Windows 2000 DNS và Active Directory thông tin và các ngu?n l?c k? thu?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298448 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này tóm t?t nhi?u ngu?n cho thông tin v? c?u h?nh h? th?ng tên mi?n (DNS) và Active Directory. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 và d?ch v? thư m?c, xin tham kh?o Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/2000/bb735360.aspx

THÔNG TIN THÊM

Tri?n khai ph?ng thí nghi?m k?ch b?n

Windows 2000 Resource Kit tri?n khai ph?ng thí nghi?m k?ch b?n tài li?u các gi?i pháp mà cung c?p các c?u h?nh ví d? đang hi?n tri?n khai Windows công ngh? 2000 trên m?t m?ng th?c t? cách mô ph?ng m?t t? ch?c l?n và các Internet.

Khắc phục sự cố

B?ng cách s? d?ng Dcdiag và NetDiag trong Windows 2000 đ? t?o thu?n l?i cho tên mi?n tham gia và t?o ra các DC
Mô t? các ch?c năng đ? đư?c thêm vào b? đi?u khi?n tên mi?n Ch?n đoán (Dcdiag.exe) và các công c? ch?n đoán m?ng (Netdiag.exe) bao g?m trong Windows 2000. Ch?c năng m?i này đ? ki?m ch?ng cơ s? h? t?ng DNS c?n thi?t cho vi?c tri?n khai các d?ch v? thư m?c Active Windows 2000.

Khắc phục sự cố ph?n (t? các Windows 2000 Resource Kit TCP/IP l?i m?ng Guide c?a - chương 6:Windows 2000 DNS)
Mô t? công c? x? l? s? c? h?u ích, cung c?p DNS t?t nh?t th?c hành, danh sách th? t?c h?u ích và gi?i thích làm th? nào đ? ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ? thư?ng g?p DNS.

Bài vi?t

Windows 2000 DNS gi?y tr?ng
Bài báo này mô t? các c?a s? h? đi?u hành 2000 h? đ?t tên th?ng mi?n (DNS), bao g?m thi?t k?, th?c hi?n, và các v?n đ? di trú. Nó bàn v? cách DNS đư?c th?c hi?n t?i Windows 2000, cho th?y các ví d? v? DNS hi?n th?c, và mô t? các tiêu chu?n ki?n trúc ki?n trúc sư và qu?n tr? viên m?ng nên xem xét khi thi?t k? không gian tên DNS cho d?ch v? Active Directory cho cung c?p d?ch v? đ?t tên m?ng đáng tin c?y.

Hư?ng d?n l?p k? ho?ch tri?n khai 2000 Windows
L?p k? ho?ch tri?n khai Hư?ng d?n cung c?p l?p k? ho?ch quan tr?ng và k? thu?t s?n ph?m thông tin đ? h? tr? các đ?i ph? trách c?a vi?c tri?n khai Windows 2000 Server và Windows 2000 Professional.

Mi?n phí tài nguyên Kit chương

Các chương này t? Windows 2000 Professional Resource Kit và Windows 2000 Server Resource Kit ch?a thông tin giá tr? v? Ho?t đ?ng thư m?c và DNS.

Công cụ

Windows Năm 2000 công c? di chuy?n thư m?c đang ho?t đ?ng
Active Directory Công c? di chuy?n cung c?p m?t cách d? dàng, an toàn và nhanh chóng di chuy?n sang Windows D?ch v? thư m?c ho?t đ?ng năm 2000. Như là m?t qu?n tr? h? th?ng, b?n có th? s? d?ng công c? này đ? ch?n đoán v?n đ? có th? b?t k? trư?c khi b?t đ?u ho?t đ?ng t? vi?c di chuy?n đ?n Windows 2000 Server Active Directory. B?n có th? s? d?ng thu?t s? d?a trên tác v? đ? di chuy?n ngư?i dùng, các nhóm và máy vi tính; thi?t l?p t?p tin chính xác phép; và di chuy?n Microsoft Exchange Server h?p thư. Công c? báo cáo tính năng cho phép b?n đánh giá tác đ?ng c?a vi?c di chuy?n, c? trư?c và sau khi di chuy?n ho?t đ?ng kinh doanh.

Microsoft DNSLint công c?
DNSLint là m?t ti?n ích Microsoft Windows giúp b?n đ? ch?n đoán chung DNS tên gi?i quy?t các v?n đ?. Ti?n ích này có s?n đ? t?i v? t? trung tâm t?i v?.

Đ? có thêm thông tin v? công c? DNSLint, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
321045Mô t? c?a ti?n ích DNSLint
321046 Làm th? nào đ? s? d?ng DNSLint đ? kh?c ph?c các v?n đ? nhân r?ng Active Directory

Thu?c tính

ID c?a bài: 298448 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft BackOffice Server 2000
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbinfo kbmt KB298448 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298448

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com