Làm th? nào đ? ngăn ch?n quá t?i vào b? đi?u khi?n vùng đ?u tiên trong khi nâng c?p tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298713 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? t?nh h?nh trong đó m?t tên mi?n đi?u khi?n có th? tr? thành quá t?i, v?ch ra m?t gi?i pháp có th? ngăn ch?n quá t?i, và cung c?p các khuy?n ngh? v? vi?c tri?n khai các gi?i pháp.

THÔNG TIN THÊM

S? hi?u bi?t l? do t?i sao các quá t?i có hi?u l?c x?y ra

Hi?u ?ng overloading di?n ra dư?i các thi?t l?p sau đây c?a đi?u ki?n:
 • B?n có m?t Microsoft Windows NT 4.0 d?a trên tên mi?n.
 • B?n nâng c?p lên m?t s? máy tính trong tên mi?n Windows 2000 ho?c Windows XP trư?c khi b?n nâng c?p lên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) Windows 2000 ho?c Windows Server 2003.
 • B?n sau đó nâng c?p PDC Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 và chuy?n đ?i tên mi?n Windows NT 4.0 d?a vào m?t thư m?c đang ho?t đ?ng tên mi?n.
Sau khi Windows 2000 - và d?a trên Windows XP máy tính tham gia m?t Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n, h? s? không s? d?ng m?t tên mi?n Windows NT 4.0 d?a trên b? đi?u khi?n cho b?t k? ho?t đ?ng đ?i h?i h? ph?i liên h? v?i các tên mi?n b? đi?u khi?n. V? v?y, t?t c? các máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows XP liên h? v?i ch? là b? đi?u khi?n tên mi?n Windows Server d?a trên đơn đ?c.

Các quá t?i có hi?u l?c trên b? đi?u khi?n tên mi?n gi?i thi?u m?t đi?m duy nh?t c?a s? th?t b?i. N?u đi?u khi?n đơn đ?c Windows Server d?a trên vùng đó s? tr? thành liên h? không có s?n, máy tính và ngư?i dùng không th? v?i b?t k? khác c?a các (non-Windows Server) b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n.

Đó là m?t k?ch b?n trong đó là quá t?i có hi?u l?c có th? x?y ra m?c dù b?n nâng c?p PDC trư?c khi b?n nâng c?p các thành viên tên mi?n. Trong trư?ng h?p này, không có tên mi?n b? sung b? đi?u khi?n đư?c nâng c?p lên Windows Server trong khi m?t s? lư?ng l?n các tên mi?n tài kho?n c?a máy tính đang đư?c nâng c?p. Tuy nhiên, k?ch b?n này không ph?i là ph? bi?n b?i v? n?u b?n nâng c?p PDC l?n đ?u tiên, b?n có th? k? ho?ch nâng c?p đ? c?a các b? đi?u khi?n tên mi?n trư?c khi b?n nâng c?p kh?i lư?ng c?a b? đi?u khi?n không tên mi?n máy vi tính ho?c các thành viên tên mi?n.

Ngăn ch?n có hi?u l?c overloading

Gi?i pháp này đư?c th?c hi?n trong Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) và trong Windows Server 2003.

Các gi?i pháp cho phép đ?c bi?t c?u h?nh đ? th?c hi?n đi?u khi?n vùng thi đua các hành vi c?a m?t Windows NT đi?u khi?n 4.0 d?a trên vùng. Các tên mi?n thành viên máy tính ch?y Windows H? ph?c v? không phân bi?t gi?a đi?u khi?n vùng trong Windows NT 4.0 ch? đ? thi đua và b? ki?m soát mi?n ch?y Windows NT 4.0. Đi?u này c?u h?nh ngăn ng?a quá t?i c?a đi?u khi?n vùng đ?u tiên mà b?n nâng c?p lên Windows 2000 SP2 ho?c Windows Server 2003. C?u h?nh c?ng cho phép qu?n tr? viên đ? nâng c?p d?n d?n b? ki?m soát mi?n trong các tên mi?n.

Ch? đ? thi đua Windows NT 4.0 ch? dành cho t?m th?i s? d?ng trong quá tr?nh nâng c?p m?t t?p nh? các tên mi?n đ?u tiên b? đi?u khi?n t? Windows NT 4.0 Windows 2000 và Windows Server 2003 trong m?t tên mi?n có m?t s? l?n các máy tính ch?y Windows Server. Sau khi b?n nâng c?p b? ki?m soát mi?n đ? đ? ph?c v? yêu c?u máy tính và ngư?i s? d?ng, b?n nên lo?i b? c?u h?nh thi đua Windows NT 4.0 t? tên mi?n b? đi?u khi?n.

C?u h?nh Windows NT 4.0 thi đua

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các NT4Emulator giá tr? dư?i khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/h? th?ng/CurrentControlSet/d?ch v?/Netlogon/Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào REG_DWORD, lo?i 0x1, sau đó b?m Ok.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Hãy xem xét các tình huống sau:
 • Tên mi?n c?a b?n có tài kho?n c?a các máy tính ch?y Windows 2000 và Windows XP.
 • Ít nh?t m?t trong các b? đi?u khi?n vùng lưu tr? tên mi?n đang ch?y trên Windows Server.
 • Đi?u khi?n vùng quá t?i v? s? lư?ng b? đi?u khi?n nâng c?p tên mi?n trong tên mi?n không ph?i là chưa đ? đ? ch?u đư?c yêu c?u t? t?t c? các khách hàng nâng c?p.
 • Đi?u khi?n vùng không đư?c c?u h?nh trong Windows NT 4.0 ch? đ? thi đua.
Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i c?u h?nh m?i đi?u khi?n vùng cho Windows NT 4.0 thi đua đ? ngăn ch?n overloading có hi?u l?c cho đ?n khi m?t đ?y đ? s? lư?ng các b? đi?u khi?n vùng đ? đư?c nâng c?p. B?n c?ng ph?i tái tham gia t?t c? các thành viên tên mi?n d?a trên Windows 2000 và Windows XP-based. Trong th? t?c tham gia, ch? ra tên NetBIOS tên mi?n. Cho đ?n khi tên mi?n thành viên đang tái gia nh?p, h? không th? liên l?c v?i b?t k? đi?u khi?n mi?n c?a mi?n này.

Các NT4Emulator tham s? ch? đ?nh cho dù đi?u khi?n vùng s? thi đua các hành vi c?a m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows NT 4.0. Theo m?c đ?nh, b? đi?u khi?n vùng không không emuluate hành vi này. Thi đua c?a hành vi c?a Windows NT 4.0 là mong mu?n khi đ?u tiên đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 hay phiên b?n sau này c?a Windows đang xúc ti?n đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n chính trong m?t tên mi?n Windows NT 4.0 có nhi?u khách hàng d?a trên Windows 2000. Tr? khi b?n thi đua hành vi c?a Windows NT 4.0, t?t c? d?a trên Windows 2000 khách s? nh?m m?c tiêu đi?u khi?n Windows trên vùng và kh? năng có th? quá t?i nó. Tham s? này b? qua trên các máy tính mà không ph?i là b? đi?u khi?n vùng.

N?u tham s? này đư?c đ?t thành TRUE, k?ch b?n sau đây x?y ra trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n:
 1. Đ?n LDAP Offender ping b? qua tr? khi ping xu?t phát t? m?t máy tính qu?n tr?. (Xem ph?n "Neutralizing Windows NT 4.0 thi đua cho m?t s? Computers".)
 2. Nh?ng lá c? đang thương lư?ng trong khi thi?t l?p các kênh b?o m?t s? đư?c đ?t v? nh?ng g? m?t b? đi?u khi?n c?a Windows NT 4.0 d?a trên tên mi?n có th? h? tr? tr? khi thi?t l?p kênh đ?n t? m?t máy tính qu?n tr?.

Neutralizing Windows NT 4.0 thi đua cho m?t s? máy tính

B?n có th? c?u h?nh máy tính ch?y Windows 2000 SP2 ho?c m?i hơn, ho?c Windows Thành viên Server 2003 d?a trên máy ch?, đ? thông báo cho các b? đi?u khi?n Windows trên vùng có Windows NT 4.0 thi đua ch? đ? không ph?i là đ? s? d?ng Windows NT 4.0 thi đua khi h? đáp ?ng yêu c?u t? nh?ng máy tính. Có ngh?a là, b?n có th? vô hi?u hóa Windows Thi đua NT 4.0:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các NeutralizeNT4Emulator giá tr? dư?i khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/h? th?ng/CurrentControlSet/d?ch v?/Netlogon/Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào REG_DWORD, lo?i 0x1, sau đó b?m Ok.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý: B?n không c?n ph?i c?u h?nh này giá tr? đăng k? chính trên b? đi?u khi?n vùng v? b? ki?m soát mi?n luôn luôn hành x? như th? h? đư?c c?u h?nh v?i phím này.

Đ?i v?i m?t đi?u khi?n vùng không ho?c tài kho?n c?a máy tr?m, hành vi này m?c đ?nh sai. Nói cách khác, các máy tính này s? yêu c?u r?ng đi?u khi?n vùng s? d?ng Windows NT 4.0 thi đua trong liên l?c v?i các máy tr?m nào v? b? đi?u khi?n ho?c thành viên không tên mi?n. Tham s? này ch? đ?nh cho dù máy tính này s? liên l?c v?i b? đi?u khi?n vùng b? đi?u khi?n doman ph?i tránh ch? đ? thi đua Windows NT 4.0. N?u tham s? này là th?t, máy tính đư?c g?i là m?t máy tính qu?n tr?.

Tác đ?ng c?a các phím NT4Emulator và NeutralizeNT4Emulator vào h? th?ng và nhóm chính sách ch? bi?n

Trong khi thi?t l?p NT4Emulator có hi?u l?c là Active Directory, khách hàng nh?n th?c s? ti?p t?c s? d?ng hi?n có Windows NT 4.0 chính sách h? th?ng. Đây là nh?ng.POL file thư?ng đư?c lưu tr? trong NETLOGON chia s?. Ngoài ra, khách hàng s? không x? l? chính sách nhóm d?a trên Active Directory. Nó là quan tr?ng đ? đ?m b?o r?ng chính sách h? th?ng 4,0 NT mà đang đư?c s? d?ng đ? qu?n l? Active Directory Nhóm chính sách ? th?c h? đi?u hành đ? đư?c di cư t?i chính sách nhóm thích h?p trư?c khi lo?i b? các phím NT4Emulator. Trong m?t s? trư?ng h?p, đi?u này x?y ra trư?c khi v?i vi?c áp d?ng các phím NeutralizeNT4Emulator. Đi?u này là do chính sách h? th?ng NT 4.0 không c?n đư?c áp d?ng và Active Directory X? l? chính sách nhóm là c? g?ng ngay sau khi các h? th?ng đi?u hành đư?c cho phép đ? phát hi?n m?t Windows 2000 ho?c cao hơn b? đi?u khi?n vùng không thi đua NT 4.0.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
318753Làm th? nào đ? t?o m?t thi?t l?p chính sách h? th?ng trong Windows 2000

Nâng c?p b? ki?m soát mi?n trong Windows NT 4.0 d?a trên tên mi?n có Windows 2000 - ho?c thành viên d?a trên Windows XP

Nâng c?p b? đi?u khi?n vùng đ?u tiên t? Windows NT 4.0 vào Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, ho?c máy ch? Windows 2003 tiêu chu?n ho?c Windows 2003 Enterprise Edition. Trư?c khi b?n ch?y các Thu?t s? cài đ?t thư m?c đang ho?t đ?ng, c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n cho Thi đua Windows NT 4.0, theo th? t?c đư?c v?ch ra trong đi?u này bài vi?t. Sau khi b?n làm như v?y, nâng c?p m?t ho?c nhi?u b? đi?u khi?n vùng khác b?ng cách s? d?ng các th? t?c tương t?.

Chú ý Trư?c khi b?n nâng c?p b? ki?m soát mi?n b? sung, b?n c?ng ph?i thêm các NeutralizeNT4Emulator vào t?i các HKEY_LOCAL_MACHINE/h? th?ng/CurrentControlSet/d?ch v?/Netlogon/Parameters subkey, và gán cho nó m?t giá tr? là 1.

Sau khi b?n nâng c?p đ? tên mi?n b? đi?u khi?n đ? x? l? t?i t? t?t c? các máy tính trong tên mi?n, lo?i b? ch? đ? thi đua Windows NT 4.0 t? b? ki?m soát mi?n b?ng cách xoá b? các NT4Emulator giá tr? t? s? đăng k? vào m?i đi?u khi?n vùng.

N?u b?n c?n ph?i th?c hi?n m?t trong các tác v? sau, đ?t các NeutralizeNT4Emulator giá tr? đăng k? đ? 0x1 trong đăng k? trên các máy tính này:
 • S? d?ng m?t máy tính t? xa mà không ph?i là m?t Windows Server d?a trên đi?u khi?n vùng đ? qu?n l? các b? đi?u khi?n nâng c?p vùng đư?c c?u h?nh cho Windows NT 4.0 thi đua
 • Cho phép b? đi?u khi?n vùng đang đư?c c?u h?nh cho Windows NT 4,0 thi đua đ? đáp ?ng v?i m?t t?p nh? c?a các Windows 2000 SP2 - ch? đ? và Windows XP d?a trên các máy tính mà không c?n thi đua hành vi c?a Windows NT 4.0

Thu?c tính

ID c?a bài: 298713 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB298713 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298713

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com