Công c? d?ng l?nh m?i cho các ho?t đ?ng thư m?c trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 298882 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? nh?ng công c? d?ng l?nh m?i cho Active Directory mà có s?n trong Microsoft Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Windows Server 2003 có m?t b? m?i thư m?c d?ch v? d?ng l?nh c? đ? qu?n l? các lo?i đ?i tư?ng Active Directory và đ? th?c hi?n truy v?n đ?i v?i thư m?c theo vào tiêu chí c? th?. Nh?ng công c? này đư?c đ?t trong thư m?c %SystemRoot%\System32.

Các công c? d?ng l?nh đư?c bao g?m trong Windows Server 2003 và đư?c cài đ?t v?i gói Admin và chương tr?nh thi?t l?p Windows Server 2003. Các công c? d?ng l?nh có th? đư?c cài đ?t và ch?y trên máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 1 và Windows Server 2003 Server. Microsoft không khuyên b?n nên cài đ?t các công c? này trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000.

Các công c? d?ng l?nh có th? nh?m m?c tiêu b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 và Windows 2000. B? ki?m soát mi?n Windows 2000 có đư?c qu?n l? b?i các công c? d?ng l?nh ph?i có Service Pack 3 ho?c sau này đư?c cài đ?t đ? ngăn ng?a sai sót trong LDAP k? k?t.

T?t c? các công c? d?ng l?nh có th? ho?t đ?ng trên m?t lo?t các đ?i tư?ng trong thư m?c. Nh?ng công c? này có th? s?a đ?i các đ?i tư?ng t?i đ?a phương như là đăng nh?p vào ngư?i dùng ho?c h? có th? ch? r? các máy ch?, tên mi?n, tên ngư?i dùng và m?t kh?u mà b?n mu?n s? d?ng khi b?n ch?y l?nh ho?c t? xa ho?c đ?a phương. M?t s? trong nh?ng công c? này là:
 • Dsadd.exe
  Công c? này cho bi?t thêm m?t máy tính, liên h?, nhóm, đơn v? t? ch?c, hay ngư?i dùng đ?n m?t thư m?c.
 • Dsget.exe
  Công c? này s? hi?n th? các thu?c tính đư?c ch?n m?t máy tính, liên h?, nhóm, đơn v? t? ch?c, máy ch?, ho?c ngư?i dùng trong m?t thư m?c.
 • Dsmod.exe
  Công c? này s?a đ?i ngư?i dùng hi?n t?i, máy tính, liên h?, nhóm ho?c đơn v? t? ch?c trong m?t thư m?c.
 • Dsmove.exe
  Công c? này di chuy?n b?t k? đ?i tư?ng t? hi?n t?i c?a nó v? trí trong thư m?c vào v? trí m?i (mi?n là vi?c di chuy?n có th? ch? ? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy) và đ?i tên m?t đ?i tư?ng mà không có di chuy?n nó trong cây thư m?c.
 • Dsquery.exe
  Công c? này truy v?n và t?m th?y m?t danh sách máy vi tính, nhóm, đơn v? t? ch?c, máy ch?, ho?c ngư?i dùng trong thư m?c b?ng b?ng cách s? d?ng tiêu chí t?m ki?m đ? ch? đ?nh.
 • Dsrm.exe
  Công c? này xóa m?t đ?i tư?ng c?a m?t c? th? lo?i ho?c b?t k? đ?i tư?ng chung trong thư m?c.
Thêm vào các công c? m?i trư?c, các ti?n ích sau đây c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? các đ?i tư?ng Active Directory:
 • Csvde.exe
  Ti?n ích này có th? nh?p kh?u và xu?t kh?u đang ho?t đ?ng Thư m?c d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t d?u ph?y ngăn cách đ?nh d?ng.
 • Ldifde.exe
  Ti?n ích này có th? t?o, s?a đ?i và xóa các đ?i tư?ng thư m?c. Ti?n ích này c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? m? r?ng gi?n đ?, xu?t kh?u Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và nhóm tin đ? các chương tr?nh khác ho?c d?ch v?, và cư Active Directory v?i d? li?u t? các d?ch v? thư m?c khác.
Đ? chi ti?t và các ví d?, xem tr? giúp và h? tr? trên các Menu b?t đ?u. Công c? d?ng l?nh b? sung có s?n trong các công c? h? tr? thư m?c, mà n?m trong đ?a CD-ROM c?a s?n ph?m, và t? các ngu?n tài nguyên Kit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 298882 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB298882 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:298882

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com