ng ch? t? m?t h? đi?u hành 32-bit đ?n m?t h? đi?u hành 64-bit ho?c ngư?c l?i có th? th?t b?i v?i m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Các d? li?u d? ki?n s? không có trong thư m?c này.
  Khôi ph?c ?nh gia tăng không th? th?c hi?n trư?c khi khôi ph?c t? m?t h?nh ?nh đ?y đ? 0x8007010b (WIN32/HTTP:267)

  Cơ s? d? li?u đ?nh d?ng thay đ?i so v?i phiên b?n 32-bit đ?n 64-bit phiên b?n gây ra s? không tương thích, và khôi ph?c b? ch?n. Đi?u này c?ng tương t? như vi?c di chuy?n t? Windows 2000 v?i Windows Server 2003 CA. Tuy nhiên, không có không có đư?ng d?n nâng c?p t? m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows Server 2003 lên phiên b?n 64-bit. V? v?y, b?n không th? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u hi?n có 32-bit đ?n 64-bit cơ s? d? li?u. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  912309Làm th? nào đ? nâng c?p Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 cho Windows Server 2003 R2
 • M?t x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003 R2 CD2 ch? C?p Nh?t phiên b?n 64-bit c?a Windows Server 2003 đư?c d?a trên ki?n trúc EM64T ho?c vào ki?n trúc AMD64.

Sao lưu và khôi ph?c l?i ch?a khóa th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n và cơ s? d? li?u

Windows Server 2003

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Lưu ? các m?u gi?y ch?ng nh?n đư?c c?u h?nh trong thư m?c ch?ng ch? m?u trong ch?ng nh?n Authority snap-in. M?u gi?y ch?ng nh?n thi?t đ?t đư?c lưu tr? trong Active Directory. H? không t? đ?ng sao lưu. B?n ph?i c?u h?nh th? công cài đ?t M?u gi?y ch?ng nh?n v? CA m?i đ? duy tr? cùng m?t t?p các m?u.

  Chú ý M?u gi?y ch?ng nh?n thư m?c t?n t?i ch? trên m?t doanh nghi?p CA. Stand-alone CAs không s? d?ng gi?y ch?ng nh?n m?u. V? v?y, bư?c này không áp d?ng cho m?t CA đ?c l?p.
 2. S? d?ng ch?ng nh?n Authority snap-in sao lưu cơ s? d? li?u CA và khóa riêng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong ch?ng nh?n Authority snap-in, b?m chu?t ph?i vào tên CA, b?m vào T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Sao lưu CA đ? b?t đ?u thu?t s? sao lưu th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n.
  2. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Private key và CA gi?y ch?ng nh?n.
  3. Nh?p vào Cơ s? d? li?u ch?ng ch? và gi?y ch?ng nh?n đăng nh?p cơ s? d? li?u.
  4. S? d?ng m?t thư m?c có s?n ph?m nào như v? trí sao lưu. H?y ch?c ch?n r?ng thư m?c sao lưu có th? đư?c truy c?p b?i các máy ch? m?i.
  5. Nh?p vào Ti?p theo. N?u sao lưu thư m?c đ? ch? r? không t?n t?i, thu?t s? sao lưu th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n t?o ra nó.
  6. G? và sau đó xác nh?n m?t kh?u cho CA tư nhân ch? ch?t t?p sao lưu.
  7. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó ki?m tra xem các thi?t đ?t sao lưu. Các thi?t đ?t sau s? đư?c hi?n th?:
   • Private Key và gi?y ch?ng nh?n CA
   • Ban hành đăng nh?p và đang ch? gi?i quy?t yêu c?u
  8. Nh?p vào K?t thúc.
 3. Lưu thi?t đ?t đăng k? cho CA này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Định vị, sau đó bấm chuột phải vào khoá con đăng kí sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration
  3. Nh?p vào Xu?t kh?u.
  4. Lưu t?p tin đăng k? trong thư m?c sao lưu CA b?n quy đ?nh t?i bư?c 2d.
 4. Lo?i b? d?ch v? ch?ng ch? t? máy ch? c?.

  Chú ý Bư?c này lo?i b? các đ?i tư?ng t? Active Directory. Không th?c hi?n các bư?c này ra kh?i tr?t t?. N?u lo?i b? các ngu?n CA đư?c th?c hi?n sau khi cài đ?t c?a m?c tiêu CA (Bư?c 6 trong ph?n này), m?c tiêu CA s? tr? nên không s? d?ng đư?c.
 5. Đ?i tên máy ch? c? ho?c v?nh vi?n ng?t nó kh?i m?ng.
 6. Cài đ?t d?ch v? ch?ng ch? trên máy ch? m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

  Chú ý Máy ch? m?i ph?i có tên máy tính tương t? như các máy ch? c?.
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
  2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, b?m D?ch v? ch?ng ch? thu?t s? c?u ph?n Windows, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  3. Trong các CA lo?i h?p tho?i, Click vào thích h?p CA lo?i.
  4. Nh?p vào S? d?ng thi?t l?p tùy bi?n đ? t?o phím c?p và gi?y ch?ng nh?n CA, sau đó b?m Ti?p theo.
  5. Nh?p vào Nh?p kh?u, g? đư?ng d?n c?a các.P12 file trong thư m?c sao lưu, g? m?t kh?u mà b?n đ? ch?n trong bư?c 2f, và sau đó nh?p vào Ok.
  6. Trong các Công c?ng và tư nhân Key c?p h?p tho?i h?p, xác minh r?ng S? d?ng hi?n có phím đư?c ki?m tra.
  7. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n.
  8. Ch?p nh?n thi?t đ?t m?c đ?nh ch?ng ch? cơ s? d? li?u thi?t đ?t, b?m vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc đ? hoàn t?t cài đ?t d?ch v? ch?ng ch?.
 7. D?ng d?ch v? d?ch v? ch?ng ch?.
 8. Xác đ?nh v? trí các t?p tin đăng k? mà b?n đ? lưu ? bư?c 3, và sau đó nh?p đúp vào nó đ? nh?p các thi?t đ?t đăng k?. N?u đư?ng d?n đư?c hi?n th? trong xu?t kh?u đăng k? t? CA c? khác v?i đư?ng d?n m?i, b?n ph?i đi?u ch?nh c?a b?n xu?t kh?u đăng k? cho phù h?p. Theo m?c đ?nh, đư?ng d?n m?i là C:\Windows trong Windows Server 2003.
 9. S? d?ng ch?ng nh?n Authority-theo đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u CA. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong ch?ng nh?n Authority snap-in, b?m chu?t ph?i vào tên CA, b?m vào T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Khôi ph?c CA.

   Thu?t s? Khôi ph?c th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n b?t đ?u.
  2. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Private key và CA gi?y ch?ng nh?n.
  3. Nh?p vào Cơ s? d? li?u ch?ng ch? và gi?y ch?ng nh?n đăng nh?p cơ s? d? li?u.
  4. G? v? trí sao lưu thư m?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  5. Ki?m tra l?i thi?t đ?t sao lưu. Các Nh?t k? ban hànhYêu c?u đang ch? gi?i quy?t thi?t đ?t này s? đư?c hi?n th?.
  6. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?m Có kh?i đ?ng l?i d?ch v? ch?ng ch? khi CA cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c.

  Chú ý B?n có th? nh?n đư?c các l?i sau trong quá tr?nh khôi ph?c CA n?u CA sao lưu thư m?c không ph?i là đ?nh d?ng c?u trúc thư m?c chính xác:
  ---------------------------
  D?ch v? Microsoft ch?ng ch?
  ---------------------------
  Các d? li?u d? ki?n s? không có trong thư m?c này.
  H?y ch?n m?t thư m?c khác nhau. Tên thư m?c không h?p l?. 0X8007010B (WIN32/HTTP: 267)
  C?u trúc thư m?c chính xác là như sau:
  C:\Ca_Backup\CA_NAME.P12
  C:\Ca_Backup\Database\certbkxp.dat
  C:\Ca_Backup\Database\edb#####.log
  C:\Ca_Backup\Database\CA_NAME.edb

  nơi C:\Ca_Backup là thư m?c b?n đ? ch?n trong giai đo?n sao lưu CA trong bư?c 2.
 10. Trong ch?ng nh?n Authority-theo, t? thêm ho?c lo?i b? gi?y ch?ng nh?n m?u đ? l?p l?i các thi?t đ?t gi?y ch?ng nh?n m?u mà b?n lưu ? ? bư?c 1.

Windows 2000 Server

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Lưu ? các m?u gi?y ch?ng nh?n đư?c c?u h?nh trong thư m?c ch?ng ch? m?u trong ch?ng nh?n Authority snap-in. M?u gi?y ch?ng nh?n thi?t đ?t đư?c lưu tr? trong Active Directory. H? không t? đ?ng sao lưu. B?n ph?i c?u h?nh th? công cài đ?t M?u gi?y ch?ng nh?n v? CA m?i đ? duy tr? cùng m?t t?p các m?u.

  Chú ý M?u gi?y ch?ng nh?n thư m?c t?n t?i ch? trên m?t doanh nghi?p CA. Stand-alone CAs không s? d?ng gi?y ch?ng nh?n m?u. V? v?y, bư?c này không áp d?ng cho m?t CA đ?c l?p.
 2. S? d?ng ch?ng nh?n Authority snap-in sao lưu cơ s? d? li?u CA và khóa riêng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong ch?ng nh?n Authority snap-in, b?m chu?t ph?i vào tên CA, b?m vào T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Sao lưu CA đ? b?t đ?u thu?t s? sao lưu th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n.
  2. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Private key và CA gi?y ch?ng nh?n.
  3. Nh?p vào C?p gi?y ch?ng nh?n đăng nh?p và đang ch? x? l? hàng đ?i yêu c?u gi?y ch?ng nh?n.
  4. S? d?ng m?t thư m?c có s?n ph?m nào như v? trí sao lưu. H?y ch?c ch?n r?ng thư m?c sao lưu có th? đư?c truy c?p b?i các máy ch? m?i.
  5. Nh?p vào Ti?p theo. N?u sao lưu thư m?c đ? ch? r? không t?n t?i, thu?t s? sao lưu th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n t?o ra nó.
  6. G? và sau đó xác nh?n m?t kh?u cho CA tư nhân ch? ch?t t?p sao lưu.
  7. Nh?p vào Ti?p theo hai l?n, và sau đó ki?m tra xem các thi?t đ?t sao lưu. Các thi?t đ?t sau s? đư?c hi?n th?:
   • Private Key và gi?y ch?ng nh?n CA
   • Ban hành đăng nh?p và đang ch? gi?i quy?t yêu c?u
  8. Nh?p vào K?t thúc.
 3. Lưu thi?t đ?t đăng k? cho CA này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Định vị, sau đó bấm chuột phải vào khoá con đăng kí sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration
  3. Nh?p vào Cấu hình , sau đó b?m Xu?t kh?u Registry File trên các Đăng k? tr?nh đơn.
  4. Lưu t?p tin đăng k? trong thư m?c sao lưu CA b?n quy đ?nh t?i bư?c 2d.
 4. Lo?i b? d?ch v? ch?ng ch? t? máy ch? c?.

  Chú ý Bư?c này lo?i b? các đ?i tư?ng t? Active Directory. Không th?c hi?n các bư?c này ra kh?i tr?t t?. N?u lo?i b? các ngu?n CA đư?c th?c hi?n sau khi cài đ?t c?a m?c tiêu CA (Bư?c 6 trong ph?n này), m?c tiêu CA s? tr? nên không s? d?ng đư?c.
 5. Đ?i tên máy ch? c? ho?c v?nh vi?n ng?t nó kh?i m?ng.
 6. Cài đ?t d?ch v? ch?ng ch? trên máy ch? m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

  Chú ý Máy ch? m?i ph?i có tên máy tính tương t? như các máy ch? c?.
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Add/Remove Programs.
  2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, b?m D?ch v? ch?ng ch? thu?t s? c?u ph?n Windows, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  3. Trong các C?p gi?y ch?ng nh?n quy?n lo?i h?p tho?i, Click vào thích h?p CA lo?i.
  4. Nh?p vào Tùy ch?n chuyên sâu, sau đó b?m Ti?p theo.
  5. Trong các Công c?ng và tư nhân Key c?p h?p tho?i h?p, b?m vào S? d?ng hi?n có phím, sau đó b?m Nh?p kh?u.
  6. Nh?p đư?ng d?n c?a các.P12 file trong thư m?c sao lưu, g? m?t kh?u mà b?n đ? ch?n trong bư?c 2f, và sau đó nh?p vào Ok.
  7. Nh?p vào Ti?p theo, g? m?t mô t? CA n?u thích h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  8. Ch?p nh?n thi?t đ?t m?c đ?nh v? trí lưu tr? d? li?u, b?m Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc đ? hoàn t?t cài đ?t d?ch v? ch?ng ch?.
 7. D?ng d?ch v? d?ch v? ch?ng ch?.
 8. Xác đ?nh v? trí các t?p tin đăng k? mà b?n đ? lưu ? bư?c 3, và sau đó nh?p đúp vào nó đ? nh?p các thi?t đ?t đăng k?.
 9. S? d?ng ch?ng nh?n Authority-theo đ? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u CA. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong ch?ng nh?n Authority snap-in, b?m chu?t ph?i vào tên CA, b?m vào T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Khôi ph?c CA.

   Thu?t s? Khôi ph?c th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n b?t đ?u.
  2. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m C?p gi?y ch?ng nh?n đăng nh?p và đang ch? x? l? hàng đ?i yêu c?u gi?y ch?ng nh?n.
  3. G? v? trí sao lưu thư m?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  4. Ki?m tra l?i thi?t đ?t sao lưu. Các thi?t đ?t sau s? đư?c hi?n th?:
   • Nh?t k? ban hành
   • Yêu c?u đang ch? gi?i quy?t
  5. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?m Có kh?i đ?ng l?i d?ch v? ch?ng ch? khi CA cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c.
 10. Trong ch?ng nh?n Authority-theo, t? thêm ho?c lo?i b? gi?y ch?ng nh?n m?u đ? l?p l?i các thi?t đ?t gi?y ch?ng nh?n m?u mà b?n lưu ? ? bư?c 1.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? k?ch b?n nâng c?p và di chuy?n cho Windows Server 2003 và Windows Server 2008, xem gi?y tr?ng "Ho?t đ?ng thư m?c gi?y ch?ng nh?n d?ch v? nâng c?p và di cư Guide". Đ? t?i v? gi?y tr?ng, truy c?p vào Microsoft t?i v? Trung tâm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = c70bd7cd-9f03-484b-8c4b-279bc29a3413 & displaylang = en

Thu?c tính

ID c?a bài: 298138 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbcertservices kbenv kbhowtomaster w2000certsrv kbmt KB298138 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298138

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com