L?I: T?t c? các thay đ?i có th? không là cu?n l?i khi thu?t s? b?o tr? v?n chuy?n đăng nh?p không thành công

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298743 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?I #: 353349 (SHILOH_BUGS)
L?I #: 353719 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n thi?t l?p đăng nh?p thông qua cơ s? d? li?u Thu?t s? b?o tr?, và thu?t s? không hoàn t?t v? c?a l?i, không t?t c? nh?ng thay đ?i c?a thu?t s? đang cu?n ngư?c l?i.

Đi?u này có th? gây ra các sau thông báo l?i x?y ra sau khi b?n s?a ch?a v?n đ? ban đ?u, và sau đó tái ch?y thu?t s?:
L?i 14261: Quy đ?nh primary_server_name.primary_database_name ('N ') đ? t?n t?i.
L?i 14426: M?t màn h?nh v?n chuy?n đăng nh?p đ? là xác đ?nh (...)

NGUYÊN NHÂN

Có đư?c trái hơn công vi?c trên đăng nh?p máy ch? màn h?nh v?n chuy?n và trên h? ph?c v? chính:
  • H? ph?c v? chính: m?t m?c nh?p cho máy ch? giám sát trong b?ng msdb.dbo.log_shipping_monitor.
  • Máy ch? giám sát: công vi?c "đăng nh?p v?n chuy?n công vi?c Alert - Sao lưu".
  • Máy ch? giám sát: công vi?c "đăng nh?p v?n chuy?n công vi?c Alert - Khôi ph?c".
  • Màn h?nh máy ch?: m?t m?c nh?p cho h? ph?c v? chính trong b?ng msdb.dbo.log_shipping_primaries.
Các công vi?c đang có b?i v? có nh?ng hàng trong các log_shipping_primaries b?ng. Trong m?i trư?ng h?p th?t b?i c?a thi?t l?p thu?t s? v?n đ? là r?ng log_shipping_primaries và log_shipping_monitor bàn này không luôn luôn làm s?ch lên.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Sau khi ch?y thu?t s? b?o tr? và nó không thành công đ? t?o ra thi?t l?p đăng nh?p v?n chuy?n, b?n ph?i t? d?n s?ch các b?ng trư?c khi b?n ch?y thu?t s? m?t l?n n?a.
Tùy thu?c vào nơi mà s? th?t b?i là, b?n ph?i ch?y m?t s? các th? t?c đư?c lưu tr? đ? xóa các m?c nh?p.

B?n có th? ph?i ch?y các theo th? t?c đư?c lưu tr? đ? làm s?ch v?n chuy?n m?c đăng nh?p và cho phép các thu?t s? đ? đư?c tái ch?y:
  • sp_delete_log_shipping_primary: Đ? xóa h? ph?c v? chính t? b?ng log_shipping_primary.
  • sp_delete_log_shipping_plan: Đ? xóa b? k? ho?ch tàu bè Nh?t k?.
  • sp_delete_log_shipping_secondary: Đ? lo?i b? h? ph?c v? th? c?p t? log_shipping_secondaries b?ng.
  • sp_remove_log_shipping_monitor: Xóa Nh?t k? v?n chuy?n màn h?nh thông tin t? log_shipping_monitor b?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? trong SQL Server năm 2000.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây các trang web:

Microsoft SQL Server 2000 Resource Kit; Chương 13

Hỗ trợ WebCast: Microsoft SQL Server 2000 Log v?n chuy?n

SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 298743 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbbug kbFAQ kbpending kbsqlservlogship kbmt KB298743 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298743

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com