Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh các tính năng tr?c ti?p k?t n?i cáp

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298446 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t và c?u h?nh các tính năng k?t n?i cáp tr?c ti?p (DCC) trong Windows 95 và Windows 98.

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan

T?ng quan này mô t? như th? nào hai Windows 95 ho?c Windows 98 máy tính có th? s? d?ng tính năng DCC. Tính năng này cho phép b?n thi?t l?p k?t n?i gi?a hai máy tính m?t cách nhanh chóng và d? dàng b?ng cách s? d?ng m?t cáp song song, m?t null-modem cáp n?i ti?p ho?c k?t n?i h?ng ngo?i. Sau khi b?n đ? thi?t l?p k?t n?i, tính năng DCC t?o đi?u ki?n chuy?n t?p tin t? máy ch? đ?n máy tính khách. Ch? nhà có th? hành đ?ng như là m?t c?a ng? vào m?t Internetwork gói d? li?u trao đ?i/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) ho?c NetBIOS Enhanced User Interface (NetBEUI) m?ng cho khách.

Ví d?, n?u b?n có m?t máy tính xách tay, b?n có th? s? d?ng m?t cáp đ? k?t n?i nó v?i công vi?c máy tính và m?ng c?a b?n. Thi?t l?p k?t n?i đ?a phương gi?a hai máy tính, b?n ph?i k?t n?i m?t tương thích n?i ti?p ho?c null-modem cáp song song v?i c? hai máy tính, ho?c c? hai máy tính ph?i đư?c trang b? v?i các thi?t b? h?ng ngo?i.

Trư?c khi b?n có th? chuy?n các t?p tin t? máy ch? đ?n máy tính khách, các file ph?i n?m trong c?p chia s? và d?ch v? chia s? máy in và t?p cho m?ng Microsoft ho?c NetWare ph?i đư?c cho phép trong các Mạng tùy ch?n trong b?ng đi?u khi?n. B?n c?ng có th? áp d?ng chia s? m?c đ? b?o m?t cho các t?p tin đư?c chia s?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào Trợ giúp trên các B?t đ?u tr?nh đơn.

Thi?t l?p k?t n?i đ?a phương gi?a hai máy tính, b?n c?n m?t cáp null-modem tương thích n?i ti?p ho?c song song.

Tính năng DCC cung c?p cho b?n m?t chi phí hi?u qu?, nhưng v?n ch?m n?i m?ng gi?a hai máy tính. Ngoài ra, tính năng DCC có th? hành đ?ng như là m?t c?a ng? đ? ph?n c?n l?i c?a m?ng c?c (b? LAN). V?i tính năng DCC, b?n không c?n ph?i c?u h?nh b?t c? yêu c?u ng?t (IRQs) ho?c đ?u vào/đ?u ra (I/Os) cho m?t adapter, và chi phí c?a m?t cáp null-modem có th? là đáng k? ít hơn c?a m?t b? đi?u h?p m?ng và cáp. Ngoài ra, tính năng DCC có th? đư?c s? d?ng ch? khi c?n thi?t và nó không c?n ph?i liên t?c ch?y trên máy tính c?a b?n.

Kh? năng c?a tính năng DCC là vaguely tương t? như trong ch?c năng đ? Interlink cho Microsoft MS-DOS 6.x mà cho phép b?n truy?n d? li?u qua c?ng n?i ti?p gi?a hai máy tính. Tuy nhiên, tính năng DCC trong Windows 98 th?c s? s? d?ng các ki?n trúc m?ng quay s? k?t n?i t?i máy tính khác. Tính năng DCC cho phép m?t m?ng hai máy tính đư?c thi?t l?p qua c?ng n?i ti?p ho?c song song cáp. Chia s? tài nguyên khi b?n s? d?ng tính năng DCC, b?n ph?i cài đ?t h? tr? m?ng quay s? đ?y đ?, và b?n ph?i chia s? thư m?c và máy in v?i ngư?i dùng khác.

Các bư?c đ? cài đ?t và c?u h?nh các tính năng DCC

Đ? cài đ?t các thành ph?n DCC

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. B?m vào các Thi?t l?p Windows tab, b?m vào Truy?n thông trong các Thành phần h?p, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các K?t n?i cáp tr?c ti?p ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. Nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
LƯU ?: N?u b?n b? nh?c cho Windows 95 ho?c Windows 98 đ?a CD-ROM, đưa đ?a vào ? đ?a CD-ROM.

Trong Windows 95

Trong các Sao t?p t?: h?p, lo?i: x: \win95, sau đó b?m Ok (nơi x đ?i di?n cho k? t? ? đ?a c?a ? đ?a CD-ROM).

Sau khi các t?p tin đư?c sao chép vào máy tính, b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Nh?p vào Ok kh?i đ?ng l?i máy tính.

Trong Windows 98

Trong các Sao t?p t?: h?p, lo?i: x: \win98, sau đó b?m Ok (nơi x đ?i di?n cho k? t? ? đ?a c?a ? đ?a CD-ROM).

Sau khi các t?p tin đư?c sao chép vào máy tính, b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Nh?p vào Ok kh?i đ?ng l?i máy tính.

Windows 95 và Windows 98 cung c?p m?t thu?t s? k?t n?i cáp tr?c ti?p đ? thi?t l?p k?t n?i gi?a hai máy tính. Thu?t s? ch?y khi b?n s? d?ng tính năng DCC l?n đ?u tiên. Thu?t s? cho phép b?n ch? đ?nh m?t máy tính như là khách m?i và khác như là m?t máy ch?. Trư?c khi b?n ch?y thu?t s?, b?n ph?i cài đ?t tính năng DCC trên m?i máy tính và k?t n?i chúng v?i m?t dây cáp nào v? c?ng n?i ti?p ho?c song song null-modem, ho?c v?i m?t thi?t b? h?ng ngo?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t và s? d?ng tính năng DCC, ch? đ? giúp đ?, ho?c đ? "I 'm không th? k?t n?i c?a tôi Windows 95 máy to my Windows 98 máy" trong ph?n tr?nh g? r?i m?ng.

Đ? ch?y thu?t s? k?t n?i cáp tr?c ti?p

Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Truy?n thông, sau đó b?m K?t n?i cáp tr?c ti?p.

Đ? thi?t l?p tính năng DCC:

Khi hai máy tính đư?c k?t n?i b?ng phương ti?n c?a tính năng DCC, m?t máy tính ch?c năng như các máy ch? và các ch?c năng khác c?a máy tính như là khách m?i. Máy ch? có quy?n ưu tiên đ? gán m?t kh?u cho các k?t n?i (c?ng như m?t kh?u riêng bi?t cho b?t k? thư m?c mà nó mu?n chia s? v?i các khách m?i). Máy tính khách có th? truy c?p b?t k? thư m?c đư?c chia s? b?i máy ch? lưu tr?, nhưng máy ch? không th? truy nh?p c?p chia s? trên các khách m?i.

Trư?c tiên, b?n c?n ph?i thi?t l?p các tính năng DCC trên máy ch?, và sau đó b?n c?n ph?i thi?t l?p các tính năng DCC trên máy tính khách. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, b?m Truy?n thông, sau đó b?m K?t n?i cáp tr?c ti?p. Thu?t s? k?t n?i cáp tr?c ti?p s? đư?c hi?n th?.

Trong h?p tho?i đ?u tiên c?a tr?nh wizard, b?n ph?i xác đ?nh máy tính hi?n t?i như máy ch? ho?c khách. Sau đó, nh?p vào Ti?p theo. Trong h?p tho?i th? hai, b?n có th? quan sát m?t danh sách có s?n c?ng. B?n ph?i ch?n c?ng mà b?n có k? ho?ch s? d?ng, k?t n?i cáp c?a b?n n?u nó không đư?c k?t n?i đ? đư?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

LƯU ?: Khi b?n s? d?ng m?t liên k?t h?ng ngo?i cho tính năng DCC, b?n ph?i xác đ?nh v? trí c?ng ?o truy?n thông (COM) thi?t b? h?ng ngo?i s? d?ng trư?c khi b?n ch?y thu?t s? k?t n?i cáp tr?c ti?p:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Giám sát h?ng ngo?i.
 2. Trong Giám sát h?ng ngo?i, b?m vào các Tuỳ chọn Tab đ? li?t kê c?ng COM ?o s? d?ng thi?t b? h?ng ngo?i.
 3. S? d?ng c?ng COM này đ? ch?n c?ng đ? s? d?ng trong thu?t s? k?t n?i cáp tr?c ti?p.
N?u b?n đang thi?t l?p m?t máy ch?, h?p tho?i th? ba c?a thu?t s? s? cho b?n cơ h?i đ? ch? r? m?t kh?u. Sau khi b?n đ? nh?p m?t kh?u (ho?c t? ch?i nh?p m?t kh?u), nh?p Ti?p theo. Máy ch? c?a b?n đ? s?n sàng. N?u b?n đang thi?t l?p m?t máy tính khách, bư?c m?t kh?u b? qua.

Khi b?n đ? thi?t l?p c? hai máy tính, b?n có th? b?t đ?u đ? chuy?n các t?p tin ngay l?p t?c. Ho?c, b?n có th? nh?p vào Đóng đ? thoát ra t? thu?t s?. Khi b?n đ? s?n sàng đ? chuy?n các t?p tin, b?n có th? ch?y tính năng DCC m?t l?n n?a trên c? hai máy tính.

LƯU ?: Khi b?n l?n đ?u tiên thi?t l?p k?t n?i, máy tính khách c?a b?n có th? đư?c yêu c?u nh?p tên máy ch?. Nh?p tên máy tính mà không có b?t k? k? t? d?u chéo ngư?c (\) (không nh?p đư?ng d?n quy ư?c [UNC] đ?t tên ph? quát c?a máy ch?, ch? nh?p tên). Đ?m b?o r?ng b?n chia s? b?t k? thư m?c máy tính ch? nhà ch?a các t?p tin mà b?n mu?n sao chép vào máy tính khách. Thông tin v? chia s? c?p này, h?y tham kh?o đ? "Chia s? thư m?c v?i ngư?i dùng khác."

Windows 95 và Windows 98 h? tr? cáp n?i ti?p null-modem tiêu chu?n (RS-232) và các lo?i cáp sau đây:
 • Null-modem cáp n?i ti?p
 • Cơ b?n 4-bit song song cáp, bao g?m c? LapLink và InterLink cáp đ? đư?c có s?n trư?c khi năm 1992. Song song cáp truy?n d? li?u đ?ng th?i trên nhi?u d?ng, trong khi lo?i cáp n?i ti?p truy?n t?i d? li?u tu?n t? trên m?t c?p dây. V? v?y, dây cáp song song nhanh hơn dây cáp n?i ti?p.
 • M? r?ng kh? năng c?ng (ECP) cáp. Lo?i cáp ho?t đ?ng trên m?t máy tính v?i kích ho?t ECP song song c?ng mà ph?i đư?c cho phép trong h? th?ng đ?u vào/đ?u ra cơ b?n (BIOS). Lo?i cáp song song cho phép d? li?u đư?c chuy?n giao nhanh hơn m?t cáp tiêu chu?n.
 • Cáp Cable Module (UCM) ph? quát. Cáp này h? tr? k?t n?i c?a các lo?i khác nhau c?a c?ng song song. S? d?ng này cáp gi?a hai ECP kích ho?t c?ng cho phép truy?n d? li?u có th? nhanh nh?t gi?a hai máy tính.
 • Vi?c s? d?ng các tính năng DCC trên m?t liên k?t h?ng ngo?i.
LƯU ?: ECP cáp cung c?p hi?u qu? nhanh hơn so v?i b?t k? các l?a ch?n thay th? khác, nhưng h? đ?i h?i m?t c?ng kích ho?t ECP song song trên c? hai máy tính. M?t cáp UCM có th? đư?c s? d?ng v?i các lo?i khác nhau c?a c?ng song song.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142324 Cáp tương thích v?i k?t n?i cáp tr?c ti?p

Đ? đ?t hàng m?t cáp DCC

M?t cáp DCC, đư?c g?i là m?t dây cáp DirectParallel t?c đ? cao, có th? đư?c l?y t? công ngh? song song.

Liên h? v?i công ngh? song song b?ng đi?n tho?i:

Bên trong Hoa K?: (800) 789-4784
Bên ngoài Hoa K?: (425) 869-1119

Ho?c liên h? v?i công ty b?ng phương ti?n c?a Internet ho?c b?ng thư đi?n t?:

Đ?a ch? Internet:
http://www.LPT.com
Thư đi?n t? có th? đư?c g?i đ?n: sales@lpt.com

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 298446 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB298446 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298446

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com