Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i các chương tr?nh kh?i đ?ng b? vô hi?u hoá sau khi nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Millennium Edition Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298427 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n t? Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium cho Windows XP, các chương tr?nh mà trư?c đó đư?c t?i trong quá tr?nh kh?i đ?ng có th? không đư?c li?t kê trong vùng thông báo (khay h? th?ng), và h? không c?n t? kh?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u Windows XP lo?i b? t?t c? các t?p tin chương tr?nh (t?t c? các t?p tin .lnk và exe) t? các Kh?i đ?ng tr?nh đơn và các Ch?y ch?a khóa trong đăng k?, ngo?i tr? các "n?i chương t?t tr?nh," mà không đư?c c?t b?. B?n có th? quan sát hành vi này sau khi cài đ?t hoàn t?t và b?n đ? đăng nh?p vào máy tính c?a b?n l?n đ?u tiên. Các t?p tin và các giá tr? đư?c di chuy?n đ?n m?t thư m?c ?n và khóa s? đăng k?. Sau đó, các Microsoft System Configuration Utility (Msconfig.exe) là dân cư v?i các Kh?i đ?ng tab thông tin.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t l?i các giá tr? registry và các chương tr?nh t? các thư m?c kh?i đ?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig, sau đó b?m Ok.
 2. B?m vào các Kh?i đ?ng tab.
 3. B?m vào các Khôi ph?c l?i chương tr?nh kh?i đ?ng tùy ch?n.
 4. Ch?n chương tr?nh mà b?n mu?n khôi ph?c l?i và b?m Ok.
 5. Khởi động lại máy tính.
LƯU ?: Tùy ch?n này không ph?i là có s?n n?u thi?t l?p Windows XP đ? làm vô hi?u hóa b?t k? chương tr?nh nào t? t?i trong quá tr?nh kh?i đ?ng.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n kích ho?t t?t c? các chương tr?nh đư?c li?t kê trong "Kh?i đ?ng chương tr?nh g? b? trong Setup," sau khi kh?i đ?ng h? th?ng c?u h?nh h?u ích, các Khôi ph?c l?i chương tr?nh kh?i đ?ng tùy ch?n không có s?n, và các chương tr?nh đang di chuy?n đ?n các Kh?i đ?ng tab.

LƯU ?: Nhi?u ngư?i trong s? các chương tr?nh này có th? gây ra v?n đ? khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong Windows XP. Sau khi b?n đ? khôi ph?c các chương tr?nh, b?n có th? s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? vô hi?u hóa các chương tr?nh này trên các Kh?i đ?ng tab. N?u b?n g?p khó khăn khi b?t đ?u t? Windows XP.

Sau khi b?n đ? khôi ph?c các chương tr?nh, n?u b?n không th? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó b?m phím F8 đ? hi?n th? các C?a s? tùy ch?n nâng cao tr?nh đơn.
 2. Nh?p vào Ch? đ? an toàn.
 3. Làm theo ch? d?n đ? b?t đ?u máy tính trong Windows XP b?ng cách ch?y trong ch? đ? an toàn như ngư?i qu?n tr? (đ?i v?i Windows XP Home Edition).
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig, sau đó b?m Ok.
 5. B?m vào các Kh?i đ?ng tab, và sau đó b?m Xóa các chương tr?nh mà b?n thêm vào.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó làm theo ch? d?n đ? kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? b?nh thư?ng.
 7. Trong ch? đ? chu?n, kh?i đ?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, và sau đó thêm m?t chương tr?nh t?i m?t th?i đi?m đ? xác đ?nh chương tr?nh nào đ? ngăn c?n b?n t? vi?c có th? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?nh thư?ng.
Đ? thêm thông tin v? ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281995 Làm th? nào đ? kh?c ph?c b?ng cách s? d?ng Msconfig ti?n ích trong Windows Millennium Edition
Đ? thêm thông tin v? các tùy ch?n khôi ph?c l?i chương tr?nh kh?i đ?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300886 M?t mô t? v? các tùy ch?n khôi ph?c các chương tr?nh kh?i đ?ng đư?c s? d?ng khi b?n nâng c?p lên Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 298427 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB298427 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298427

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com